Доставчик: ПГМ 28 КОНСУЛТ ООД

14 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ПГМ 28 КОНСУЛТ ООД

2023-06-15   Консултантски услуги, свързани с упражняване на строителен надзор във връзка с изпълнението на строежи по програма... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Избор на изпълнител за извършване на консултантски услуги, свързани с оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор (по смисъла на Закона за устройство на територията („ЗУТ“) и нормативните актове по неговото приложение), при изпълнение строежи на територията на КЕЦ Бургас и КЕЦ Бургас Юг в, възлагани от ЕР ЮГ ЕАД в партньорство с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) по проект Life 20 NAT/BG/001234 „LIFE Safe Grid for Burgas“, финансиран от програма … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПГМ 28 КОНСУЛТ ООД
2023-05-12   „Избор на изпълнители за извършване на строителен надзор при изпълнението на СМР на хидромелиоративни съоръжения... (Напоителни системи ЕАД)
Във връзка с кандидатстването на „Напоителни системи” ЕАД по подмярка 4.3 "Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура" от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), се възлага настоящата обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на строителен надзор при изпълнението на строително - монтажни работи на хидромелиоративни съоръжения собственост на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД ПГМ 28 КОНСУЛТ ООД СТРОЙКОНТРОЛ - ГТ ООД Т 7 консулт ЕООД
2023-03-16   Консултантски услуги, свързани с упражняване на строителен надзор при изпълнение строежи по програмата за... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Избор на изпълнител за извършване на консултантски услуги, свързани с оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор (по смисъла на Закона за устройство на територията („ЗУТ“) и нормативните актове по неговото приложение), при изпълнение строежи по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване нови клиенти. Обектите, предмет на настоящата процедура, са строежи от трета, четвърта и/или пета категория, съгласно ЗУТ, като по-голяма част от обектите са строежи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПГМ 28 КОНСУЛТ ООД
2023-03-09   Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на общински обекти по 4... (Община Несебър)
Упражняване на строителен надзор в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на проектирането, строителството и въвеждането в експлоатация на строежите в Република България. Изпълнението на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Актив-Р ЕООД Ди Ви Консулт БГ ООД ПГМ 28 КОНСУЛТ ООД РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ ООД
2023-03-02   Упражняване на строителен надзор (СН) по четири обособени позиции (Община Котел)
Обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: "Упражняване на строителен надзор (СН) по четири обособени позиции. Обектът на обществената поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП – „предоставянето на услуги“. Предмет на настоящата обществената поръчка е: упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ при извършване на строителни и монтажни работи, свързани с изпълнение на СМР обектите от обособените позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛКОНС ГРУП ООД ПГМ 28 КОНСУЛТ ООД
2022-12-23   „Упражняване на строителен надзор (СН) по време на изпълнение на СМР и доставка на подземни инсталации за обект... (Община Поморие)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва избор на Консултант за осъществяване на Строителен надзор във връзка с изпълнение на строително-монтажните работи и доставка на подземни инсталации за обект „Демонстрационен проект Община Поморие“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците, финансирана от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПГМ 28 КОНСУЛТ ООД
2022-11-01   Консултантски услуги, свързани с упражняване на строителен надзор при изпълнение строежи по програмата за... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Избор на изпълнител за извършване на консултантски услуги, свързани с оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор (по смисъла на Закона за устройство на територията („ЗУТ“) и нормативните актове по неговото приложение), при изпълнение строежи по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване нови клиенти. Обектите, предмет на настоящата процедура, са строежи от трета, четвърта и/или пета категория, съгласно ЗУТ, като по-голяма част от обектите са строежи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПГМ 28 КОНСУЛТ ООД
2022-11-01   Консултантски услуги, свързани с упражняване на строителен надзор при изпълнение строежи по програмата за... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Избор на изпълнител за извършване на консултантски услуги, свързани с оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор (по смисъла на Закона за устройство на територията („ЗУТ“) и нормативните актове по неговото приложение), при изпълнение строежи по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване нови клиенти. Обектите, предмет на настоящата процедура, са строежи от трета, четвърта и/или пета категория, съгласно ЗУТ, като по-голяма част от обектите са строежи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПГМ 28 КОНСУЛТ ООД
2022-08-29   Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на общински обекти по 6... (Община Несебър)
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на общински обекти по 6 обособени позиции в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на проектирането, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "В Консулт проект" ЕООД ПГМ 28 КОНСУЛТ ООД РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ ООД СТРОИТЕЛ БГ ЕООД Т 7 консулт ЕООД
2021-10-15   Избор на изпълнител за осъществяване на Строителен надзор по време на извършване на строително-монтажни работи по... (Община Поморие)
Настоящата открита процедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет:Избор на изпълнител за осъществяване на Строителен надзор по време на извършване на строително-монтажни работи по две обособени позиции: Обособена позиция №1:Избор на изпълнител за осъществяване на Строителен надзор при изпълнението на „Реконструкция на съществуващо кръстовище – ул. „Княз Борис I” и ул. „Eвропа” в гр.Поморие“ Обособена позиция №2:Избор на изпълнител за осъществяване на Строителен надзор при изпълнението на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПГМ 28 КОНСУЛТ ООД
2021-04-20   Консултантски услуги, свързани с упражняване на строителен надзор при изпълнение строежи по програмата за... („Електроразпределение Юг“ ЕАД)
Избор на изпълнител за извършване на консултантски услуги, свързани с оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор (по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и нормативните актове по неговото приложение), при изпълнение строежи по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване нови клиенти. Обектите, предмет на настоящата процедура, са строежи от трета, четвърта и/или пета категория, съгласно ЗУТ, като по-голяма част от обектите са строежи от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПГМ 28 КОНСУЛТ ООД
2021-04-15   Консултантски услуги, свързани с упражняване на строителен надзор при изпълнение строежи по програмата за... („Електроразпределение Юг“ ЕАД)
Избор на изпълнител за извършване на консултантски услуги, свързани с оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор (по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и нормативните актове по неговото приложение), при изпълнение строежи по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване нови клиенти. Обектите, предмет на настоящата процедура, са строежи от трета, четвърта и/или пета категория съгласно ЗУТ, като по-голяма част от обектите са строежи от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПГМ 28 КОНСУЛТ ООД
2021-03-12   Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на СМР за „Реконструкция на същ.... (Община Поморие)
Съгласно изискванията на възложителя, избраният изпълнител следва да осъществи упражняване на стр. надзор по съответните части при извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция на съществуващи гаражи, складове в ателиета за приложно и изящно изкуство в УПИ XI, кв. 46-ПИ 57491.503.90 гр. Поморие, Общ. Поморие“. Изпълнителят носи отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния процес, регламентирани в чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ, както и за тези произтичащи от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПГМ 28 КОНСУЛТ ООД
2020-12-04   Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на проект „Благоустрояване и... (Община Поморие)
Съгласно изискванията на възложителя, избраният изпълнител следва да осъществи упражняване на строителен надзор по съответните части при извършване на строително-монтажни работи по проект:„Благоустрояване и реновация на общински селищен парк в УПИ I, кв.52, гр. Каблешково, община Поморие, обл. Бургас“. Изпълнителят носи отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния процес, регламентирани в чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ, както и за тези произтичащи от чл. 178 от ЗУТ, както и други … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПГМ 28 КОНСУЛТ ООД