2023-11-22   Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали, включени в списъка... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-БОРИНО")
Доставка на канцеларските материали, оборудване и принадлежности, вкл. рекламни материали франко адреса на Възложителя, а именно: с. Борино, ул. „Родопи” №20, ПК 4824, общ. Борино, обл. Смолян, Административна сграда на ТП „ДГС – Борино“. Изпълнението на доставките по поръчката е запазено за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионално интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение. Прогнозните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-10-20   Доставка на канцеларски материали, за нуждите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и филиалите в гр.... (ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ")
Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за доставка на канцеларски материали за нуждите на ПУ “Паисий Хилендарски” и филиалите в гр. Смолян и гр. Кърджали, в това число: блок за флипчарт "Блокноти",вертикална поставка за бюро „кутии за подреждане и подобни изделия“, визитник "Папки за сортиране", джоб за документи, кабари, касова книга, кашон за архив „кашон“, кламер, класьор, книга за ежедневен инструктаж, книга за начален инструктаж, книга за периодичен инструктаж, кутия „кашон“ и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-10-20   „Доставка на канцеларски материали, копирна и принтерна хартия за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“ (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на канцеларски материали, копирна и принтерна хартия за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали за ТУ– София” Обособена позиция № 2: „Доставка на копирна и принтерна хартия за ТУ-София“ Видовете канцеларски материали са посочени в Приложение към Техническата спецификация за съответната обособена позиция, част от документацията на поръчката. Доставяните канцеларски материали трябва да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-10-03   ДОСТАВКА НА СКЕНЕРИ, ПРИНТЕРИ, МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА и КОПИРНИ МАШИНИ (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Предмет на обществената поръчка е ДОСТАВКА НА СКЕНЕРИ, ПРИНТЕРИ, МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА и КОПИРНИ МАШИНИ . В резултат от проведената процедура, Възложителят ще подпише рамково споразумение, на основание чл. 81, ал.1 от ЗОП. След проведен вътрешен конкурентен избор, ще се сключват и индивидуални договори по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП, за доставки, при които всички условия не са предварително определени в настоящата процедура. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява посредством заявени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Атласком ООД Кю Електроник ЕООД Лирекс БГ ООД Райс ЕООД Сиенсис АД ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-09-25   Доставка, монтаж/инсталация, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване включваща... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка, инсталация/монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване разделена на 7 обособени позиции: ОП1: Доставка на 3D принтер за нуждите на проект EXTREME (Д01-76/03.03.2021), договор №3457 при НИС–1бр.;ОП2: Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Юридически факултет, вкл. две номенклатури;ОП3: Доставка на мултифункционално … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД Райс ЕООД СМАРТ СОФТ ЕООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-09-21   „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности на артикулите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО")
Обект на настоящата поръчка е „ДОСТАВКА" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП., доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, които са заявени съгласно потребностите на Възложителя и посочени в Техническата спецификация по вид и количество, същите са прогнозни, като Възложителят може да заявява и канцеларски матириали извън посочените в Техническата спецификация. Възложителят няма … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-09-14   „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проект „Ремонт на Музей на бойната слава“ по три обособени позиции“ (Община Ямбол)
„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проект „Ремонт на Музей на бойната слава“ по три обособени позиции“, Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на обзавеждане за Музей на бойната слава – гр. Ямбол“, Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на оборудване за Музей на бойната слава – гр. Ямбол“ и „Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на паркови пейки“ На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Обособена позиция № 3 ще се възложи по реда на възлагане за индивидуалната и прогнозна стойност, т. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КРИС УУД ЕООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-08-17   Доставка и монтаж на оборудване по две обособени позиции (Община Перник)
Предмет на настоящата открита процедура е определянето на изпълнител за ”Доставка и монтаж на оборудване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на оборудване за нуждите на проект №BG05M9OP001-2.061-0008 „Подкрепа за лицата с увреждания в гр. Перник чрез създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания; Обособена позиция №2: Доставка и монтаж на оборудване за нуждите на проект №BG05M9OP001-2.062-0006 «Изграждане и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-08-14   „Доставка чрез закупуване канцеларски материали включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ИЗВОРА" - ДЕВИН")
„Доставка чрез закупуване канцеларски материали включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки“ за срок от 36 месеца за нуждите на ТП „ДЛС-Извора” 3.1. Кратко описание на предмета на поръчката: Предметът на обществената поръчка включва периодична доставка на рекламни материали. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнение на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническа спецификация – Приложение № 1, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-08-10   „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на дирекция „Здравеопазване“ на Столична община” (Столична община)
„Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на дирекция „Здравеопазване“ на Столична община” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-08-09   „Доставка на канцеларски материали включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРУМОВГРАД)
Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка включва периодична доставка чрез закупуване на канцеларски материали и принадлежности, и рекламни материали, подробно описани по вид в Техническата спецификация – Приложение № 1 от документацията. Възложител на настоящата „ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА“ за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Част първа и Част втора от Закона за обществените поръчки (ЗОП), съгласно чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП е ТП „ДГСКрумовград”. Настоящата открита … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-08-09   „Доставка на обзавеждане по две обособени позиции" (Община Ямбол)
„Доставка на обзавеждане по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на обзавеждане за нова учебна сграда и учебна работилница /съществуваща/ по проект "Разширение на ОбУ Петър Берон-учебна сграда с пет класни стаи и обслужващи помещения, реконструкция на сграда с идентификатор 87374.523,161,3 и обновяване на дворното пространство", финансиран от Министерство на образованието и науката, Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-08-07   „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане в центрове за специализирани здравно-социални грижи за деца“ (Министерство на здравеопазването)
Настоящата обществена поръчка представлява частично обявяване на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане в 26 Центъра за специализирани здравно-социялни грижи за деца". С поръчката се възлага доставката на обзавеждане и оборудване на 8 броя центрове от общо 26. С оглед на това, че част от обществената поръчка е включена в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП и на основание чл. 80, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МАГ ТЕКС ЕООД Мальовица ЕООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-08-03   „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, за нуждите на Технически... (ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО)
В предмета на обществената поръчка се включва доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, за нуждите на Технически университет - Габрово и неговия разпоредител с бюджет. Изпълнението ще се извършва по писмени заявки, подадени от Възложителя. Доставките следва да бъдат извършвани от Изпълнителя в срок от 3 (три) работни дни, считано от получаване на конкретна заявка от Изпълнителя по електронна поща, с конкретно посочени продукти (артикули) по вид и количество от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-08-03   „Доставка на носители за съхраняване на данни за нуждите на Технически университет-Габрово и неговия разпоредител с бюджет” (ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО)
В предмета на обществената поръчка се включва доставка на носители за съхраняване на данни за нуждите на Технически университет - Габрово и неговия разпоредител с бюджет. Изпълнението ще се извършва по писмени заявки, подадени от Възложителя. Доставките следва да бъдат извършвани от Изпълнителя в срок от 3 (три) работни дни, считано от получаване на конкретна заявка от Изпълнителя по електронна поща, с конкретно посочени продукти (артикули) по вид и количество от номенклатурата, посочена в Техническата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-08-01   Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Община Несебър и второстепенните разпоредители по... (Община Несебър)
Предмет на настоящата поръчка е Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Община Несебър и второстепенните разпоредители по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали и офис консумативи; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали и офис консумативи, попадащи в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, чрез провеждане на открита процедура по реда на чл. 18., ал. 1, т. 1, на основание чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП. Количеството и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-07-31   „Доставка на хигиенни материали, домакински материали, полиетиленови изделия и изделия от целулоза, за потребностите... (Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР)
„Доставка на хигиенни материали, домакински материали, полиетиленови изделия и изделия от целулоза, за потребностите на структури на МВР, финансово обслужвани от ДУССД“, със следните обособени позиции: - Обособена позиция № 1 „ Доставка на хигиенни и битови материали“ - Обособена позиция № 2 „Доставка на миещи и почистващи препарати за бита и дезинфекциращи средства“ - Обособена позиция № 3 „Доставка на домакински материали и полиетиленов амбалаж“ - Обособена позиция № 4 „Доставка на изделия от целулоза“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КУКУДА ГРУП ООД МЛ-92 ЕООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-07-28   „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД")
Предметът на поръчката включва „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП „ДГС-Триград“ за срок от 36 месеца“, като прогнозните количества за целия срок на поръчката, без Възложителят да се ангажира с тяхното усвояване, по видове са съгласно Техническата спецификация (Приложение №1) към поръчката. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-07-27   Доставка на хигиенни материали и принадлежности за нуждите на ОП "Гробищни паркове" (Столична община)
Доставка на хигиенни материали за нуждите на ОП "Гробищни паркове", съгласно техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-07-20   Доставка и монтаж на мебелировка и оборудване за лаборатории и офиси в сграда „Национален център по мехатроника и... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на специализирано обзавеждане за лаборатории в сграда „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ – Кампус Лозенец; Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на мебели за офиси и зали в сграда „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ - Кампус Лозенец; Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на столове за офиси, лаборатории и зали в сграда „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ – Кампус Лозенец ; Обосбена позиция 4: Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВТ - Трейд ЕООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-07-20   „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СМИЛЯН")
Предметът на обществената поръчка включва периодични заявки на канцеларски материали, принадлежности, консумативи и оборудване, вкл. рекламни материали. Пълно описание на поръчката по обособени позиции се съдържа в приложената Техническата спецификация - Приложение № 1 от документацията. Доставки по поръчката се извършват до изчерпване на договорената сумата или до изтичане срока на договора. Възложителят няма задължение за цялостно количествено и стойностно усвояване на посочените в Техническата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД ХОРЕКА ЛОГИСТИК ЕООД
2023-07-13   Доставка и монтаж на 600 броя стелажи за нуждите на ТП на НОИ - Хасково и ТП на НОИ - Ловеч (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - ХАСКОВО)
Предметът на обществената поръчката – доставка и монтаж на стелажи за нуждите на ТП на НОИ – Хасково и ТП на НОИ - Ловеч, в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. Място на изпълнение на поръчката: - 500 броя стелажи за Обединен осигурителен архив на ТП на НОИ – Хасково, находящ се на адрес: с. Минерални бани, ул. „Капитан Петко Войвода“ №31, община Минерални бани, област Хасково, в рамките на работното време на ТП на НОИ – Хасково от 08:30 часа до 17:00 часа. - 100 броя … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-07-03   „Доставка на канцеларски, перилни и почистващи материали по чл.12 от ЗОП за нуждите на Община Плевен и нейните структури” (Община Плевен)
„Доставка на канцеларски, перилни и почистващи материали по чл.12 от ЗОП за нуждите на Община Плевен и нейните структури” Община Плевен и бюджетните структури към нея, за които ще се осъществяват доставките са описани в Техническата спецификация, с местонахождение и данни за фактура. В Техническата спецификация са посочени прогнозни количества на артикулите за срока на договора, както и са описани в приложението към Ценовата оферта и служат единствено за оценяване на офертите на участниците. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-07-03   „Доставка на канцеларски материали и зареждане на тонер касети за нуждите на Община Плевен и нейните структури”... (Община Плевен)
„Доставка на канцеларски материали и зареждане на тонер касети за нуждите на Община Плевен и нейните структури” по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали Обособена позиция №2: Зареждане на тонер касети Община Плевен и бюджетните структури към нея, за които ще се осъществяват доставките са описани в Техническата спецификация, с местонахождение и данни за фактура. В Техническата спецификация са посочени прогнозни количества на артикулите за срока на договора по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-06-29   „Доставка на хигиенни материали в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД по обособени позиции ” (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Предметът на поръчката включва доставка на хигиенни материали за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД, разделени в 11 обособени позиции. Видовете, характеристиките и количества на хигиенните материали по обособените позиции, са подробно описани в приложената към документацията техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ Вадиас - Васил Димитров Истлинк България ООД КУКУДА ГРУП ООД ТРАНС КО 04 ЕООД Хигиенно - Медицинска Индустрия ЕООД
2023-06-27   „Доставка на канцеларски материали, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АРДИНО)
„Доставка на канцеларски материали, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки за нуждите на ТП „ДГС Ардино“, за срок от 36 месеца“. Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка включва периодична доставка чрез закупуване на канцеларски материали и принадлежности, и рекламни материали, подробно описани по вид в Техническата спецификация – Приложение № 1 от документацията. ВАЖНО! Настоящата обществена поръчка, представлява „запазена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-06-27   Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на ДГ Каменица и ДГ Зорница, гр. Пловдив в изпълнение на... (Община Пловдив)
Предметът на обществената поръчка обхваща извършването на доставки на различни видове мебели, друга мебелировка и оборудване („стоки“/“артикули“) за нуждите на следните обекти: - ДГ „Каменица“ – УПИ II-523.1164, Детска градина, кв. 378 по плана на трета градска част, гр. Пловдив, ул. „Аспарух“ № 57; и - ДГ „Зорница“ – УПИ ІІ-531.57, Детска градина, кв. 30 по плана на квартал „Христо Ботев-север”, гр. Пловдив“, район „Южен“, адрес: ул. „Георги Кондолов“№45, гр. Пловдив Процедурата за възлагане на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТОП КОМЕРС ГРУП ЕООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-06-27   Доставка и монтаж на обзавеждане (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР)
Предмета на поръчката включва доставка и монтаж на обзавеждане за обезпечаване на предстоящите обучения в тренировъчен център на ГДПБЗН-МВР изграден по проект Floodguard “Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“, финансиран по Програма Interreg V-A Гърция-България 2014-2020. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-06-07   "Доставка на хигиенни материали и помощни средства за почистване за нуждите на Агенция за социално подпомагане" по... (Агенция за социално подпомагане)
„Доставка на хигиенни материали и помощни средства за почистване за нуждите на Агенция за социално подпомагане” с две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на хигиенни материали и помощни средства за почистване, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП“; Обособена позиция №2: „Доставка на хигиенни материали и помощни средства за почистване“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КУКУДА ГРУП ООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-06-01   „Доставка на канцеларски материали, принадлежности, включително и рекламни материали, включени в списъка по чл. 12,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СМИЛЯН")
„Доставка на канцеларски материали, принадлежности, включително и рекламни материали, включени в списъка по чл. 12, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки за нуждите на ТП „ДГС Смилян” за срок от 36 месеца“, включва периодична доставка чрез закупуване на канцеларски материали, принадлежности и рекламни материали, подробно описани по вид в Техническата спецификация – Приложение № 1 от документацията. Настоящата поръчка представлява „запазена обществена поръчка" съгласно на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-05-31   „Доставка на канцеларски материали, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МОМЧИЛГРАД)
„Доставка на канцеларски материали, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки за нуждите на ТП „ДГС Момчилград“, за срок от 36 месеца“. Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка включва периодична доставка чрез закупуване на канцеларски материали и принадлежности, и рекламни материали, подробно описани по вид в Техническата спецификация – Приложение № 1 от документацията. ВАЖНО! Настоящата обществена поръчка, представлява „запазена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-05-25   „Периодична доставка на хигиенни материали и консумативи за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на настоящата обществена поръчка е „Доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на настоящата обществена поръчка е „Периодична доставка на хигиенни материали и консумативи за нуждите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с 5 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на почистващи и полиращи продукти“; Обособена позиция № 2: „Доставка на метли и четки и различни видове други изделия“; Обособена позиция № 3: „Доставка на тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АДАМАНТ СЪРВИС ГРУП - АСГ ЕООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-05-23   „Доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на Министерство на труда и социалната политика и на дейности... (Министерство на труда и социалната политика)
„Доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на Министерство на труда и социалната политика и на дейности по проекти, финансирани със средства на ЕС“, по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1 – „Доставка на канцеларски материали и хартия“; Обособена позиция 2 – „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“. Настоящата поръчка е предназначена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ронос ООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-05-18   Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали, включени в списъка... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЖЕНДА)
Предмет на обществената поръчка: „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДЛС „Женда““. Прогнозна стойност на поръчката: 9 000,00 (девет хиляди) лева без ДДС. Срок на изпълнение на поръчката: 36 месеца, считано от датата на сключване на договор за възлагане на поръчката или до достигане на прогнозната стойност на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-05-17   Доставка на компютърна техника и периферия за нуждите на научните проекти в ЦНИП-УАСГ (Университет по архитектура, строителство и геодезия)
Предмет на обществената поръчка е доставка на компютърна техника и периферия за нуждите на научните проекти в ЦНИП-УАСГ. Обхватът на поръчката включва изпълнението на следните дейности: Дейност 1: Доставка на оборудването в помещения в сградата на УАСГ. Дейност 2: Гаранционно обслужване /гаранционна поддръжка/ и сервизно обслужване в рамките на гаранционния срок на доставеното оборудване. Изпълнението на всяка от дейностите ще се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол от надлежни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-05-17   Доставка и монтаж на обзавеждане за лаборатории и на мебели за офиси за нуждите на проект BG05M2OP001-1.002-0019,... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка и монтаж на обзавеждане за лаборатории и на мебели за офиси разделена на 5 обособени позиции: ОП1: Доставка и монтаж на специализирано обзавеждане на лаборатории в новата сграда на Центъра за компетентност Clean & Circle; ОП2: Доставка и монтаж на шкафове за лаборатории в новата сграда на Центъра за компетентност Clean & Circle; ОП3: Доставка и монтаж на мобилни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДИКИ И КО ООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-05-04   Доставка на канцеларски материали в обхвата на чл. 12, ал.1, т. 1 от ЗОП (Столична дирекция на вътрешните работи)
На основание чл. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) обществената поръчка е запазена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Подлежащите на доставка стоки, включени в обхвата на обществената поръчка попадат в Списъка на стоките по чл. 12, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), определен с Решение № 591/18.07.2016 г. на Министерския съвет на Р България). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-04-24   "Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК")
"Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП ДГС "Алабак" за 36 месеца” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-04-21   „ОБОРУДВАНЕ НА ХРАНИЛИЩЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА В ОДМВР ПЛОВДИВ, ПОЗИЦИЯ № 1 – ДОСТАВКА И МОНТАЖ... (Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Пловдив)
ОБОРУДВАНЕ НА ХРАНИЛИЩЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА В ОДМВР ПЛОВДИВ, РАЗДЕЛЕНА НА ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕХНИКА: СТЕНЕН ТИП КЛИМАТИК, ВЛАГОАБСОРБАТОР, ХЛАДИЛНИК, ФРИЗЕР, ФРИЗЕР РАКЛА, ТЕХНИЧЕСКА ВЕЗНА И АНАЛИТИЧНА ВЕЗНА; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ: МОДУЛНИ МЕТАЛНИ СТЕЛАЖИ, МЕТАЛЕН ШКАФ СЪС СЕКРЕТНО ЗАКЛЮЧВАНЕ, МЕТАЛНА КАСА, РАБОТЕН ПЛОТ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА С РАФТ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-04-20   Доставка на посетителски и офис столове за нуждите на Българската телеграфна агенция (Българска телеграфна агенция)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на офис и посетителски столове за нуждите на Българската телеграфна агенция (БТА). Столовете са необходими за обзавеждане с цел преоборудване и оборудване на административната сграда на БТА в София и на пресклубовете на БТА на територията на страната. В обхвата за поръчката са предвидени доставка и монтаж (в приложимите случаи) на 244 броя офис столове и 450 броя посетителски столове. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-04-12   Доставка на комплект офис оборудване, машина за подвързване и ролков нож/гилотина за хартия (Министерство на вътрешните работи)
Обществената поръчка е за доставка на комплект офис оборудване, машина за подвързване и ролков нож/гилотина за хартия, и гаранционната им поддръжка. Общият брой на оборудването е, както следва: Офис бюро с контейнер - 420 бр.; Офис стол - 840 бр.; Шкаф за документи - 420 бр. ; Кошче - 420 бр. ; Машина за подвързване - 1 бр.; Ролков нож/гилотина за хартия - 1 бр. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-03-29   „Доставка на обзавеждане за нуждите на УНСС “ (Университет за национално и световно стопанство)
„Доставка на обзавеждане за нуждите на УНСС “, включваща следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 Периодична изработка, доставка и монтаж на офис мебели Обособена позиция № 2 Изработка, доставка и монтаж на учебни маси, столове и катедри Обособена позиция № 3 Изработка, доставка и монтаж на градинско обзавеждане Обособена позиция № 4 Доставка на офис и посетителски столове и мека мебел Обособена позиция № 5 Доставка на външни маси и столове за стол в УОБ с. Равда (не е предмет на настоящата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛЕГРО ПЛОВДИВ ООД Над дизайн ЕООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-03-29   „Доставка чрез закупуване на мебели, оборудване и др. материали за обзавеждане на сгради, за нуждите на ТП „ДГС Ардино“ (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АРДИНО)
„Доставка чрез закупуване на мебели, оборудване и др. материали за обзавеждане на сгради, за нуждите на ТП „ДГС Ардино“. В предметния обхват на обществената поръчка възложителят предвижда изработване (когато е приложимо), доставка и монтаж на мебели и оборудване, необходими за обзавеждане на помещения в административната сграда на ТП „ДГС Ардино“. Подробно описание на техническите характеристики на необходимите мебели и оборудване се съдържа в техническата спецификация – Приложение № 1 към документацията … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-03-21   „Доставка на канцеларски материали и принадлежности, включително и рекламни материали включени в списъка на стоките... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - АСЕНОВГРАД")
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности, включително и рекламни материали включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за нуждите на ТП „ДГС – Асеновград“, за срок от 36 месеца” включва периодична доставка чрез закупуване на канцеларски материали и принадлежности, и рекламни материали, подробно описани по вид в Техническата спецификация – Приложение № 5 от документацията. Настоящата поръчка представлява „запазена обществена поръчка" съгласно на чл. 12, ал. 1, т. 1 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-03-16   „Изработка, доставка и монтаж на мебели за нуждите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и филиалите в гр.... (ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ")
Поръчката е с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на мебели за нуждите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и филиалите в гр. Смолян и гр. Кърджали“ . Пълният обхват на поръчката включва изработка, доставки и монтаж на мебели за нуждите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и филиалите в гр. Смолян и гр. Кърджали, съгласно съдържанието на техническата спецификация. Подробно описание на видовете изделия и други технически параметри са описани подробно в Техническата спецификация на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-03-06   „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ")
„Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП ДГС „Селище”, за срок от 36 месеца, запазена на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП” съгласно Техническата спецификация (Приложение №1) към настоящата процедура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-03-06   "Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ")
"Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП ДГС „Селище”, за срок от 36 месеца”, спрямо нуждите на Възложителя на посочените в Техническата спецификация (Приложение №1) артикули. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД