Доставчик: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът КЕР ТОКИ ПАУЪР АД

2023-09-13   „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЮЛИЯ ВРЕВСКА-БЯЛА ЕООД)
Настоящата обществена поръчка се провежда с цел да бъде избран изпълнител, който ще извършва доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво ниско напрежение и ще бъде координатор на стандартна балансираща група за нуждите на МБАЛ „Юлия Вревска” – Бяла ЕООД за срок от 12 месеца. Предметът на поръчката включва доставката на нетна активна електрическа енергия на ниво ниско напрежение от координатор на балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-08-18   ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЛИБЕРАЛИЗИРАН ПАЗАР (Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров")
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар, предназначена за нуждите на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ с мрежови оператор Електроразпределителни мрежи Запад“ АД.Техническите изисквания за изпълнение на обществената поръчка са подробно описани в техническа спецификация ТС Г 73.4303.23. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-08-17   Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско и средно напрежение и изпълнение на функциите на координатор... (Национален институт по геофизика, геодезия и география)
Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско и средно напрежение и изпълнение на функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на обекти на Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - Българската Академия на Науките за срок от 2 години Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-08-08   Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ ниско напрежение) и избор на координатор... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИРПАН")
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ТП ДГС Чирпан, предоставяне на услугата по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графики от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на предоставените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участието в свободния пазар на електрическа енергия на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-06-30   „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА... (РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ПЛЕВЕН)
Предметът на настоящата поръчка е „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК - Плевен“. Доставката на електрическа енергия трябва да бъде в съответствие с действащите нормативни документи: Закон за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-06-30   „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК")
„Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС „Алабак“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-06-26   „Доставка на нетна активна електрическа енергия, избор на координатор на стандартна балансираща група и поемане... (Община Пордим)
„Доставка на нетна активна електрическа енергия, избор на координатор на стандартна балансираща група и поемане разходите за небаланси за обекти на Община Пордим” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-06-13   Доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на МБАЛ-Добрич АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОБРИЧ АД)
Доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на МБАЛ-Добрич АД, подробно описана с техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-06-12   „Доставка на нетни количества електрическа енергия (високо, средно и ниско напрежение) и избор на координатор на... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ИВАЙЛОВГРАД")
„Доставка на нетни количества електрическа енергия (високо, средно и ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 12 месеца“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-06-07   Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за... (РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО)
Предметът на настоящата поръчка е „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК – Велико Търново“. Доставката на електрическа енергия трябва да бъде в съответствие с действащите нормативни документи: Закон за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-06-01   „Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП „ДЛС Кричим” за срок от 36 месеца” (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КРИЧИМ")
Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и на координатор на балансираща група за обекти, предоставени за управление на ТП ДЛС Кричим Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-05-23   „Доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ АД)
„Доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ ”Д-р Никола Василиев” АД, гр.Кюстендил.“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-05-23   "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за... (Община Правец)
"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на община Правец" Предмет на настоящата процедура е доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на община Правец, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-05-22   Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно/ниско/ напрежение) от изпълнител и избор на... (Община Котел)
Възложителят прилага открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП. Обекта на обществената поръчка е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на настоящата обществената поръчка е доставка (продажба) на нетна активна електрическа енергия (средно/ниско/ напрежение) от изпълнител и избор на координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-05-19   ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА АЙТОС (Община Айтос)
ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА АЙТОС Общ прогнозен обем на поръчката 2 310 MWh. нетна активна електрическа енергия, определена на база предходно потребление на Общинската администрация на възложителя, на детските градини на територията на Община Айтос и на ОЦСЗУ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-05-17   „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА... (РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - МОНТАНА)
Предметът на поръчка е „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК - Монтана“.Доставката на електрическа енергия трябва да бъде в съответствие с действащите нормативни документи: Закон за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна електрическа … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-05-11   Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за... (РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СМОЛЯН)
Доставката на електрическа енергия трябва да бъде в съответствие с действащите нормативни документи: Закон за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). Изпълнението на предмета на поръчката включва: 1. Доставка на необходимите количества активна нетна електрическа енергия на ниско напрежение - прогнозно количество от 55 MWh с възможни отклонения в положителна или отрицателна посока. 2. Изготвяне на всички … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-05-02   Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАЗАНЛЪК")
Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група. Обектите в които ще бъде доставяна електрическата енергия са пет: Административна сграда на ТП ДГС Казанлък, находяща се в град Казанлък, област Стара Загора, на бул. Освобождение №19, Административна сграда в гр.Шипка, Разсадник с. Бузовград, Разсадник с. Горно Изворово и Бунгала Купаци -Бузлуджа Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-04-13   „Доставка на нетна активна електрическа енергия до обекти на община Оряхово и включване в стандартна балансираща група“ (Община Оряхово)
Изпълнението на предмета на поръчката следва да се извършва при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на доставки от такъв характер и да включва следните дейности: оформяне на необходимите документи и регистрация при първоначалната смяна на доставчика на електрическа енергия и координатор на балансиращата група; планиране и прогнозиране на потреблението за изброените по-горе обекти от името на възложителя; изготвяне, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-04-11   Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на Община Пирдоп (Община Пирдоп)
С настоящата обществена поръчка Община Пирдоп, в качеството си на краен клиент, по смисъла на Закона за енергетиката, има за цел избор на: 1. Доставчик на електрическа енергия за обектите, посочени в Приложение №1.1 към Техническата спецификация, представляващо неразделна част от настоящата документация и 2. Координатор на стандартна балансираща група. При изпълнение на поръчката следва да се извършва при необходимост енергиен мониторинг със собствени или наети средства за измерване и комуникация и да се … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-04-11   Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ниско и средно напрежение... (Технически университет - Варна)
Предметът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение от координатор на балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси, за нуждите на Технически университет - Варна. Предметът на поръчката включва и администриране на сумите за нормативно определените такси, мрежови услуги и акциз. Същите ще бъдат заплащани от възложителя на изпълнителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-04-10   “Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „СЕВЕРОИЗТОЧНО... (СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП)
“Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП гр. Шумен, за срок от 12 месеца”. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-04-05   „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за... (Регионална здравна инспекция - Пловдив)
Доставка активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ”, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне на графици от координатор на балансираща група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на ел. енергия на възложителя за срок от 12 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-04-05   „Доставка на нетни количества електрическа енергия (високо, средно и ниско напрежение) и избор на координатор на... (Териториално поделение "Държавно горско стопанство Маджарово")
Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на потенциалните изпълнители да се запознаят с предмета на поръчката:„ Доставка на нетни количества електрическа енергия (високо, средно и ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 12 месеца“ и условията за нейното изпълнение, условията за участие, изисквания към участниците и процедурата по провеждането й. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-04-04   „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Попово“ (Община Попово)
„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Попово“, съгласно изискванията на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-03-20   „Доставка на нетни количества електрическа енергия (високо, средно и ниско напрежение) и избор на координатор на... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СВИЛЕНГРАД")
Обкт на настоящата обществена поръчка е доставка по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Обществената поръчка е изпълнима при условията, описани в документацията за участие в процедурата с предмет: „Доставка на нетни количества електрическа енергия (високо, средно и ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 12 месеца“. Пълно описание на предмета на поръчката се съдържа в Техническа спецификация. Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-03-17   „Доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите... (ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ")
Предметът на поръчката включва доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение за имотите, собственост и ползвани от ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, включване на обектите в стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне и подаване на почасови дневни графици от координатора на балансиращата група, поемане на отговорността за балансиране и всички дейности, свързани с участие в либерализирания пазар на електрическа енергия … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-03-16   Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за... (РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ПЕРНИК)
Предметът на настоящата поръчка е „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК-Перник“. Доставката на електрическа енергия трябва да бъде в съответствие с действащите нормативни документи: Закон за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-03-08   „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за... (Община Крумовград)
Предметът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Община Крумовград, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на Възложителя. Изпълнителят се задължава да достави нужното количество електроенергия за нуждите на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-03-02   „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за... (РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ШУМЕН)
Предметът на настоящата поръчка е „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК - Шумен“. Доставката на електрическа енергия трябва да бъде в съответствие с действащите нормативни документи: Закон за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-03-02   „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТИЧА")
„Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 12 месеца“ за нуждите на ТП „ДГС ТИЧА” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-02-24   Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за... (РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ТЪРГОВИЩЕ)
Предметът на настоящата поръчка е „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК – Търговище“. Доставката на електрическа енергия трябва да бъде в съответствие с действащите нормативни документи: Закон за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-02-20   „Доставка на нетна активна електрическа енергия от координатор на балансираща група за нуждите на „МБАЛ - Тутракан“ ЕООД " (Многопрофилна болница за активно лечение-Тутракан ЕООД)
Обществената поръчка има за цел да бъде избран доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, като се сключи договор за комбинирани услуги по смисъла на чл. 20 от ПТЕЕ, за срок от 12 месеца.ЭПрогнозното количество нетна активна електрическа енергия, което ще се доставя за срок от 12 /дванадесет/ месеца е 280 Mwh, съгласно Техническата спецификация – Приложение № 1. При изпълнение на договора тази стойност може да е по-голяма или по-малка в зависимост от реалното потребление на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-02-13   „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение (НН) по свободно договорени цени за нуждите на община Венец” (Община Венец)
Общ.поръчка включва доставка на нетна активна ел.енергия за всички общ.обекти на тер-ята на общ.Венец по свободно договорени цени;включв. на обектите в стандартна балансираща група,като непряк член,с коорд-тор Изп-теля(като Възл-телят няма да заплаща такса за участие в баланс.група),вкл.осигуряване на услуги по:прогнозиране на потреблението на ел.енергия,планиране,заявяване и балансиране;изготвяне и подаване на почасови дневни графици и изпращането им за администриране на информ.поток от ЕСО ЕАД;поемане … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-02-09   ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЛЕЧЕНИЕНИЕ Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ ЕООД)
Предметът на поръчката включва доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” град Трявна и включване в стандартна балансираща група за срок от 12 месеца с ориентировъчно годишно потребление – 520 МВтч. Доставките ще се извършват в съответствие със Закона за енергетиката, Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-02-09   Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за... (РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ВИДИН)
Предметът на настоящата поръчка е „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК – Видин“. Доставката на електрическа енергия трябва да бъде в съответствие с действащите нормативни документи: Закон за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-02-07   „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за... (РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - РУСЕ)
Предметът на настоящата поръчка е „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК – Русе“. Доставката на електрическа енергия трябва да бъде в съответствие с действащите нормативни документи: Закон за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-01-19   „Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение за нуждите на Медицински университет – Варна от... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на поръчката е доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение (НН) от координатор на стандартна балансираща група. Прогнозното количество електрическа енергия за срока на действие на договора (12 месеца) e 3 668,42 MWh. Количеството електрическа енергия се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности. Посоченото количество е прогнозно за срока на договора е определено на база предходно потребление на Възложителя с включена опция и подновяване като … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-01-11   „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обектите на община... (Община Ардино)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка и балансиране на определени количества нетна активна електрическа енергия за обектите на община Ардино, присъединени на ниво средно и ниско напрежение, описани в Техническата спецификация, от лицензиран доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО ЕАД, както и поемане на разходите за небаланси за обектите на Възложителя. Предметът на поръчката включва също и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2023-01-04   „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на СБР „Света Богородица”... (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ "СВЕТА БОГОРОДИЦА" ЕООД)
„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на СБР „Света Богородица” ЕООД с. Нареченски бани, област Пловдив при количества и характеристики, описани чрез Приложение №2 - Техническа спецификация, публикувана в профила на купувача в ЦАИС ЕОП и чрез посочената тук прогнозна стойност, определена за максималния срок на договора от 24 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2022-12-21   Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за... (РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - РАЗГРАД)
Доставка на електрическа енергия за сградата на РЗОК-Разград в съответствие с действащите нормативни документи: Закон за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). ​​​​​​ Възложителят си запазва правото на промяна на потребяваното количество в зависимост от възникналата необходимост, като изпълнителят се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия период на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2022-12-19   Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за... (РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ВРАЦА)
Изпълнението на предмета на поръчката включва следните основни дейности: Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обекта на Възложителя за смяна на доставчика на електроенергия. Включване на Възложителя като непряк член на балансиращата група на Изпълнителя съгласно “Правилата за търговия с електрическа енергия“ (ПТЕЕ), без Възложителят да заплаща такса за регистрация и участие. Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на Възложителя и съставяне на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2022-12-19   Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „КОЦ-В. Търново” ЕООД (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД)
Поръчката включва избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО АЕД (Електроенергиен системен оператор) и ОЕМ (Оператор на електропреносна мрежа) и поемане на разходите за небаланси за нуждите на лечебното заведение. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2022-12-15   Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение (НН), както и координатор на стандартна балансираща група за:пълно администриране на информационния поток с ЕСОиОЕМ - осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и поемане на разходите за небаланси, енергийно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2022-12-15   Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на Община град Добрич (Община град Добрич)
Общ поръчка е за дост на нетна ел енергия, коорд на стандартна балансираща група, както и поемане на разх. за небаланси за 391 общ обекта на ниско напрежение. При изпълнение на поръчката следва да се доставя електр енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите норм актове, които уреждат общ отношения, свързани с дост на електр енергия (в т.ч. наредб към ЗЕ, Правилата за търговия с ел ен (ПТЕЕ) и Правил за изм. на колич ел енерг (ПИКЕЕ). В кач си на "коорд … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2022-12-15   „ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНИРАНЕ НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И... (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД)
Поръчката касае доставка и покупка на нетна активна ел. енергия средно и ниско напрежение и осъществяване на задълженията на координатор на балансираща група за мрежа средно и ниско напрежение. Изпълнителят извършва доставка за период от 12 (дванадесет) месеца на 16 700 MWh прогнозна нетна активна ел. енергия и координиране в балансираща група за обектите на "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Силистра плюс опция за удължаване 1 (един) месец прогнозно количество за срока на опцията е 1 392 MWh. ОПЦИЯ: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2022-12-14   „ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЛОМ И ВКЛЮЧВАНЕ В СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА” (Община Лом)
Предметът на поръчката включва доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на Oбщина Лом и включване в стандартна балансираща група за срок от 12 месеца с ориентировъчно годишно потребление – 2020,85 МВтч. Списъкът на обектите за доставка на нетна електрическа енергия и ориентировъчно количество на потреблението им, се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2022-12-08   „Доставка на нетни количества електрическа енергия (високо, средно и ниско напрежение) и избор на координатор на... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО")
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Обществената поръчка е изпълнима при условията, описани в документацията за участие в процедурата с предмет: „Доставка на нетни количества електрическа енергия (високо, средно и ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 12 месеца“. Пълно описание на предмета на поръчката се съдържа в Техническа спецификация. Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2022-12-07   „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАЗАРДЖИК")
„Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП „ДГС – Пазарджик” за срок от 36 месеца”. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД