2023-10-24   „Доставка на апаратура за нуждите на Първа катедра по вътрешни болести“ (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, монтаж/инсталиране, въвеждане в експлоатация на апаратура за сърдечно-съдова диагностика, обучение на специалисти на Възложителя и гаранционен сервиз в рамките на гаранционния срок, с цел обезпечаване на учебния процес и повишаване нивото на практическото обучение на студенти и докторанти в Първа катедра по вътрешни болести в Медицински университет - Варна. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Равнако ООД
2023-09-12   Доставка на медицинска апаратура по 3 /три/ обособени позиции (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура: Обособена позиция №1 „Мобилна рентгенова система С-рамо за съдова хирургия“, Обособена позиция №2 „Премиум клас ехограф за съдова диагностика за кабинет“ и Обособена позиция №3 „Висок клас ехограф за сърдечно съдова диагностика за отделение и зала“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Равнако ООД
2023-08-29   Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура (допълваща поръчка) (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ “НКБ” ЕАД по 23 броя обособени позиции съгласно Техническа спецификация по т. II от раздел I от документацията за участие в процедурата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Емикрон ЕООД Перфект Медика ООД Равнако ООД
2023-08-17   „Извънгаранционно абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура - Ангиографски апарат Azurion 7M20 в... (Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Александър Чирков" ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е:„Извънгаранционно абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура - Ангиографски апарат Azurion 7M20 в УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков" ЕАД Услугите по извънгаранционната абонаментна сервизна поддръжка на медицинската апаратура са подробно описани в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Равнако ООД
2023-08-08   „Извънгаранционна поддръжка на медицинска апаратура” (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Дейност по абонаментно сервизно обслужване на обща и специализирана медицинска апаратура на „УМБАЛ – Бургас” АД, гр. Бургас по 57 обособени позиции съгласно Техническа спецификация и в съответствие с техническите изисквания на конкретната апаратура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АРЧВЕНЧЪР ПАРТНЪРС ООД БГ МЕД ЕООД Бикомед ООД ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД ДРИЙМ МЕДИКАЛ ООД Интермедика Груп ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиком 2000 ООД Медифол ЕООД Перфект Медика ООД Равнако ООД РЕЙМЕД 09 ЕООД Савена ТС ЕООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД
2023-07-27   „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при... (Медицински университет)
Доставка на медицинска апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 38 обособени позиции, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка. Необходимо изискване към медицинската апаратура/оборудване, предмет на обществената поръчка е да съответства напълно на всички изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) от Документацията за обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Адитус ЕООД ви енд ди сървисис оод Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Илан медицинска апаратура ООД Инфомед ЕООД КО-МЕД МЕДИЦИНТЕХНИК ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Медконсултинг ЕООД Парамедика ООД Равнако ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД Софарма Трейдинг АД
2023-06-16   „Сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД. Референтен номер на поръчката: 25/2023 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД c включени 237 вида специялизирана апаратура, структурирана по функционални характеристики, касаещи предназначението. Естеството на услугите по сервизно обслужване, които ще се извършват, включва извършването на всички аварийни и текущи ремонти, при необходимост, на специализираната апаратура, както и подмяна на части, при необходимост. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД ИДСМ ООД Инверса ЕООД Инфомед ЕООД Медконсултинг ЕООД Равнако ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД
2023-06-13   „Доставка на консумативи за производство на маркирани с 68 Ga радиофармацевтици” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Настоящата открита процедура е за доставката на консумативи за производство на маркирани с 68 Ga радиофармацевтици, по вид и количества, подробно описани в техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Равнако ООД
2023-05-09   Сервизно обслужване на обща медицинска апаратура в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 2 (две) години (Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД)
Извънгаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 2 (две) години. Възложителят е предвидил извънгаранционното сервизно обслужване на медицинска апаратура да бъде на абонаментно обслужване чрез периодични плащания, а именно на месечни вноски и сервизно обслужване при необходимост, като цената ще се заплаща на база реално отработени и отчетени човеко/часове за отчетния период Детайлната техническа спецификация относима към всяка обособена позиция е … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АРЧВЕНЧЪР ПАРТНЪРС ООД Б. Браун Медикал ЕООД Дарис-МС ЕООД Диагонал ООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Кардиотех Съпорт ЕООД КлиниМаг ЕООД Медконсултинг ЕООД Молекюлар Солушънс България ЕООД Равнако ООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД Т.Е.А.М. ООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Топ-Диагностика ООД
2023-04-21   Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ “НКБ” ЕАД по 59 броя обособени позиции съгласно Техническа спецификация по т. II от раздел I от документацията за участие в процедурата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД БГ МЕД ЕООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Лабекс Инженеринг ООД МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА-2 ООД Равнако ООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД
2023-04-05   Закупуване на апаратура за образна диагностика по проект BG16RFOP001-9.001-0001 и проект BG16RFOP001-9.001-0002,... (Министерство на здравеопазването)
Обществената поръчка съобразно типа на апаратурата се разделя на пет обособени позиции, както следва: ОП № 1: Преносими рентгенови устройства – 94 броя; ОП № 2: Ехографи – 132 броя; ОП № 3: Преносими рентгенови устройства – 38 броя; ОП № 4: Портативен ехограф – ехокардиограф- 47 броя; ОП № 5: Преносими рентгенови апарати тип „Кугел“ – 47 броя; Предметът на обществената поръчка е с обхват следните дейности: - доставка на медицинска апаратура за образна диагностика за нуждите на структурите на болничната и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интермедика Груп ЕООД ЛИП ТРЕЙД ООД Равнако ООД
2023-03-13   “Доставка на медицинска апаратура по обособени позиции“ (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е извършване на: “Доставка на медицинска апаратура по обособени позиции“ включва следните 4 /четири/ обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Интензивен респиратор"; Обособена позиция № 2 – „Дефибрилатор с пациентен монитор". Обособена позиция № 3 – "Портативен ехографски апарат" Обособена позиция № 4 – "Апарат за продължителна хемодиафилтраци" Поръчката включва доставка след заявка (възлагателно писмо) на възложителя на медицинска апаратура по обособени позиции, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОБАЛМЕД С ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Равнако ООД РСР ЕООД
2023-03-07   „Доставка, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на ехографи за нуждите на УМБАЛ... (Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Александър Чирков" ЕАД)
Предметът на обществената поръчка: „Доставка, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на ехографи за нуждите на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД по четири обособени позиции“, се отнася за: Обособена позиция № 1 – Премиум клас ехограф за педиатрични кардиологични изследвания. Обособена позиция № 2 – Премиум клас ехограф за кардиологични изследвания в ангиографска зала. Обособена позиция № 3 – Премиум клас ехограф за кардиологични изследвания. Обособена позиция № 4 – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Равнако ООД
2023-03-01   "Абонаментно сервизно обслужване, профилактика и поддръжка при възникване на необходимост на принципа “при... (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
Предмет на обществената поръчка: "Абонаментно сервизно обслужване, профилактика и поддръжка при възникване на необходимост на принципа “при повикване” на медицинска апаратура в МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД по обособени позиции", съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички обособени позиции по обществената поръчка. За обособени позиции, в който са включени няколко номенклатурни единици /апарата/, участниците следва да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бултехномед ООД Инфомед ЕООД Медилон ЕООД Равнако ООД
2023-02-01   “Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане с доставка на резервни части на медицинска техника и... (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Настоящата обществена поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл.18, ал.1, т.1, във връзка е чл. 20, ал.1, т.1, буква „б” от Закона за обществените поръчки. Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга”, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Предметът на обществената поръчка е извършване на: “Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане с доставка на резервни части на медицинска техника и апаратура на производител “Philips” в „МБАЛ Лозенец” ЕАД В настоящия случай, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Равнако ООД
2022-12-12   Периодична доставка и монтаж на резервни части и абонаментна поддръжка на медицинска апаратура по обособени позиции, (Военномедицинска академия)
Периодична доставка и монтаж на резервни части и абонаментна поддръжка на медицинска апаратура по обособени позиции, като: Услугите по абонаментното техническо обслужване на медицинска апаратура включват: Извършване на задължителна профилактика на медицинските апарати на всеки шест месеца за целия период на договора или по-често, ако това се налага от предписанията на производителя; Неограничен брой посещения, при повикване за диагностициране на повреда/и на медицинските апарати; Ежемесечни проверки … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медитех ООД Равнако ООД
2022-11-09   Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка включва изпълнението на следните дейности: Извънгаранционно техническо обслужване за абонаментни услуги и извънабонаментни услуги на повикване, включително и доставка на резервни части/специфични консумативи, профилактика и ремонт на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване (съоръжения), съгласно приложена техническа спецификация. Апаратите и съоръженията са обозначени с оглед на предназначението им и са подробно описани по вид, модел /марка/, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Александър медика ЕООД Алмасоник ЕООД Вега Медикал ЕООД ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД Ергин ЕООД Инфомед ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медикъл Имидж ООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Равнако ООД РСР ЕООД Сиконикс Груп ЕООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Топ-Диагностика ООД
2022-11-02   „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ИНСТАЛАЦИЯ НА ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА МИ - МВР“ (Медицински институт на МВР)
Предмет на възлагане на обществената поръчка е доставка, монтаж и инсталация на високоспециализирана медицинска апаратура по 10 обособени позции. Договорът за изпълнение ще бъде сключен под условие, в съответствие с разпоредбата на чл. 114 от ЗОП. При липса на осигурено финансиране, всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ ЕАД Вега Медикал ЕООД ЛИДЕКС-2000 ООД Равнако ООД РСР ЕООД
2022-09-13   Открита процедура: „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД.... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД c включени 236 вида специялизирана апаратура, структурирана по функционални характеристики, касаещи предназначението. Естеството на услугите по абонаментно сервизно обслужване, които ще се извършват, включва извършването на профилактика и всички аварийни и текущи ремонти, при необходимост, на специализираната апаратура, както и подмяна на части, при необходимост. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АПР ООД Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Бултехномед ООД Варинак България ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Медконсултинг ЕООД ОРАЛМЕД ГЛОБАЛ ЕООД Равнако ООД РСР ЕООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софтуерна компания ЕООД Тримед медикал ООД Хроно ООД
2022-09-08   Открита процедура: „Сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД. Референтен номер на... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД c включени 203 вида специялизирана апаратура, структурирана по функционални характеристики, касаещи предназначението. Естеството на услугите по сервизно обслужване, които ще се извършват, включва извършването на всички аварийни и текущи ремонти, при необходимост, на специализираната апаратура, както и подмяна на части, при необходимост. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД ЕКОПРОГРЕС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД Емикрон ЕООД ИДСМ ООД Медконсултинг ЕООД Равнако ООД РСР ЕООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД
2022-09-08   „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при... (Медицински университет)
Доставка на медицинска апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 38 обособени позиции, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка. Необходимо изискване към медицинската апаратура/оборудване, предмет на обществената поръчка е да съответства напълно на всички изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) от Документацията за обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Адитус ЕООД Аквахим 2020 ЕООД ви енд ди сървисис оод Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД Интернешънъл Медикъл Дистрибюшън ЕООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Равнако ООД РСР ЕООД
2022-08-10   „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АПАРАТУРАТА ЗА ОПЕРАЦИОННАТА НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ ПРИ „МБАЛ –... (Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД)
Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: Доставка и монтаж на оборудване за операционната на отделение по ортопедия травматология на „МБАЛ – Благоевград“ АД, а именно: мобилна графично-скопична рентгенова система тип „С-рамо“ в операционната на отделение по ортопедия и травматология и доставка на електрическа операционна маса в окомплектовка. Подготовка на документи до АЯР и НЦРРЗ във връзка с монтаж на апаратура с източници на йонизиращи лъчения; Монтаж и инсталация, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Равнако ООД
2022-08-03   Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 128-срезов компютърен томограф и извършване на необходимите за целта... (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Предметът на обществената поръчка e доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на 128-срезов компютър-томографски апарат и извършването на необходимите за целта СМР в отделение по образна диагностика. Подробно описание на техническите изисквания (характеристики) и функционалните възможности на компютър-томографския апарат, обект на настоящата процедура, е предоставено в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация, описана в т. II. от раздел І на документацията за участие, представляваща … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Равнако ООД РИ-СОФ ООД
2022-03-24   Доставка и въвеждане в експлоатация на висок клас мобилна рентгенова система – С-рамо (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Предмет на обществената поръчка e доставката и въвеждането в експлоатация на висок клас мобилна рентгенова система – С-рамо. Предметът на поръчката включва основни и съпътстващи дейности, необходими във връзка с доставката и въвеждането в експлоатация на рентгеновата система – С-рамо, като пълното описание на дейностите по предмета на поръчката са предоставени в Техническа спецификация, описана в т. II. от раздел І на документацията за участие. Подробно описание на техническите изисквания … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Равнако ООД
2022-02-21   Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ангиографска система за ендоваскуларни процедури (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Предмет на обществената поръчка e доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на ангиографска система за ендоваскуларни процедури за нуждите на МБАЛ “НКБ“ ЕАД – 1 брой. Предметът на поръчката включва основни и съпътстващи дейности, необходими във връзка с доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на ангиографската система, като пълното описание на дейностите по предмета на поръчката са предоставени в Техническа спецификация, описана в т. II. от раздел I от документацията за участие. Всички … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Равнако ООД
2022-02-18   Доставка, инсталация и обучение за работа с лабораторно и медицинско оборудване, включваща две обособени позиции (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка, инсталация и обучение за работа с лабораторно и медицинско оборудване, разделена на 2 (две) обособени позиции: обособена позиция 1: Преносим ехокардиографски апарат обособена позиция 2: Подвижна помпена станция – висок вакуум Изпълнението на обществената поръчка се осъществява на етапи, както следва: Доставката на лабораторното и медицинско оборудване на посочените … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Астел ЕООД Равнако ООД
Свързани търсения 🔍