2023-05-30   Доставка и монтаж на медицинско, домакинско и градинско обзавеж. и оборудване и комарници за прозорци за нуждите на... (Община Кърджали)
Пълното описание на материалите, продуктите и техните количества са описани в Технически спецификации по обособени позиции и обекти. Количествата, предвидени в Техническите спецификации, са индикативни и не пораждат задължение за Възложителя да ги заявява - закупува в пълен обем. Срок за изпълнение – за всички обособени позиции: Срокът за изпълнение на доставките е по предложение на участника, като същият не може да бъде по-малко от 3 работни дни и не повече от 15 работни дни. Срокът за изпълнение на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД
2023-05-05   Доставка и монтаж на обзавеждане по Проект BG05SFPR002-2.002-0114-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Велинград“ (Община Велинград)
Доставка и монтаж на обзавеждане по Проект BG05SFPR002-2.002-0114-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Велинград“. Видът и количеството на артикулите /обзавеждането/ са посочени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата документация. Възложителят определя максимален срок за доставка и монтаж на обзавеждане по Проект BG05SFPR002-2.002-0114-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Велинград“ – 30 календарни дни, считано от датата на сключване на договора. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД
2023-03-23   Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект "Изграждане на общинска инфраструктура за предоставяне на... (Община Сливен)
Настоящата обществена поръчка е с предмет, извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Кризисен център за жертви на домашно насилие и Център за временно настаняване на бездомни лица. Оборудването и обзавеждането е необходимо за функционирането на двата новоизграждащи се центъра, като за целите на поръчката е разделен на : Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на мебели“ 1. Кризисен център и 2. Център за временно настаняване на бездомни лица Обособена позиция 2: „Доставка и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2023-01-05   „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ „ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА... (РАЙОН "МЛАДОСТ")
Настоящата обществена поръчка включва в обхвата си доставката и монтажа на обзавеждане, оборудване и съоръжение за нуждите на проект „Преустройство и смяна предназначение на сграда за детско заведение и самостоятелна сграда в детска градина за шест групи, детска кухня и изграждане на топла връзка“”, находящ се в УПИ II– 379 „За ОДЗ“, ПИ 68134.4082.379, кв.17, м. „Младост 1” по плана на гр. София, район „Младост“ по 9 /девет/ обособени позиции, а именно: Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЛИДЕР КОНСТРУКТ ЕООД НИ КО ЕООД СМАРТ СОФТ ЕООД
2022-12-06   „Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Център за временно настаняване „Света София“ (РАЙОН "ИЛИНДЕН")
Обществената поръчка се открива в изпълнение на дейностите на проект на Столична община по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г. – Инвестиционни програми“ по оперативна програма „Региони в растеж“ за основен ремонт /реконструкция/ на сграда със смесено предназначение с идентификатори 68134.1200.325.42 и 68134.1200.325.43 /Център за временно настаняване „Св. София“, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД
2022-09-12   „Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на детска градина с четири целодневни и една яслена групи, находяща... (Община Айтос)
Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща доставка на оборудване и обзавеждане, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка на кухненско оборудване Обособена позиция № 2: Доставка на техническо оборудване Обособена позиция № 3: Доставка на обзавеждане Обособена позиция № 4: Доставка на медицинско оборудване Обособена позиция № 5: Доставка на текстилни изделия и инвентар Обособена позиция № 6: Доставка на уреди, принадлежности и пособия за спорт и игра Характеристиките на оборудването и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД ХИМБОКС ЕООД ХОТ ТРЕЙД ЕООД Школснаб 2001 ЕООД
2022-08-03   „Доставка на обзавеждане и оборудване на административни офиси, лаборатории, фондохранилища и складове,... (Община Ловеч)
Доставката на обзавеждане и оборудване, предмет на възлагане в настоящата процедура, е част от дейностите по проект „Преустройство на сградата на Младежки дом Ловеч, за младежки дейности, музейни дейности и дейности на Община Ловеч“, който се осъществява чрез комбинирана подкрепа на финансови инструменти и БФП по ПО1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Настоящата обществена поръчка е разделена на 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД