2023-03-06   Доставка на оборудване и обзавеждане в рамките на проект „Развитие на културната инфраструктура в община Габрово... (Община Габрово)
Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: Доставка на оборудване и обзавеждане в рамките на проект „Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на ДК „Ем. Манолов“, финансиран от ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ Поръчката е разделена на об. поз.: ОП 1 – Доставка на технологично оборудване, вкл изпълнението на следните дейности по етапи: Етап 1 – „Доставка технологично оборудване, електроакустика и мултимедия – етап 1“ Етап 1+ - „Доставка на технологично … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Динакорд-България ЕООД МОДЕРНИ СТРАТЕГИИ И ЗНАНИЯ ООД Обединение „Нов музей“ ПИП Електроникс ЕООД
2022-12-21   Доставка на видео дисплей за Община Русе (Община Русе)
Пиксели на екрана: макс. 8 мм Размер на модула: макс. 320 мм Х 160 мм Резолюция на модула: мин. 40 точки Х 20 точки Плътност на пикселите: мин. 15625 точки/m² Размер на кабинета: макс. 960мм (В) Х 960мм (Ш) Резолюция на кабинета: мин. 120 точки Х 120 точки Ср. консумация на енергия: макс 500W/ m² Макс. консумация на енергия: макс 1000W/ m² Размер на екрана: мин. 2880 х 3840 мм Площ на екрана: мин. 12 кабинета 0,96x0,96 – 11,059m² Яркост: мин. 4500cd/m² , регулируема чрез софтуер Ъгъл на видимост: мин. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПИП Електроникс ЕООД
2022-08-10   „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: КУЛТУРНА ИНФАСТРУКТУРА - ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА... (Община Асеновград)
Предмет на настоящата обществена поръчка е: доставка на обзавеждан и, оборудване по пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по част „Архитектура“ на одобрения инвестиционен проект“; Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по част „Архитектура на одобрения инвестиционен проект – Столове и сценичен текстил“; Обособена позиция 3: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по част „Сценична механизация“ на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПИП Електроникс ЕООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2022-02-23   „Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект... (Община Видин)
Обществената поръчка е разделена на следните обособени позиции: ОП №1: „Доставка на обзавеждане по проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“ ОП №2: „Доставка на компютърна и презентационна техника по проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“ ОП №3: „Доставка на електроуреди по проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“ ОП №4: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПИП Електроникс ЕООД Школснаб 2001 ЕООД
2021-09-03   ДОСТАВКА НА АКУСТИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЗАЛА „КАТЯ ПОПОВА“, ГР. ПЛЕВЕН (Община Плевен)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на акустично оборудване за зала "Катя Попова", гр. Плевен“. Общо описание - Електроакустична озвучителна система. Електроакустичната система трябва да позволява просвирване на записан материал за широк кръг дейности от концерти до рецитали и камерни постановки. За целта да се използват активни озвучителни тела тип „line array” с фиксиран вертикален ъгъл между модулите, имащи много добра характеристика на насоченост. Озвучителните тела да се окачват в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПИП Електроникс ЕООД
2021-07-20   Доставка и монтаж на специализирано и друго оборудване по проект „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик“,... (Община Димитровград)
Предметът на поръчката е доставка и монтаж на специализирано и друго оборудване по проект „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик“, включително прилежащи площи, гр. Димитровград“. Настоящата обществена поръчка се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г., приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, инвестиционен приоритет 4 „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“, процедура: BG16RFOP001-1.032 „Изпълнение на интегрирани планове за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПИП Електроникс ЕООД
2021-07-15   Доставка и монтаж на специализирано оборудване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград (Община Димитровград)
Предметът на поръчката е доставка и монтаж на специализирано оборудване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград. Настоящата обществена поръчка се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура: BG16RFOP001-1.032 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Димитровград", Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № РД-02-37-23/12.05.2020 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПИП Електроникс ЕООД
2020-11-04   Доставка и монтаж на обзавеждане, специализирано и др. оборудване и електро оборудване по проект: реставрация и... (Община Димитровград)
„Доставка и монтаж на обзавеждане, специализирано и друго оборудване и електро оборудване по проект: „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик“, включително прилежащи площи, гр. Димитровград с 3 обособени позиции“. № 1 — Доставка и монтаж на обзавеждане по проект: реставрация и ремонт на културен дом „Химик“, включително прилежащи площи, гр. Димитровград. № 2 — Доставка и монтаж на специализирано и друго оборудване по проект:Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик“, включително прилежащи площи, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВАХС ЕООД ПИП Електроникс ЕООД
2018-05-22   „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Христо Ботев 1884“, гр. Ботевград“ (Народно читалище „Христо Ботев 1884“, гр. Ботевград)
Доставка на озвучителна техника, осветителна техника, театрални столове и завеси и библиотечно оборудване, подробно описани в техническите спецификации поради липса на достатъчно символи в това поле. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ВАХС“ ЕООД ПИП Електроникс ЕООД