Доставчик: Микрооптика ООД

8 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Микрооптика ООД

2023-08-25   Доставка и гаранционно обслужване на мехатронен изследователски модул за микро-щамповане на микрофлуидни... (Институт по механика)
​​​​​​Дейности включени в обхвата на поръчката: - Доставка на оборудването; - Инсталиране (монтаж), тестване и пускане в експлоатация на лабораторния уред; - Гаранционно обслужване на оборудването, считано от датата на въвеждане в експлоатация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Микрооптика ООД
2023-04-10   „Доставка и гаранционно обслужване на научно-изследователски стерилен комплекс за софт-литографско прототипиране на... (Институт по механика)
​​​​В обхвата на обществената поръчка са включени следните дейности: - Доставка на оборудването; - Инсталиране (монтаж), тестване и пускане в експлоатация на лабораторните уреди, считано от датата на доставка; - Обучение на персонала на възложителя (минимум 2 броя служители) за работа с лабораторните уреди; - Гаранционно обслужване на оборудването, считано от датата на въвеждане в експлоатация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Микрооптика ООД
2023-03-17   „Закупуване на специализирана апаратура, представляваща комплект от: видеоспектрален компаратор, с включен софтуер и... (Министерство на вътрешните работи)
Продължава от раздел II.1.1. "...и съхраняване на цифрови изображения на изследвани обекти за ГДНП и ОДМВР“ Поръчката се състои от 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на спектрален компаратор за изследване на документи – 23 броя; Обособена позиция № 2: Доставка на стерео микроскоп с комбинирано осветление, с възможност за изследване и визуализация на документи – 23 броя. Обществената поръчка се финансира със средства от Фонда за безопасност на движението. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КОМИТЕКС ООД Микрооптика ООД
2023-03-09   Доставка и гаранционна поддръжка на компютърни опто-мехатронни системи за нуждите на лаборатория “Мехатронни... (Институт по механика)
Предметът на обществената поръчка включва: 1. Доставка на оборудването; 2. Въвеждане в експлоатация; 3. Обучение на служители от персонала на възложителя (минимум двама посочени от последния) за работа с доставеното оборудване; 4. Гаранционна поддръжка в рамките на гаранционния срок (минимум 12 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация на апаратурата). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Карл Цайс България ЕООД Микрооптика ООД
2023-02-14   „Следгаранционно профилактично и сервизно обслужване на микроскопска и друга оптична техника за нуждите на учебния... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на поръчката е избор на изпълнител за следгаранционно профилактично и сервизно обслужване на: - за обособена позиция №1 - Микроскопи Zeiss: 316 броя микроскопска и друга оптична техника, произведени от Carl Zeiss (Германия), PZO (Полша), Ломо (Русия), подробно описани в Техническата спецификация (Приложение №1) - за обособена позиция №2 - Микроскопи Leica: 41 броя микроскопи, произведени от Leica Microsystems (Германия), подробно описани в Техническата спецификация (Приложение №1). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Микрооптика ООД РСР ЕООД
2022-07-26   Доставка и гаранционно обслужване на антивибрационна платформа, вкл.платформа (плот/маса)и пневматична... (Институт по механика)
Доставка и гаранционно обслужване на антивибрационна платформа, включваща платформа (плот/маса) и пневматична антивибрационна основа за нуждите на лаборатория “Мехатронни микро-позициониращи и микро-флуидни системи за биологични клетки и микро-обекти”. Доставка и гаранционно обслужване на антивибрационна платформа, включваща платформа (плот/маса) и пневматична антивибрационна основа за нуждите на лаборатория “Мехатронни микро-позициониращи и микро-флуидни системи за биологични клетки и микро-обекти”. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Микрооптика ООД
2022-02-11   „Следгаранционно профилактично и сервизно обслужване на микроскопска и друга оптична техника за нуждите на учебния... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на поръчката е избор на изпълнител за следгаранционно профилактично и сервизно обслужване на: - за обособена позиция №1 - Микроскопи Zeiss: 328 броя микроскопска и друга оптична техника, произведени от Carl Zeiss (Германия), PZO (Полша), Ломо (Русия), подробно описани в Техническата спецификация (Приложение №1) - за обособена позиция №2 - Микроскопи Leica: 41 броя микроскопи, произведени от Leica Microsystems (Германия), подробно описани в Техническата спецификация (Приложение №1). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Микрооптика ООД РСР ЕООД
2011-04-18   Доставка, инсталация, пускане в експлоатация, обучение за работа на място и гаранционно поддържане на апаратура за... (Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН)
Доставка, инсталация, пускане в експлоатация, обучение за работа на място и гаранционно поддържане на апаратура за нуждите на Консорциум от научни организации по проект финансиран от Фонд „Научни изследвания”, МОМН - „Изграждане на Национален център за върхови научни постижения в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания - СЕВDER” – договор № ДОО2 – 15/17.2.2009 г. – ІІ-ри етап. Доставка включва: Обособена позиция 1 - ултра микротом; Обособена позиция 2 – моторизиран изследователски … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: “Микрооптика” ООД „Инфомед” ЕООД „Медицинска Техника Инженеринг” ООД Микрооптика ООД