Доставчик: Електрохолд Трейд ЕАД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Електрохолд Трейд ЕАД

2023-08-30   „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ниско... (Община Малко Търново)
Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от координатор на балансираща група,пълно администриране на информационния поток с ЕСО ЕАД, поемане на разходите за небаланси и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на ел.енергия за обектите на Община Малко Търново намиращи се на територията на Общината за срок от 24 месеца,считано от датата на регистрацията на първия регистриран график с опция за допълнителни доставки. Предметът на поръчката включва и администриране на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-08-28   Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група на средно и ниско... (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - П ЕООД)
Предметът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение от координатор на балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация – П" ЕООД, гр. Панагюрище. Прогнозното количество електрическа енергия за срока на действие на договора е: 4 411 144,25 кWh. Количеството електрическа енергия се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-07-27   Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Минерални бани (Община Минерални бани)
Предмет на настоящата процедура е доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на община Минерални бани. Прогнозното количество доставяна нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Община Минерални бани е 1540 MWh за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, което не е ограничително за Възложителя. Прогнозното количество е ориентировъчно. Срокът на договора се определя до 24 месеца или до достигане на прогнозната стойност, което от двете обстоятелства настъпи по-рано.За … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-07-07   Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев" ЕАД: осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности свързани с участие в свободния пазар на електроенергия на възложителя. Прогнозното … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-07-03   „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за... (РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - БУРГАС)
Доставката на електрическа енергия трябва да бъде в съответствие с действащите нормативни документи: Закон за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна електрическа енергия се прилагат ПТЕЕ. Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности: Изготвяне на всички необходими документи за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-07-03   Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за... (РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ПЛОВДИВ)
Доставката на електрическа енергия трябва да бъде в съответствие с действащите нормативни документи: Закон за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна електрическа енергия се прилагат ПТЕЕ. Доставката на електрическа енергия трябва да бъде в съответствие с действащите нормативни документи: Закон за енергетиката (ЗЕ), Правилата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-07-03   „Доставка на нетна електрическа енергия, ниско напрежение по свободно договорени цени и изпълнение на функциите на... (Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Шумен)
Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури доставка на нетна електроенергия ниско напрежение за обекти на ОДМВР Шумен на територията на област Шумен (по списък) по свободно договорени цени; включване на обектите в стандартна балансираща група, като непряк член, с координатор Изпълнителя (като Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група), вкл. осигуряване на услуги по: прогнозиране на потреблението на електрическа енергия, планиране, заявяване и балансиране; изготвяне и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-06-29   Избор на доставчик на нетна активна ел.енергия по свободно договорени цени, координатор на балансираща група за... (Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/)
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени, избор на координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп на електроенергия за нуждите на структурни звена на Академия на МВР (АМВР): ЦСПП – гр. Варна и ЦСПП по ПБЗН – гр. Варна, на територията на „Електроразпределение Север“ АД. Прогнозното количество нетна електрическа енергия не обвързва Възложителя да го изразходва или да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-06-26   „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО И ИЗБОР... (ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО)
Общото прогнозно количество за доставка на нетна активна електрическа енергия за срока на договора е 510 MWh. За срока на договора Възложителят си запазва правото на промяна в прогнозното количество в положителна или отрицателна посока, според възникналата необходимост, като изпълнителят се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия период на договора. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-06-23   Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за УМБАЛ "Света Анна" – София АД (УМБАЛ "Света Анна" – София АД)
Предмет на обществената поръчка е Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за УМБАЛ "Света Анна" - София АД. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца от нейното възлагане. Участниците подават само една оферта за комплексно изпълнение на поръчката, като не се допуска представяне на варианти. Предлаганите дейности по доставка на електрическа енергия трябва да отговарят на минималните изисквания на Възложителя, заложени в документацията за участие в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-06-21   Избор на доставчик на нетна активна ел. енергия, координатор на балансираща гр. за ниско и средно напрежение и... (Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/)
Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структури на АМВР, гр. София по 2 обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-06-16   “Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група на ниво средно и ниско... (НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ")
Национална библиотека "Св.св. Кирил и Методий" (НБКМ) провежда открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор балансираща група за ниво средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН), при условията на либерализиран пазар за следните обекти: Централна сграда - гр. София, бул. "Васил Левски" № 88; Книгохранилище - гр. София, кв. "Изгрев", бул. "Г. М. Димитров" №54; Апартамент - частна държавна собственост - гр. София, ул. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-06-16   Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група (Община Лясковец)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на нетна електрическа енергия, прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-06-12   Доставка на активна електроенергия на ниво високо и средно напрежение (Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - изпълнителен директор)
Предмет на обществената поръчка са регулярни доставки на активна електроенергия високо 110 kV и средно 20 kV напрежение за обекти, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с общо прогнозно количество в размер на 27 000 МWh, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на дневни графици за доставка, в които са отразени почасовите количества, които се доставят и продават на „Булгартрансгаз“ ЕАД, коригирането им при необходимост, отговорност за балансиране и всички дейности, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-06-12   “Доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Кюстендил, по две обособени позиции” (Община Кюстендил)
Предмет на настоящата процедура е доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на община Кюстендил, избор на координатор на стандартна балансираща група, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне и подаване на товарови графици от координатора на балансиращата група, поемане на отговорността за балансиране и всички дейности свързани с участие в либерализирания пазар на електрическа енергия на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-06-09   Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти, предоставени... (АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА)
Предмет на обществената поръчка е “ “Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти, предоставени за управление на Агенция за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ на територията на област Стара Загора ” – Казанлък, Мъглиж и Раднево. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-06-07   Доставка на нетни количества активна ел.енергия (средно/ниско/ напрежение) от изпълнител и избор на координатор на... (Община Сливен)
Предмет на настоящата обществената поръчка е доставка (продажба) на нетна активна електрическа енергия (средно/ниско/ напрежение) от изпълнител и избор на координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти, собственост на Община Сливен. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-06-02   „Доставка на нетна активна ел. енергия от изпълнител,координатор на стандартна балансираща група,с пълно адми-не на... (Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД)
Обществената поръчка има за цел да обезпечи нуждите на "МБАЛ-РАЗЛОГ" ЕООД с бюджет от доставка на нетна електричека енергия ниско напрежение и избор на координатор за балансираща група за срок от 12 месеца. Възлагането на обществената поръчка за покупко - продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени се провежда при съблюдаване на приложимите разпоредби на Закона за енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-05-30   ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ И НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ (СРН И НН) ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА... (Дирекция за национален строителен контрол)
Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за СрН и НН, за обектите на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК). Доставката следва да се извърши съобразно изискванията, подробно описани в Техническата спецификация ( Приложение № 1). Прогнозното количество електрическа енергия не ангажира Възложителя да го усвои, както и не лимитира потреблението на Възложителя. Общото прогнозно количество за доставка на електрическа енергия СрН и НН за срока на договора е … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-05-18   Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група за ниско... (Община Ловеч)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение с пълно администриране на информационен поток с „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО) и поемане на разходите на небаланси за обекти на община Ловеч. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група. В случай на небаланси на електрическа енергия, същите следва да са за сметка на Изпълнителя. Предметът на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-05-17   Доставка на електроенергия – средно и ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на УНСС и поделения (Университет за национално и световно стопанство)
"Доставка на електроенергия – средно и ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на УНСС и поделения" по обособени позиции, както следва: - обособена позиция №1 - "Доставка на електроенергия – средно и ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на УНСС, СК „Бонсист “ и апартамент на ул. „Веслец“ № 22“; - обособена позиция №2 - „Доставка на електроенергия – ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на УОБ – с. Равда“; - обособена позиция №3 - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-05-16   Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за... (РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ЯМБОЛ)
Предмет на обществената поръчка-включва доставка на активна нетна електрическа енергия за нуждите на РЗОК - Ямбол, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на Възложителя. Доставката на ел. енергия трябва да е в съответствие с действащите нормативни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-05-15   "Доставка на електрическа енергия средно напрежение и ниско напрежение /СрН и НН/ по свободно договорени цени за... (Агенция по геодезия, картография и кадастър)
Предметът на поръчката включва доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти,предоставени за управление на Агенция по геодезия,картография и кадастър,за срок от 24(двадесет и четири) месеца,считано от датата на регистрация на първия регистриран трафик или достигане на сумата от 1 000 000,00 (един милион) лв. без ДДС,или до сключване на договор след определяне на изпълнител на обществена поръчка по реда на чл. 82 от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-05-10   “Доставка на ел. енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на “Дунав мост Видин - Калафат ”АД... (Дунав мост Видин – Калафат АД)
Предметът на обществена поръчка включва доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл.100 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на общо 5 обекта на Възложителя от които: 2 броя присъединени към мрежа Ср.Н (Средно Напрежение – 20kV) със собствена кабелна мрежа, и 3 обекта, присъединени към мрежа Н.Н (Ниско напрежение), и за осъществените от страна на избрания изпълнител на дейността на координатор на балансираща група за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-05-02   „Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТД... (ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ПЛОВДИВ)
Предметът на поръчката включва: доставка на нетна електрическа енергия, ниско напрежение, за административни сгради (обекти) на ТД на НАП Пловдив, находящи се в градовете: Пловдив, Карлово, Пазарджик, Стара Загора, Казанлък, Хасково, Кърджали, Смолян и Доспат; включване на обектите на Възложителя в стандартна балансираща група, с координатор Изпълнителят, без Възложителят да заплаща такса за участие; регистриране на Възложителя като участник в стандартна балансираща група като непряк член, съгласно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-04-26   Доставка на активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обектите,... (КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА - ДРЯНОВО)
Предметът на поръчката е доставка на нетни количества активна електрическа енергия на ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група, съгласно предвиденото в ЗЕ и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставка на електрическа енергия (в т.ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). Обществената поръчка ще се изпълнява за: Кухня – гр. Дряново, ул. Иван Вазов № 2, ДПЛД Дряново, ул.Димитър Крусев № 26, Кухня – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-04-24   „Избор на нов доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниско и средно напрежение и координатор на... (ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП)
Предметът на поръчката включва следните дейности: 1. Доставка на активна нетна електрическа енергия на ниско напрежение за 37 (тридесет и седем) броя измервателни точки и доставка на средно напрежение за 1 (една) измервателна точка на ДП „Пристанищна инфраструктура“, присъединени на територията на електроразпределителни мрежи: „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД, „Електроразпределение Север“ АД и „Електроразпределение Юг” АД. 2. Избор на координатор на стандартна балансираща група, съгласно Закона … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-04-13   „Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение, избор на координатор на стандартна балансираща група и... (Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Ловеч)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на нетни количества електрическа енергия ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за недвижимите имоти, предоставени за управление на Областна дирекция на МВР – Ловеч, който включва доставка на необходимите количества нетна електрическа енергия ниско напрежение, включване на обектите в стандартна балансираща група, като непряк член с координатор Изпълнителя; осигуряване на услуга по прогнозиране … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-04-13   „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван... ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия ниско напрежение, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО, както и поемане на разходите за небаланси за шест обекта на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД. При доставката следва да се осигури непрекъснатост на електроснабдяването и да се доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-04-12   „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на 8 (осем)... (Служба "Военно разузнаване")
Общ. поръчка вкл. доставка, осъществявана чрез покупка на акт. ел енергия на средно и ниско напрежение и изпълнение на функциите координатор на балансираща група от търговеца на ел. енергия. Доставката на ел енергия трябва да бъде в съответствие с действащото нормативно законодателство: ЗЕ,ПТЕЕ,ПИКЕЕ и е за срок от 12 месеца, считано от потвърждаване на първия график за доставка на ел. енергия. Прогнозното количество ел. енергия за вс. обекти на Служба "Военно разузнаване" за 12 месеца, за вс. тарифни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-04-10   „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Левски” (Община Левски)
Доставка на 1700 MW /часа нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Левски Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-04-06   „Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за Национален център за информация и... (Национален център за информация и документация)
Доставка на електрическа енергия на средно напрежение, избор на координатор на балансираща група, пълно администриране на информационния поток с Електроенергийния системен оператор (ECO) и с Оператора на електропреносна мрежа (OEM) и поемане на разходите за небаланси за обект, предоставен за управление на Национален център за информация и документация на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А. Електрическата енергия следва да е с качество, отговарящо на нормативните изисквания съгласно Закона … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-04-03   Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на социалната... (КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА - ДРЯНОВО)
Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“ гр. Дряново по Договор BG05M9OP001-2.090-0015-C02, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. в Комплекс за социални услуги за възрастни хора гр. Дряново за срок от 12 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-03-28   „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ИА "Военни клубове и... (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
Предмет на обществената поръчката е извършване на доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции, ОП№ 1: за нуждите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело“, гр. София към МО;ОП № 2: за нуждите на Държавна детска градина „Кокиче“ , гр. Пловдив към МО; ОП № 3: за нуждите на Държавна детска градина „Светлина“ , гр. Карлово към МО; ОП№ 4: за нуждите на Държавна детска градина „Калина“, гр. Стара … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-03-23   „Доставка на нетна активна електрическа енергия и осъществяване задълженията на координатор на стандартна... (Община Гоце Делчев)
Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия и осъществяване задълженията на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на община Гоце Делчев. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-03-23   Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ниско напрежение за... (Община Тервел)
Предметът на обществената поръчка е избор на Изпълнител,който ще извърши доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от координатор на балансираща група за обекти на ниско напрежение за нуждите на Община Тервел,обл.Добрич.Прогнозното количество електрическа енергия за срока на действие на договора от 12(дванадесет )месеца е приблизително 1300 mWh(хиляда и триста мегаватчаса).Количеството електрическа енергия се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-03-20   "Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти на ЕСО ЕАД" (Електроенергиен Системен Оператор ЕАД)
Доставка чрез покупка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти на ECO ЕАД. Прогнозното количество електроенергия, което ще се доставя ежемесечно за срока на договора от 12 месеца е определено на база средномесечна консумирана електрическа енергия от обектите на ECO ЕАД за периода декември 2021 г. - м.ноември 2022 г. в размер на 401,500 MWh. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-03-16   „Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТД на НАП... (ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - СОФИЯ)
„Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТД на НАП София“ в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Доставка на активна нетна електрическа енергия ниско напрежение“; Обособена позиция № 2 - „Доставка на активна нетна електрическа енергия средно напрежение“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-03-10   Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на... (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка е: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „МБАЛ-Хасково” АД”. Обхватът на обществената поръчка включва доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за 6 /шест/ броя обекти (6 /шест/ броя измервателни точки). Прогнозното количество … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-03-08   „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия ниско напрежение от изпълнител – координатор на... (Община Угърчин)
Предмет на ОП е доставка на нетни количества активна ел енергия ниско напрежение от изпълнител-координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Угърчин. Прогнозното количество на нетни количества активна електрическа енергия ниско напрежение за срока на изпълнение на обществената поръчка - 12 месеца, считано от датата на първия регистр график, е в размер на 605 MWh. Посоч колич нетна активна ел енергия са прогн за целия срок на изпълнение на поръчката, като по никакъв начин не ангажират … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-03-07   Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ниско и средно напрежение... (Медицински университет)
Доставка на нетна електрическа енергия ниско и средно напрежение и изпълнение функциите на координатор на балансираща група за нуждите на звената на Медицински университет -София в гр. София, гр.Враца и гр. Китен (обектите на Възложителя- подробно описани в Техн. спецификация - Приложение № 1). Прогн. количество за потребление на елек. енергия за срока на договора, а именно 12 месеца е приблизително 3 043125,27 кWh. За 12-мес. срок на договора е възможно увеличаване на потреблението на електрическа … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-03-07   „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Тополовград” (Община Тополовград)
Предмет на поръчката: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Тополовград”. Изготвена е документация за участие, образци, проект на договор, технически спецификации, съгласно които документи участниците следва да подготвят офертите си. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-03-07   „Доставка на нетна активна електрическа енергия – средно и ниско напрежение и изпълнение на функциите на координатор... (Община Тетевен)
Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия – средно и ниско напрежение и изпълнение на функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на обекти на Община Тетевен“. Обхватът на обществената поръчка включва доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Тетевен – улично осветление, общински сгради, детски заведения и домашен социален патронаж, център за обществена подкрепа, дневен център за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-03-07   „Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на... (Община Търговище)
В предмета на поръчката се включва доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Община Търговище, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя. Предметът на поръчката включва и администриране на сумите за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-03-06   „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти... (Национален осигурителен институт)
Предметът на поръчката обхваща изпълнение на дейности, подробно разписани в техническите спецификации, относно доставката на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти на Централно управление и 9 ТП на НОИ в Западна България. Общото прогнозно количество за доставка на електрическа енергия за период от 12 (дванадесет) месеца е 3 703 MWh. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-03-06   „Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТД... (Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Варна)
Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение за обектите на ТД на НАП Варна и офиси Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен; включване на обектите на Възложителя в стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя, без Възложителя да заплаща такса за участие; регистриране на Възложителя като участник в стандартна балансираща група като непряк член, съгласно Правила за тьрговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и включването му като активен член на пазара на балансираща енергия; … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-03-02   Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група (Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД)
Обществената поръчка е за доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД по 2 обособени позиции, за отделните обекти/сгради, собственост на възложителя, за срок от 12 (дванадест) месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-02-22   „Избор на доставчик на електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на... (МБАЛ " РАХИЛА АНГЕЛОВА" АД)
Подробно описание: Изготвяне от Изпълнителя на дневните почасови товарови графици и покриването на техните небаланси и параметрите за тяхното формиране за срока на договора. Този дневен график ще бъде общ вид на очаквания часови енергиен товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден. Изпращане от Изпълнителя на почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ. Своевременно администриране на графиците и обмен на информация с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-02-21   Доставка на активна нетна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение и избор на координатор на... (Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД)
Предметът на поръчката е избор на изпълнител за доставка на необходимите за нуждите на Възложителя количества нетна активна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение и съответните свързани с това услуги, вкл. да осъществява задълженията си на координатор на балансираща група. Доставката на електрическа енергия трябва да е в съответствие с действащите нормативни документи: Закон за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД