2023-08-30   „Организиране и провеждане на две тридневни изнесени обучения в България в рамките на Проект №... (Община Перник)
В изпълнение на предмета на обществената поръчка са предвидени две тридневни изнесени обучения в България. В изпълнение на предмета на обществената поръчка, Изпълнителят следва да извърши следните дейности за всяко едно от обученията:разработване на учебни програми, планове и графици; осигуряване логистичното обезпечаване за предвидените работни срещи и обучения, в това число, транспорт, изхранване/хотелско настаняване за участниците; осигуряване на наем на зали и оборудване; осигуряване кетъринг и кафе … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2023-08-30   ОРГ. И ПРОВЕЖ. НА СЪБ. ЗА АКТ. НА ЗЕЛЕН КОРИДОР НА ЗДРАВ.ПО ПРОЕКТ „РЕГЕНЕР. И ИНТЕГР. НА ГРАД. РАЙОНИ ЧРЕЗ ПРИЛ.НА... (Столична община)
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯ ЗА АКТИВИРАНЕ НА ЗЕЛЕН КОРИДОР НА ЗДРАВЕТО ПО ПРОЕКТ „РЕГЕНЕРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ГРАДСКИ РАЙОНИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА СОЦИАЛНИ И ЕКОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ, БАЗИРАНИ НА ПРИРОДАТА“ (URBINAT), ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ХОРИЗОНТ 2020. Пълно и детайлно специфициране на конкретните дейности е отразено в изготвената Техническа спецификация, която е неразделна част от документацията и достъпна в профила на купувача на Столична община. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2023-08-18   Публ. и виз. на п-т: Мрежа от з-ни споделени п-ства за облаг. и отдих, локал. в п-ства на 6 р-на - Красна поляна,... (Столична община)
Публичност и визуализация на проект: Изграждане на Мрежа от зелени споделени пространства за облагородяване и отдих, локализирани в междублоковите пространства на 6 столични района - ,,Красна поляна", ,,Надежда", ,,Връбница", ,,Илинден", ,,Сердика" и ,,Възраждане" по Оперативна програма ,,Региони в растеж" 2014-2020, Приоритетна ос 1 ,,Устойчиво и интегрирано градско развитие, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.001-0006-C04 ,,Изпълнение на Интегрирани планове за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2023-08-18   Дизайн, изработка и доставка на рекламно-информационни материали, свързани с дейността на Оперативна програма... (Министерство на околната среда и водите)
"Дизайн, изработка и доставка на рекламно-информационни материали, свързани с дейността на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." Обхватът на настоящата поръчка е съгласно Техническата спецификация и включва дизайн, изработване и доставка на рекламно-информационни материали във връзка с изпълнение на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." в съответствие с отговорностите на Управляващия орган предвидени в Регламент (ЕС) №1303/2013 г., чл.115, параграф 1 т.в) и т. г) и насоките за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2023-08-03   „Доставка на брандирани рекламни материали“, с две обособени позиции (МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА)
Предметът на обществената поръчка е разделен на 2 обособени позиции (ОП), тъй като част от предмета на поръчката (ОП № 2) е запазен на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.Дейностите по 2-те ОП обхващат доставка на брандирани рекламни материали във връзка с изпълнение на ПТС 2021-2027 г. в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2023-08-03   Организиране на събития по проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво... (Лесотехнически университет)
Предметът на поръчката включва организиране на събития по проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България и е разделен на три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Организиране и провеждане на събитие „Кариерна борса“; Обособена позиция № 2 – Организиране и провеждане на презентационни събития „Кръгли маси“; Обособена позиция № 3 – Организиране и провеждане на събития „Студентски състезания“. Подробно описание за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД СОЛАР 8 ЕООД
2023-07-27   „Осигуряване на популяризиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Програма „Развитие на... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
„Осигуряване на популяризиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. в социалните мрежи и канали” с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Създаване, разработване и публикуване на онлайн съдържание чрез популярни лица (инфлуенсъри) в социалните мрежи и канали за Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 г.”; Обособена позиция (ОП) № 2: „Изработване на аудио и видео материали за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД Издателска къща АБ ЕООД
2023-07-24   „Дейности по публичност и визуализация“ в изпълнение на проект BG16RFOP001-1.018-0009-C03" Енергийна ефективност на... (Община Перник)
В обхвата на поръчката се включват следните дейности: 1. Организиране и провеждане на пресконференции за минимум 30 участника - 2 бр. 2. Организиране и провеждане на официални церемонии за минимум 30 човека – „първа копка“ и „официално откриване на обекта“ - 2 бр. 3. Интернет публикации преди и след провеждане на всяко събитие - пресконференции и официални церемонии общо 8 броя. 4. Публикации - подготовка и публикуване в местни/регионални медии с информация за напредъка на дейностите по проекта - 2 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2023-07-14   Осигуряване на рекламни и информационни материали за Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и Програма... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
С възлагането на поръчката се цели подпомагане на Управляващия орган (УО) на ОПРР 2014-2020 г. и ПРР 2021-2027 г. при осигуряване на публичност чрез дизайн, предпечат, изработване, пакетиране и доставка на рекламни и информационни материали на ОПРР и ПРР, съгласно идентифицираните комуникационни нужди на дейностите за информация и комуникация, разписани в Годишния план за действие (ГПД) за дейностите по информация и комуникация на ОПРР и ПРР към Национална комуникационна стратегия за периода 2014-2020 и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2023-07-13   Организиране и провеждане на Българо-Японски-Западни Балкани семинар на тема „Подобряване на разбирането за... (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР)
Предвидената обществена поръчка е за осигуряване на услуги, свързани с организирането и провеждането на Българо-Японски-Западни Балкани семинар, в т.ч. вътрешен транспорт (в рамките на гр. София), хотелско настаняване, наем за конферентна зала и изхранване за участниците. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2023-07-13   Осигуряване на рекламни стоки във връзка с провеждане на Българо-Японски-Западни Балкани семинар на тема... (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР)
Доставка на рекламни стоки - 70 комплекта, съдържащи папка с цветна програма за събитието и листи за писане, 70 броя комбинирана химикалка с флаш-памет, 1 брой банер и 1 брой 3D холограмен визуализатор, свързани с организирането и провеждането на Българо-Японски-Западни Балкани семинар на тема „Подобряване на разбирането за управление на риска от бедствия“. Доставените рекламни стоки трябва да са изготвени при спазване на изискванията на Насоките за публичност и видимост на българската помощ за развитие … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2023-06-27   “Изработка на рекламни материали (печат, с или без довършителни дейности по предпечат и/или цялостен предпечат, и... (Община Бургас)
Изработка на рекламни материали (печат, с или без довършителни дейности по предпечат и/или цялостен предпечат, и доставка) по предварително зададена визия за представителни цели, събития от програма „Култура“, проекти финансирани със средства на Община Бургас и за всички други събития и кампании по инициатива на Община Бургас и дейностите на ОП „Летен театър, фестивали и концерти. От избраният за изпълнител не се изисква изработване на дизайн на заявените артикули. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2023-06-22   „ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ДИПЛЯНИ по чл. 12 от ЗОП с цел „Осигуряване на информация и публичност във връзка с... (Община Самоков)
Обществената поръчка включва изпълнението на дейностите по информация и публичност във връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на информация и публичност във връзка с изпълнение на проект по Договор № BG16RFOP001-2.003-0040-C03 „Енергийна ефективност в община Самоков- I” по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.”. Всички дейности по осигуряване на информация и публичност ще се извършват при спазване на изискванията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2023-05-30   Организиране и провеждане на Празник на „МИГ - Троян, Априлци, Угърчин“ (МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТРОЯН, АПРИЛЦИ И УГЪРЧИН Сдружение)
„ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРАЗНИК НА МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ – 2 броя публични събития Изпълнението на дейностите е във връзка с Договор № РД 50-200/29.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 19.4 "ТЕКУЩИ РАЗХОДИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" НА МЯРКА 19 "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 г. Дейността включва: Организиране и провеждане на Празник на МИГ – Троян, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2023-05-17   Изработка на информационни материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП по проект... (Община Перник)
Дейностите по изработка на информационни материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП заложени по проекта се финансират от ФУ съгласно Договор на проект №21F-000496/20.05.2021г. Изработка на информационни материали, вкл в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП –плакати формат А3, дипляни, информационни стикери за предвиденото за закупуване оборудване и обзаеждане, промоционални материали от допустимите съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2023-03-24   “Изработка и доставка на рекламни материали за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ (Тракийски университет)
„Изработка и доставка на рекламни материали за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора.” Видовете артикули, включени в предмета на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация. Договорът за изпълнение ще се сключи за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от неговото влизане в сила или до достигането на определената максимална прогнозна стойност на договора, което от двете обстоятелства настъпи първо. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2023-03-21   ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ – ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЕЧАТНИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТ „МЛАДЕЖКИ ДОМ – АТРАКТИВНО КУЛТУРНО... (Община Враца)
ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ – ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЕЧАТНИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТ „МЛАДЕЖКИ ДОМ – АТРАКТИВНО КУЛТУРНО СРЕДИЩЕ“, ЗАПАЗЕНА ЗА УЧАСТИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, ПО РЕДА НА ЧЛ. 12, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП„ в рамките на проект: № BGCULTURE-1.001-0031-C01 „Младежки дом – атрактивно културно средище“ финансиран по Оперативна програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2023-03-16   „Осигуряване на информация и публичност във връзка с изпълнение на проект „Подобряване на ен. еф.на Дом за стари... (Община Самоков)
Настоящата процедура е с предмет oсигуряване на информация и публичност във връзка с изпълнение на проект „Подобряване на енергийната ефективност на Дом за стари хора и Културен дом в Община Самоков“ финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г., съгласно Техническа спецификация и при спазване на изискванията на Ръководство за комуникация и дизайн Финансов механизъм на ЕИО и Норвегия за периода 2014-2021г, същите неразделна част от настоящата документация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2023-03-13   Организиране на хотелско настаняване и логистика (Министерство на вътрешните работи)
Осигуряване на логистична подкрепа и организационно-техническа подготовка при провеждане на 1 работна среща за служителите по нередности, 1 кръгла маса и 1 координационна среща между служителите от дирекция АФКОС и други хоризонтални структури и звена с конкретни дейности и обем съгласно техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2023-03-06   „Мерки за информация и публичност“, по проект № BGENVIRONM ENT-4.004-0004 прод в II.2.14) (Община Перник)
Изпълнението на услугите по настоящата обществена поръчка за осигуряване на мерки за информация и публичност се финансира чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. В обхвата на поръчката се включват следните дейности: Обособена позиция №1: Разработване на двуезична интернет-страница на проекта (на български и английски език) с интеграция с Фейсбук страница. Обособена позиция №2: Мерки за информация и публичност. 1. Провеждане на информационни събития – 2 броя 2. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД Издателска къща АБ ЕООД
2023-02-28   „ДОСТАВКА НА БРОШУРИ И ТЕНИСКИ по чл. 12 от ЗОП с цел осигуряване на информация и публичност във връзка с изпълнение... (Община Самоков)
Предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 Доставка на брошури - общо 500бр.; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 Доставка на тениски - общо 1000бр. Доставките по двете обособени позиции попадат в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП и са с цел осигуряване на информация и публичност във връзка с изпълнение на проект „Един подход - много решения. Модел за Интегрирано Развитие (МИР) в град Самоков“, финансиран по Финансовия механизъм на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД ЕТ РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ - АНЕЛИЯ МИНКОВА
2023-01-06   „Организиране и провеждане на yниверситетски форум по предприемачество на студентите по професионално направление... (Югозападен университет "Неофит Рилски")
Предметът на обществената поръчка е „Реализиране на дейност „Организиране и провеждане на yниверситетски форум по предприемачество на студентите по професионално направление 4.2 Химически науки в Югозападен университет "Неофит Рилски" във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG05M2OP001-2.016-0013 "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и металургичен университет" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"“. В съответствие с чл. 48, ал. 1 от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2022-12-20   "Публичност и визуализация" с две обособени позиции (Министерство на вътрешните работи)
Обособена позиция 1: "Изработка и доставка на рекламни и визуализационни материали": - брандирани памучни торбички - 200 бр.; - информационни стикери - 600 бр.; - връзки (ленти) с бадж - 200 бр.; - метални химикалки - 200 бр.; - постоянни табели - 11 бр.; - временна информационна табела тип рол банер - 1 бр.; - брошури - 25 000 бр.; - флаш памет - 200 бр.' - рекламни тефтери - 200 бр. Обособена позиция 2: "Изготвяне и излъчване на платен репортаж за популяризиране на проект ЕТИАС" - изработка / изготвяне … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ ЕООД
2022-12-07   „Публичност и визуализация на проект „Обновяване оборудването на гранична полиция във връзка с измененията в... (Министерство на вътрешните работи)
Дизайн, предпечатна подготовка, отпечатване, изработване, доставка и монтаж на информационна табела. Дизайн, предпечатна подготовка, отпечатване, изработване и доставка на пакети,съдържащи раници, флаш памети, тефтери и химикалки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2022-12-01   „Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали по проект 2021-1-BG01-KA131-HED 000003191... (ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО)
Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща дейности по изпълнение на изработка /вкл. предпечат/ и доставка на печатни и рекламно-информационни материали в рамките на проект: 2021-1-BG01-KA131-HED 000003191 „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование”, както следва: 1. Ветрило - 100 бр. 2. Визитник - 100 бр. 3. Тефтер- бележник - 180 бр. 4. Метален химикал в кутия - 100 бр. 5. USB флаш памет - 200 бр. 6.Кожена кутия с индекси - 150 бр. 7. Вратовръзка - 80 бр. 8. Метален … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2022-11-02   Изпълнение на дейности, свързани с организиране и провеждане на официални събития, конференции и семинари за нуждите... (ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО)
Изпълнение на дейности, свързани с организиране и провеждане на официални събития, конференции и семинари за нуждите на Технически университет – Габрово Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2022-10-28   Избор на изпълнител за дейности по информация и публичност на проект № BGLD-1.006-0001 Здравеопазване за всички,... (Министерство на здравеопазването)
Обществената поръчка се осъществява в рамките на проект № BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., с общ бюджет 1 109 718 евро и срок на изпълнение до 30.04.2024 г. Проектът се реализира в партньорство със Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ и цели подобряване на комуникацията, ресурсите и координацията … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2022-10-28   Дизайн, изработка и доставка на рекламно-информационни материали, свързани с дейността на Министерство на околната... (Министерство на околната среда и водите)
Настоящата обществена поръчка обхваща дизайн, изработка и доставка на рекламно-информационни материали, свързани с дейността на Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Поръчката включва доставка на съответните материали, ведно с услуга за изработка на дизайн/оформление на доставените материали. Изпълнителят изработва дизайна и материалите, включени в поръчката. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2022-10-07   Изпълнение на мерки по информация и публичност за нуждите на Община Враца, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1... (Община Враца)
Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на мерки по информация и публичност за нуждите на Община Враца, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, по шест обособени позиции" Обособена позиция № 1: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ ДИЗАЙН И ИЗРАБОТКА НА ПЕЧАТНИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТ „ЕКОЛОГИЧНИ И РЕЦИКЛИРАЩИ АДМИНИСТРАЦИИ ”, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 -2020 ГОДИНА”, запазена на основание … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ ЕООД ПРИНТИНГ ХАУС ЕООД
2022-10-07   Изпълнение на мерки по информация и публичност за нуждите на Община Враца по пет обособени позиции (Община Враца)
Настоящата поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на мерки по информация и публичност за нуждите на Община Враца по пет обособени позиции“: Обособена позиция №1:„ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПУБЛИЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ОИЦ–ВРАЦА“ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ВРАЦА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2022-2023 г.”,ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“–с прогнозна стойност в размер на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ ЕООД
2022-10-06   „Дизайн, изработване и доставка на печатни материали и други стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от... (Община Пловдив)
Пълното наименование на настоящата обществена поръчка е: „Дизайн, изработване и доставка на печатни материали и други стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с изпълнение на проект № BGCULTURE-1.001-0016 „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ по ФМ на ЕИП 2014-2021 г." Предмет на възлагане по настоящата поръчка са услугите по дизайн и изработване, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2022-09-05   "Дизайн, изработка и доставка на рекламно-информационни материали, свързани с дейността на Оперативна програма... (Министерство на околната среда и водите)
"Дизайн, изработка и доставка на рекламно-информационни материали, свързани с дейността на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.". Обхватът на настоящата поръчка е съгласно Техническата спецификация и включва дизайн,изработване и доставка на рекламно-информационни материали във връзка с изпълнение на Оперативна програма"Околна среда 2014-2020г." в съответствие с отговорностите на Управляващия орган предвидени в Регламент (ЕС) № 1303/2013 г.,чл. 115,параграф 1 т.в) и т.г) и насоките за информация … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2022-08-24   „Дизайн, изработване и доставка на печатни материали и други стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП" (Община Пловдив)
Пълно наименование на обществената поръчка е: „Дизайн, изработване и доставка на печатни материали и други стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с изпълнение на проект: „Създаване на център за интегрирани социални услуги на едно гише в кв. Столипиново“. Изпълнение на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка , в съответствие с техническите спецификации, са както следва: 1. Брошури двуезични /български език/английски език/ - 200 бр.; 2. Плакати - 200 бр. 3. Чанти - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2022-08-18   „Изпълнение на мерки за визуализация и публичност по проект: Създаване на център за интегрирани социални услуги на... (Община Пловдив)
Изпълнение на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка , в съответствие с техническите спецификации, са както следва: 1. Изработка, доставка, монтаж и демонтаж на билборд - 1 бр.; 2. Изработка, доставка, монтаж и демонтаж на възпоменателна табела - 1 бр.; 3. Изработка, доставка, монтаж на Образователно информационни табла по проблематики, свързани с потребностите на целевите групи - 20 бр.; 4. Изработка, доставка и монтаж на 24 обозначителни и 1 указателна табела в сградата - 25 бр.; 5. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2022-04-29   „Изработка и доставка на печатни издания за нуждите на Медицински университет – Пловдив по обособени позиции“ (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на обществената поръчка включва изработване /дизайн, оформление, предпечат, печат и довършителни дейности/ и доставка на учебна, административна, представителна, рекламна и друга документация за нуждите на Медицински университет – Пловдив. Изработката на печатните издания, предмет на всяка обособена позиция включва цялостно изработване на печатни издания, включително и дизайн и оформление, където е приложимо, или само печат и/или само довършителни дейности, с характеристики и изисквания към … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД ПП ПРИНТИНГ ЕООД ПРИНТИНГ ХАУС ЕООД
2022-04-27   Публичност и визуализация на проект „Развитие на Националната ДНК база данни и интегрирането й с полицейските системи“ (Министерство на вътрешните работи)
Дизайн, предпечатна подготовка, отпечатване, изработване, доставка и монтаж на информационна табела – 1 брой; Дизайн, предпечатна подготовка, отпечатване, изработване и доставка на комплекти, съдържащи термочаши, чаши, метални бутилки, настолни органайзери, тефтери и химикалки – 70 комплекта. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2022-04-19   „Дизайн, изработване и доставка на печатни материали и други стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Община Пловдив)
Изпълнение на дейности по дизайн, изработване и доставка на печатни материали и др. стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в съответствие с техническите спецификации, както следва: Брошури - 100 бр. Флаери - 100 бр. Блокноти - 100 бр. Бележник - 100 бр. Работен календар - 100 бр. Настолен работен календар - 100 бр. Шапки- 100 бр. Тениски - 100 бр. Чанти за лаптоп - 50 бр. Чанти - сгъваеми пазарски - 100 бр. Чанти - памучна мешка (тип платнена раничка) - 100 бр. Еко книгоразделител, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2022-04-07   РЕАЛИЗИРАНЕ НА КОМПЛЕКС ОТ МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И КОМУНИКАЦИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ПО... (Община Враца)
Настоящата процедура е за избор се състои от три обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Организиране и провеждане на информационни срещи с целевите групи в Община Враца и в пет областни града, и публикации в медиите за популяризиране на дейностите и резултатите по проекта” Обособена позиция № 2 - „Изработване на рекламни материали с указателна информация за предотвратяване образуването на отпадъци чрез използване на предмети за многократна употреба” Обособена позиция № 3 - „Изпълнение на мерки за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ ЕООД
2022-02-24   Организиране на публични събития и логистика при реализиране на проект Укрепване на капацитета на компет. власти в... (Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество)
Обществената поръчка се възлага в изпълнение на Дейност 1, Дейност 2, Дейност 3 и Дейност „Информация и публичност“ от проект „Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност“ и се финансира по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 г. В предмета на обществената поръчка е включено изпълнението на следните дейности: - Осигуряване на зали, в това число и оборудване за провеждане на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2021-12-17   „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и мърчандайз продукти, свързани с осигуряване на... (Община Бургас)
Предмет на услугата е разработване на дизайн, предпечат, коректорска проверка, изработване (отпечатване, пакетиране и доставка) на брошури, дипляни, наръчници, бюлетини, книжки, флаери, листовки, ръководства и други печатни информационни материали, и рекламни материали и продукти (мърчандайз), на български и английски език, подпомагащи изпълнението и свързани с дейността на проект BG05M2OP001-2.011-0001 “Създаване на Младежки международен център Бургас“, съгласно Техническа спецификация, неразделна част … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2021-11-22   „Услуги по осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка за провеждане на събития, свързани с... (Министерство на образованието и науката)
(продължава от поле II.1.1)...проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“ Събитията ще се провеждат на територията на РБългария. Предвидени са дейности за: - Провеждане на информационни кампании (18 броя); - Организиране и провеждане на учебни борси, дни на професията, дни на отворени врати, образователно-индустриални съвети и др. (18 броя). Логистиката и организационно-техническата подготовка включват основно, но не само: осигуряване на транспорт (с изключение на въздушен); … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2021-11-22   „Услуги по изработване и доставка на промоционални материали за информация и публичност по четири проекта на община... (Община Видин)
Обществената поръчка е разделена на обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Услуги по изработване и доставка на промоционални материали за информация и публичност по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Видин“; Обособена позиция № 2: „Услуги по изработване и доставка на промоционални материали за информация и публичност по проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински административни сгради“; Обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2021-11-08   „Изпълнение на мерки за виз.и публичност по проект „Техническа помощ за подг.на проект „Модерниз.на жп участък... (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
Основни дейности: Дейност 1: Организиране и провеждане на два (2) бр. информационни събития за представяне на проекта – в градовете София и Мездра; Дейност 2: Изработване и доставяне на информационни ролбанери; Дейност 3: Комуникационен план; Дейност 4: Междинен доклад; Дейност 5: Финален доклад. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2021-11-08   „Изпълнение на мерки по информация и комуникация, по обособени позиции" (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
Обществената поръчка е с предмет: „Изпълнение на мерки по информация и комуникация по обособени позиции" както следва: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на мерки по информация и комуникация за проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Удвояване на участъци от жп линията Пловдив – Свиленград – граница с Република Турция“; Обособена позиция № 2: „Изпълнение на мерки по информация и комуникация за проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътния участък Драгоман – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ти Прогрес ЕООД Ай Ти Хенд Плейд Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД Триера комюникейшънс ЕООД Хенд Плейд ООД
2021-10-12   „Изработване и доставка на рекламни материали за нуждите на Сектор „Протокол и връзки с обществеността“ в община... (Община Видин)
Предметът на обществената поръчка е свързана с изработка и доставка на рекламни материали за нуждите за нуждите на Сектор „Протокол и връзки с обществеността“ в община Види. Избраният изпълнител трябва да извърши дизайн, предпечат и дигитален печат на рекламни материали, както следва: 1.Работни календари - 250 2.Тефтер-бележници - 200 3.Хартиени торбички - 200 4.Плакети - 50 5.Ключодържатели - 200 6.Рекламни флашки - 50 7.Химикалки - 300 8.Картонени папки с джоб - 150 9.Еко чаша - 50 10.Комплект … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2021-09-14   „Дейности по медийно и комуникационно обслужване на ДП „Български спортен тотализатор“ по обособени позиции“ (БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР ДП)
Обществена поръчка с предмет: „Дейности по медийно и комуникационно обслужване на ДП „Български спортен тотализатор“ по обособени позиции“, която включва: 1. Обособена позиция № 1 с предмет: „Дейности по медийно обслужване на ДП „Български спортен тотализатор“, наричана по-нататък за краткост „Обособена позиция № 1“; 2. Обособена позиция № 2 с предмет: „Дейности по комуникационно обслужване на ДП „Български спортен тотализатор", наричана по-нататък за краткост „Обособена позиция № 2“. Изискванията към … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2021-08-03   Осигуряване на информационни материали за публичност и информация по... (Столична община)
Осигуряване на информационни материали за публичност и информация по Дейност 5 "Публичност и информация" към договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-0007-C01/05.04.2021 г., по Проект № BG16RFOP001-1.001-0007„Изграждане, основен ремонт/реконструкция на три училища на територията на Столична община“, финансиран по ОП "Региони в растеж" 2014-2020" Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2021-07-22   Изработка и доставка на рекламни и печатни материали, за нуждите на Център за развитие на човешките ресурси за... (Център за развитие на човешките ресурси)
Център за развитие на човешките ресурси с адрес гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 15, ет. 3 обявява открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработка и доставка на рекламни и печатни материали, за нуждите на Център за развитие на човешките ресурси за периода 2021—2023 г.“. Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на дейности, свързани с изработка и доставка на рекламни и печатни материали. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛФАМАРКЕТ ПРИМ ЕООД Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2021-07-16   Доставка на рекламни и печатни материали за нуждите на БНР и свързани с тях услуги (Българско национално радио)
Предметът на поръчката включва дизайн, изработка и доставка на рекламни и печатни материали за нуждите на Българското национално радио. Видовете и количествата на артикулите са описани в раздел II „Технически спецификации и изисквания към изпълнението на обществената поръчка“ от документацията за участие. Възложителят заявява необходимите му количества и видове рекламни материали чрез писмена заявка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
Свързани търсения 🔍