Доставчик: БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ ООД

7 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ ООД

2023-05-12   Доставка и монтаж на ученически мебели и училищно обзавеждане за подобряване на образ. среда в ОУ "Св. Кл. Охридски"... (Община Кърджали)
Пълното описание на материалите, продуктите и техните количества са описани в Технически спецификации по обособени позиции и обекти. Количествата, предвидени в Техническите спецификации, са индикативни и не пораждат задължение за Възложителя да ги заявява - закупува в пълен обем. Пълното описание на материалите, продуктите и техните количества са описани в Технически спецификации по обособени позиции и обекти. Количествата, предвидени в Техническите спецификации, са индикативни и не пораждат задължение … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ ООД
2023-05-11   Доставка и монтаж на обзавеждане по две обособени позиции (Община Перник)
”Доставка и монтаж на обзавеждане по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на проект №BG05M9OP001-2.061-0008 „Подкрепа за лицата с увреждания в гр. Перник чрез създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания; Обособена позиция №2: Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на проект №BG05M9OP001-2.062-0006 «Изграждане и функциониране на Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ ООД
2023-03-28   „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на Детска градина „Липа“, в УПИ № I-3349, кв. 7502, гр.... (ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА)
В приложената Техническата спецификация са представени подробно минималните изисквания за необходимото обзавеждане за обекта. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИС ООД БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ ООД МАГ ТЕКС ЕООД НС МАКС ТРЕЙД ЕООД СА КЛИМА ЕООД
2023-03-09   Доставки и монтаж на оборудване за нуждите на Първо РУ - Благоевград и Второ РУ - Благоевград, по обособени позиции (Община Благоевград)
„Доставки и монтаж на оборудване за нуждите на Първо РУ - Благоевград и Второ РУ - Благоевград, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на компютърни конфигурации“. Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на обзавеждане“; Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на климатици“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биттех ЕООД БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ ООД Офис консумативи ООД
2022-11-15   Доставка и монтаж на обзавеждане в изпълнение на проект № BG16RFOP001-1.018-0007 „Обследване на енергийна... (Община Перник)
Предлаганото обзавеждане следва да притежава декларация за съответствие и/или сертификат за качество, както и да отговаря на законовите изисквания за осигуряване на достъпна среда, включително за хора с увреждания; да е в съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.Отделните елементи на обзавеждането, съставните им части и материалите, от които са направени да са с високо качество и да съответстват на действащите технически норми, да са устойчиви на механични … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ ООД
2022-05-20   Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за самостоятелни детски ясли на територията на град София (Столична община)
Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за самостоятелни детски ясли на територията на град София Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ ООД
2022-01-05   „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на здравните кабинети в детските градини и училища в... (Община Казанлък)
„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на здравните кабинети в детските градини и училища в Община Казанлък“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка и монтаж на медицинско оборудване и обзавеждане“ Обособена позиция № 2 – „Доставка и монтаж на офис-обзавеждане“ Обособена позиция № 3 – „Доставка на офис-техника“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ ООД