Доставчик: ЕСРИ-България ООД

10 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ЕСРИ-България ООД

2023-05-03   „Осигуряване на лицензи за продължаване на правото на ползване и поддръжка на базови ГИС продукти на ЕСРИ ..." вж.... ("ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД)
Пълното наименование на обществената поръчка е: „Осигуряване на лицензи за продължаване на правото на ползване и поддръжка на базови ГИС продукти на ЕСРИ, както и придобиване на нови с право на ползване и поддръжка за срок от 12 месеца за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)“. Изискванията към изпълнението са подробно описани в Техническата спецификация на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСРИ-България ООД
2023-03-22   Следгаранционна техническа и системна поддръжка на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка" (МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА)
Следгаранционна техническа и системна поддръжка на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка (ЕИТ), разработена по проект „Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). Целта на поръчката е осигуряване на непрекъсваемост в работата на Единната информационна точка в технически аспект. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСРИ-България ООД
2023-01-16   „Надграждане на ГИС платформата на МВР за осигуряване на високотехнологични способности на национално ниво за... (Министерство на вътрешните работи)
Надграждане на ГИС платформата МВР със специализирани функционалности.Получаване чрез WEB интерфейс на данни от ЕИТ на МТС, от НС 112, анализ на постъпилата инф-я, обобщавайки я с всички източници, съгласно ЗЗБ и ЗНСЕЕН112.Изграждане на подс-ма за получаване в реално време на видео инф-я от ИАСС, за получаване и анализ на данни от БАН. Надграждане на ГИС УК с междуведомствен портал на данни за плановете за управление на критична инфраструктура,бедствия и аварии.Получаване и анализ на данни за нивата на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСРИ-България ООД
2022-10-11   „Доставка на компютърна техника и специализиран софтуер за нуждите на ШУ „Еп. К. Преславски“, проект №... (ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ")
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на компютърна техника и специализиран софтуер за нуждите на ШУ „Еп. К. Преславски“ по проект № BG05M2ОP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ с 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на преносими компютри“ – 4 броя. Обособена позиция № 2 „Доставка на специализирани ГИС … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСРИ-България ООД СМАРТ СОФТ ЕООД
2022-06-09   „Доставка на крайни устройства и оборудване“ (Министерство на вътрешните работи)
Основни дейности, които формират обществената поръчка са: 1. Доставка на носими и мобилни ТЕТРА радиотерминали и оборудване/аксесоари. 2. Надграждане на функционалности към Географска информационна система (ГИС) на МВР за получаване, обработка и анализ на данни от ТЕТРА терминалите. 3.Осигуряване на технологичен ресурс за обезпечаване на работата на допълнителните функционалности към ГИС системата, съгласно изискванията за разработка и разширение на софтуерната ГИС платформа. 4. Инсталиране на фърмуер на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСРИ-България ООД КОМТЕК 2006 ООД Консорциум „Тетраком 2022” Сектрон ДООЕЛ Скопие СЕКТРОН ООД
2022-04-04   „Доставка на специализирани софтуерни пакети/лицензи и специализирани данни за нуждите на ЛТУ свързани с... (Лесотехнически университет)
Пълният обхват на поръчката включва доставката на специализирани софтуерни пакети/лицензи и специализирани данни за нуждите на ЛТУ свързани с изпълнението на проект BG05M2ОP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Поръчката е разделена на девет обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 360 Консулт ЕООД ЕСРИ-България ООД КОНДЕРА ПРАЙМ ЕООД
2021-04-01   Развитие на единна информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000 (Министерство на околната среда и водите)
Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности: 1. Дейност 1: актуализация, надграждане и миграция на базовия ГИС софтуер и СУБД; 2. Дейност 2: проектиране на актуализация и разширение на геобазата данни; 3. Дейност 3: интеграция с ИС на АГКК; 4. Дейност 4: реализация на импорт от МЗХГ; 5. Дейност 5: реализиране на приложение за отворени данни; 6. Дейност 6: актуализация и надграждане на приложния софтуер; 7. Дейност 7: надграждане на системата с допълнителни компоненти; 8. Дейност 8: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСРИ-България ООД
2020-10-02   Надграждане на ГИС на МВР за подпомагане на дейностите по осигуряване на пътна безопасност (Министерство на вътрешните работи)
Надграждане на ГИС на МВР за подпомагане на дейностите по осигуряване на пътна безопасност, съгласно техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ЕСРИ — България“ ООД ЕСРИ-България ООД
2020-09-10   Разработване и въвеждане в експлоатация на информационна система за управление на риска от наводнения (Министерство на околната среда и водите)
Основна цел на проекта е разработване и въвеждане в експлоатация на ИСУРН, в която да се съсредоточат и управляват данните и процесите, свързани с риска от наводнения на територията на Р БЪЛГАРИЯ. Постигането на общата цел ще бъде реализирано чрез следните специфични цели, съответстващи на планираните по проекта дейности: — да се анализират работните процеси свързани с управление на риска от наводнение, нормативната рамка и взаимодействието между административните единици, имащи отношение, включително … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСРИ-България ООД
2018-10-24   „Внедряване, инсталиране и техническа поддръжка на Географска информационна система (ГИС) за нуждите на Изпълнителна... (Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури)
Обхватът на обществената поръчка включва инсталация, внедряване и гаранционна поддръжка на базов ГИС софтуер и специализирани ГИС разширения, цифрови гео база данни и доставка GPS мобилни устройства, с технически характеристики, посочени от възложителя в техническата спецификация; обучения за работа със софтуерните продукти и GPS мобилните устройства. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСРИ-България ООД
Свързани търсения 🔍