Доставчик: Аквахим 2020 ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Аквахим 2020 ЕООД

2023-08-02   Извънгаранционен абонаментен сервиз на медицинска апаратура в „КОЦ-В.Търново” ЕООД (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД)
Дейностите, включени в предмета на поръчката са описани в приложената спецификация. Поръчката съдържа общо 12 об. позиции, описани в приложен Списък на апаратурата. Същият съдържа описание на мед. апаратура по обособени позиции, които ще бъдат възложени в резултат на настоящата поръчка-от № 1 до № 12 вкл. Участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички обособени позиции. Офертата се подава за цялата обособена позиция (за всяка от номенклатурите, които включва). Не се допуска подаване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД Хроно ООД
2023-06-26   „Доставка на лабораторни консумативи” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София, Реф. номер на поръчката: 27/2023 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Доставка на лабораторни консумативи” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. Поръчката включва 32 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Количествата по съответните номенклатурни единици са посочени в Техническата спецификация. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД Диамед ООД Диахим ЕАД Елта 90М ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД Хроно ООД
2023-06-12   Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 9 - подробно описани в Приложение 1- техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2023-06-08   Доставка на медицински изделия – консуматив за лабораторна диагностика (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - консуматив за лабораторна диагностика, групирани в 43 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификацията в т. II. от раздел I. от документацията за участие. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация по т. II от раздел I от документацията за участие. Поради прогнозния характер на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БГ МЕД ЕООД Булмар МЛ ООД ДИАХЕМ ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Интер бизнес 91 ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Меди Вижън ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД
2023-06-07   Доставка на лабораторни реактиви, консумативи за апарати и тестове за отделение "Клинична лаборатория" на „МБАЛ-Добрич” АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОБРИЧ АД)
Доставка на лабораторни реактиви, консумативи за апарати и тестове за отделение "Клинична лаборатория" на „МБАЛ-Добрич” АД, съгласно техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД Елта 90М ООД
2023-04-04   „Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория на МБАЛ – Свиленград ЕООД, по две обособени позиции” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВИЛЕНГРАД ЕООД)
„Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория на МБАЛ – Свиленград ЕООД, по две обособени позиции” Реактивите и консумативите, предмет на настоящата поръчка са обособени в две позиции: Обособена позиция № 1 „Реактиви и консумативи за лабораторна апаратура“, която включва 11 номенклатурни единици. Обособена позиция № 2 „Консумативи за клинична лаборатория“, която включва 4 номенклатурни единици. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Перфект Медика ООД Софарма Трейдинг АД Химтекс ООД
2023-03-31   Доставка на лаб. реактиви, химикали и консумативи,необх. за лабор-я по МИКРОБИОЛОГИЯ, лаборатория по клинична... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необх. за лаборатория по МИКРОБИОЛОГИЯ, лаборатория по клинична ИМУНОЛОГИЯ и клиника по ПАТОАНАТОМИЯ в УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора по обособени позиции. Срок за изпълнение - 24 месеца. Всяка отделна обособена позиция включва съотв. брой и вид номенклатури, посочени подробно в техническата спецификация, Приложение № 1 към настоящата документация. Участник може да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД
2023-03-30   Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД)
Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на Възложителя Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД Бикомед ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД ДИАХЕМ ЕООД Екомет-90 ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Медимекс - Петрова Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Про Фармация ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2023-03-10   „Доставка на консумативи и реактиви за автоматизирана система за персонализирана медицина IDYLLA за отделение по... (Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД)
Поръчката включва доставка на консумативи и реактиви за автоматизирана система за персонализирана медицина IDYLLA за отделение по Клинична патология за дейността на „КОЦ - Пловдив” ЕООД”, подробно описани в Техническата спецификация на поръчката. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД
2023-03-07   Доставка на медицински изделия и препарати за дезинфекция за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД (Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия и препарати за дезинфекция за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Е Т Г ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2023-02-23   Периодична доставка и монтаж на резервни части за медицинска лабораторна апаратура по обособени позиции (Военномедицинска академия)
Периодична доставка и монтаж на резервни части за медицинска лабораторна апаратура по ОП: Обособена позиция №1- Медицински лабораторни апарати Beckman Coulter, DIA SYS и FUJIREBIO; Обособена позиция №2- Медицински лабораторни апарати LMB Ltd. и DIAGNOSTIC GRIFOLS; Обособена позиция №3- Медицински лабораторни апарати Mindray Medical; Tosoh Bioscience; Diamond Diagnostics; EKF Diagnostics; Dirui Industrial; Eschweiler; Обособена позиция №4-Медицински лабораторни апарати Fresenius Kabi, Thermo Fisher … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Елта 90М ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД
2023-02-08   „Доставка на реактиви и лабораторни консумативи за нуждите на „Свети Пантелеймон – Пловдив” ЕООД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН - ПЛОВДИВ" ЕООД)
Поръчката включва доставка на реактиви и лабораторни консумативи, необходими за дейността на МБАЛ „Свети Пантелеймон - Пловдив” ЕООД”, подробно описани в Техническата спецификация на поръчката, публикувана в профила на купувача в ЦАИС ЕОП и чрез посочената там и в обявлението прогнозна стойност, определена за максималния срок на договора от 24 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Медиклим ЕООД Ридаком ЕООД
2023-02-03   "Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи за клинична, микробиологична лаборатория,... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Периодична доставка по предварителна заявка на реактиви и/или медицински консуматив за отделение клинична, микробиологична, хистологична лаборатория и трансфузионна хематология необходими за изпълнение на лечебната дейност в УМБАЛ „КАНЕВ” АД за период от 24 месеца по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Медицинските изделия, предмет на настоящата поръчка, са обособени в 48позиции с посочени номенклатурни единици и са … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АПР ООД БГ МЕД ЕООД Булмар МЛ ООД Диахим ЕАД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД
2023-01-18   Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури – част II. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. "Георги … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Диамед ООД ДИАХЕМ ЕООД Омнимед ООД
2023-01-11   Доставка на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 3 обособени позиции (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Доставка на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 3 обособени позиции. В прогнозната стойност са включени: доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала на лечебното заведение и гаранционно обслужване/поддръжка на апаратурата по трите обособени позиции. Посочената прогнозна стойност е максимална. Всеки участник може да участва за една, няколко или за всички обособени позиции. Възложителят обявява, че на основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП оценката на техническите и ценовите … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД РСР ЕООД
2022-12-29   Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Спецификацията на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите е разделена на 887 номенклатурни единици, разпределени в 58 (петдесет и осем) обособени позиции. Участниците следва да оферират всички номенклатурни единици, включени в обособени позиции от № 1 до № 57. На основание § 47 от ППЗОП, Възложителят допуска участниците да подават оферта за една, няколко или всички номенклатурни единици в обособена позиция от № 58. Т.е. обособената позиция включва отделни номенклатурни единици, като може да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ЕООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Биомедика България ЕООД Биосистеми ООД ГРИН БГ ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Медиклим ЕООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2022-12-22   Доставка на лабораторни консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 154 номенклатури (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Oбществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на лабораторни консумативи по 154 номенклатури (номенклатурни единици), съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни, за СБАЛХЗ ЕАД, условия. Част от номенклатурите включват подноменклатури, като участниците следва задължително да оферират всички подноменклатури, съдържащи се в тази номенклатура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Диамед ООД Интер бизнес 91 ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-12-22   „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД“, включени в номенклатурни редове, при количества и характеристики, описани чрез Приложение №2 - Техническа спецификация, публикувана в профила на купувача в ЦАИС ЕОП и чрез посочената тук прогнозна стойност, определена за максималния срок на договора от 36 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Аквахим 2020 ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Диамед ООД Елит Медикал ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД
2022-12-20   „Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и друг консуматив за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД 2023 - 2025 г.” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на лабораторни консуматив, реактиви и други медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД по номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Булфарма ООД ДИАХЕМ ЕООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2022-12-15   «Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
«Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.- част 6“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Елта 90М ООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2022-12-02   „Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД по обособени позиции –... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД)
Лабораторните реактиви и консумативи, предмет на настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническата спецификация, включваща 39 Обособени позиции /ОП/. Участниците в откритата процедура могат да подават оферти за Обособени позиции с №№ от 1 до 30 включително, съобразно Техническата спецификация. Доставките по Обособени позиции с №№ от 31 до 39 ще бъдат възложени по съответните им индивидуални стойности на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез директно възлагане на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АПР ООД Е Т Г ЕООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД
2022-11-24   Доставка на стъклария, реактиви, китове, стандарти и консумативи за нуждите на учебния процес при Медицински... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставка на стъклария, реактиви, китове, стандарти и консумативи за нуждите на учебния процес при Медицински университет – Варна по осем обособени позиции, наричани в документацията „стоки“, описани в Техническата спецификация (Приложение №1). Посочените в Техническата спецификация количества са прогнозни и ще послужат за оценяване на офертите. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали обема им съобразно конкретните си потребности и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЛАБИМЕКС АД Химтекс ООД
2022-11-09   Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка включва изпълнението на следните дейности: Извънгаранционно техническо обслужване за абонаментни услуги и извънабонаментни услуги на повикване, включително и доставка на резервни части/специфични консумативи, профилактика и ремонт на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване (съоръжения), съгласно приложена техническа спецификация. Апаратите и съоръженията са обозначени с оглед на предназначението им и са подробно описани по вид, модел /марка/, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Александър медика ЕООД Алмасоник ЕООД Вега Медикал ЕООД ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД Ергин ЕООД Инфомед ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медикъл Имидж ООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Равнако ООД РСР ЕООД Сиконикс Груп ЕООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Топ-Диагностика ООД
2022-11-07   Доставка на материали, консумативи и реактиви за геномно секвениране по споразумение Д01-302/17.12.2021 с МОН за... (Медицински университет)
Поръчката включва доставка на реактиви, материали и консумативи, описани в Техническа спецификация /Приложение №1/. Поръчката е разделена на 9 (девет) обособени позиции, с посочени необходимите характеристики на артикулите, както следва: ОП №1 – Реактиви и консумативи за изолиране и нормализиране на геномна ДНК ОП №2 – Реактиви за пречистване на PCR продукти ОП №3- Консумативи за обработка на венозна кръв ОП №4- Реактиви за изолиране на геномна ДНК от парафинови блокчета ОП №5- Реактиви консумативи за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Диамед ООД Елта 90М ООД Лабко ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД
2022-11-03   „Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 112 обособени позиции“ (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на химикали и реактиви по 112 обособени позиции, съгласно приложената Техническа спецификация (Приложение № 1), с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за СБАЛХЗ ЕАД условия. Част от обособените позиции са разделени на подпозиции (номенклатури), като е задължително оферирането на всички подпозиции (номенклатури) в рамките на посочените обособени позиции. В техническата спецификация (Приложение № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Диамед ООД Елит Медикал ООД Елта 90М ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Омнимед ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД
2022-11-02   „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ИНСТАЛАЦИЯ НА ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА МИ - МВР“ (Медицински институт на МВР)
Предмет на възлагане на обществената поръчка е доставка, монтаж и инсталация на високоспециализирана медицинска апаратура по 10 обособени позции. Договорът за изпълнение ще бъде сключен под условие, в съответствие с разпоредбата на чл. 114 от ЗОП. При липса на осигурено финансиране, всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ ЕАД Вега Медикал ЕООД ЛИДЕКС-2000 ООД Равнако ООД РСР ЕООД
2022-10-26   „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период /2022-2023г/“ (ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА СОФИЯ ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “Света София” ЕАД по пет обособени позиции, разпределени в групи и номенклатурни единици, подробно описани в техническата спецификация и Приложения №№1, 2, 3, 4 и 5 към нея. На основание §47 от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗОП, Възложителят допуска участие по отделни номенклатурни единици, включени в обособените позиции, с изключение на номенклатурните единици включени в група, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БГ МЕД ЕООД Биосистеми ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Гамидор България ООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД ИМЕССА КОНСУЛТ ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Медиклим ЕООД Медилаб-С ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД МЕЙОНА ООД ОПТИМ Ко. ООД ОртоХим ЕООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-10-25   „Доставка на медицински консумативи, дезинфекциращи препарати и консумативи, тестове и реактиви за Клинична... (Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Пловдив АД)
Предмет на обществената поръчка е периодични доставки на медицински консумативи, дезинфекциращи препарати и консумативи, тестове и реактиви за Клинична лаборатория за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД, по обособени позиции”, с изисквания съгласно Техническата спецификация и проекта на договор неразделна част от документацията за обществена поръчка. Посочените в техническата спецификация прогнозни количества е за период от 12 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Живас ООД Инфомед ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Хигиенно - Медицинска Индустрия ЕООД Язон трейд ЕООД
2022-10-17   Доставка на ин витро диагностични медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Княгиня Клементина”- София” ЕАД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА" - СОФИЯ ЕАД)
„Доставка на ин витро диагностични медицински изделия (диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати) за: клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология и клинична патология" за нуждите на “МБАЛ „Княгиня Клементина”- София” ЕАД. Предметът на поръчката включва периодична доставка на 830 бр. диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати по номенклатури описани в Техническата спецификация от документацията за участие в откритата процедура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Диамед ООД ДИАХЕМ ЕООД Диахим ЕАД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД
2022-09-27   „Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД, по 109 обособени позиции“ (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на химикали и реактиви по 109 обособени позиции, съгласно приложената Техническа спецификация (Приложение № 1), с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за СБАЛХЗ ЕАД условия. Част от обособените позиции са разделени на подпозиции (номенклатури), като е задължително оферирането на всички подпозиции (номенклатури) в рамките на посочените обособени позиции. Неоферирането на всички подпозиции … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Интер бизнес 91 ЕООД Медиклим ЕООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД
2022-09-13   Открита процедура: „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД.... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД c включени 236 вида специялизирана апаратура, структурирана по функционални характеристики, касаещи предназначението. Естеството на услугите по абонаментно сервизно обслужване, които ще се извършват, включва извършването на профилактика и всички аварийни и текущи ремонти, при необходимост, на специализираната апаратура, както и подмяна на части, при необходимост. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АПР ООД Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Бултехномед ООД Варинак България ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Медконсултинг ЕООД ОРАЛМЕД ГЛОБАЛ ЕООД Равнако ООД РСР ЕООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софтуерна компания ЕООД Тримед медикал ООД Хроно ООД
2022-09-08   Открита процедура: „Сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД. Референтен номер на... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД c включени 203 вида специялизирана апаратура, структурирана по функционални характеристики, касаещи предназначението. Естеството на услугите по сервизно обслужване, които ще се извършват, включва извършването на всички аварийни и текущи ремонти, при необходимост, на специализираната апаратура, както и подмяна на части, при необходимост. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД ЕКОПРОГРЕС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД Емикрон ЕООД ИДСМ ООД Медконсултинг ЕООД Равнако ООД РСР ЕООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД
2022-09-08   „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при... (Медицински университет)
Доставка на медицинска апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 38 обособени позиции, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка. Необходимо изискване към медицинската апаратура/оборудване, предмет на обществената поръчка е да съответства напълно на всички изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) от Документацията за обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Адитус ЕООД Аквахим 2020 ЕООД ви енд ди сървисис оод Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД Интернешънъл Медикъл Дистрибюшън ЕООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Равнако ООД РСР ЕООД
2022-08-22   "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МИ – МВР за период от 36 месеца" (Медицински институт на МВР)
Предметът на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Медицински институт - МВР за срок от 36 месеца, включени в една Обособена позиция, разпределени в номенклатури, с посочен обем, подробно описани в Техническа спецификация - Приложение №1 към настоящата документация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Аквахим 2020 ЕООД АПР ООД Булмар МЛ ООД ДЕКС Медикалс ЕООД Диасистемс ЕООД Елпак Лизинг ЕООД МЕДИЛАБ ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Топ-Диагностика ООД
2022-08-11   „Периодични доставки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Бургас” АД.” (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “УМБАЛ-Бургас”АД организирани в 48 (четиридесет и осем) обособени позиции съгласно Техническа спецификация – Приложение №1 към документацията. При условие, че в техническата спецификация е налице посочване на стандарт, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, същото следва да се чете "или еквивалентно/и". Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Булмар МЛ ООД ДИАХЕМ ЕООД Елта 90М ООД Истлинк България ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД
2022-07-29   Доставка на диагн. и к-ви за диагн. на вир. хепатити по „НП за превенция и контрол на вирусните хепатити в РБ за... (Министерство на здравеопазването)
Целта на обществената поръчка е осигуряването на необходимото количество диагностикуми и консумативи за диагностика на вирусни хепатити А, B, C, D и E по Националната програма за превенция и контрол на вирусните хепатити в Република България, за нуждите на лабораторната мрежа в страната през 2022 г., включваща 34 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Данс Фарма ЕООД Елта 90М ООД Истлинк България ООД Ридаком ЕООД
2022-07-28   Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура по обособени позиции (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА ЕООД)
Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура по обособени позиции, подробно описана в "Технически спецификации" от документацията на ОП. Абонаментното сервизно обслужване включва: 1. текущи, основни и аварийни ремонти за отстраняване на възникнали повреди и аварии; 2. техническа проверка /диагностика и профилактика; 3. отстраняване на повреди; 4. обучение на персонала и методична помощ - при необходимост или при нововъведения по медицинска техника и апаратура; 5. доставка и подмяна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Томед ООД
2022-07-26   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Предметът на възлагане по откритата процедура е избор на изпълнител/и на обществена поръчка за периодично повтарящи се доставки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “Втора САГБАЛ - Шейново” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), по 4 броя ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, групи и номенклатури, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща Приложение № 1 (т.е. Приложения 1А, 1Б, 1В и 1Г) към настоящата документация за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диасистемс ЕООД Елта 90М ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2022-07-20   Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория при „МБАЛ - Хасково” АД (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория при „МБАЛ - Хасково” АД“. В предмета на обществената поръчка са включени реактиви и консумативи необходими за дейността на Клинична лаборатория при „МБАЛ - Хасково” АД, които ще се доставят периодично, с транспорт на Изпълнителя, след предварителна писмена заявка от страна на Възложителя. Количествата на изделията, посочени в Приложенията от № 1.1 до № 1.12 към Техническата спецификация … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Перфект Медика ООД
2022-07-14   „Доставка на лабораторни реактиви за микробиология и за резистентност на комари “ (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
„Доставка на лабораторни реактиви за микробиология и за резистентност на комари “ Предметът на поръчката е разделен на 39 обособени позиции, чиито наименования, технически характеристики и количества са подробно описани в техническата спецификация- Приложение 1. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Биосистеми ООД Елта 90М ООД Истлинк България ООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД Фот ООД Химтекс ООД
2022-07-13   „Доставка на медицински изделия/консумативи за нуждите на лаборатория по микробиология при „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия за нуждите на лаборатория по микробиология при „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД“Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. . Код на поръчката, съгласно Общ терминологичен речник: 33140000 – Медицински консумативи. Възложителят разделя поръчката на 14 (четиринадесет) обособени позиции Поръчката е разделена на обособени позиции, които са подробно посочени в Техническата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ЕООД Аквахим 2020 ЕООД Диамед ООД Медиклим ЕООД Ридаком ЕООД
2022-07-13   Доставка на медицински изделия и консумативи за Клинична лаборатория по обособени позиции за нуждите на УМБАЛСМ Н.... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Периодична доставка на медицински изделия и консумативи за Клинична лаборатория по обособени позиции за нуждите на УМБАЛСМ Н. И. Пирогов ЕАД. Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия и консумативи. Код на поръчката, съгласно Общ терминологичен речник: 33140000 – Медицински консумативи. Поръчката е разделена на обособени позиции, които са подробно посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация за възлагане. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Елит Медикал ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОртоХим ООД Перфект Медика ООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-06-24   Доставка на стъклария, консумативи и други материали (Изпълнителна агенция по околна среда)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на стъклария и консумативи за извършване на изпитвания и измерванияна извадки от компоненти на околната среда, във връзка с утвърдените мониторингови програми, сигнали за замърсяване, констатирани превишения на стойностите на определени характеристики, допълнителни възлагания от различни институции и външни клиенти. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Биотехлаб ООД ЛАБИМЕКС АД Фот ООД Химтекс ООД
Свързани търсения 🔍