Доставчик: НИК-СТИЛ ООД

19 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът НИК-СТИЛ ООД

2023-09-18   ”Монтаж, демонтаж, лепене и баланс на гуми за лекотоварни и тежкотоварни автомобили, селскостопански машини и машини... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ИЗВОРА" - ДЕВИН")
”Монтаж, демонтаж, лепене и баланс на гуми за лекотоварни и тежкотоварни автомобили, селскостопански машини и машини за изкопно- насипни работи, изправяне на джанти”, за нуждите на ТП „ДЛС-Извора” за срок до 24 месеца” Предметът на обществената поръчка включва периодична услуга за монтаж, демонтаж, лепене и баланс на гуми за лекотоварни и тежкотоварни автомобили, селскостопански машини и машини за изкопно- насипни работи, изправяне на джанти. Описанието на видовете МПС на които ще се извършват услугите … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НИК-СТИЛ ООД
2023-06-12   „Доставка на гуми за селскостоп. машини, камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, стр.... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- МИХАЛКОВО")
Предмет и обхват на настоящата обществена поръчка включва доставка на гуми за селскостопански машини,камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини, собственост на ТП"ДГС-Михалково", както и услуги по монтаж, демонтаж, лепене , баланс на гуми, изправяне на джанти и др.Настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка се провежда по реда на чл.73, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.18, ал.1, т.1 и чл.20, ал.1, т.1, б. „б" от ЗОП Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НИК-СТИЛ ООД
2023-05-31   „Техническо обслужване и ремонт, включително доставка на резервни части и консумативи за леки и лекотоварни... (Електроенергиен Системен Оператор ЕАД)
Обществената поръчка включва извънгаранционно техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали; пътна помощ на наличния автомобилен парк от леки и лекотоварни на ЕСО ЕАД по 5 бр. обособени позиции. Разпределението и описанието на леките и лекотоварните автомобили е посочено в документацията на обществената поръчка. За срока на договора - 2 години, изпълнителят … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АТЛАС АУТО ПЛЮС ЕООД НИК-СТИЛ ООД Тара-Кар ООД ФУЛДА-БЪЛГАРИЯ ООД
2023-04-12   „СЛЕДГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ, ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА , ВКЛ.... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- МИХАЛКОВО")
Настоящата обществена поръчка се възлага чрез открита процедура по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП. Предметът на обществената поръчка е: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на превозни средства (в т.ч. селскостопански машини, транспортно оборудване, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване), включително доставка на резервни части и консумативи за превозни средства.Обществената поръчка е разделена на две … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НИК-СТИЛ ООД
2023-04-07   „Доставка чрез закупуване на резервни части и гуми за селскостопански машини за нуждите на ТП „ДГС Акад. Н. Хайтов““... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-АКАД.НИКОЛАЙ ХАЙТОВ"")
„Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване за срок от 24 месеца по обособени позиции. В предметния обхват на настоящата обществена поръчка има 2 обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Доставка на гуми за моторни превозни средства, в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НИК-СТИЛ ООД
2023-04-05   Доставка чрез закупуване на резервни части,консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства,както... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД")
Предметният обхват на обществената поръчка включва доставка на гуми за автомобили, селскостопански машини, камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване, собственост на ТП "ДГС-Триград“, както и услуги по монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и други. Обществената поръчка е разделена на 2 обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1: „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НИК-СТИЛ ООД Трейд Кар-93 ЕООД
2023-04-04   „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване и ремонт на МПС, включително доставка на резервни части и... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-АКАД.НИКОЛАЙ ХАЙТОВ"")
Настоящата поръчка включва следните дейности: следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, текущ и основен ремонт, включително доставка и подмяна на авточасти, детайли, материали и консумативи за моторни превозни средства, подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 1 част от документацията за участие. При възникване на необходимост от доставки на други авточасти, непосочени изрично в ценовото предложение Приложение №3 за автомобилите на възложителя, в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НИК-СТИЛ ООД
2023-03-02   „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- МИХАЛКОВО")
Настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.)“ се провежда по реда на чл.73, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.18, ал.1, т.1 и чл.20, ал.1, т.1, б. „б" от ЗОП за нуждите на ТП"ДГС-Михалково" , като Директора на ТП“ДГС- Михалково“, упълномощен в качеството му на възложител, да обяви и проведе процедурата, със Заповед … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НИК-СТИЛ ООД
2023-03-02   Доставка чрез закупуване на рез. части, консум. и гуми за селскостоп. машини, за превозни сред. както и за машини за... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ИЗВОРА" - ДЕВИН")
Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно насипни работи, строителни машини и оборудване за срок от 24 месеца за нуждите на ТП „ДЛС-Извора” по обособени позиции Обособена позиция №1 „Доставка на резервни части и консумативи за селскостопански машини, машини за изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в.т.ч. трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и др.)” за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Марком ЕООД НИК-СТИЛ ООД Примекс ЕООД
2023-01-26   "Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, превозни средства, машини... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СМИЛЯН")
Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване за нуждите на ТП „ДГС Смилян“ за срок от 24 месеца по обособени позиции. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси /в т. ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др./, стопанисвани от ТП „ДГС Смилян“ за срок от 24 месеца“ ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НИК-СТИЛ ООД
2022-10-31   ”Следгаранционно сервизно и техн. обслужване, проф., диагностика, ремонт на мпс(в т.ч. автомобили, камиони,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ИЗВОРА" - ДЕВИН")
”Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт на моторни превозни средства (в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета) включително доставка на резервни части и консумативи”, за нуждите на ТП „ДЛС-Извора” за срок до 24 месеца. В Техническа спецификация – Приложение №1 част от документацията са описани подробно видовете МПС и ППС на Възложителя и техническите изисквания по извършване на услугите и доставката на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НИК-СТИЛ ООД
2022-09-05   „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на МПС, вкл. доставка на... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СМИЛЯН")
Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства, включително доставка на резервни части и консумативи за тях за нуждите на ТП „ДГС-Смилян““ за срок от 24 месеца, съгласно списък на леки, лекотоварни и товарни автомобили, стопанисвани от ТП "ДГС Смилян", посочен в Техническата спецификация. При изпълнение на обществената поръчка следва да се спазват изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. Предметът на обществената … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НИК-СТИЛ ООД
2022-07-08   Доставка чрез закупуване на гуми за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - СМОЛЯН")
В предметния обхват на настоящата обществена поръчка има 2 обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси“ (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.)“ Описание на необходимите автогуми по размер и цолаж се съдържа в Техническа спецификация – Приложение № 3 част от документацията; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Доставка на гуми за машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване” (в т.ч. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НИК-СТИЛ ООД
2022-05-31   Доставка чрез закупуване на резервни части,консумативи и гуми за селскостопански машини,за превозни средства,както и... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СЛАВЕЙНО")
В предметния обхват на настоящата обществена поръчка има 2 обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Доставка на гуми за моторни превозни средства, в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.” Описание на необходимите автогуми по размер и цолаж се съдържа в Техническа спецификация – Приложение № 3 част от документацията. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Доставка на гуми за машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване” (в т.ч. монтаж, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НИК-СТИЛ ООД
2022-05-30   „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на МПС-та, включително... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СЛАВЕЙНО")
Настоящата поръчка включва следните дейности: следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, текущ и основен ремонт, включително доставка и подмяна на авточасти, детайли, материали и консумативи за моторни превозни средства, подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 2 част от документацията за участие. При възникване на необходимост от доставки на други авточасти, непосочени изрично в ценовото предложение Образец №3 за автомобилите на възложителя, в процеса … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НИК-СТИЛ ООД
2021-10-28   „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- МИХАЛКОВО")
астоящата обществена поръчка включва следните дейности: следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка и подмяна на авточасти, детайли, материали и консумативи за моторни превозни средства, подробно описани в Техническата спецификация – Приложение №8 от документацията за участие. Извършването на техническо обслужване и ремонт на автомобилната техника, стопанисвана от ТП ДГС „Михалково” … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НИК-СТИЛ ООД
2021-10-27   Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ - ОПУ - Смолян (ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - СМОЛЯН)
Извършването на услугата включва: техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали и смазочни материали на моторни превозни средства, собственост на Агенция „Пътна инфраструктура“, зачислени на Областно пътно управление - гр. Смолян, съгласно Приложение № 1. В приложението може да настъпи промяна на автомо-билите в резултат на бракуване, закупуване на нови автомобили, прехвърляне на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НИК-СТИЛ ООД
2021-09-20   Техническо обслужване и ремонт, включително доставка на части, консумативи и материали на товарни и специални... (Мрежови експлоатационен район - Пловдив)
Техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка и/или подмяна на авто части, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали на товарни и специални автомобили, собственост на ЕСО ЕАД в МЕР Пловдив, разпределени към влизащият в структурата му МЕПР Смолян. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НИК-СТИЛ ООД
2021-09-16   ”Монтаж, демонтаж, лепене и баланс на гуми за лекотоварни и тежкотоварни авт., селскостопански машини и машини за... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ИЗВОРА" - ДЕВИН")
”Монтаж, демонтаж, лепене и баланс на гуми за лекотоварни и тежкотоварни автомобили, селскостопански машини и машини за изкопно- насипни работи, изправяне на джанти”, за нуждите на ТП „ДЛС-Извора” за срок до 24 месеца” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НИК-СТИЛ ООД
Свързани търсения 🔍