2023-05-31   „Техническо обслужване и ремонт, включително доставка на резервни части и консумативи за леки и лекотоварни... (Електроенергиен Системен Оператор ЕАД)
Обществената поръчка включва извънгаранционно техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали; пътна помощ на наличния автомобилен парк от леки и лекотоварни на ЕСО ЕАД по 5 бр. обособени позиции. Разпределението и описанието на леките и лекотоварните автомобили е посочено в документацията на обществената поръчка. За срока на договора - 2 години, изпълнителят … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АТЛАС АУТО ПЛЮС ЕООД НИК-СТИЛ ООД Тара-Кар ООД ФУЛДА-БЪЛГАРИЯ ООД
2023-03-10   „АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТ) НА АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА НА ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И... (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
Предмет на обществената поръчката е извършване на абонаментно сервизно обслужване и ремонт (при необходимост) на автомобилната техника на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”. Пълно описание на потребностите по вид и специфичните изисквания свързани с предмета на обособените позиции се съдържат в приложената Техническа спецификация – Приложение № 1. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Давит ЕК ЕООД Тара-Кар ООД ТРЕЙДКАР БГ ЕООД ХЕР 1 ЕООД
2022-06-24   Поддръжка, текущи и аварийни ремонти на автомобили “Мерцедес” (Народно събрание)
В обхвата на предмета на поръчката са включени дейности по обслужването, текущи и аварийни ремонти на служебните автомобили, включително и осигуряване на необходимите резервни части за извършване на съответните дейности. Подробно описание на моторните превозни средства е дадено в списък (Приложение № 2). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Тара-Кар ООД
2021-10-14   Сервизно обслужване на лекотоварни автомобили Форд (Софийска вода АД)
Сервизно обслужване на лекотоварни автомобили Форд Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Тара-Кар ООД
2021-05-10   Техническо обслужване и ремонт, включително доставка на части, консумативи и материали на леки автомобили,... („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Поръчката е за извършване на техническо обслужване, диагностика, текущ и основен ремонт, автотеникеджийски и бояджийски услуги, включително доставка и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали и консумативи на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, репатриране на аварирали автомобили в рамките на гр. София и извън рамките на гр. София. За срока на договора, изброените дейности ще се извършват по заявка на възложителя, съобразно реалните нужди на ЕСО ЕАД Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Тара-Кар ООД
2021-02-19   Сервизно обслужване и ремонт на автомобилния парк на ОП „Екоравновесие“ (Столична община)
Сервизно обслужване и ремонт на автомобилния парк на ОП „Екоравновесие“, включваща: — сервизно обслужване на МПС, — технически прегледи, — текущи и аварийни ремонти. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Тара-Кар ООД
2016-08-31   Доставка на нови автомобилни гуми, извънгаранционно обслужване и извършване на ремонт на служебните автомобили,... (Агенция по геодезия, картография и кадастър)
Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили, и доставка на 60 (шестдесет) броя нови летни гуми. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ДАВИТ ЕК“ ООД „Пента С“ ООД Давит ЕК Давит ЕК ООД Тара Кар Тара-Кар ООД
Свързани търсения 🔍