2023-08-11   Доставка на техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на системи за физическа сигурност... (Държавна агенция "Национална сигурност")
Обществена поръчка за доставка на техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на системи за физическа сигурност (СФС), за контрол на достъпа, алармени системи и за видеонаблюдение, разделена на обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 „Tехника, материали и оборудване за контрол на достъп, алармени системи и видеонаблюдение“; - Обособена позиция № 2 „ Допълнителни лицензи за камери за софтуер за система за видеонаблюдение“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СЕКТРОН ООД
2023-08-10   „Проектиране, строителство, доставка и/или монтаж на техника или с-ми за видеонаблюдение и аналит.обработка на... (Столична община)
Предметът на обществените поръчки, които ще бъдат възложени за изпълнение с конкретни договори въз основа на рамковото споразумение, ще включват една или няколко от следните основни дейности: проектиране, строителство, доставка и/или монтаж на техника или системи за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация, както и разширяване на съществуващи системи, за нуждите на Столична община Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Консорциум "Общинска сигурност" МАКСТЕЛ ООД СЕКТРОН ООД
2023-08-07   „Доставка на оборудване за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и... (ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ")
Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на оборудване за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e обществото (УНИТе)“ с 14 обособени позиции: ОП №1: „Безжична точка за достъп“; ОП №2: „Мрежов маршрутизатор“; ОП №3: „Мрежов комутатор“; ОП №4: „Смарт телевизор“; ОП №5: „Видеоконферентна система“; ОП №6: „Мултифункционално устройство“; ОП №7: „Спектрофотометър“; ОП №8: „Специализирана система за електроовлакняване“; ОП №9: „Окомплектован … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД Вали Компютърс ООД ЕН ЕР ДЖИ СОФТ ЕООД СЕКТРОН ООД
2023-03-20   „Осигуряване на съвременни средства за комуникация между екипите на Единната спасителна система по време на... (Министерство на вътрешните работи)
Доставка на не по-малко от 200 броя преносими средства за комуникация , съгласно Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СЕКТРОН ООД
2023-02-09   Доставка на мобилни комуникационни технически системи тип 1 (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР)
„Доставка на мобилни комуникационни технически системи тип 1” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на мобилни технически системи тип 1”; Обособена позиция № 2 „Доставка на комуникационни системи”, в рамките на проект „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Обществената поръчка обхваща доставка на мобилни комуникационни технически системи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД СЕКТРОН ООД
2023-02-03   „Доставка на технически устройства, компоненти и материали за ремонт на системите за видеонаблюдение,... (Столична дирекция на вътрешните работи)
Доставка на технически устройства, компоненти и материали за ремонт на системите за видеонаблюдение, сигнално-охранителните системи, полицейската и сигнална техника на СДВР по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - „ Доставка на технически устройства, компоненти и материали за ремонт на системите за видеонаблюдение на СДВР“ Обособена позиция № 2 - „ Доставка на технически устройства, компоненти и материали за ремонт на сигнално-охранителните и известителните системи на СДВР“ Обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СЕКТРОН ООД
2022-11-04   „Разширяване на Системата на ГДГП за идентифициране на лица в реално време по фотографии и видео потоци, чрез... (Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/)
Предмета на обществената поръчка включва:Доставка и гаранционна поддръжка на специализирано оборудване за биометрична идентификация и друго оборудване за разширение на Системата на ГДГП за идентифициране на лица в реално време по фотографии и видео потоци,описани подробно в Техническата спецификация (ТС) - Приложение №1 към настоящата документация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СЕКТРОН ООД
2022-09-14   Следгаранционно обслужване на изградените системи за видеонаблюдение на ГКПП на Република България, осигуряващи... (Министерство на вътрешните работи)
Основна цел на е да се гарантира техническото обезпечаване и продължаване на безпроблемната работа на системите за видео наблюдение осигуряващи охрана на прилежащия периметър и контрол на преминаващите през ГКПП пътни превозни средства на външните граници. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Консорциум ТЕЛЕСЕК СЕКТРОН ООД Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД
2022-09-09   Доставка на техника и компоненти за видеонаблюдение (Народно събрание)
Предметът на обществената поръчка е доставка на техника и компоненти за видеонаблюдение, както и материали за тяхното свързване, за нуждите на Народното събрание. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СЕКТРОН ООД
2022-09-05   Изграждане на Национална интелигентна система за сигурност, чрез надграждане на Интегрираната автоматизирана система... (Министерство на вътрешните работи)
ЕТАП 1–Изграждане на Интелигентни с-ми за видеонаблюдение,инсталирани и функциониращи в обекти на градската инфраструктура Дейност 4.1-Системите за видеонаблюдение на 18 пътни възли ЕТАП 2–Изградена на функционираща НИСС;Дейност 1–Централна изчислителна инфраструктура;Дейност 2–Централна комуникационна инфраструктура ;Дейност 3–Доставка,монтаж,инсталация и конфигурация на централна компонента управление и анализ на видео съдържание;Дейност 5–Надграждане на ИАСС (Интегрирана автоматизирана система за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Консорциум ТЕЛЕСЕК СЕКТРОН ООД Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД
2022-08-30   Доставка на техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на системи за физическа сигурност... (Държавна агенция "Национална сигурност")
Обществена поръчка за доставка на техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на системи за физическа сигурност (СФС), за контрол на достъпа, алармени системи и за видеонаблюдение, разделена на обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 „Tехника, материали и оборудване за контрол на достъп, алармени системи и видеонаблюдение“; - Обособена позиция № 2 „Софтуер за система за видеонаблюдение и допълнителни лицензи за софтуер за система за видеонаблюдение“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СЕКТРОН ООД
2022-08-16   Доставка на материали и резервни части за изпълнение на обекти и ремонт на сигнално-охранителни системи и системи за... (Национална електрическа компания ЕАД)
Предмет на поръчката е доставката на материали и рез.части за изпълнение на обекти и ремонт на сигнално-охранителни системи и системи за видеонаблюдение, групирани в следните обособени позиции: №1: Доставка на части и компоненти за видеонаблюдение с нощно виждане за изнесен учебен център Кърджали; №2: Доставка на части и компоненти за ремонт и разширение на система за охранит.видеонаблюдение за БУ София; №3: Доставка на рез.части и компоненти за видеонаблюдение за БУ Пловдив; №4: Доставка на рез.части и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СЕКТРОН ООД
2022-06-09   „Доставка на крайни устройства и оборудване“ (Министерство на вътрешните работи)
Основни дейности, които формират обществената поръчка са: 1. Доставка на носими и мобилни ТЕТРА радиотерминали и оборудване/аксесоари. 2. Надграждане на функционалности към Географска информационна система (ГИС) на МВР за получаване, обработка и анализ на данни от ТЕТРА терминалите. 3.Осигуряване на технологичен ресурс за обезпечаване на работата на допълнителните функционалности към ГИС системата, съгласно изискванията за разработка и разширение на софтуерната ГИС платформа. 4. Инсталиране на фърмуер на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСРИ-България ООД КОМТЕК 2006 ООД Консорциум „Тетраком 2022” Сектрон ДООЕЛ Скопие СЕКТРОН ООД
2022-05-20   „Окрупняване на Националната интегрирана система за електронна сигурност на съдебните сгради /НИСЕССС/ на ГД... (Главна дирекция „Охрана“)
„Окрупняване на Националната интегрирана система за електронна сигурност на съдебните сгради /НИСЕССС/ на ГД „Охрана“ за подсистеми СОТ, КД и видеонаблюдение по обособени позиции: Обособена позиция №1: обект „Следствен отдел към Софийска градска прокуратура“; Обособена позиция №2: обект „Апелативен, Окръжен и Районен съд – Пловдив“; Обособена позиция №3: обект „Апелативна, Окръжна и Районна прокуратура – Пловдив“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СЕКТРОН ООД
2022-04-11   Предоставяне на комплексна услуга по осигуряване на 36 мес. абонамент за софтуерна поддръжка и обслужване на... (Столична община)
Предоставяне на комплексна услуга по осигуряване на 36 (тридесет и шест) месечен абонамент за софтуерна поддръжка и обслужване на съществуващата софтуерна платформа за видеонаблюдения Milestone XProtect Corporate на Столична община, съгласно техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СЕКТРОН ООД
2021-08-24   PPS21-056 Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за сигурност и аварийно обслужване на... (ЧЕЗ Разпределение България АД)
Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за сигурност (сигнално-охранителна техника (СОТ), системи за извършване на видеонаблюдение, системи за извършване на периметрова охрана) с гаранционна поддръжка на новоизградените системи за сигурност, както и аварийно обслужване на съществуващи системи за сигурност с цел обезпечаване охраната на обекти на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СЕКТРОН ООД
2021-08-17   „Доставка на техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на СФС, за контрол на достъп,... (Държавна агенция "Национална сигурност")
„Доставка на техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на СФС, за контрол на достъп, алармени системи и за видеонаблюдение за нуждите на ДАНС“, разделена на 3 обособени позиции: - Обособена позиция № 1 „Доставка на техника, резервни части и консумативи за алармени системи и за системи за контрол на достъпа“; - Обособена позиция № 2 „Доставка на техника, резервни части и консумативи за системи за видеонаблюдение“; - Обособена позиция № 3 „Доставка на допълнителни лицензи за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СЕКТРОН ООД
2021-07-30   „Доставка на оборудване за защита на здравето и за предотвратяване разпространението на COVID-19” по две обособени позиции (Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/)
Настоящата обществената поръчка представлява: Обособена позиция № 1 – „Доставка на фиксирани термографски ІР камери за сканиране на телесна температура” - 8 броя; Обособена позиция № 2 – „Доставка на ръчноносими термографски камери за сканиране на телесна температура” – 39 броя; от обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване за защита на здравето и за предотвратяване разпространението на COVID-19” по четири обособени позиции, като Обособена позиция № 3 – „Доставка на акумулаторни, ръчни и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СЕКТРОН ООД
2021-07-21   Следгаранционно обслужване на изградените системи за видеонаблюдение на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Калотина“,... (Министерство на вътрешните работи)
Основна цел е осигуряване на следгаранционна поддръжка на изградените системи за видеонаблюдение на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Калотина“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СЕКТРОН ООД СИГУРНИ ГРАНИЦИ ТЕЛЕСЕК Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД
2021-07-19   Рамково споразумение за доставка и инсталиране на видеонаблюдение в студентски общежития на П„ССО“ — УНСС (Университет за национално и световно стопанство)
Рамково споразумение за доставка и инсталиране на видеонаблюдение в студентски общежития на П„ССО“ — УНСС“ със срок 2 (две) години. Предметът на поръчката е доставка и инсталиране на видеонаблюдение в 12-те студентски общежития с № 9, 23А, 23Б, 24, 26, 36Б, 38, 40А, 53Б, 55В, 55Г, 61А на ПССО — УНСС. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД Асап ЕООД ЕН ЕР ДЖИ СОФТ ЕООД СЕКТРОН ООД СТУДЕНТСКА МРЕЖА ООД
2021-07-16   Доставка на технически и софтуерни средства за доизграждане и разширение на система за физическа сигурност по... (Служба „Военно разузнаване“)
Предметът на обществената поръчка е доставка на технически и софтуерни средства за доизграждане и разширение на система за физическа сигурност по обособени позиции разпределени, както следва: — обособена позиция № 1 „Доставка и поддръжка на софтуер за управление на сървъри за видеонаблюдение“, — обособена позиция № 2 „Доставка на работна станция за видеонаблюдение“, — обособена позиция № 3 „Доставка на хибриден етернет/оптичен гигабитов мрежов комутатор“. В предмета на поръчката се включва доставка, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД СЕКТРОН ООД
2021-06-23   Изграждане и подмяна на ПИС и ПГС на обекти на ДП РВД (Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ ТПП)
Настоящата обществена поръчка има за цел изграждане и подмяна на пожароизвестителни и пожарогасителни системи в обекти на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СЕКТРОН ООД ФАЙЕРТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
2021-04-21   Доставка на 56 броя стационарно-преносими уреди за осъществяване на контрол на скоростта (Министерство на вътрешните работи)
Доставка на 56 броя стационарно-преносими уреди за осъществяване на контрол на скоростта за нуждите на Пътна полиция, включват: — доставка на 56 броя технически средства за контрол на скоростта (ТСКС), — инсталация, настройване, конфигуриране, тестване и пускането в действие на цялото оборудване и софтуер на техническите средства за осъществяване на контрол, както и интегриране с автоматизирани информационни системи на МВР и предаване на данни за генериране на електронен фиш и проверка работоспособността … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СЕКТРОН ООД
2021-02-10   Доставка, монтаж и пускане в експоатация на термовизионни системи в обектите на Агенция по заетостта (Агенция по заетостта)
Предметът на обществената поръчка е доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 40 (четиридесет) броя термовизионни системи, включващи термокамери за измерване на телесната температура, монитор за наблюдение, изграждане на свързаността между камерите и монитора, осигуряване на необходим софтуер, чрез който ще се осъществява видеонаблюдението и сигнализацията за промяната на телесната температура на посетители в сградите на Агенция по заетостта. В предмета на поръчката са включени следните основни видове … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СЕКТРОН ООД
2020-03-12   Пълен инженеринг, доставка и монтаж на с-ми за видеонаблюдение и аналит. обработка на видеоинф-я за зони за... (Столична община)
Предметът на обществените поръчки, които ще бъдат възложени за изпълнение с конкретни договори въз основа на рамковото споразумение, ще включват 1 или няколко от следните основни дейности: пълен инженеринг (проектиране и строителство), доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал и в детски и учебни заведения на територията на Столична община, както и тяхното разширяване, за нуждите на Столична община. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Макстел“ ООД „Сектрон“ ООД МАКСТЕЛ ООД СЕКТРОН ООД
2018-07-10   „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на видеооборудване. Поддръжка на изградената система за видеонаблюдение“ (Община Пазарджик)
Обществената поръчка обхваща изпълнение на дейности, свързани с изготвяне на технически обследвания и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради във връзка с изготвяне на проектно предложение по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014—2020 г.“, инвестиционен приоритет 1 „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СЕКТРОН ООД
2018-07-02   Изграждане на системи за видеонаблюдение на ГКПП на Република България, осигуряващи охрана на прилежащия периметър и... (Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ — МВР)
Изграждането на системи за видеонаблюдение на ГКПП на Република България, осигуряващи охрана на прилежащия периметър и контрол на преминаващите през ГКПП пътни превозни средства на външните граници, включва проектиране, доставка, изграждане, оборудване и поддръжка на необходимия технологичен ресурс и всички компоненти и системи за надеждното функциониране на системите за видеонаблюдение на 8 бр. ГКПП и организиране и провеждане на теоретически и практически обучения за всички видове потребители и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СЕКТРОН ООД
Свързани търсения 🔍