Доставчик: КОМИТЕКС ООД

10 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът КОМИТЕКС ООД

2023-08-30   Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на „Национален център за анализ“, с оглед извършване на експертизи за... (Българска народна банка)
Предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции (ОП): ОП № 1 „Доставка на комбиниран апарат за проверка на защитите на евробанкноти и евромонети“. ОП № 2 „Доставка на апарат за измерване на магнитен момент за евро“. ОП № 3 „Доставка на микроскоп с дигитални камери и интерфейс към компютър за извършване на експертизи на евробанкноти и евромонети“. Освен доставката на съответното лабораторно оборудване, в предмета на всяка от обособените позиции са включени и услуги по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КОМИТЕКС ООД РСР ЕООД Т.Е.А.М. ООД
2023-06-09   Доставка на хардуерни ключове за сигурност за Национална информационна система (платформа) за анализиране и оценка... (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР)
Доставка на оборудване с цел реализиране на Национална информационна система (платформа) за анализиране и оценка на рисковете от бедствия, причинени от наводнения и свлачища. Целта на поръчката е свързана с осигуряване на условия за достъп до Националната информационна система (платформа) за анализиране и оценка на рисковете от бедствия, причинени от наводнения и свлачища, както и обезпечаване нивото на информационна сигурност при достъп до платформата, като избраният изпълнител трябва да извърши … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КОМИТЕКС ООД
2023-03-17   „Закупуване на специализирана апаратура, представляваща комплект от: видеоспектрален компаратор, с включен софтуер и... (Министерство на вътрешните работи)
Продължава от раздел II.1.1. "...и съхраняване на цифрови изображения на изследвани обекти за ГДНП и ОДМВР“ Поръчката се състои от 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на спектрален компаратор за изследване на документи – 23 броя; Обособена позиция № 2: Доставка на стерео микроскоп с комбинирано осветление, с възможност за изследване и визуализация на документи – 23 броя. Обществената поръчка се финансира със средства от Фонда за безопасност на движението. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КОМИТЕКС ООД Микрооптика ООД
2023-01-20   „Доставка на хардуерни компоненти – четци за смарт карти и смарт карти“ ("ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД)
Предмет на възлагане е доставката на хардуерни компоненти – четци за смарт карти и смарт карти съгласно изискванията, посочени в Техническата спецификация на Възложителя. Подробното описание се съдържа в раздел II.2.4) от Обявлението за поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КОМИТЕКС ООД
2022-10-26   Доставка на безконтактни smart карти - електронни носители на превозни документи за обществения градски транспорт на... (Община Варна)
„Доставка на безконтактни smart карти - електронни носители на превозни документи за обществения градски транспорт на територията на община Варна, за нуждите на ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение" - второстепенен разпоредител с бюджет към Община Варна“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КОМИТЕКС ООД
2022-05-30   „Доставка на ново компютърно оборудване по договори на НИС и изнесените звена при Технически университет-София“ (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на ново компютърно оборудване по договори на НИС и изнесените звена при Технически университет-София“. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки и да фигурира в актуалната продуктова листа на съответния производител, както и да не е свалено от производство към датата, определена за краен срок за подаване на оферти, посочена в обявлението, Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КОМИТЕКС ООД Консорциум "Ай Ти Солюшънс"
2021-11-03   Доставка на хардуер за Национална информационна система (платформа) за анализиране и оценка на риска от бедствия,... (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР)
„Доставка на хардуер за Национална информационна система (платформа) за анализиране и оценка на риска от бедствия, причинени от наводнения и свлачища” в рамките на проект № BG16M1OP002-4.006-0001-C02 „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“, свързан с изпълнението на специфичната цел на приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КОМИТЕКС ООД
2021-09-17   "Закупуване на мобилни принтери 250 броя" (Министерство на вътрешните работи)
Обектът на ОП е доставка и гаранционно поддържане на 250 броя мобилни принтери за отпечатване на административни документи от служителите на "Пътна полиция", при извършване на дейности по контрол на пътното движение. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КОМИТЕКС ООД
2021-09-07   „Доставка и гаранционно поддържане на специализирани периферни устройства (скенери за документи) за работните... (Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/)
Предмета на обществената поръчка включва: Доставка на специализирани периферни устройства (скенери за документи) за работните станции на първа и втора линия на гранични проверки, описани подробно в Техническата спецификация - Приложение №1 към дкументацията за обществената поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КОМИТЕКС ООД
2021-08-25   „Развитие на АИС „Пътна полиция“ чрез закупуване и доставка на РСОД и мобилни принтери“ по две обособени позиции (Министерство на вътрешните работи)
Целта на процедурата за възлагане на обществена поръчка е необходимостта от набавяне на работни станции с отдалечен достъп (РСОД) – таблетни устройства, за извършване на проверки и съставяне на документи от служители на отдел/сектори „Пътна полиция“, при извършване на дейности по контрол на пътното движение, както и от необходимостта от набавяне на мобилни принтери за отпечатване на административни документи от служители на отдел/сектори „Пътна полиция“, при извършване на дейности по контрол на пътното движение. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КОМИТЕКС ООД Контракс АД