Доставчик: ЕТ РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ - АНЕЛИЯ МИНКОВА

8 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ЕТ РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ - АНЕЛИЯ МИНКОВА

2023-07-11   „ДОСТАВКА НА ДИПЛЯНИ“ по чл. 12 от ЗОП с цел „Осигуряване на информация и публичност“във връзка с изпълнението на... (Община Самоков)
Обществената поръчка включва изпълнението на дейностите по информация и публичност във връзка с изпълнение на проект с Договор № BG16RFOP001-2.003-0048-C03„Енергийна ефективност в община Самоков-II” по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.”. Всички дейности по осигуряване на информация и публичност ще се извършват при спазване на изискванията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Предметът на настоящата обществена поръчка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ - АНЕЛИЯ МИНКОВА
2023-03-06   Изработка на информационни материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки по... (Община Перник)
Изпълнението на услугата по настоящата обществена поръчка за осигуряване на мерки за информация и публичност се финансира чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. В обхвата на поръчката се включват следните дейности: Изработване на 210 рекламни комлекта (брандирани): тефтер, химикал, флаш-памет и рекламна чаша за участниците в публичните събития (3 обучения по 30 чов., 4 прес-конференции по 30 чов.); Обхватът на дейностите е подробно описан в Техническата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ - АНЕЛИЯ МИНКОВА
2023-02-28   „ДОСТАВКА НА БРОШУРИ И ТЕНИСКИ по чл. 12 от ЗОП с цел осигуряване на информация и публичност във връзка с изпълнение... (Община Самоков)
Предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 Доставка на брошури - общо 500бр.; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 Доставка на тениски - общо 1000бр. Доставките по двете обособени позиции попадат в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП и са с цел осигуряване на информация и публичност във връзка с изпълнение на проект „Един подход - много решения. Модел за Интегрирано Развитие (МИР) в град Самоков“, финансиран по Финансовия механизъм на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД ЕТ РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ - АНЕЛИЯ МИНКОВА
2022-07-14   „Осигуряване на информация и кому.– изр. и дост. на брошури, постери-плакат и папки, пр. за в. на сп. пр. /к. на х.... (Община Пловдив)
Настоящата открита процедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на информация и комуникация– изработка и доставка на брошури, постери-плакат и папки, предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, по проект „По крепостните стени на Филипопол“ , финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Предвижда се да бъдат изработени и доставени 1000 бр. (хиляда броя) многоезични информационни брошури (200 бр. на български, 200 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ - АНЕЛИЯ МИНКОВА
2022-06-06   „Публичност и визуализация на проект „Надграждане и разширяване на капацитета на националната АДИС ЕВРОДАК“ (Министерство на вътрешните работи)
Дизайн, предпечатна подготовка, отпечатване, изработване, доставка и монтаж на информационна табела. Дизайн, предпечатна подготовка, отпечатване, изработване и доставка на комплекти,съдържащи раници, флаш памет, тефтери и химикалки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ - АНЕЛИЯ МИНКОВА
2021-08-11   Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект "Рехабилитация и модернизация на система за външно... (Община Велико Търново)
Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за „Изпълнение на мерки за информация и публичност – изготвяне на брошури, дипляни, информационни материали, стикери, информационни табели и билборд по проект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново". Дейностите включени в предмета на поръчката са: „Изготвяне на брошури, дипляни, информационни материали, стикери, информационни табели и билборд“. Дейностите … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ - АНЕЛИЯ МИНКОВА
2021-05-31   Изпъл. на мерки за инф. и пуб. — изработка на печатни инф. и рекл. м-ли по п-т „Рехабилитация и модернизация на с-ма... (Община Велико Търново)
Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за Изпълнение на мерки за информация и публичност — изработка на печатни информационни и рекламни материали по проект „Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново“, по обособени позиции: — обособена позиция № 1 „Изготвяне на брошури, дипляни, информационни материали, стикери, информационни табeли и билборд“, — обособена позиция № 2 „Изготвяне на рекламни материали и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ - АНЕЛИЯ МИНКОВА
2021-04-01   Ос. на мер. за ин. и публ. — изр. и дост. на брошури, пр. за в. на сп. пр./к. на х. сувр., по пр. „Във. на ЕСМ за р.... (Община Пловдив)
Предвижда се да бъдат изработени и доставени 1 000 бр. (хиляда броя) двуезични (500 бр. на български и 500 бр. на английски език) информационни брошури, които да бъдат разпространени с цел информираност и популяризиране на проекта, гарантиращо широкото обществено осведомяване за проекта, финансирането от Програмата, привличането на заинтересовани страни, както и стимулиране разпознаваемостта на ФМ на ЕИП като ефективен инструмент за насърчаване на политиките в областта на енергийната ефективност и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ - АНЕЛИЯ МИНКОВА