Доставчик: Биттех ЕООД

4 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Биттех ЕООД

2023-03-09   Доставки и монтаж на оборудване за нуждите на Първо РУ - Благоевград и Второ РУ - Благоевград, по обособени позиции (Община Благоевград)
„Доставки и монтаж на оборудване за нуждите на Първо РУ - Благоевград и Второ РУ - Благоевград, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на компютърни конфигурации“. Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на обзавеждане“; Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на климатици“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биттех ЕООД БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ ООД Офис консумативи ООД
2022-08-05   „Доставка и монтаж на климатични системи за за ЦНСТ „Вяра“, ЦНСТ „Надежда“, ЦНСТ „Св. Йоан Рилски“, „ЗЖ за лица с... (Община Благоевград)
„Доставка и монтаж на климатични системи за ЦНСТ „Вяра“, ЦНСТ „Надежда“, ЦНСТ „Св. Йоан Рилски“, „ЗЖ за лица с умствена изостаналост“ и „ПЖ“ на територията на Община Благоевград“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биттех ЕООД
2022-06-23   „Доставка и монтаж на климатични системи за детски ясли и детски градини на територията на Община Благоевград“ (Община Благоевград)
„Доставка и монтаж на климатични системи за детски ясли и детски градини на територията на Община Благоевград“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биттех ЕООД
2018-05-18   „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане във връзка с реализацията на проект... (Община Благоевград)
„Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане във връзка с реализацията на проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“, административен договор № BG16RFOP001-1.008-0009-C01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014—2020“, Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биттех ЕООД Кооперация „Панда“ Мальовица ЕООД Перфект Мебел ООД СМАРТ СОФТ ЕООД