Доставчик: Диуеър ЕООД

5 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Диуеър ЕООД

2023-03-17   „Отстъпване правото на ползване, параметризиране, настройка, абонаментно поддържане на автоматизирана счетоводна... (Напоителни системи ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнението на следните дейности: 1. Oтстъпване правото на ползване за срока на договора, параметризиране и настройка на автоматизираната счетоводна система и лиценз за Система за управление на база данни за Централно управление на „Напоителни системи“ ЕАД и териториалните му поделения. 2. Обучение на 70 служители в териториалните поделения и централно управление за работа със системата. (Броят на служителите е ориентировъчен и изчислен на база … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диуеър ЕООД
2022-11-29   „Отстъпване правото на ползване, параметризиране, настройка, абонаментно поддържане на автоматизирана счетоводна... (Югозападно държавно предприятие ДП)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнението на следните дейности:1. Oтстъпване правото на ползване за срока на договора, параметризиране и настройка на автоматизираната счетоводна система и лиценз за Система за управление на база данни за Централно управление на „Югозападно държавно предприятие“ ДП и териториалните му поделения.2. Обучение на до 120 служители в териториалните поделения и централно управление за работа със системата.3. Абонаментно поддържане на счетоводния софтуер от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диуеър ЕООД
2022-11-15   „Инсталиране, конфигуриране, пускане в експлоатация и поддържане на Софтуерна система за иновативна дигитализация на... (Университет за национално и световно стопанство)
„Инсталиране, конфигуриране, пускане в експлоатация и поддържане на Софтуерна система за иновативна дигитализация на бизнес процеси за микро, малки и средни предприятия, по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диуеър ЕООД
2022-07-14   „Абонаментно поддържане на счетоводна система „Конто“ (Българско национално радио)
Предмет на обществената поръчка е поддръжка и обслужване на счетоводната система „Конто“, внедрена в Българско национално радио и регионалните центрове на БНР. Българското национално радио разполага с централизирано счетоводство, изградено с програмен продукт „Конто 66”. Изпълнението на поръчката трябва да отговаря на изискванията подробно описани в Раздел II. "Технически спецификации и изисквания към изпълнението на обществената поръчка" от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диуеър ЕООД
2021-10-08   „Доставка на лицензи за поддръжка и права на ползване за софтуерни продукти и развитие на технологичната архитектура на АМ“ (Агенция "Митници")
Предмет на възлагане с настоящата поръчка е „Доставка на лицензи за поддръжка и права на ползване за софтуерни продукти и развитие на технологичната архитектура на АМ“, с 24 об. позиции. Прогн. стойност на поръчката, определена в съответствие с разпоредбата на чл.21, ал.2 и 3 от ЗОП към датата на откриването й и, при спазване на правилата на чл.21, ал.1 от ЗОП ичл.27 отППЗОП е в размер на 3013986 лева без начислен ДДС. Към датата на вземане на решението за откриване на процедурата Възл. няма осигурен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙ БИ ЕС - България ЕООД Асап ЕООД Гравис България АД АД Диуеър ЕООД ИНТЕПРО СОЛЮШЪНС ООД Контракс АД Стоун компютърс АД Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД