2023-09-18   Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на мебелировка по проект „Големи данни за интелигентно общество“ (GATE),... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
​​​​​​Предметът на настоящата обществена поръчка е “ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ НА МЕБЕЛИРОВКА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ С ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЕН ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ПО ПРОЕКТ „ГОЛЕМИ ДАННИ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО ОБЩЕСТВО“. Срокът за изпълнение на поръчката е до 60 календарни дни Поръчката включва доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на мебели, специфицирани по вид, количества и размери в Техническа спецификация, Таблица 1.1 и Приложение 1 към Техническа спецификация, част от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД
2023-09-08   Доставка на консумативи за копиране на протоколи на секционните избирателни комисии по смисъла на Изборния кодекс за... (Столична община)
Доставка на консумативи за копиране на протоколи на секционните избирателни комисии по смисъла на Изборния кодекс за обезпечаване на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г.“ по 8 (осем) обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "Европринт Сервиз" ЕООД АТС-България ООД Контракс АД Кооперация Панда
2023-09-01   „Доставка на софтуерни продукти за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и... (ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ")
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на специализирани софтуерни продукти, с място на изпълнение на доставката - гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115, център УНИТе (сграда 83510.664.514.34) с 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция №1: „Софтуер за компютърна математика“; Обособена позиция №2: „Софтуер - интегрирана среда за разработка“ и Обособена позиция №3: „Софтуер за управление на бази от данни“. Срокът за доставка на мястото на изпълнение е по предложение на участника, като … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Асап ЕООД Контракс АД СМАРТ ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС ЕООД
2023-08-29   ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ, ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОФИС ТЕХНИКА по девет обособени позиции (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Предмет на поръчката: Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства, резервни части и офис техника за нуждите на Софийски Университет „Св. Климент Охридски” по следните обособени позиции: ОП1: Доставка на настолни компютри;ОП2: Доставка на сървъри; ОП3: Доставка на преносими компютри ОП4: Доставка на таблети; ОП5: Доставка на монитори и дисплеи; ОП6: Доставка на скенери, принтери, мултифункционални устройства и копирни машини; ОП7: Доставка на презентационна техника; ОП8: Доставка на мрежови … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД КОНТРОН БЪЛГАРИЯ ЕООД Лирекс БГ ООД Перси ООД Прайм Технолоджис ЕООД Специализирани Бизнес Системи АД
2023-08-28   „Удължаване на гаранционната поддръжка от производителя на комплекс от сървъри и сториджи за нуждите на Национална... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на поръчката включва удължаване на гаранционната поддръжка от производителя на комплекс от сървъри и сториджи, на които в НЗОК е инсталирана Системата за обмен на социалноосигурителна информация (сървъри EESSI). Изискванията към изпълнението са подробно описани в Техническата спецификация на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД
2023-08-17   „ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ДОГОВОРИ НА НИС ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ“ (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ДОГОВОРИ НА НИС ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ. Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване трябва да бъде окомплектовано с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната му работа. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД
2023-08-09   Доставка на резервирано захранване за сървърно помещение (Държавна агенция "Национална сигурност")
Доставка, монтаж и пускане в есплоатация на резервирано захранване, съгласно техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД
2023-08-07   „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО И КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ, МУЛТИМЕДИИ И СКЕНЕРИ“ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО И КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ, МУЛТИМЕДИИ И СКЕНЕРИ“ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ ПО ДОГОВОР № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“, по обособени позици: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ДОСТАВКА НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ, МУЛТИМЕДИИ И СКЕНЕРИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНА … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД
2023-07-28   Доставка на мрежово оборудване (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР)
Обществената поръчка включва доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП на оборудване за нуждите на изградената ИСУ-ПБЗН. С цел намаляване вероятността от прекъсвания и сривове в работата на ИСУ-ПБЗН, както и достъпа до системата в сградата на ГДПБЗН: По обособена позиция № 1: доставка, монтаж и конфигуриране на 2 бр. мрежови комутатори; По обособена позиция № 2: доставка на 5 бр. точки за безжичен достъп; Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД
2023-07-26   „Доставка, гаранционна поддръжка, инсталация, конфигурация и интеграция на два броя сървъри“ (Министерство на околната среда и водите)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка, гаранционна поддръжка, инсталация, конфигурация и интеграция на два броя сървъри“. Доставчикът следва да извърши доставка, инсталация, конфигурация и интеграция към ИТ инфраструктурата на Възложителя на два броя сървъри, обезпечени с гаранционна поддръжка, изпълняващи посочените минимални технически изисквания към посочените параметри. Обхватът и минималните изисквания по отношение на изпълнението, са посочени в Приложение № 1 Техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД
2023-07-25   „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по мехатроника и друго оборудване за изграждане на STEM центрове“ (Югозападен университет "Неофит Рилски")
Предмет на обществената поръчка чрез открита процедура е доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по мехатроника и друго оборудване за изграждане на STEM центрове по три обособени позиции. Пълното описание на изискванията/параметрите на оборудването за настоящата поръчка е дадено в приложената по обособени позиции „Техническа спецификация”. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Контракс АД
2023-06-23   „Доставка на специализирани софтуери за лабораторната и измервателна техника и лицензирани софтуери за компютърното... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на специализирани софтуери за лабораторната и измервателна техника и лицензирани софтуери за компютърното оборудване“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”, по 17 обособени позиции: Поръчката по всяка обособена позиция … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИРДА КАР ЕООД ИСТ Трейд Груп ООД Йота Волт ЕООД Контракс АД Лирекс БГ ООД Сиенсис АД
2023-06-15   „Доставка на оборудване по проект № КП-06-ПН67/20“ (Югозападен университет "Неофит Рилски")
Предмет на обществената поръчка чрез открита процедура е: „Доставка на оборудване по проект № КП-06-ПН67/20“ по три обособени позиции: Обособена позиция № 1. Доставка на социално - асистиращ робот; Обособена позиция № 2. Доставка нa професионално безконтактно устройство за проследяване на погледа със софтуер; Обособена позиция № 3. Доставка на микрофони. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД
2023-06-14   „Доставка на специализирано оборудване за презентиране на научноизследователски резултати ... Продължава в Раздел... (Технически университет)
Обществената поръчка включва две обособени позиции: ОП1- Специализирана аудио- и видео- система, съгласно приложена техническа спецификация – вкл.: Видео стена комплект (LED технология) - 2 бр. и Аудио система, количество: 1 бр. ОП2 Конферентно и дискусионно студио, съгласно приложена техническа спецификация. ОП2 вкл. четири компонента: разширение на аудио система – 1бр., дискусионна система – 1бр. , система от камери и конферентна връзка – 1бр, разширение на мултимедийна система – 1бр. Минималните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Динакорд-България ЕООД Контракс АД
2023-06-09   Доставка на преносима компютърна техника (ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ" ТПП)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на преносима компютърна техника, разделена на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на преносими компютри“; Обособена позиция № 2 „Доставка на таблети“. Техническите параметри и характеристики, на които следва да отговаря на техниката и окомплектовката й, са посочени в Технически и количествени спецификации, част от документацията за обществената поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД
2023-06-02   „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ (Тракийски университет)
„Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Поръчката е обособ. в позиции, както следва: ОП№1 Настолни компютри, монитори и преносими компютри ОП№2 Мултимедийни проектори, принтери, многофункционални устройства, скенери, 3D принтер и UPS устройства ОП№3 Настолни компютри, монитори и преносими компютри за нуждите на проект финансиран от ФНИ ОП№4 Компютърна техника за Център за иновативни образователни технологии ОП№5 Компютърна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вали Компютърс ООД Дартек ООД Контракс АД Кооперация Панда Сиенсис АД Специализирани Бизнес Системи АД
2023-05-31   Доставка на компютърна техника, периферни устройства и аудиовизуално оборудване по десет обособени позиции (ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА СИСТЕМНА БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ Сдружение)
Предмет на настоящата обществена поръчка е: доставка на компютърна техника, периферни устройства и аудиовизуално оборудване по десет обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на оборудване за живо излъчване“; Обособена позиция 2: „Доставка на мрежово оборудване“; Обособена позиция 3: „Доставка на сървъри“; Обособена позиция 4: „Доставка на стационарни компютърни системи“; Обособена позиция 5: „Доставка на преносими компютри“. Обособена позиция 6: „Доставка на принтери“; Обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АТС-България ООД Динакорд-България ЕООД Контракс АД НС МАКС ТРЕЙД ЕООД СМАРТ СОФТ ЕООД
2023-05-29   Доставка на два броя сървъри и един брой дисков масив и присъединяването им към текущата инфрастуктура на МОСВ-ЦА (Министерство на околната среда и водите)
Поръчката включва изпълнение на дейности по: 1. Доставка, инсталация, конфигурация и интеграция към ИТ инфраструктурата на Възложителя на два броя идентични сървъри (оборудването), обезпечени с минимум 36 м. гаранционна поддръжка. 2. Доставка, инсталация, конфигурация и интеграция към ИТ инфраструктурата на Възложителя на един брой дисков масив (оборудването) към система за резервиране и архивиране на данни, сървъри и системи, обезпечен с минимум 36 м. гаранционна поддръжка. 3. Доставка на оптични модули … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД
2023-05-25   „Доставка на специализиран софтуер по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, по проект ...... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на специализиран софтуер по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: СОФТУЕРЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ВИРТУАЛНО ВАЛИДИРАНЕ НА ФОРМООБРАЗУВАНЕ НА ПЛАСТМАСИ - Предвиденият за доставка специализиран софтуер представлява цялостно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД
2023-05-18   „Доставка на техника за нуждите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" по 5 обособени позиции (Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация")
„Доставка на техника за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по 5 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на бързосканиращи устройства“, количество – 44 (четиридесет и четири) броя; Обособена позиция № 2: „Доставка на киоск устройства“, количество – 28 (двадесет и осем) броя; Обособена позиция № 3: „Доставка на суичове и рутери“, количество – 24-портови суичове – 5 (пет) броя, 8-портови суичове – 70 (седемдесет) броя, безжични рутери – 28 (двадесет и осем) … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Асап ЕООД Контракс АД Сиенсис АД
2023-05-18   „Доставка на 650 настолни компютъра, 9 външни DVD RW устройства и 650 монитора, 1940 офис пакета, 140 външни SSD –... (Агенция по заетостта)
Предмет на настоящата поръчка е доставката на 650 настолни компютъра, 9 външни DVD RW устройства и 650 монитора, 1940 офис пакета и 140 външни SSD – дискове, финансирани по проект № BG05M9OP001-1.009-0001 „Национална EURES мрежа”, пр. BG05М9OР001-1.017-0001 „Готови за работа”, пр.BG05M9OP001-1.004-0001 „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” по ОПРЧР2014-2020 г. с бенефициент АЗ, с технически характеристики посочени в техн. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛСНАЙТ ЕООД Контракс АД Лирекс БГ ООД
2023-05-16   „Сервизна поддръжка на офис техника“ по обособени позиции (Държавен фонд "Земеделие")
Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на пълна сервизна поддръжка с включени всички разходи за нормална експлоатация и поддръжка (без доставка на хартия), за принтери и копирни машини с марки Kyocera и Xerox, както и абонаментна поддръжка на скенери Fujitsu. Обществената поръчка е разделена на 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Пълна сервизна поддръжка на принтери KyoCera“. Обособена позиция №2: „Пълна сервизна поддръжка на принтери и копирни машини Xerox“. Обособена позиция № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Инфо - АДЛ ЕООД Контракс АД
2023-05-04   Доставка на периферни устройства и техника за унищожаване на хартиен и оптичен носител (ГДБОП)
Доставка на периферни устройства и техника за унищожаване на хартиен и оптичен носител, както следва: Мултифункционално устройство -24 бр., Преносим мобилен скенер - 5 бр, , Камера за конферентен разговор - 2 бр,, Мултимедия преносима - 1 бр,, Мултимедия стационарна - 2 бр., Флаш памет - 160 бр,, Преносим принтер - 20 бр, Шредер - 10 бр., Плотер - 1 бр., Суич - 10 бр. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД
2023-04-25   Доставка на Клъстерен комплекс за данни и интензивни изчисления за нуждите на Технически университет – София, ...... (Технически университет)
Обществената поръчка включва 3 обособени позиции: ОП 1: Високопроизводителни системи, съгласно приложена техническа спецификация – включва доставка на Конфигурация „Специализиран сървър за съхранение на данни“ – 2бр. и Конфигурация „Високопроизводителна изчислителна система“ – 1бр.; ОП 2: Непрекъсваемо захранване, съгласно приложена техническа спецификация – включва доставка на Компонент „Генератор“ – 1бр. и Компонент „Устройства за непрекъсваемо ел. захранване (UPS)“ – 16бр. ОП3 3: Терминали, съгласно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД
2023-04-25   ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО И КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ, МУЛТИМЕДИИ И СКЕНЕРИ“ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ –... (Технически университет)
Предметът на поръчката е „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО И КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ, МУЛТИМЕДИИ И СКЕНЕРИ“ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ ПО ДОГОВОР № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“, по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ДОСТАВКА НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ, МУЛТИМЕДИИ И СКЕНЕРИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД
2023-04-21   “Доставка на оборудване за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и... (УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" БУРГАС)
“Доставка на оборудване за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Прототипната лаборатория; Обособена позиция № 2 Сървърни системи и оборудване; Обособена позиция № 3 Роботизирани системи; Обособена позиция № 4 Автономна станция за мониторинг на въздуха“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Стемо ЕООД
2023-04-04   Разработване и въвеждане в експлоатация на информационна система за външно подаване на сигнали (Комисия за защита на личните данни)
Разработване и въвеждане в експлоатация на информационна система за външно подаване на сигнали съгласно изискванията на чл. 22, от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД
2023-03-29   Доставка и инсталация на хардеурно обурдване за обезпечаване нуждите на КЗЛД (Комисия за защита на личните данни)
Доставка и инсталация на хардуерно оборудване за обезпечаване на информационната система за външно подаване на сигнали съгласно изискванията на чл. 22 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД
2023-03-17   „Доставка на специализирано компютърно оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София... (Технически университет)
Поръчката с предмет: „Доставка на специализирано компютърно оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано и в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД Перси ООД
2023-03-02   Доставка на консумативи за копиране на протоколи на секционните избирателни комисии по смисъла на Изборния кодекс (Столична община)
Доставка на консумативи за копиране на протоколи на секционните избирателни комисии по смисъла на Изборния кодекс за обезпечаване на изборите за Народно събрание, насрочени за 2 април 2023 г.“ по 8 (осем) обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АТС-България ООД Контракс АД Кооперация Панда Прайм Технолоджис ЕООД
2023-02-28   Доставка на ИКТ оборудване и спец. софтуер за разработване и въвеждане на дигит. образоват съдърж-е и провеждане на... (МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ")
Предметът на поръчката включва дейностите доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване и софтуер за разработване и въвеждане на дигитално образователно съдържание и провеждане на обучение по дигитални компетенции за работа с доставеното оборудване в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, които могат да бъдат групирани и обособени по следния начин: 1. Оборудване за интерактивно студио 2. Оборудване за интерактивна апаратна 3. Оборудване за излъчващ модул 4. Оборудване за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД
2023-02-24   Доставки по обособени позиции на компютри и оборудване за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев" (Русенски университет "Ангел Кънчев")
Настоящата процедура предвижда сключването на договори за доставка на артикули /преносими компютри, сървъри и мрежово оборудване, мултифункционални устройства, скенер за книги и др./ по обособени позиции, чиито характеристики и количества са подробно посочени в техническата спецификация, изготвена като отделни документи за всяка от обособените позиции. Допълнителни указания са предвидени в изготвената от възложителя документация за провеждането на процедурата, която е публично достъпна за участниците. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дартек ООД Контракс АД Стемо ЕООД
2023-02-24   ,,Доставка на комуникационно оборудване, хардуер и софтуер, необходими за обновяване на информационната и... (,,ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ'' АД)
Предметът на обществената поръчка включва: Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на дискови масиви, сървърни системи икомуникационно оборудване“; Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на устройства и софтуер за резервни копия, часовници за точно време, устройства за балансиране на интернет трафика, защитни стени за втори слой и платформа за защита от съществуващи и новооткрити кибер заплахи“. Подробното описание по всяка обособена позиция се съдържа в раздел II.2.4. ) от Обявлението за поръчка, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД Сиенсис АД
2023-02-23   "Развитие на информационните системи на Главна дирекция "Гранична полиция"" по шест обособени позиции (Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва развитие на информационните системи на Главна дирекция "Гранична полиция" чрез доставка и гаранционно поддържане на комуникацинно оборудване, периферни устроства, софтуер и друго хардуерно оборудване. Изискванията относно съдържанието на дейностите в обхвата на обществената поръчка са посочени подробно в ТС (Приложения №№ 1.1 - 1.6) за всяка обособена позиция поотделно. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛСНАЙТ ЕООД Контракс АД Принтек България ЕАД
2023-02-10   „Доставка на скенери“ (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на поръчката включва доставка и гаранционната поддръжка на скенери за нуждите на администрациите, определени с Решение на Министерски съвет (РМС) № 727/05.12.2019 г., с последващи изменения и допълнения и Българска телеграфна агенция, по аргумент от § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Българската телеграфна агенция (БТА). Изискванията на Възложителя са подробно описани в Техническата спецификация - Приложение 1. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД
2023-02-10   „Осигуряване на право на ползване и поддръжка на софтуер за виртуализация VMware vSphere 7 Essentials Plus Kit ...."... ("ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД)
Пълното наименование на обществената поръчка е „Осигуряване на право на ползване и поддръжка на софтуер за виртуализация VMware vSphere 7 Essentials Plus Kit с включена поддръжка за 3 години за нуждите на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)“. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ СЕ СЪДЪРЖА В РАЗДЕЛ II.2.4) Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД
2023-02-09   „Доставка на хардуер и софтуер за комуникационно оборудване по обособени позиции“ ("ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД)
Предметът на обществената поръчка е: „Доставка на хардуер и софтуер за комуникационно оборудване по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция 1 с предмет: „Доставка на 4 (четири) броя комутатори за нуждите на Агенция по обществени поръчки (АОП)“; Обособена позиция 2 с предмет: „Доставка на 2 бр. защитни стени за нуждите на Агенция по обществени поръчки (АОП)“; Обособена позиция 3 с предмет: „Надграждане на съществуващата в Агенция по вписванията (АВ) системна архитектура и доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД
2023-02-06   Доставка на изчислителен сървър за нуждите на Института за научни изследвания в областта на компютърните науки... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка на изчислителен сървър за нуждите на Института за научни изследвания в областта на компютърните науки (ИНИОКН) към Софийски университет „Св. Климент Охридски“= Изпълнението на обществената поръчка се осъществява на етапи, както следва: Доставката насървъра е сградата на ИНИОКН намираща се на адрес: Synergy Tower, бул. „Цариградско шосе“ 111Р, етаж 14, 1784 м. Къро, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД
2023-01-24   Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за обработка, предаване и съхранение на аудио и видео... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за извършване на доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за обработка, предаване и съхранение на аудио и видео материали, за нуждите на телевизия MU-Vi.tv към Медицински университет - Варна, разделен на три обособени позиции, както следва: ОП №1 Система за излъчване на телевизионна програма и видео оборудване, общо количество - 10 броя, съгласно приложена техническа спецификация за обособената позиция (Приложение №1.1); ОП №2 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АДСИС ЕООД Контракс АД
2023-01-16   „Доставка на дисков масив за сформиране на междинен слой за нуждите на Агенция по вписванията (АВ)“ (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на поръчката включва доставка на 1 брой Дисков масив за съхранение на данни за нуждите на Агенция по вписванията (АВ), съгласно параметрите, подробно описани в Техническата спецификация. Срок на доставка - до 08.09.2023 г. Хардуерна гаранция - за срок от 3 (три) години, считано от подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ приемане на извършената доставка на оборудването; Техническа поддръжка - за срок от 3 (три) години, считано от подписване на приемо-предавателен протокол, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД
2023-01-12   „Доставка и внедряване на система за съхранение на данни (All-Flash SAN)“ (ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ" ТПП)
Предметът на обществената поръчка e доставка, инсталиране, конфигуриране и извършване на тест за приемане на място (SAT) на хардуер и софтуер за съхранение на данни (All-Flash SAN) ведно с всички необходими лицензи (наричани за краткост „Системата“). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД
2022-12-21   „Доставка и въвеждане в експлоатация на софтуери за информационна сигурност за нуждите на Прокуратурата на Република... (Прокуратура на Република България - Главен прокурор)
Осигуряване на софтуери за информационна сигурност за нуждите на ПРБ, подробно посочени в техническата спецификация по съответната обособена позиция. Продължава от раздел VI.1) Наличие на валиден сертификат Certified Ethical Hacker или еквив.; проф. опит-мин. 1 изпълнен проект по някое от следните направления:мрежовата сигурност и управлението на мрежи и/или сигурност на информационните и комуникационни технологии и/или киберсигурността. Ключов експерт № 3 – „Експерт по управление на сигурността на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АйТи Бейслайн ООД Контракс АД Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД
2022-12-21   Доставка на специализирано и IT оборудване по пет обособени позиции (ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА СИСТЕМНА БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ Сдружение)
Предмет на настоящата обществена поръчка е: доставка на специализирано и IT оборудване по пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на сървъри“; Обособена позиция 2: „Доставка на външна система за съхраняване на данни (сторидж)“; Обособена позиция 3: „Доставка на мрежово оборудване“; Обособена позиция 4: „Доставка на стационарни компютърни системи“; Обособена позиция 5: „Доставка на преносими компютри“. Минималните изисквания към оборудването – предмет на доставка по всяка една … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД Стемо ЕООД
2022-12-06   Доставка на компютърно оборудване за нуждите на НИС договор ТПФ при Технически университет-София (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на НИС договор ТПФ при Технически университет-София“. Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване трябва да бъде окомплектовано с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната му работа. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД
2022-12-06   „Доставка на специализиран софтуер по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София по проект... (Технически университет)
Обществената поръчка включва де обособени позиции: № 1: Софтуерни инструменти за интегриран дизайн на мехатронни системи - 6 пакета № 2: Система за управление на специализирани роботи - 3 пакета Минималните техниески изисквания са описани в Техническата спецификация Изисквания към изпълнение на поръчката за двете обособени позиции: Поръчката включва доставка, инсталиране, конфигуриране и лицензиране на специализиран софтуер; Срокът на техническа поддръжка, включително ъпдейти на софтуера и лицензите, не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД
2022-11-29   Доставка на компютърно и периферно оборудване и софтуер за нуждите на ЗПУИП „София-Драгоман“, продължава в поле... (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
Настоящата обществената поръчка е с предмет: Доставка на компютърно и периферно оборудване и софтуер за нуждите на ЗПУИП „София-Драгоман“ по проект „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман – Сръбска граница”, за участък Волуяк – Драгоман- фаза 1, по обособени позиции:Обособена позиция 1: „Доставка на настолни компютърни конфигурации с включена операционна система и MS Office”; Обособена позиция 2: „Доставка на преносими компютри с включена операционна система и MS Office”; Обособена позиция 3: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕМ ПИ ЕС ЕООД Контракс АД СМАРТ СОФТ ЕООД
2022-11-25   „Доставка на окомплектована сървърна инфраструктура и периферни устройства за нуждите на проект „Националната пътна... (ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ")
Предмет на настоящата обществена поръчка е: 1.Доставка на окомплектована сървърна инфраструктура и периферни устройства за нуждите на проекта, на мястото на изпълнение на доставката - гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115, Корпус 3. 2. Гаранционна (сервизна) поддръжка на доставената техника по време на гаранционния срок, с 4 (четири) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на окомплектована сървърна инфраструктура“ в т.ч.: Сървърна инфраструктура – 1 брой; Твърди дискове – 12 броя; Обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНДРОМЕДА ООД Контракс АД
2022-11-23   Доставка на компютърна, комуникационна, печатна и мултимедийна техника за нуждите на МУ-Пловдив по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Обществената поръчка е с предмет доставка с включено гаранционно сервизно обслужване на доставената компютърна, комуникационна, печатна и мултимедийна техника за обезпечаване работния процес в МУ- Пловдив по шест обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Настолна компютърна конфигурация - Всичко в едно“ Обособена позиция № 2 „Преносим компютър“ Обособена позиция № 3 „Принтери и мултифункционални устройства“ Обособена позиция № 4 „Мрежово и комуникационно оборудване“ Обособена позиция № 5 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Асап ЕООД Контракс АД Лирекс БГ ООД
2022-11-21   Доставка на компютърна техника (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР)
Предметът на поръчката включва доставка на компютърни конфигурации за обезпечаване на предстоящите обучения в тренировъчен център на ГДПБЗН-МВР изграден по проект Floodguard “Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“, финансиран по Програма Interreg V-A Гърция-България 2014-2020. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД
2022-11-21   Доставка на комуникационно оборудване (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР)
Предмета на поръчката включва доставка на стоки за обезпечаване на свързаността на тренировъчен център на ГДПБЗН-МВР като част от мрежата на МВР за предаване на глас и данни по проект Floodguard “Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“, финансиран по Програма Interreg V-A Гърция-България 2014-2020, а именно: маршрутизатор, с постоянен лиценз за IP SEC, VOICE функционалности – 1 бр.; LAN комутатор с 24 порта – 1 бр.; медиен конвертор … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД
Свързани търсения 🔍