Доставчик: ЛИДЕКС-2000 ООД

2 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ЛИДЕКС-2000 ООД

2023-03-06   Абонаментно сервизно обслужване на хибридна SPECT/CT система, към Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА МАРИНА ЕАД)
Предмет на поръчката е избор на изпълнител за предоставяне на услуги по извънгаранционна абонаментно сервизно обслужване, включващо извършване на необходимите ремонти, профилактики и при необходимост, смяна на резервни части на хибридна SPECT/CT система (еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография), комбинираща гама камера с два детектора и 16 - срезов компютърен томограф за период от 3 (три) години. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛИДЕКС-2000 ООД
2022-11-02   „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ИНСТАЛАЦИЯ НА ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА МИ - МВР“ (Медицински институт на МВР)
Предмет на възлагане на обществената поръчка е доставка, монтаж и инсталация на високоспециализирана медицинска апаратура по 10 обособени позции. Договорът за изпълнение ще бъде сключен под условие, в съответствие с разпоредбата на чл. 114 от ЗОП. При липса на осигурено финансиране, всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ ЕАД Вега Медикал ЕООД ЛИДЕКС-2000 ООД Равнако ООД РСР ЕООД