2023-07-27   Доставка на фабрично нови, неупотребявани специализирани автомобили/камиони (Община Костинброд)
Доставка на фабрично нови, неупотребявани специализирани автомобили/камиони по обособени позиции, в обхвата на изискванията от Техническите спецификации, за обезпечаване на нормалното функциониране на общинската система за управление на отпадъците на община Костинброд и в изпълнение на Решение №3 от 25.05.2023 г. по Протокол №2 от 25.05.2023 г. на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на регион Костинброд, включващо общините: Костинброд, Божурище, Своге, Сливница, Годеч и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булавто АД Булавто България АД Си Ем Ел България АД
2023-07-13   „Доставка на автомобилна техника за нуждите на Националната гвардейска част” с две обособени позиции (Национална гвардейска част)
Обществената поръчка е с предмет "Доставка на автомобилна техника за нуждите на Националната гвардейска част" с две обособени позиции. Обособена позиция № 1: „Доставка на един брой нов товарен автомобил“ съгласно ТС с рег. № СИ-16-Т-115/22.06.2023 г. Обособена позиция № 2: „Доставка на един брой нов пътнически микробус до 16 +1 места“ съгласно ТС с рег. № СИ-16-Т-114/22.06.2023 г. Настоящата обществена поръчка има за цел да бъде закупена автомобилна техника с оглед нуждата от обезпечаване на автопарка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булавто АД Булавто България АД
2023-06-15   „Доставка на един брой нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Павел баня“ (Община Павел баня)
Обществената поръчка включва дейност по доставка на един брой нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Павел баня, както и извършване от страна на изпълнителя, след надлежно упълномощаване от страна на възложителя, на регистрация в КАТ. Пълната информация относно техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в „Техническата спецификация“, неразделна част от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булавто АД
2023-05-12   „Доставка на сметосъбиращ автомобил с вместимост на коша до 20 м3” (Община Враца)
Доставка на 1 брой нов сметосъбиращ автомобил с вместимост на коша до 20 м3. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булавто АД
2023-03-13   „Доставка на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими битови... (Община Горна Малина)
Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци”. В обхвата на обществената поръчка е включена доставка на 4 броя специализирани камиони - 2 бр. специализирани камиони за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци и 2 бр. специализирани камиони за разделно събиране на зелени отпадъци от общински площи. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булавто АД
2023-01-16   „Доставка на нови специализирани автомобили за нуждите на ОП“КД и ПИС“ по обособени позиции (Община Казанлък)
Избор на изпълнител, който да достави нови специализирани автомобили за нуждите на ОПКДиПИС с технически характеристики, подробно описани в Техническа спецификация към всяка обособена позиция. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булавто АД Булавто България АД
2023-01-09   „Закупуване и доставка на специализирани камиони за разделно събиране и транспортиране на зелени отпадъци“ (Община Кюстендил)
В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъде извършено закупуване и доставка на специализирана техника, необходима за изпълнение на дейностите по събиране и извозване на зелени и биоразградими отпадъци, във връзка с изпълнение на дейност 4: „Доставка на специализирано оборудване за разделно събиране и транспортиране на зелени отпадъци“ по проект № BG16M1OP002-2.002-0002 „Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко““, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014– 2020 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булавто АД
2022-11-02   Доставка на 6 (шест) бр. нови оборудвани автомобили (камиони) за транспортиране на битови, органични и биоразградими... (Столична община)
Доставка на 6 (шест) броя нови оборудвани автомобили (камиони) за транспортиране на битови, органични и биоразградими отпадъци за нуждите на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (ОП СПТО) Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булавто АД
2022-10-25   ДОСТАВКА НА 2 БР СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛИ , ПО ПРОЕКТ BG16M10P002-2.005-0008 - ПРОДЪЛЖАВА В РАЗДЕЛ VI:ДОПЪЛНИТЕЛНА... (Община Берковица)
„Доставка на 2 броя специализирани автомобили , по проект BG16M10P002-2.005-0008 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци от община Берковица и община Вършец" и доставка на 1 брой джип, втора употреба за нуждите на ЦОП – гр. Берковица по обособени позиции: ОП №1: „Доставка на един нов сметосъбиращ автомобил за зелени отпадъци“; ОП №2: „Доставка на един нов бордови автомобил.“ ОП №3: „Доставка на 1 брой джип, втора употреба за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булавто АД
2022-10-19   Закупуване на специализиран автомобил за снегочистене и опесъчаване за община Ракитово – нов (Община Ракитово)
Закупуване на специализиран автомобил за снегочистене и опесъчаване за община Ракитово – нов. Настоящата обществена поръчка включва в обхвата си доставка на 1 бр. фабрично нов, специализиран автомобил за снегочистене и опесъчаване, оборудван с песъкоразпръсквач и гребло (базов автомобил и надстройка), който трябва да притежава посочените в техническата спецификация технически характеристики. Автомобилът и надстройката към него следва да отговарят на всички действащи нормативни актове на Българското … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булавто АД
2022-09-26   „Доставка на един брой нов специализиран мотометачен автомобил за нуждите на Община Павел баня“ (Община Павел баня)
Обществената поръчка включва дейност по доставка на един брой нов специализиран мотометачен автомобил за нуждите на община Павел баня, както и извършване от страна на изпълнителя, след надлежно упълномощаване от страна на възложителя, на регистрация в КАТ. Пълната информация относно техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в „Техническата спецификация“, неразделна част от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булавто АД
2022-08-29   „Доставка на техника за почистване на речни корита, улици и обществени места, събиране на зелени и други отпадъци по... (Община Гърмен)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на техника за почистване на речни корита, улици и обществени места, събиране на зелени и други отпадъци по обособени позиции” и включва в обхвата си: Обособена позиция № 1 „Доставка на 1 бр. фабрично нов и неупотребяван багер с челен товарач” и Обособена позиция № 2 „Доставка на 1 бр. фабрично нов и неупотребяван специализиран метометачен автомобил”. В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на всяка една от обособените … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булавто АД
2022-07-05   ДОСТАВКА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (Община Долни Чифлик)
„ДОСТАВКА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ДОСТАВКА НА 2 (ДВА) БРОЯ НОВИ, НЕУПОТРЕБЯВАНИ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С БРОЙ МЕСТА ЗА СЯДАНЕ 8+1 (МИКРОБУС)”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОСТАВКА НА 1 (ЕДИН) БРОЙ НОВ, НЕУПОТРЕБЯВАН ЛЕК АВТОМОБИЛ HYBRID“. Обектът на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Предметът на обществената поръчка по Обособена позиция № 1 е доставката на 2 броя нови, неупотребявани … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булавто АД
2022-06-09   Доставка на техника за ОП „БКС“ по три обособени позиции (Община Враца)
Обособена позиция 1: „Закупуване на багер на ОП „БКС“ - прогнозната стойност е до 62 500,00 лв. (сто шестдесет и две хиляди и петстотин лева) без вкл. ДДС. Обособена позиция 2: „Закупуване на товарен автомобил за ОП „БКС“ - прогнозната стойност е до 70 833,33 лв. (седемдесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС. Обособена позиция 3: „Закупуване на надстройка за сметосъбиращ автомобил за ОП „БКС“ - прогнозната стойност е до 75 000,00 лв. (седемдесет и пет хиляди лева) … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булавто АД Булавто България АД Си Ем Ел България АД
2022-05-13   „Доставка на специализиран автомобил, оборудван с цистерна за миене, за нуждите на Община Карлово“ (Община Карлово)
Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнител, който да извърши доставка на нов (неупотребяван) специализиран автомобил, оборудван с цистерна за миене, с обем 10 000 литра, съобразно Техническата спецификация. Видът и техническите параметри на специализираният автомобил е посочена в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата документация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булавто АД
2022-04-19   „Доставка на сметосъбиращи и сметоизвозващи автомобили за инсталация за компостиране за целите на проект „Изграждане... (Община Враца)
„Доставка на сметосъбиращи и сметоизвозващи автомобили за инсталация за компостиране за целите на проект „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца“ Обществената поръчка включва доставка на новопроизведени сметосъбиращи и сметоизвозващи автомобили, както следва: Открит сметовоз за зелени отпадъци – 2 броя; Открит сметовоз за биоразградими отпадъци - 2 броя; Забележка. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП председателят на комисията декриптира офертите и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булавто АД
2022-04-18   „Доставка на 2 бр. товарни автомобили-самосвали, оборудвани с цистерни за миене и дезинфекция“ (Община Хасково)
Предмет на обществената поръчка е доставка на два броя товарни автомобили-самосвали, оборудвани с цистерни за миене и дезинфекция за нуждите на община Хасково. Изпълнението на поръчката включва доставка и гаранционно поддържане. Всички разходи по отстраняването на гаранционни повреди и/или несъответствия по време на предложения гаранционен срок, са за сметка на Изпълнителя. Изпълнението на поръчката включва и задължение за изпълнителя да регистрира автомобила в КАТ от името и за сметка на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булавто АД
2022-04-05   Закупуване на товарен автомобил, оборудван с цистерна за миене и дезинфекция (Община Троян)
Закупуване на товарен автомобил, оборудван с цистерна за миене и дезинфекция. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булавто АД
2022-02-17   „Доставка на един брой нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Павел баня“ (Община Павел баня)
Обществената поръчка включва дейност по доставка на един брой нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Павел баня, както и извършване от страна на изпълнителя, след надлежно упълномощаване от страна на възложителя, на регистрация в КАТ. Пълната информация относно техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в „Техническата спецификация“, неразделна част от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булавто АД
2022-01-12   „Доставка на нови специлизирани автомобили за нуждите на ОП „КД и ПИС“ по 3 обособени позиции“ (Община Казанлък)
Настоящата процедурае с предмет: „Доставка на нови специализирани автомобили за нуждите на ОП „КД и ПИС“ по 3 обособени позиции“ Обособена позиция № 1. Доставка на три броя нови сметосъбиращи автомобила(сметосъбирачи) за нуждите на направление сметосъбиране и сметоизвозване към Общинско Предприятие „КД и ПИС“; Обособена позиция № 2. Доставка на един брой нов сметосъбиращ автомобил (сметосъбирач) със система за измиване на контейнери за нуждите на направление сметосъбиране и сметоизвозване към Общинско … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булавто АД
2021-12-09   „Доставка на специализирани автомобили за нуждите на общ. Генерал Тошево по обособени позиции” (Община Генерал Тошево)
Обществената поръчка включва две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на каналопочистващ камион за нуждите на Община Генерал Тошево”. Доставка на нов, неупотребяван каналопочистващ камион с дизелов двигател, механична скоростна кутия и междуосово разстояние мин. 3750мм. Обособена позиция № 2: „Доставка на товарен автомобил, със самосвална надстройка, кран, ротатор и кофа”. Доставка на нов, неупотребяван товарен автомобил, със самосвална надстройка, кран, ротатор и кофа с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булавто АД ТЕХНОРЕНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
2021-09-23   Закупуване на нов сметоизвозващ камион за дейностите на ОП БКС (Община Враца)
Закупуване на нов сметоизвозващ камион за дейностите на ОП БКС Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булавто АД
2021-09-01   „Доставка на два броя нови, неупотребявани товарни автомобила за нуждите на ДП „РАО“ (ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ" ДП)
Предмет на поръчката е доставка и гаранционно обслужване на на два броя нови, неупотребявани товарни автомобила за нуждите на ДП „РАО“ по 2 самостоятелно обособени позиции както следва: Обособена позиция №1: Доставка на товарен автомобил за превоз на насипни товари“- с прогнозна стойност в размер на 174558,00 лв. без ДДС Обособена позиция № 2: Доставка на нов, неупотребяван специален товарен автомобил /камион/- с прогнозна стойност в размер на 146329,00 лв. без ДДС; Техническите характеристики на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булавто АД
2021-06-18   Доставка на фабрично нов сметосъбиращ автомобил за нуждите на община Смядово (Община Смядово)
Настоящата поръчка има за цел да осигури доставка на 1 (един) брой фабрично нов сметосъбиращ автомобил за нуждите на Община Смядово. В предмета на поръчката се включва и осигуряване на гаранционно (сервизно) обслужване на доставения сметосъбиращ автомобил през периода на гаранционния срок. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булавто АД
2021-06-11   Доставка на камион за сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци за нуждите на Община Камено (Община Камено)
Доставка на камион за сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци за нуждите на Община Камено Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булавто АД
2021-05-31   Доставка на нови моторни превозни средства за нуждите на Общинско предприятие БКС — Враца по 2 обособени позиции (Община Враца)
Доставка на нови моторни превозни средства за нуждите на Общинско предприятие БКС — Враца по 2 обособени позиции: 1 обособена позиция № 1 „Закупуване на специализиран сметосъбиращ автомобил за нуждите на ОП БКС“, — обособена позиция № 2 „Закупуване на 1 брой ново многофункционално транспортно средство с прикачни съоръжения към него за нуждите на ОП БКС“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булавто АД МУЛТИТЕХНИК ЕООД
2021-04-21   Доставка на нов товарен автомобил тип самосвал и надстройки към него за нуждите на община Павел баня (Община Павел баня)
Предмета на поръчката включва доставка на фабрично нов товарен автомобил тип самосвал и надстройки към него, необходим за нуждите на Община Павел баня, платим изцяло чрез използване на натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Избраният изпълнител следва да извърши необходимите действия за регистрация на доставения автомобил в КАТ. Обхватът, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булавто АД
2020-07-09   „Доставка на специализирана техника, нова, за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители, по... (Община Русе)
За всички обособени позиции: всяка от доставените специализирани машини, подлежаща на регистрация, трябва да бъде окомплектована съгл. чл. 139, ал. 2 от Закона за движение по пътищата, да се придружава от необходимите за регистрацията ѝ документи. Машините от обособени позиции с № 5, 6, 7, 10, 11 трябва да са оборудвани с GPS система. Пълното гаранционно поддържане и обслужване и всички разходи, свързани с тях, ще бъдат изцяло за сметка на избрания изпълнител. Максимално време за реакция до 2 календарни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН" ЕАД "ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ" АД „Евромаркет Кънстракшън“ ЕАД Би Ем Лизинг-Трейд АД Булавто АД Екосол България АД ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД
2019-08-28   Доставка на фабрично нова специализирана техника — транспортни средства за нуждите на ОП „Столично предприятие за... (Столична община)
Предметът на обществената поръчка е Доставка на фабрично нова специализирана техника — транспортни средства за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“, с. Яна, местност „Садината“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 — „Доставка на 1 (един) брой фабрично нов камион с надстройка „самосвал“ с кран“, съгласно техническа спецификация; Обособена позиция № 2 — „Доставка на 3 (три) броя фабрично нови транспортни средства за събиране и транспортиране на биоотпадъци с обем на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булавто АД
2018-09-28   Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република... (Министерство на образованието и науката)
Настоящата обществена поръчка обхваща изпълнение на доставка с предмет „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република БЪЛГАРИЯ по 8 обособени позиции“. Процедурата е разделена на 8 обособени позиции, като по всяка от тях следва да се сключи рамково споразумение с 1 изпълнител, в което не са определени всички условия. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Автомотор Корпорация“ АД „Давит ЕК“ ЕООД „Джеми“ ООД „Индустриал Комерс Ко“ ЕАД „Исубус“ ООД „Метаинженеринг“ ЕООД „София Мотоцентър“ ЕООД „София Франс Ауто“ АД Автомотор корпорация АД Булавто АД Давит ЕК ЕООД Джеми ООД Дружество „ММ Сървис ДЕК“ Дружество ММ Сървис ДЕК Исубус ООД Метаинженеринг ЕООД Мото-Пфое ЕООД София Мотоцентър ЕООД София Франс Ауто АД
Свързани търсения 🔍