2023-05-31   „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МОМЧИЛГРАД)
Обособена позиция № 1 включва доставка на канцеларска хартия и формуляри; пишещи пособия, аксесоари за бюро; компютърни аксесоари и компоненти, магнитни и оптични носители на информация, химикали и други. Описание на артикулите по вид се съдържа в Техническа спецификация – Приложение № 1. Обособена позиция № 2 включва доставка на тонер касети за принтери и ксерокс апарати. Описание на артикулите по вид се съдържа в Техническа спецификация. Възложителят не се ангажира с конкретен вид и количества … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Офис консумативи ООД ХОРЕКА ЛОГИСТИК ЕООД
2023-05-18   „Доставка на компютърна техника за нуждите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по обособени позиции (ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" - Варна)
Цел на обществената поръчката е доставка на нова, неупотребявана компютърна техника за нуждите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 - Доставка на 19 броя компютърни конфигурации - тип 1 Обособена позиция №2 - Доставка на 18 броя компютърни конфигурации - тип 2 Обособена позиция №3 - Доставка на 24 броя компютърни конфигурации - тип 3 Обособена позиция №4 - Доставка на 5 броя компютърни конфигурации - тип 4 Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дартек ООД Офис консумативи ООД
2023-04-20   „Доставка чрез закупуване на мебели, оборудване и др. материали за обзавеждане на сгради, собственост на ЮЦДП и... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КИРКОВО)
Предмет на обществената поръчка е: доставка чрез закупуване на мебели, оборудване и др. материали за обзавеждане на сгради, подробно описани в Техническата спецификация – Приложение №1, неразделна част от настоящата документация. Изпълнението на поръчката включва доставка чрез закупуване и монтаж на мебели, оборудване и други материали за обзавеждане на сгради за нуждите на ТП ДГС „Кирково”, като доставката на мебелите и другите материали за обзавеждане ще се осъществява с транспорт за сметка на Изпълнителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Офис консумативи ООД
2023-04-07   „Доставка на мебели и столове за нуждите на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ по обособени позиции (ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" - Варна)
Доставка на мебели и столове за нуждите на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ по обособени позиции , както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Доставка на мебели ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – Доставка на столове Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Офис консумативи ООД
2023-03-21   „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности за нуждите на ТП ДЛС „Чепино“ за срок от 36 месеца“ (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕПИНО")
Предметът на обществената поръчката включва периодична доставка на следните прогнозно описани в техническата спецификация видове канцеларски материали:Автоматични моливи с вградена гума–0,5мм.;Антителбод;Гумичка за изтриване на мастило и молив;Гума хлебната;Графити за автоматични моливи 0,5 НВ;Графити за автоматични моливи 0,5 ВГрафити за автоматични моливи 0,5 2ВГрафити за автоматични моливи 0,7 НВГрафити за автоматични моливи 0,7 2В;Дискети 3,5” – 1.44CD-R 700MB – шпиндел 25бр.CD-R 700MB – шпиндел … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Офис консумативи ООД
2023-03-09   Доставки и монтаж на оборудване за нуждите на Първо РУ - Благоевград и Второ РУ - Благоевград, по обособени позиции (Община Благоевград)
„Доставки и монтаж на оборудване за нуждите на Първо РУ - Благоевград и Второ РУ - Благоевград, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на компютърни конфигурации“. Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на обзавеждане“; Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на климатици“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биттех ЕООД БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ ООД Офис консумативи ООД
2023-02-20   Доставка на компютърна техника за Механизъм Лична помощ (Община Перник)
Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2,“ от ЗОП е „доставка на стоки“. Предмета на настоящата обществена поръчка включва доставка на компютърно оборудване и техника, в това число неговите драйвери, както и техническата и експлоатационна документация, описани подробно в техническата спецификация: Компютърна конфигурация с лицензиран софтуер (монитор с компютър)-6 бр. Преносим компютър- 4 бр. Скенер- 5 бр. Мултифункционално устройство- 5 бр. Външен хард диск- 2 бр. Шредер- 2 бр. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Офис консумативи ООД
2023-01-19   Периодична доставка на канцеларски, хигиенни материали и офис консумативи за ФХФ и ФзФ на СУ „Св. Климент Охридски“... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Предметът на поръчката включва следните обособени позиции: ОП №1 Периодична доставка на аксесоари за бюро; ОП №2 Периодична доставка на компютърни аксесоари и периферия; ОП №3 Периодична доставка на пишещи, коригиращи и чертожни пособия и средства за презентация; ОП №4 Периодична доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки; ОП №5 Периодична доставка на материали за архивиране и ОП №6 Периодична доставка на хигиенни материали и средства за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВТ - Трейд ЕООД Офис консумативи ООД
2022-12-29   Доставка чрез закупуване на мебели, оборудване и др. материали за обзавеждане на сграда, собственост на ТП „ДГС – Борино” (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-БОРИНО")
Изпълнението на поръчката включва доставката чрез закупуване и монтажа на бюра, столове, стелажи и помощно оборудване (мебели) в 10 работни кабинети в Административната сграда на ТП „ДГС – Борино” по видове, количества и размери и с изисквания за качество, подробно описани в Техническата спецификация и в проекта на договор. Място за изпълнение: Административната сграда на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Борино” на адрес: с.Борино, ПК 4824, общ. Борино, обл. Смолян, ул. „Родопи” … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Офис консумативи ООД
2022-12-05   ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И ДРУГИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (Община Русе)
ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И ДРУГИ ПО СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Русе и всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица- Приложение № 1“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „Доставка на оригинални тонер касети и барабани за лазерни принтери, мултифункционални устройства, копирни машини, глави за мастилено-струйни принтери и ленти за матрични принтери за нуждите на Община Русе и всички … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Офис консумативи ООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2022-11-04   „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Технически университет-Габрово и неговия разпоредител с бюджет“ (ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО)
В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности: доставка на канцеларски материали за нуждите на Технически университет-Габрово и неговия разпоредител с бюджет, подробно посочени в Техническите спецификации към Документацията. Изпълнението ще се извършва по писмени заявки, подадени от Възложителя. Доставката следва да бъде извършена от Изпълнителя в срок от 3 (три) работни дни, считано от получаване на конкретна заявка от Изпълнителя по електронна поща, с конкретно посочени продукти … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Офис консумативи ООД
2022-08-01   „Доставка и монтаж на оборудване за оперативен център БАК – гр. Благоевград“, по три обособени позиции: (Община Благоевград)
„Доставка и монтаж на оборудване за оперативен център БАК – гр. Благоевград“, по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на компютърна техника и периферия; Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на офис електроуреди; Обособена позиция №3: „Доставка и монтаж на офис мебели; Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НС МАКС ТРЕЙД ЕООД Офис консумативи ООД
2022-06-10   „Доставка на материали, свързани с обезпечаване на събития и работа на Младежки международен център Бургас, по две... (Община Бургас)
1Предметът на настоящата общ. поръчка включва: доставка на материали, свързани с обезпеч. на събития и работа на Младежки международен център Бургас, при изпълнението на проект BGLD-2.001-0002 “Създаване на ММЦ Бургас“ реализиращ се по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021 г., по две ОП. 1.1. Предметът на общ.поръчка, в частта по ОП 1 вкл. доставка на матер. за дейността и работата на ММЦ Бургас”, вкл. материали за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Офис консумативи ООД
2022-05-30   "Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ и... (ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ")
Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ПУ "Паисий Хилендарски” и филиалите в гр. Смолян и гр. Кърджали по обособени позиции, съгласно съдържанието на Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие. Предметът на поръчката е разделен на три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на канцеларски материали“ Обособена позиция № 2 - „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Офис консумативи ООД Ронос ООД
2021-11-26   „Доставка чрез закупуване на мебели, оборудване и други материали за обзавеждане на сгради, собственост на ЮЦДП и... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ХИСАР")
Административната сграда на ТП ДГС „Хисар” е необходимо да се обзаведе със следните мебели и оборудване: Шкаф метален 2 врати 90/40/195 см. с триточково заключване и 4 регулируеми рафта - 2 броя; Стелаж метален 5 рафта поцинкован 110/50/190 см. /безболтова връзка, 5 рафта, товароносимост на рафт - 200 кг. - 4 броя; Стелаж метален 5 рафта поцинкован 110/50/180 см. /безболтова връзка, 5 рафта, товароносимост на рафт - 200 кг. - 1 брой; Стелаж метален 5 рафта поцинкован 85/40/190 см. /безболтова връзка, 5 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Офис консумативи ООД
2021-11-09   Доставка на тонери, канц. материали и офис консумативи за нуждите на ЦК по проект BG05M2OP001-1.002-0019, финансиран... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Предметът на обществената поръчка e периодична доставка на тонери, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ЦК по проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Обществената поръчка включва 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Доставка на тонери … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Офис консумативи ООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2021-07-22   Доставка на мебелно обзавеждане за нуждите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по обособени позиции (ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ — Варна)
Доставка на мебелно обзавеждане за нуждите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров по обособени позиции, както следва: — обособена позиция 1 „Доставка на мебели“, — обособена позиция 2 „Доставка на столове“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Офис консумативи ООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2018-12-04   Доставка чрез закупуване на мебели, оборудване и други материали за обзавеждане на сгради, собственост на ЮЦДП и ТП... (ТП ДГС Хисар)
Доставка чрез закупуване на мебели, оборудване и други материали за обзавеждане на сгради, собственост на ЮЦДП и ТП „ДГС Хисар” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Офис консумативи ООД
2018-09-25   Доставка на канцеларски материали, тонер касети, мастилници за печатащи устройства, носители за съхраняване на данни... (Технически университет — Габрово)
В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности: доставка на канцеларски материали, тонер касети и мастилници за печатащи и копирни устройства, носители за съхраняване на данни и различни видове хартии и картони за нуждите на Технически университет — Габрово (ТУ — Габрово), УЦНИТ (Университетски център за информационни технологии) към ТУ — Габрово и Технически колеж — Ловеч (ТК — Ловеч), по 5 обособени позиции. Прогнозни количества — съгласно технически спецификации на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АТС- България ООД Офис — принт сервиз ЕООД Офис консумативи ООД Офис Трейд България ЕООД
2018-07-20   Периодична доставка на хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект „Изграждане и развитие... (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Предметът на настоящата поръчка е доставка чрез покупка на канцеларски материали. Обществената поръчка е разделена на три обособени позиции, а именно: Обособена позиция № 1: Доставка на различни видове копирна и принтерна хартия; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски и офис материали; Обособена позиция № 3: Доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Артикулите, включени в предметния обхват на поръчката, са подробно описани в техническите … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Офис консумативи ООД
2018-05-22   „Периодична доставка на хартия, тонери, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Софийския университет... (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на поръчката е периодична доставка на хартия, тонери, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и съдържа 5 обособени позиции както следва: ОП № 1 Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия; ОП № 2 Доставка на тонери (оригинални и съвместими) и консумативи за копирни и печатащи устройства; ОП № 3 Доставка на канцеларски … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АТС — България ООД Кооперация „Панда“ Офис консумативи ООД Плесио Компютърс ЕАД
Свързани търсения 🔍