2023-06-23   „ДОСТАВКА НА СОФТУЕР ЗА ЦЕНТЪР ЗА ДАННИ“ (Институт по информационни и комуникационни технологии)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на СОФТУЕР ЗА ЦЕНТЪР ЗА ДАННИ” за нуждите на Център за върхови постижения – ИИКТ-БАН. Включва закупуване на 2 (два) РАЗЛИЧНИ СОФТУЕРНИ ПРОДУКТА за нуждите на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ ОП НОИР с бенефициент ИИКТ-БАН. Доставката е разделена на 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: “Доставка на софтуер за реализация на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙ БИ ЕС - България ЕООД Консорциум “АрЕсБи” РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД
2023-03-22   „Осигуряване на лицензи за продължаване на правото на ползване и поддръжка на софтуерни продукти IBM по обособени позиции“ (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на обществената поръчка е „Осигуряване на лицензи за продължаване на правото на ползване и поддръжка на софтуерни продукти IBM по обособени позиции“, който включва: Обособена позиция № 1: „Осигуряване на 6 бр. лицензи за продължаване на правото на ползване и поддръжка на софтуерен продукт IBM SPSS Statistics Standard Authorized User, за нуждите на Национална агенция за приходите (НАП)“; Обособена позиция № 2: „Подновяване на софтуерна поддръжка на системата за управление на бази данни /СУБД/ … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙ БИ ЕС - България ЕООД Аксиор ЕООД
2023-01-26   Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърна т-ка, периферни у-ва и презентационна т-ка за нуждите на... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърна техника, периферни устройства и презентационна техника разделена на 3 обособени позиции: ОП 1: Аудио и видео конферентна система; ОП2: Мултифункционални устройства; ОП 3: Презентационна техника Изпълнението на обществената поръчка се осъществява на етапи, както следва: доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙ БИ ЕС - България ЕООД Кю Електроник ЕООД
2022-12-16   „Подновяване на софтуерни пакети за лицензи на използвания софтуер на НВИС - СУБД IBM Informix и IBM Spectrum Perfect“ (Министерство на външните работи)
Подновяване на лицензите, съгласно техническата спецификация; Абонаментна поддръжка на софтуерните лицензи, включваща следните услуги: Поддръжка и консултации Актуализиране / Обновяване на продукт Телефонна поддръжка 24 x 7 Дейности за абонаментна поддръжка на лицензите на софтуер за наблюдение/мониторинг ползвани от системата НВИС и Възможност за отваряне на неограничен брой казуси към производителя Дейности за изпълнение: Осигуряване на абонаментна поддръжка на софтуерните лицензи Осигуряване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙ БИ ЕС - България ЕООД
2022-11-15   „Обновяване на лицензи за базовото програмно осигуряване на Единната деловодна информационна система (ЕДИС) и... (Върховен административен съд)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва подновяване на правото на ползване и абонаментна техническа поддръжка за 1300 потребители на средата за съвместна работа и Единната деловодна информационна система (ЕДИС) във Върховния административен съд и административните съдилища и на всички разработени модули към нея чрез постоянен лиценз HCL Domino Complete Collaboration и поддръжка за 12 месеца на същия брой потребители (12 Months S&S) Пълният обхват на дейностите, включени в предмета на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙ БИ ЕС - България ЕООД
2022-10-20   „Провеждане на специализирани ИТ обучения и сертификации“ (Агенция "Митници")
Обхватът на поръчката е свързан с предоставянето на услуги за повишаване на квалификацията на служителите в Агенция „Митници” чрез провеждане на специализирани обучения, които са пряко обвързани със специфичната дейност на служителите и техните задължения. Предметът и обемът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: А) провеждане на обучения на ИТ служителите в Агенция „Митници”, съобразно темите и изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, съгласно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙ БИ ЕС - България ЕООД Асап ЕООД ЕН ДИ БИ ЕООД ИТ ТРЕЙНИНГ ПРО ЕООД НХ БЪЛГАРИЯ ЕООД
2022-10-18   "ТЕХНОЛОГИЧНО И ФУНКЦИОНАЛНО НАДГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ВИЗОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (НВИС)“ (Министерство на външните работи)
В рамките на обществената поръчка ще бъдат изпълнени дейности, насочени към разработване на цялостна концепция за развитие и модернизиране на Националната визова информационна система (НВИС), в т.ч. задълбочен правен, бизнес и ИТ анализ на НВИС, дейности по обновяване и надграждане на НВИС в съответствие с новите технологии, привеждане на НВИС в съответствие с EU VIS, посредством актуализиране на съществуващи или разработване на нови функционалности, дейности по осъществяване на връзка със системата за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙ БИ ЕС - България ЕООД
2022-10-03   „Доставка на лицензи за поддръжка и права на ползване за софтуерни продукти и развитие на Технологичната архитектура на АМ“ (Агенция "Митници")
Предмет на възл. е „Доставка на лицензи за поддръжка и права на ползване за софт. продукти и развитие на Техн. архитектура на АМ“, с 29 об. позиции, като позиции от 20 до 29 вкл. ще се възлагат по реда на инд. им стойност. № 20: „Осигуряване на лицензи за актуализация/продължаване действието на правото на ползване и поддръжка на софт. продукти Server Studio Suite Edition, Sentinel Server Suite Edition и SQL DBVisualizer Pro за 12 мес.“ – 25000 лв.; № 21: „Осигуряване на лицензи за поддръжка и права за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙ БИ ЕС - България ЕООД АМА КЛАУД КОНСУЛТИНГ ЕООД Гравис България АД АД Контракс АД НОВЕНТИК ЕООД ОМЕГА ТИМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Сиенсис АД Смарт системс 2010 ЕООД Стоун компютърс АД Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД
2022-07-07   Развитие и поддръжка на единна деловодна информационна система /ЕДИС/ на административните съдилища в Република България (Върховен административен съд)
Развитие и поддръжка на единна деловодна информационна система /ЕДИС/ на административните съдилища в Република България, обхващащо две дейности: Дейност 1: Развитие на ЕДИС според актуалните нужди на Възложителя и в съответствие с нормативните промени и Дейност 2: Гарантирана работоспособност на ЕДИС за 36 /тридесет и шест/ месеца Подробно описание на дейностите включени в предмета на поръчката се съдържа в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙ БИ ЕС - България ЕООД
2022-06-06   Доставка, монтаж и въвеж. в експлоатация на компютърна техника, периферни устройства и презентационна техника за... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка на компютърна техника, периферни устройства и презентационна техника разделена на 4 (четири) обособени позиции: Обособена позиция 1: Преносими компютри; Обособена позиция 2: Мултифункционални устройства; Обособена позиция 3: Презентационна техника; Обособена позиция 4: Аудио и видео конферентна система Изпълнението на обществената поръчка се осъществява на етапи, както … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙ БИ ЕС - България ЕООД
2022-06-01   Специализирана поддръжка на информационно-комуниционната инфраструктура на БНТ (Българска национална телевизия)
Настоящата обществена поръчка има за цел осигуряването на професионални услуги по мониторинг, управление и поддръжка на информационно-комуникационната инфраструктура във връзка с нормалното протичане на текущите работни процеси в БНТ. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙ БИ ЕС - България ЕООД РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД
2022-05-18   „Възстановяване на 1300 броя лицензи HCL Domino Enterprise Client Access и HCL Domino Enterprise, 910 Processor Value Unit“ (Държавен фонд "Земеделие")
Предмет на настоящата обществена поръчка е възстановяване и поддръжка за 4 (четири) години на 1300 броя лицензи HCL Domino Enterprise Client Access и HCL Domino Enterprise, 910 Processor Value Unit“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙ БИ ЕС - България ЕООД
2021-11-02   „ПОДНОВЯВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПАКЕТИ ЗА ЛИЦЕНЗИ НА СТАНДАРТЕН СОФТУЕР НА НВИС, ВКЛЮЧВАЩ ПРОДУКТИ НА IBM” (Министерство на външните работи)
Подновяване на софтуерни пакети за лицензи на стандартен софтуер на НВИС, включващ продукти на IBM“. Изпълнението на предмета на поръчката включва подновяване на следните софтуерни лицензирани продукти, изграждащи инфраструктурата на НВИС: 1. Софтуер за управление на бази данни - Необходимо е да се осигури абонаментна поддръжка на софтуерни лицензи и да се предоставят услуги, описани в ТС , неразделна част от настоящата документация).2. Софтуер за архивиране и възстановяване - Всички системи в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙ БИ ЕС - България ЕООД
2021-10-08   „Доставка на лицензи за поддръжка и права на ползване за софтуерни продукти и развитие на технологичната архитектура на АМ“ (Агенция "Митници")
Предмет на възлагане с настоящата поръчка е „Доставка на лицензи за поддръжка и права на ползване за софтуерни продукти и развитие на технологичната архитектура на АМ“, с 24 об. позиции. Прогн. стойност на поръчката, определена в съответствие с разпоредбата на чл.21, ал.2 и 3 от ЗОП към датата на откриването й и, при спазване на правилата на чл.21, ал.1 от ЗОП ичл.27 отППЗОП е в размер на 3013986 лева без начислен ДДС. Към датата на вземане на решението за откриване на процедурата Възл. няма осигурен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙ БИ ЕС - България ЕООД Асап ЕООД Гравис България АД АД Диуеър ЕООД ИНТЕПРО СОЛЮШЪНС ООД Контракс АД Стоун компютърс АД Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД
2021-07-30   „Рамково споразумение за доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на... (Университет за национално и световно стопанство)
Предмет на настоящата процедура e сключване на рамково споразумение за доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника, със срок на изпълнение 1 (една) година, считано от датата на подписване на рамковото споразумение. Поръчката е съставена от шест обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция 1 - Сървъри, сториджи, мрежово и комуникационно оборудване; 2. Обособена позиция 2 - Настолни компютри; 3. Обособена позиция 3 - Преносими компютри и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙ БИ ЕС - България ЕООД Контракс АД Парафлоу комуникейшънс ООД РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД
2021-07-09   Доставка на различни видове специализиран софтуер за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за... (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Предметът на настоящата обществена поръчка е: доставка на различни видове специализиран софтуер за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за наука, информатика и технологии в e-обществото (УНИТе)“ по 7 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙ БИ ЕС - България ЕООД АМА КЛАУД КОНСУЛТИНГ ЕООД Индекс-България ООД
2019-08-12   „Доставка на лицензи за поддръжка и права на ползване за софтуерни продукти и развитие на Технологичната архитектура на АМ“ (Агенция митници)
Възлаганата обществена поръчка включва едновременно услуги и доставки,с оглед на което и съобразно правилото на чл.11,ал.2 от ЗОП,основният предмет е определен в зависимост от доставката,тъй като нейната стойност е най-висока.Предметът и обемът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности:-Дейност 1:Доставка на лицензи за поддръжка и права на ползване за софтуерни продукти;-Дейност 2:Развитие на Технологичната архитектура на Агенция „Митници“,по отношение на доставените лицензи,в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Ай Би Ес — България“ ЕООД АЙ БИ ЕС - България ЕООД Гравис България АД Пи Ди Ейч - консултинг ЕООД Смарт системс 2010 ЕООД Стоун компютърс АД
Свързани търсения 🔍