Доставчик: СМАРТ СОФТ ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът СМАРТ СОФТ ЕООД

2023-07-20   Избор на изпълнител за доставка на сървър и преносими компютри в изпълнение на проект № BGLD-1.006-0001... (Министерство на здравеопазването)
Целта на обществената поръчка е да бъдат осигурени сървър и преносими компютри в изпълнение на Дейност № 2 „Изграждане на ефективен модел на работа в кризисни ситуации като Ковид-19 по отношение на социално изключени и изолирани общности“ (преносими компютри Тип 2) и Дейност № 3 „Подобряване на системата за регулярно осигуряване на здравна информация“ (преносими компютри Тип 1 и сървър) от проект BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДИЛЕКС ООД Перси ООД СМАРТ СОФТ ЕООД
2023-07-13   Закупуване на мобилни средства за комуникация и видеоинформация за оперативни автомобили (Министерство на вътрешните работи)
Предмета на обществената поръчка включва закупуване на минимум 15 броя мобилни средства за комуникация и видеоинформация осигуряващи комуникация и обмен на информация на оперативните служители по време на изпълнения на възложените им задачи и гаранционна поддръжка на доставеното оборудване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СМАРТ СОФТ ЕООД
2023-06-22   Доставка на компютърна техника за нуждите на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Предметът на поръчката включва следните 5 обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на преносими компютри Обособена позиция №2: Доставка на настолни компютри Обособена позиция № 3: Доставка на монитори Обособена позиция № 4: Доставка и монтаж на презентационна техника Обособена позиция № 5: Доставка на печатащи устройства. Предметът на обществената поръчка по всяка от обособените позиции ще бъде наричан в настоящата документация за краткост „ТЕХНИКА/ ТА“ Подробните изисквания към изпълнението на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вали Компютърс ООД ДИДЖИТЕК ЕООД СМАРТ СОФТ ЕООД Специализирани Бизнес Системи АД
2023-05-31   Доставка на компютърна техника, периферни устройства и аудиовизуално оборудване по десет обособени позиции (ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА СИСТЕМНА БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ Сдружение)
Предмет на настоящата обществена поръчка е: доставка на компютърна техника, периферни устройства и аудиовизуално оборудване по десет обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на оборудване за живо излъчване“; Обособена позиция 2: „Доставка на мрежово оборудване“; Обособена позиция 3: „Доставка на сървъри“; Обособена позиция 4: „Доставка на стационарни компютърни системи“; Обособена позиция 5: „Доставка на преносими компютри“. Обособена позиция 6: „Доставка на принтери“; Обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АТС-България ООД Динакорд-България ЕООД Контракс АД НС МАКС ТРЕЙД ЕООД СМАРТ СОФТ ЕООД
2023-05-17   „Доставка на компютърна техника и периферия по обособени позиции, за нуждите на Лаборатория .... продължава в Раздел... (Технически университет)
Поръчката цели доставка на специализирано технологично оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Компютърна конфигурация Обособена позиция № 2: Мултифункционално устройство Минималните технически характеристики на оборудването по двете обособени позиции са посочени в Техническата спецификация, неразделна част от документацията по процедурата. Срокът на доставка е до 90 дни, считано от датата на регистриране на договора в Деловодството на Възложителя. Доставеното оборудване трябва … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДИЛЕКС ООД СМАРТ СОФТ ЕООД
2023-05-09   „Закупуване на офис техника и консумативи за нуждите на проект № BG05SFPR002-2.002-0085-C01 „Укрепване на общинския... (Община Перник)
Предмета на настоящата обществена поръчка включва доставка на нова, неупотребявана офис техника, както и гаранционно обслужване и сервиз на доставените устройства, описани подробно в техническата спецификация: Компютърна конфигурация с лицензиран софтуер (монитор, компютър, мишка и клавиатура)- 1 бр. Принтер - 1 бр. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СМАРТ СОФТ ЕООД
2023-04-12   „Доставка на специализирано оборудване за научноизследователски цели по проекти“ (Югозападен университет "Неофит Рилски")
Предмет на обществената поръчка чрез открита процедура е: „Доставка на специализирано оборудване за научноизследователски цели по проекти“ по пет обособени позиции: обособена позиция № 1. Доставка на специализиран компютър; обособена позиция № 2. Доставка на социално - асистиращ робот; обособена позиция № 3. Доставка на очила за виртуална реалност; обособена позиция № 4. Доставка нa професионално безконтактно устройство за проследяване на погледа със софтуер и обособена позиция № 5. Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СМАРТ СОФТ ЕООД
2023-03-07   „Доставка на техника и оборудване за научноизследователска дейност за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ по Проект... (ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ")
Предметът на обществената поръчка е доставка на техника и оборудване по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – доставка на Модулна система за оптимизиране и оценка на ефективността на технологичния процес за опаковане и съхранение на пробиотици и симбиотици - 1 бр. Обособена позиция № 2– доставка на Профиломер – 1бр. Обособена позиция № 3 - доставка на Компютърна система– 1бр. Обособена позиция № 4 - доставка на Инверсионен автоматичен миксер – 1бр. Обособена позиция № 5- доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ЛКБ Фертрийбс” ГмбХ – КЛОН СОФИЯ КЧТ Диахим ЕАД ДИАХИМ-БИОТЕХ ЕООД СМАРТ СОФТ ЕООД
2023-03-06   „Доставка на оборудване/техника за нуждите на ОИЦ София по проект „Осигуряване ефективното функциониране на Областен... (Столична община)
Доставка на следните видове артикули: Презентационен лаптоп – 1 брой; Плазмен монитор – 1 брой. Стойка за плазмен монитор – 1 брой. Преносим щанд за провеждане на публични информационни събития на открито – 1 брой – лесно сглобяем и преносим щанд с работна площ и допълнителен рафт за багаж. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СМАРТ СОФТ ЕООД
2023-02-13   Доставка на допълнителен хардуер за Национална информационна система (платформа) за анализиране и оценка на риска от... (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР)
„Доставка на допълнителен хардуер за Национална информационна система (платформа) за анализиране и оценка на риска от бедствия, причинени от наводнения и свлачища”, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на компютърни конфигурации със системен софтуер“; Обособена позиция № 2: „Доставка на хардуерни ключове за сигурност“, в рамките на проект „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“ по Оперативна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СМАРТ СОФТ ЕООД
2023-02-09   Доставка на компютърна техника и друго оборудване за нуждите на ЮЗУ “Неофит Рилски” (Югозападен университет "Неофит Рилски")
Доставка на компютърна техника и друго оборудване за нуждите на ЮЗУ “Неофит Рилски” по пет обособени позиции: № 1. Доставка на компютърна конфигурация, № 2. Доставка на преносими компютри, № 3. Доставка на прожектиращо оборудване, № 4. Доставка на принтираща техника и № 5. Доставка на сървъри и сторидж. Пълното описание на изискванията за настоящата поръчка е дадено в приложените по обособени позиции към настоящата документация „Техническа спецификация”. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "Европринт Сервиз" ЕООД Партньорите ЕООД Прайм Технолоджис ЕООД Сиенсис АД СМАРТ СОФТ ЕООД
2023-02-01   „Доставка на преносими компютри и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин... (ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ")
„Доставка на преносими компютри и периферни устройства за нуждите на ШУ „Еп.К. Преславски““ с 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на преносими компютри“ и Обособена позиция №2: „Доставка на проектори“ с място на изпълнение на доставката - гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115 – Корпус 1. Гаранционна (сервизна) поддръжка на доставената техника по време на гаранционния срок. Срокът за доставката на техниката, на мястото на изпълнение е по предложение на участника, като максималният … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дартек ООД СМАРТ СОФТ ЕООД
2023-01-05   „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ „ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА... (РАЙОН "МЛАДОСТ")
Настоящата обществена поръчка включва в обхвата си доставката и монтажа на обзавеждане, оборудване и съоръжение за нуждите на проект „Преустройство и смяна предназначение на сграда за детско заведение и самостоятелна сграда в детска градина за шест групи, детска кухня и изграждане на топла връзка“”, находящ се в УПИ II– 379 „За ОДЗ“, ПИ 68134.4082.379, кв.17, м. „Младост 1” по плана на гр. София, район „Младост“ по 9 /девет/ обособени позиции, а именно: Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЛИДЕР КОНСТРУКТ ЕООД НИ КО ЕООД СМАРТ СОФТ ЕООД
2022-11-29   Доставка на компютърно и периферно оборудване и софтуер за нуждите на ЗПУИП „София-Драгоман“, продължава в поле... (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
Настоящата обществената поръчка е с предмет: Доставка на компютърно и периферно оборудване и софтуер за нуждите на ЗПУИП „София-Драгоман“ по проект „Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции - Варна и Разград, и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация - SCADA“, по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на настолни компютърни конфигурации с включена операционна система и MS Office”; Обособена позиция 2: „Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕМ ПИ ЕС ЕООД СМАРТ СОФТ ЕООД
2022-11-29   Доставка на компютърно и периферно оборудване и софтуер за нуждите на ЗПУИП „София-Драгоман“, продължава в поле... (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
Настоящата обществената поръчка е с предмет: Доставка на компютърно и периферно оборудване и софтуер за нуждите на ЗПУИП „София-Драгоман“ по проект „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман – Сръбска граница”, за участък Волуяк – Драгоман- фаза 1, по обособени позиции:Обособена позиция 1: „Доставка на настолни компютърни конфигурации с включена операционна система и MS Office”; Обособена позиция 2: „Доставка на преносими компютри с включена операционна система и MS Office”; Обособена позиция 3: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕМ ПИ ЕС ЕООД Контракс АД СМАРТ СОФТ ЕООД
2022-11-15   Доставка на оборудване за учебна зала за нуждите на Технически университет – Габрово по Национална програма... (ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО)
Обхватът на дейностите по всяка обособена позиция включва доставка и гаранционно обслужване на оборудване, подробно описано в Техническите спецификации. Доставката по Обособена позиция 1: „Доставка на интерактивна мултимедийна система“ включва: 1. Интерактивна мултимедийна система - 1 брой Доставката по Обособена позиция 2: „Доставка на преносими компютри“ включва: 1. Преносими компютри - 6 броя Доставката по Обособена позиция 3: „Доставка на мултимедиен дисплей“ включва: 1. Мултимедиен дисплей - 1 брой Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Кейсием ЕООД СМАРТ СОФТ ЕООД
2022-11-08   „Доставка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на проект „Да направим обиколка на Черно море“по... (ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ")
Предмет на настоящата обществена поръчка е: 1. Доставка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на проекта, на мястото на изпълнение на доставката - гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115 – Корпус 1; 2. Гаранционна (сервизна) поддръжка на доставената техника по време на гаранционния срок, с 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на преносим компютър“- 1 брой; Обособена позиция № 2: „Доставка на телевизор“ – 1 брой; Обособена позиция № 3: „Доставка на проектор“ – 1 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СМАРТ СОФТ ЕООД
2022-11-04   Доставка на компютърни конфигурации (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР)
Предмета на поръчката включва доставка на оборудване за обезпечаване на нуждите на ГДПБЗН и нейните териториални звена, а именно компютърни конфигурации – 100 броя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СМАРТ СОФТ ЕООД
2022-10-26   „Доставка на компютърна техника, апаратура, уреди, реактиви, консумативи в изпълнение на научни програми и проекти... (Тракийски университет)
„Доставка на компютърна техника, апаратура, уреди, реактиви, консумативи в изпълнение на научни програми и проекти при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Поръчката е обособена в позиции, както следва: ОП №1“Компютърна техника в изпълнение на ННП "Интелигентно животновъдство"“ ОП №2 „Компютърна техника в изпълнение на ННП "Интелигентно растениевъдство"“ ОП №3 „Компютърна техника по научни проекти за АФ“ ОП №4 „Компютърна техника по научни проекти за ФТТ“ ОП №5 “Компютърна техника по научни проекти за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКТИМ ООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Сиенсис АД СМАРТ СОФТ ЕООД
2022-10-11   „Доставка на компютърна техника и специализиран софтуер за нуждите на ШУ „Еп. К. Преславски“, проект №... (ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ")
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на компютърна техника и специализиран софтуер за нуждите на ШУ „Еп. К. Преславски“ по проект № BG05M2ОP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ с 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на преносими компютри“ – 4 броя. Обособена позиция № 2 „Доставка на специализирани ГИС … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСРИ-България ООД СМАРТ СОФТ ЕООД
2022-08-24   Доставка и монтаж на обзавеж. и оборудване за подобр на образ. среда в ОУ Св. Климент Охридски в гр. Кърджали проект... (Община Кърджали)
Пълното описание на материалите, продуктите и техните количества са описани в Технически спецификации по обособени позиции и обекти. Количествата, предвидени в Техническите спецификации, са индикативни и не пораждат задължение за Възложителя да ги заявява - закупува в пълен обем. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Верига Домино ЕООД СМАРТ СОФТ ЕООД
2022-07-18   Д/ВКА НА ОБОРУД. ЗА НУЖ. НА ОБЩ.С/В /КОМП. И СПЕЦ.Т/КА,ОЗВУЧ. ТЕХН. И ОСВ. ТЕЛА/ ЗА ИЗП. НА ПР. „ЗАК. НА ОБОРУД.И... (Община Самоков)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на ново, неупотребявано оборудване за изпълнение на проект „Закупуване на оборудване и обзавеждане за къщата на самоковските зографи за представяне и експониране на местното културно наследство“ по три обособени позиции, съгласно изискванията на Възложителя, обективирани в технически спецификации - Приложения № № 1, № 2 и № 3, същите неразделна част от документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СМАРТ СОФТ ЕООД
2022-06-23   „Доставка на компютърна техника, мултифункционални устройства, сървър, графичен таблет, проектори, интерактивни... (ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ")
ОП №1: „Настолни, преносими компютри и интерактивни дисплеи” по проект „Обособяване на зала за ГИС обучения във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ - настолен компютър 5бр,лаптоп 1бр, инт. дисплей -1бр., ОП №2: Доставка на настолни компютри за нуждите на ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ - 46 настолни компютри всичко в едно; ОП №3: Доставка на мултифункционални лазерни устройства за нуждите на ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ - 20 броя МФУ ОП №4: „Доставка на настолни и преносими компютри за нуждите на 8 проекта“ - 10 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Кооперация Панда Сиенсис АД СМАРТ СОФТ ЕООД Стемо ЕООД
2022-06-14   ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕ НА ИКТ ИНФРАСТРУКТУРАТА ПРЕДВИДЕНА ЗА РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЯВАНЕ НА... (Лесотехнически университет)
Пълният обхват на поръчката включва оборудване и софтуер свързани с осигуряване на ИКТ инфраструктурата предвидена за разработка и внедряване на дигитално образователно съдържание по проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, по обособени позиции съгласно съдържанието на техническата спецификация. Поръчката е разделена на четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Софтуерна инфраструктура за реализиране на система за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДИЛЕКС ООД СМАРТ СОФТ ЕООД
2022-06-10   „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДАТА НА ОБЩ.САМОКОВ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ... (Община Самоков)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на нова компютърна техника и специализирано оборудване, съгласно изискванията на Възложителя ,обективирани в техническа спецификация Приложение № 1 . Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СМАРТ СОФТ ЕООД
2022-05-10   “ДОСТАВКА НА НОВО ОБОР. ЗА НУЖДАТА НА ОБЩ.САМОКОВ ЗА ИЗП.НА ПРОЕКТ ПРЕУСТР. НА СГРАДИ С ИНД.№ 15285.7.120 ПО ПЛАНА... (Община Самоков)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на ново оборудване за нуждата на община Самоков за изпълнение на проект “Преустройство на сгради с индентификатор № 15285.7.120 по плана на с. Говедарци с цел обособяването им в Туристически информационен център”, по обособени позиции, съгласно изискванията на Възложителя, обективирани в технически спецификации- Приложения № № 1, № 2 № 3, № 4, № 5 и № 6, същите неразделна част от документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дартек БГ ЕООД Офис Експрес Сървис АД СМАРТ СОФТ ЕООД
2022-03-02   Доставка на техника и оборудване за нуждите на ЮЗУ “Неофит Рилски” (Югозападен университет "Неофит Рилски")
Доставка на техника и оборудване за нуждите на ЮЗУ “Неофит Рилски” по четири обособени позиции: № 1. Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване и специализиран софтуер за разработване и въвеждане на дигитално образователно съдържание в ЮЗУ "Неофит Рилски" по Проект BG05M2OP001-2.016-0013 "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и металургичен университет", № 2. Доставка на аудио оборудване, № 3. Доставка на видео оборудване и № 4. Доставка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Динакорд-България ЕООД Контракс АД СМАРТ СОФТ ЕООД
2022-02-25   „Доставка на компютърно оборудване, мрежово оборудване, периферни и други устройства за нуждите на Проект... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на компютърно оборудване, мрежово оборудване, периферни и други устройства за нуждите на Проект BG05M2OP001-2.016-0018 “МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“, разделена в седем обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД СМАРТ СОФТ ЕООД Специализирани Бизнес Системи АД
2021-12-02   „ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ, КОМП.ОБОРУДВАНЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА УЧ.СЪДЪРЖАНИЕ,... (Лесотехнически университет)
Пълният обхват на поръчката включва доставка на инфраструктура за реализиране на система за електронно обучение, компютърно оборудване за разработка на учебно съдържание, хардуерно оборудване /периферия/ за дигитализиране на данни и мултимедиино оборудване, периферия и принадлежности за дигитализиране и споделяне на данни по обособени позиции, съгласно съдържанието на техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДИЛЕКС ООД СМАРТ ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС ЕООД СМАРТ СОФТ ЕООД СПЕЙСКАД ООД
2021-11-04   Доставка на компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности за нуждите на НВУ "Васил Левски" (Национален военен университет (НВУ) "Васил Левски")
Доставка на компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности за нуждите на НВУ "Васил Левски" по обособени позиции Обособена позиция №1 - Доставка на система Raspberry Pi 4 и допълнителни модули и устройства Обособена позиция №2 - Доставка на сървъри Обособена позиция №3 - Доставка на дискови масиви Обособена позиция №4 - Доставка на компютърна система тип „тънък клиент“ Обособена позиция №5 - Доставка на компютърна система с видео-стена Обособена позиция №6 - Доставка на принтери, скенери и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СМАРТ СОФТ ЕООД
2021-10-20   Доставка на информационно - комуникационно оборудване (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР)
„Доставка на информационно - комуникационно оборудване“ , по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на мултимедиен проектор“; Обособена позиция № 2: „Доставка на мобилни телефони“; Обособена позиция № 3: „Доставка на таблети“. Предметът на обществената поръчка обхваща доставка на специализирано оборудване, осигуряване на свързаност и подобряване на информационно-комуникационните възможности на българския модул, което включва: мултимедиен проектор, 15 броя мобилни телефони, и 5 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СМАРТ СОФТ ЕООД
2021-07-16   Доставка на компютърна, комуникационна и периферна техника за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ (Русенски университет „Ангел Кънчев“)
​​​​​​Предметът на обществената поръчка е доставката на описаните в документацията за участие активи, които са предназначени при изпълнение дейностите по проект ФНИ 2021-РУ-01 „Проектиране и изграждане на смарт учебно-изследователска лаборатория за обучение на докторанти — фаза 2“ и проект ФНИ 2020-РУ-01 „Проектиране и изграждане на смарт учебно-изследователска лаборатория за обучение на докторанти“. Поръчката е разделена на 3 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дартек БГ ЕООД СМАРТ СОФТ ЕООД ЮНИОН ИНТЕРАКТИВ ООД
2021-07-14   Доставка на компютри, компютърни аксесоари и периферия за нуждите на Национален институт по метеорология и... (Национален институт по метеорология и хидрология)
Настоящата обществена поръчка има за цел доставка на компютри, компютърни аксесоари и периферия за нуждите на Националния институт по метеорология и хидрология. Предметът на обществената поръчка включва 4 (четири) обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Перси ООД СМАРТ СОФТ ЕООД
2021-07-02   Доставка и въвеждане в експлоатация на компютърна, периферна и друга техника за нуждите на ПУ „Паисий Хилендарски“,... (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)
Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за доставка и въвеждане в експлоатация на компютърна, периферна и друга техника за нуждите на ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив по обособени позиции, а именно: — „Настолни компютърни конфигурации“, — „Преносими компютри и таблети“, — „Монитори и телевизор“, — „Принтери, мултифункционални устройства, скенери, шредери и ламинатори“, — „Презентационна техника“, — „Компютърна периферия“, — „Сървърно оборудване“, — „Мрежово оборудване“, — „Резервни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД Лирекс БГ ООД СМАРТ ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС ЕООД СМАРТ СОФТ ЕООД Темпекс ЕООД
2021-06-11   Доставка на лабораторно оборудване/апаратура и компютърна техника, необходими за създаването/модернизирането на... (Институт по електрохимия и енергийни системи)
Доставка на лабораторно оборудване/апаратура и компютърна техника, необходими за създаването/модернизирането на научноизследователската инфраструктура на лаборатории 1 и 3, част от „Център за компетентност Хитмобил — технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ — по 6 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД ГЕЯ-99-ТЕСТ ООД Лабексперт ООД МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД СМАРТ СОФТ ЕООД Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х....
2021-06-10   Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане за нуждите на Професионална гимназия за компютърни науки и математически... (Община Стара Загора)
Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане за нуждите на Професионална гимназия за компютърни науки и математически анализи, УПИ II — училище, кв. 412, гр. Стара Загора по 6 обособени позиции: — обособена позиция 1 „Доставка и монтаж на техническо оборудване“, — обособена позиция 2 „Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане“, — обособена позиция 3 „Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане за лекарски кабинет“, — обособена позиция 4 „Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане за физкултурен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛИДЕР КОНСТРУКТ ЕООД Перун - ККБ ЕООД СМАРТ СОФТ ЕООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2021-04-29   Доставка на компютърна техника за нуждите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по обособени позиции (ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ — Варна)
Цел на обществената поръчката е доставка на нова, неупотребявана компютърна техника за нуждите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 — доставка на 51 броя компютърни конфигурации — тип 1; Обособена позиция № 2 — доставка на 10 броя компютърни конфигурации — тип 2; Обособена позиция № 3 — доставка на 8 броя компютърни конфигурации — тип 3; Обособена позиция № 4 — доставка на 10 броя преносими компютри (лаптопи); Обособена позиция № 5 — доставка на 34 броя монитори. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД СМАРТ СОФТ ЕООД Стемо ООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2021-04-28   „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ, ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОФИС ТЕХНИКА" по девет обособени позиции (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Предмет на поръчката: „Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства, резервни части и офис техника за нуждите на Софийски Университет „Св. Климент Охридски” по следните обособени позиции (ОП): ОП №1: "Доставка на настолни компютри";ОП №2: "Доставка на сървъри"; ОП №3: "Доставка на преносими компютри";ОП №4: "Доставка на таблети"; ОП №5: "Доставка на монитори и дисплеи";ОП №6: "Доставка на скенери, принтери, мултифункционални устройства и копирни машини";ОП №7: "Доставка на презентационна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД Асап ЕООД Контракс АД Лирекс БГ ООД Смарт Бизнес Къмпани ЕООД СМАРТ СОФТ ЕООД Специализирани Бизнес Системи АД
2021-04-19   Доставка и въвеждане в експлоатация на компютърна, периферна и друга техника, за нуждите на НПД при ПУ „Паисий... (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)
Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за доставка и въвеждане в експлоатация на компютърна, периферна и друга техника за нуждите на НПД при ПУ “Паисий Хилендарски” гр. Пловдив по обособени позиции, съгласно съдържанието на техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД СМАРТ СОФТ ЕООД
2021-03-16   Доставка на преносими компютри по проект „Писмовниците на Българското възраждане, като източник на формирането и... (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“)
Предмет на настоящата обществена поръчка е: 1. Доставката на преносими компютри за нуждите на проекта на мястото на изпълнение на доставката — гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115 — корпус 1. 2. Инсталиране и настройка на техниката от квалифициран персонал на участника, избран за изпълнител, включително демонстриране на заявените параметри на техниката. 3. Гаранционна (сервизна) поддръжка на доставената техника по време на гаранционния срок, в т.ч.: 1. Преносим компютър (вид 1) — 4 броя. 2. Преносим … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СМАРТ СОФТ ЕООД
2019-11-21   Доставка и гаранционна поддръжка на оборудване (компютърна техника и периферни устройства, скенери, фототехника,... (Институт за изследване на изкуствата към Българска академия на науките)
Доставка и гаранционна поддръжка на оборудване (компютърна техника и периферни устройства, скенери, фототехника, видеотехника и аудиотехника) за нуждите на Институт за изследване на изкуствата към Българска академия на науките в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014—2020 г., приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алмар Ко ЕООД АТС-България ООД СМАРТ СОФТ ЕООД Фото Синтезис ЕООД
2018-09-17   Доставка и монтаж на художествено осветление и звукотехническо оборудване за нуждите на Образцово народно читалище... (Кмет на Община Хасково)
Целта на настоящата поръчка е осигуряване на ново, по-добро и по-качествено озвучаване и художествено осветление в Образцово народно читалище „Заря — 1858“ – Хасково и оборудване с мултимедия на Драматично- куклен театър „Иван Димов“ — Хасково. Цели се създаване на по-добри условия за провеждане на културни мероприятия и събития, като това допринася за съхраняване и развитие на културното наследство в град Хасково. Дейностите по Обособена позиция № 1, Обособена позиция № 2 и Обособена позиция № 3 в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВАХС ЕООД СМАРТ СОФТ ЕООД
2018-08-21   Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“, включително за изпълнение на... (Югозападен университет „Неофит Рилски“)
Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“, включително за изпълнение на дейностите по проект: Integrating Bulgaria – Greece cross-border significance historical and archaeological assets into one sustainable thematic tourist destination (BORDERLESS CULTURE), по четири обособени позиции: 1. Офис техника и приложения; 2. Аудио-визуална техника; 3. Мрежово оборудване и 4. Фотокопирно устройство. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД Партньорите ЕООД СМАРТ СОФТ ЕООД
2018-07-09   Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по позиции: (Община Велико Търново)
„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014—2020 г. по обособени позиции: — ОП № 1 „Кухненско обзавеждане за учебни и детски заведения“, — ОП № 2 „Мебели за учебни и детски заведения“, — ОП № 3 „Бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски заведения“, — ОП № 4 „Компютърна техника, периферия и средства за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Геокрас ЕООД Кооперация „Панда“ Мальовица ЕООД Смарт Бизнес Бъмпани ЕООД Смарт Бизнес Къмпани ЕООД СМАРТ СОФТ ЕООД Школснаб 2001 ЕООД
2018-05-18   „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане във връзка с реализацията на проект... (Община Благоевград)
„Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане във връзка с реализацията на проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“, административен договор № BG16RFOP001-1.008-0009-C01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014—2020“, Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биттех ЕООД Кооперация „Панда“ Мальовица ЕООД Перфект Мебел ООД СМАРТ СОФТ ЕООД
Свързани търсения 🔍