2023-08-14   „Доставка чрез закупуване канцеларски материали включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ИЗВОРА" - ДЕВИН")
„Доставка чрез закупуване канцеларски материали включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки“ за срок от 36 месеца за нуждите на ТП „ДЛС-Извора” 3.1. Кратко описание на предмета на поръчката: Предметът на обществената поръчка включва периодична доставка на рекламни материали. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнение на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническа спецификация – Приложение № 1, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-08-10   „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на дирекция „Здравеопазване“ на Столична община” (Столична община)
„Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на дирекция „Здравеопазване“ на Столична община” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-08-09   „Доставка на канцеларски материали включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРУМОВГРАД)
Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка включва периодична доставка чрез закупуване на канцеларски материали и принадлежности, и рекламни материали, подробно описани по вид в Техническата спецификация – Приложение № 1 от документацията. Възложител на настоящата „ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА“ за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Част първа и Част втора от Закона за обществените поръчки (ЗОП), съгласно чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП е ТП „ДГСКрумовград”. Настоящата открита … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-08-07   „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане в центрове за специализирани здравно-социални грижи за деца“ (Министерство на здравеопазването)
Настоящата обществена поръчка представлява частично обявяване на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане в 26 Центъра за специализирани здравно-социялни грижи за деца". С поръчката се възлага доставката на обзавеждане и оборудване на 8 броя центрове от общо 26. С оглед на това, че част от обществената поръчка е включена в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП и на основание чл. 80, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МАГ ТЕКС ЕООД Мальовица ЕООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-08-03   „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, за нуждите на Технически... (ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО)
В предмета на обществената поръчка се включва доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, за нуждите на Технически университет - Габрово и неговия разпоредител с бюджет. Изпълнението ще се извършва по писмени заявки, подадени от Възложителя. Доставките следва да бъдат извършвани от Изпълнителя в срок от 3 (три) работни дни, считано от получаване на конкретна заявка от Изпълнителя по електронна поща, с конкретно посочени продукти (артикули) по вид и количество от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-08-01   Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Община Несебър и второстепенните разпоредители по... (Община Несебър)
Предмет на настоящата поръчка е Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Община Несебър и второстепенните разпоредители по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали и офис консумативи; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали и офис консумативи, попадащи в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, чрез провеждане на открита процедура по реда на чл. 18., ал. 1, т. 1, на основание чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП. Количеството и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-07-28   „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД")
Предметът на поръчката включва „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП „ДГС-Триград“ за срок от 36 месеца“, като прогнозните количества за целия срок на поръчката, без Възложителят да се ангажира с тяхното усвояване, по видове са съгласно Техническата спецификация (Приложение №1) към поръчката. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-07-20   Доставка и монтаж на мебелировка и оборудване за лаборатории и офиси в сграда „Национален център по мехатроника и... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на специализирано обзавеждане за лаборатории в сграда „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ – Кампус Лозенец; Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на мебели за офиси и зали в сграда „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ - Кампус Лозенец; Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на столове за офиси, лаборатории и зали в сграда „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ – Кампус Лозенец ; Обосбена позиция 4: Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВТ - Трейд ЕООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-07-13   Доставка и монтаж на 600 броя стелажи за нуждите на ТП на НОИ - Хасково и ТП на НОИ - Ловеч (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - ХАСКОВО)
Предметът на обществената поръчката – доставка и монтаж на стелажи за нуждите на ТП на НОИ – Хасково и ТП на НОИ - Ловеч, в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. Място на изпълнение на поръчката: - 500 броя стелажи за Обединен осигурителен архив на ТП на НОИ – Хасково, находящ се на адрес: с. Минерални бани, ул. „Капитан Петко Войвода“ №31, община Минерални бани, област Хасково, в рамките на работното време на ТП на НОИ – Хасково от 08:30 часа до 17:00 часа. - 100 броя … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-07-03   „Доставка на канцеларски, перилни и почистващи материали по чл.12 от ЗОП за нуждите на Община Плевен и нейните структури” (Община Плевен)
„Доставка на канцеларски, перилни и почистващи материали по чл.12 от ЗОП за нуждите на Община Плевен и нейните структури” Община Плевен и бюджетните структури към нея, за които ще се осъществяват доставките са описани в Техническата спецификация, с местонахождение и данни за фактура. В Техническата спецификация са посочени прогнозни количества на артикулите за срока на договора, както и са описани в приложението към Ценовата оферта и служат единствено за оценяване на офертите на участниците. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-07-03   „Доставка на канцеларски материали и зареждане на тонер касети за нуждите на Община Плевен и нейните структури”... (Община Плевен)
„Доставка на канцеларски материали и зареждане на тонер касети за нуждите на Община Плевен и нейните структури” по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали Обособена позиция №2: Зареждане на тонер касети Община Плевен и бюджетните структури към нея, за които ще се осъществяват доставките са описани в Техническата спецификация, с местонахождение и данни за фактура. В Техническата спецификация са посочени прогнозни количества на артикулите за срока на договора по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-06-29   „Доставка на хигиенни материали в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД по обособени позиции ” (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Предметът на поръчката включва доставка на хигиенни материали за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД, разделени в 11 обособени позиции. Видовете, характеристиките и количества на хигиенните материали по обособените позиции, са подробно описани в приложената към документацията техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ Вадиас - Васил Димитров Истлинк България ООД КУКУДА ГРУП ООД ТРАНС КО 04 ЕООД Хигиенно - Медицинска Индустрия ЕООД
2023-06-27   „Доставка на канцеларски материали, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АРДИНО)
„Доставка на канцеларски материали, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки за нуждите на ТП „ДГС Ардино“, за срок от 36 месеца“. Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка включва периодична доставка чрез закупуване на канцеларски материали и принадлежности, и рекламни материали, подробно описани по вид в Техническата спецификация – Приложение № 1 от документацията. ВАЖНО! Настоящата обществена поръчка, представлява „запазена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-06-27   Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на ДГ Каменица и ДГ Зорница, гр. Пловдив в изпълнение на... (Община Пловдив)
Предметът на обществената поръчка обхваща извършването на доставки на различни видове мебели, друга мебелировка и оборудване („стоки“/“артикули“) за нуждите на следните обекти: - ДГ „Каменица“ – УПИ II-523.1164, Детска градина, кв. 378 по плана на трета градска част, гр. Пловдив, ул. „Аспарух“ № 57; и - ДГ „Зорница“ – УПИ ІІ-531.57, Детска градина, кв. 30 по плана на квартал „Христо Ботев-север”, гр. Пловдив“, район „Южен“, адрес: ул. „Георги Кондолов“№45, гр. Пловдив Процедурата за възлагане на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТОП КОМЕРС ГРУП ЕООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-06-27   Доставка и монтаж на обзавеждане (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР)
Предмета на поръчката включва доставка и монтаж на обзавеждане за обезпечаване на предстоящите обучения в тренировъчен център на ГДПБЗН-МВР изграден по проект Floodguard “Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“, финансиран по Програма Interreg V-A Гърция-България 2014-2020. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-06-07   "Доставка на хигиенни материали и помощни средства за почистване за нуждите на Агенция за социално подпомагане" по... (Агенция за социално подпомагане)
„Доставка на хигиенни материали и помощни средства за почистване за нуждите на Агенция за социално подпомагане” с две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на хигиенни материали и помощни средства за почистване, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП“; Обособена позиция №2: „Доставка на хигиенни материали и помощни средства за почистване“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КУКУДА ГРУП ООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-06-01   „Доставка на канцеларски материали, принадлежности, включително и рекламни материали, включени в списъка по чл. 12,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СМИЛЯН")
„Доставка на канцеларски материали, принадлежности, включително и рекламни материали, включени в списъка по чл. 12, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки за нуждите на ТП „ДГС Смилян” за срок от 36 месеца“, включва периодична доставка чрез закупуване на канцеларски материали, принадлежности и рекламни материали, подробно описани по вид в Техническата спецификация – Приложение № 1 от документацията. Настоящата поръчка представлява „запазена обществена поръчка" съгласно на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-05-31   „Доставка на канцеларски материали, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МОМЧИЛГРАД)
„Доставка на канцеларски материали, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки за нуждите на ТП „ДГС Момчилград“, за срок от 36 месеца“. Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка включва периодична доставка чрез закупуване на канцеларски материали и принадлежности, и рекламни материали, подробно описани по вид в Техническата спецификация – Приложение № 1 от документацията. ВАЖНО! Настоящата обществена поръчка, представлява „запазена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-05-23   „Доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на Министерство на труда и социалната политика и на дейности... (Министерство на труда и социалната политика)
„Доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на Министерство на труда и социалната политика и на дейности по проекти, финансирани със средства на ЕС“, по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1 – „Доставка на канцеларски материали и хартия“; Обособена позиция 2 – „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“. Настоящата поръчка е предназначена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ронос ООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-05-18   Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали, включени в списъка... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЖЕНДА)
Предмет на обществената поръчка: „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДЛС „Женда““. Прогнозна стойност на поръчката: 9 000,00 (девет хиляди) лева без ДДС. Срок на изпълнение на поръчката: 36 месеца, считано от датата на сключване на договор за възлагане на поръчката или до достигане на прогнозната стойност на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-05-17   Доставка и монтаж на обзавеждане за лаборатории и на мебели за офиси за нуждите на проект BG05M2OP001-1.002-0019,... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка и монтаж на обзавеждане за лаборатории и на мебели за офиси разделена на 5 обособени позиции: ОП1: Доставка и монтаж на специализирано обзавеждане на лаборатории в новата сграда на Центъра за компетентност Clean & Circle; ОП2: Доставка и монтаж на шкафове за лаборатории в новата сграда на Центъра за компетентност Clean & Circle; ОП3: Доставка и монтаж на мобилни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДИКИ И КО ООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-05-04   Доставка на канцеларски материали в обхвата на чл. 12, ал.1, т. 1 от ЗОП (Столична дирекция на вътрешните работи)
На основание чл. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) обществената поръчка е запазена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Подлежащите на доставка стоки, включени в обхвата на обществената поръчка попадат в Списъка на стоките по чл. 12, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), определен с Решение № 591/18.07.2016 г. на Министерския съвет на Р България). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-04-24   "Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК")
"Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП ДГС "Алабак" за 36 месеца” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-04-21   „ОБОРУДВАНЕ НА ХРАНИЛИЩЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА В ОДМВР ПЛОВДИВ, ПОЗИЦИЯ № 1 – ДОСТАВКА И МОНТАЖ... (Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Пловдив)
ОБОРУДВАНЕ НА ХРАНИЛИЩЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА В ОДМВР ПЛОВДИВ, РАЗДЕЛЕНА НА ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕХНИКА: СТЕНЕН ТИП КЛИМАТИК, ВЛАГОАБСОРБАТОР, ХЛАДИЛНИК, ФРИЗЕР, ФРИЗЕР РАКЛА, ТЕХНИЧЕСКА ВЕЗНА И АНАЛИТИЧНА ВЕЗНА; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ: МОДУЛНИ МЕТАЛНИ СТЕЛАЖИ, МЕТАЛЕН ШКАФ СЪС СЕКРЕТНО ЗАКЛЮЧВАНЕ, МЕТАЛНА КАСА, РАБОТЕН ПЛОТ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА С РАФТ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-04-20   Доставка на посетителски и офис столове за нуждите на Българската телеграфна агенция (Българска телеграфна агенция)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на офис и посетителски столове за нуждите на Българската телеграфна агенция (БТА). Столовете са необходими за обзавеждане с цел преоборудване и оборудване на административната сграда на БТА в София и на пресклубовете на БТА на територията на страната. В обхвата за поръчката са предвидени доставка и монтаж (в приложимите случаи) на 244 броя офис столове и 450 броя посетителски столове. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-04-12   Доставка на комплект офис оборудване, машина за подвързване и ролков нож/гилотина за хартия (Министерство на вътрешните работи)
Обществената поръчка е за доставка на комплект офис оборудване, машина за подвързване и ролков нож/гилотина за хартия, и гаранционната им поддръжка. Общият брой на оборудването е, както следва: Офис бюро с контейнер - 420 бр.; Офис стол - 840 бр.; Шкаф за документи - 420 бр. ; Кошче - 420 бр. ; Машина за подвързване - 1 бр.; Ролков нож/гилотина за хартия - 1 бр. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-03-29   „Доставка на обзавеждане за нуждите на УНСС “ (Университет за национално и световно стопанство)
„Доставка на обзавеждане за нуждите на УНСС “, включваща следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 Периодична изработка, доставка и монтаж на офис мебели Обособена позиция № 2 Изработка, доставка и монтаж на учебни маси, столове и катедри Обособена позиция № 3 Изработка, доставка и монтаж на градинско обзавеждане Обособена позиция № 4 Доставка на офис и посетителски столове и мека мебел Обособена позиция № 5 Доставка на външни маси и столове за стол в УОБ с. Равда (не е предмет на настоящата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛЕГРО ПЛОВДИВ ООД Над дизайн ЕООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-03-29   „Доставка чрез закупуване на мебели, оборудване и др. материали за обзавеждане на сгради, за нуждите на ТП „ДГС Ардино“ (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АРДИНО)
„Доставка чрез закупуване на мебели, оборудване и др. материали за обзавеждане на сгради, за нуждите на ТП „ДГС Ардино“. В предметния обхват на обществената поръчка възложителят предвижда изработване (когато е приложимо), доставка и монтаж на мебели и оборудване, необходими за обзавеждане на помещения в административната сграда на ТП „ДГС Ардино“. Подробно описание на техническите характеристики на необходимите мебели и оборудване се съдържа в техническата спецификация – Приложение № 1 към документацията … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-03-21   „Доставка на канцеларски материали и принадлежности, включително и рекламни материали включени в списъка на стоките... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - АСЕНОВГРАД")
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности, включително и рекламни материали включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за нуждите на ТП „ДГС – Асеновград“, за срок от 36 месеца” включва периодична доставка чрез закупуване на канцеларски материали и принадлежности, и рекламни материали, подробно описани по вид в Техническата спецификация – Приложение № 5 от документацията. Настоящата поръчка представлява „запазена обществена поръчка" съгласно на чл. 12, ал. 1, т. 1 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-03-16   „Изработка, доставка и монтаж на мебели за нуждите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и филиалите в гр.... (ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ")
Поръчката е с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на мебели за нуждите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и филиалите в гр. Смолян и гр. Кърджали“ . Пълният обхват на поръчката включва изработка, доставки и монтаж на мебели за нуждите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и филиалите в гр. Смолян и гр. Кърджали, съгласно съдържанието на техническата спецификация. Подробно описание на видовете изделия и други технически параметри са описани подробно в Техническата спецификация на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-03-06   „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ")
„Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП ДГС „Селище”, за срок от 36 месеца, запазена на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП” съгласно Техническата спецификация (Приложение №1) към настоящата процедура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-03-06   "Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ")
"Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП ДГС „Селище”, за срок от 36 месеца”, спрямо нуждите на Възложителя на посочените в Техническата спецификация (Приложение №1) артикули. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-03-02   „Доставки на почистващи препарати, консумативи и дезинфектанти за нуждите на обекти на Община Ловеч, …..продължава в... (Община Ловеч)
Предмет на поръчката е „Доставки на почистващи препарати, консумативи и дезинфектанти за нуждите на обекти на Община Ловеч, бюджетните дейности и второстепенни разпоредители с бюджет към Община Ловеч и по Проект „Грижа в дома в община Ловеч“, процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ в рамките на Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. съгласно списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-02-14   Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на презентационен център към АК „Небет тепе“ – „Бакалова къща“ по 2... (Община Пловдив)
Обект на обществената поръчка по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП е доставката на оборудване и обзавеждане. Предмет на обществената поръчка е: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на презентационен център към АК „Небет тепе“ – „Бакалова къща“ по 2 (две) самостоятелно обособени позиции във връзка с реализиране на проект „По крепостните стени на Филипопол“, осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020” Обособена позиция №1 - „Доставка и монтаж на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-02-10   „Избор на изпълнител по обособени позиции за доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на нови социални услуги в... (Столична община)
„Избор на изпълнител по обособени позиции за доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на нови социални услуги в общността на територията на Столична община в изпълнение на Проект: BG05M9OP001-2.062-0002-C01 „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-02-10   Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за срок от 36 месеца (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЖЕНДА)
В предмета на поръчката се включва „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДЛС „Женда““. Пълният обхват на поръчката е съгласно техническата спецификация към одобрената документация за участие – Приложение №1. Срокът на изпълнение на поръчката e 36 (тридесет и шест) календарни месеца или до изчерпване на финансовия ресурс (което от двете събития настъпи първо). Общата прогнозна стойност на поръчката е 14 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-02-10   „Доставка на хигиенни материали, включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД)
Предметът на обществената поръчката е доставка на хигиенни материали, включени в Списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Обхватът и основните параметри подробно описани в Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка и документацията. На основание чл. 12, ал. 7 от ЗОП оферти могат да подават и други лица извън тези, за които поръчката е запазена. Офертите на лицата по чл. 12, ал. 7 от ЗОП се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата, за които поръчката е запазена, при спазване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Топ Елана ООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-01-31   „Доставка и монтаж на мебели за нуждите на община Стара Загора“ (ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА)
„Доставка и монтаж на мебели за нуждите на община Стара Загора“. Видът, характеристиките и количеството са подробно описани в Техническата спецификация. Доставките следва да включват всички допълнителни и помощни елементи и приспособления, необходими за правилното им функциониране. Представените спецификации отразяват минималните изисквания, базиращи се на проектната функция на съответния продукт, необходимите характеристики и неговото предназначение. Характеристики, показващи отклонения от точните цифри … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-01-26   Доставка на канцел. материали, вкл. в списъка на стоките и у-те по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на проект... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обектът на обществената поръчка е „доставка на стоки“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на обществената поръчка e периодична доставка на канцел. материали, вкл. в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на проект BG05M2OP001-1.002-0019 Поръчката е запазена за участие на специализ. предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стоп. субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-01-24   Доставки на перилни и почистващи препарати и пособия за почистване, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Община Асеновград)
На основание чл. 12, ал. 3 от ЗОП и чл. 80, ал. 1 ППЗОП, поръчката е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение (лица/та по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП). Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на перилни и почистващи препарати и пособия за почистване, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-01-19   „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- МИХАЛКОВО")
Поръчката включва 2 обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали” включва доставка на канцеларска хартия и формуляри; пишещи пособия, аксесоари за бюро; доставка на тонер касети за принтери и ксерокс апарати; компютърни аксесоари и компоненти, магнитни и оптични носители на информация, химикали и други. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - „Канцеларски материали, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-01-13   „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ“ (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Обхватът на настоящата обществена поръчка включва доставка на канцеларски материали, съгласно посоченото в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-01-13   „ Доставка на касови книги, приходни ордери, касови и сторни бележки, авансови отчети, папки, класьори, кутии,... (Община Варна)
„ Доставка на касови книги, приходни ордери, касови и сторни бележки, авансови отчети, папки, класьори, кутии, кашoни, кламери, кабари и други включени в списъка на чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП “ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-01-06   Доставка на копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техни администрации (МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ)
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техни администрации” с шест обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка на нерециклирана копирна хартия А4 I вид“; Обособена позиция 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия А4 II вид“; Обособена позиция 3 „Доставка на рециклирана копирна хартия А4 I вид“; Обособена позиция 4 „Доставка на рециклирана копирна хартия А4 II вид“; Обособена позиция 5 „Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мултико 92 ООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2022-12-23   „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Зоопарк Стара Загора” (ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА)
В настоящата обществена поръчка ще бъдат доставени и монтирани мебели за нуждите на Зоопарк Стара Загора, подробно писани по вид и характеристики в Техническата спецификация към настоящата обществена поръчка Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2022-12-14   Доставка на хигиенни материали за нуждите на „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на обществената поръчка включва доставка на хигиенни материали. Код на поръчката, съгласно Общ терминологичен речник: 39800000 - Почистващи и полиращи продукти. Възложителят разделя поръчката на 2 (две) обособени позиции, които са подробно посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация за възлагане. Всяка обособена позиция съдържа в себе си … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2022-12-05   ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И ДРУГИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (Община Русе)
ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И ДРУГИ ПО СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Русе и всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица- Приложение № 1“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „Доставка на оригинални тонер касети и барабани за лазерни принтери, мултифункционални устройства, копирни машини, глави за мастилено-струйни принтери и ленти за матрични принтери за нуждите на Община Русе и всички … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Офис консумативи ООД ТРАНС КО 04 ЕООД