Доставчик: КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

17 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

2023-06-29   „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски... (Тракийски университет)
В обхвата на настоящата обществена поръчка се обособяват позиции, както следва: Оп.№1 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане – меб-ка за нуждите на бл. 12 и бл. 13 – нова сграда Ректорат при Тр.У. гр. Ст.Загора“ Обзавеждането – меб-та е определено по вид и количество в Техн. сп-ция; Оп.№2 „Изработка, доставка и монтаж на щори за нуждите на бл. 12 и бл. 13 – нова сграда Ректорат при Тр.У. гр. Ст.Загора“ Щорите са определени по вид и количество в Техническата спецификация; Оп.№3 „Изработка, доставка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вестман ЕООД КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД ШИКОВИ РПМ ЕООД
2023-03-08   „Изработка, доставка и монтаж на мебели и оборудване за обзавеждане на детска градина, находяща се в гр. София,... (РАЙОН "ЛЮЛИН")
Проектиране, изработка, доставка и монтаж на мебели и доставка и монтаж на ел. уреди за обособяване на подходяща среда за функционирането на детската градина. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
2023-03-08   „Изработка, доставка и монтаж на мебели и оборудване за обзавеждане на детска градина – филиал на 24 ДГ, находяща се... (РАЙОН "НАДЕЖДА")
Обект на поръчката е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на настоящата обществена поръчка e изработка, доставка и монтаж на мебели и оборудване за обзавеждане на 6 групи – 2 яслени и 4 градински за нуждите на детска градина – филиал на 24 ДГ, находяща се в „Надежда – 3 част“, гр. София, район „Надежда“. Предложеното от участника обзавеждане и оборудване следва да покрива минималните технически характеристики, посочени от възложителя в техническата спецификация към настоящата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
2022-12-16   Доставка на техническо оборудване и на обзавеждане по Проект „Интегриран подход за социално-икономическа интеграция... (Община Видин)
Предметът на настоящата поръчка е „Доставка на техническо оборудване и на обзавеждане по Проект „Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин” по две обособени позиции Предметът на настоящата обществена поръчката е разделена на две обособени позиции, а именно: Обособена позиция № 1 – „Доставка на техническо оборудване по Проект „Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин” и Обособена позиция №2 - „Доставка и монтаж на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Стемо ЕООД
2022-11-17   „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София по 7 обособени позиции“ (Медицински университет)
Поръчката включва доставка, монтаж и гаранционно поддържане на различни артикули за обзавеждане и е разделена на седем обособени позиции както следва: Об. позиция № 1 - „Ученически маси и столове“ Об. позиция № 2 „Офис столове“ Об. позиция № 3 „Лабораторни столове“ Об. позиция № 4 „Метални шкафове и стелажи“ Об. позиция № 5 „Офис обзавеждане“ Об. позиция № 6 „Мека мебел“ Об. позиция № 7 „Посетителски пейки“ Артикулите следва да отговарят напълно на всички изисквания на Възложителя, посочени в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Кооперация Панда
2022-11-11   „Доставка на обзавеждане за нуждите на ОП „Социални дейности“ за предоставяне на социални услуги и за нуждите на... (Община Видин)
Обществената поръчка е разделена на обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на обзавеждане за нуждите на ОП „Социални дейности“ за предоставяне на социални услуги“ Обособена позиция № 2: „Доставка на обзавеждане за здравни кабинети в населените места на Oбщина Видин“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИЗНЕС ОФИС КОРЕКТ ЕООД КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
2022-09-12   „Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на детска градина с четири целодневни и една яслена групи, находяща... (Община Айтос)
Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща доставка на оборудване и обзавеждане, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка на кухненско оборудване Обособена позиция № 2: Доставка на техническо оборудване Обособена позиция № 3: Доставка на обзавеждане Обособена позиция № 4: Доставка на медицинско оборудване Обособена позиция № 5: Доставка на текстилни изделия и инвентар Обособена позиция № 6: Доставка на уреди, принадлежности и пособия за спорт и игра Характеристиките на оборудването и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД ХИМБОКС ЕООД ХОТ ТРЕЙД ЕООД Школснаб 2001 ЕООД
2022-07-22   Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ТУ-София (Технически университет)
Предметът на поръчката е „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ТУ-София”, по обособени позиции. Изисквания към изпълнение на поръчката: Доставеното обзавеждане трябва да е ново и неупотребявано. Обзавеждането трябва да се достави в подходяща транспортна опаковка, която гарантира запазването на цялостта и функционалността му при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение; Обзавеждането трябва да бъде ергономично, безопасно, лесно за обслужване, удобно за работа, функционално за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Кооперация Панда МЕБЕЛЛУКС АД
2022-07-15   „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски... (Тракийски университет)
Израб., дост. и монтаж на обз-не – меб-ка за нужд. на стр.звена при ТрУ гр.Ст.З., по об. п-ции“. В обхвата на наст. Общ. поръчка се обособяват п-ции, както следва: Оп№1„Израб., дост. и монтаж на обз-не – меб-ка за нужд. на Б-тека при ТрУ“; Оп№ 2„Израб., дост. и монтаж на обз-не – меб-ка за нужд. на Р-т и ФТТ при ТрУ“; Оп.№ 3„Израб., дост. и монтаж на обз-не – меб-ка за нужд. на АФ при ТрУ“; Оп№4„Израб., дост. и монтаж на обз-не - столове за нужд. на ВМФ при ТрУ“; Оп№5„Израб., дост. и монтаж на обз-не– … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛЕГРО ПЛОВДИВ ООД ГАМЕО ЕООД КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Офис Експрес Сървис АД
2022-05-18   „Доставка на мебелно обзавеждане за нуждите на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ по обособени позиции (ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" - Варна)
„Доставка на мебелно обзавеждане за нуждите на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ по обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Доставка на мебели. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – Доставка на столове. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – Доставка на матраци Позиция № 3 ще бъде възложена по реда на съответната й индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, тъй като общата й стойност не надхвърля 20% от стойността на поръчката и сумиата е по-ниска от 156 464 лв. без ДДС. ЗА ТАЗИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ НЕ СЛЕДВА ДА СЕ ПОДАВА ОФЕРТА. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИЗНЕС ОФИС КОРЕКТ ЕООД КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
2022-03-17   "Доставка и монтаж на мебели и оборудване за обзавеждане на две детски градини находящи се в гр. София, район... (РАЙОН "ЛЮЛИН")
Настоящата обществена поръчка включва проектиране, изработка, доставка и монтаж на мебели и доставка и монтаж на ел. уреди за обособяване на подходяща среда за функционирането на детските градини. забележка: един участник може да депозира оферта само по една обособена позиция Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
2022-02-14   PPD21-129: Доставка и монтаж на офис обзавеждане в сградите, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД (ЧЕЗ Разпределение България АД)
Предметът на обществената поръчка е разделен на две обособени позиции и включва доставка и монтаж на офис обзавеждане (работни бюра, работни маси, заседателни маси, метални шкафове, гардероби, мека мебел и други). Офис обзавеждането ще се доставя и монтира в сгради на възложителя на цялата лицензионна територия на "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД, която е в географската територия на Западна България и включва областите София (град), Софийска област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Враца, Монтана, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
2022-01-13   „Доставка и монтаж на мебели и оборудване за нуждите на Столична община - район „Надежда“ (РАЙОН "НАДЕЖДА")
Обект на поръчката е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на настоящата обществена поръчка са доставка и монтаж на мебели и оборудване за нуждите на районната администрация. Предложеното от участника обзавеждане и оборудване следва да покрива минималните технически характеристики, посочени от възложителя в техническата спецификация към настоящата обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
2021-06-28   „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски... (Тракийски университет)
Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“. В обхвата на настоящата обществена поръчка се включват обособени позиции, както следва: Обособ. поз. № 1 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на Ректорат при Тракийски университет гр. Ст. Загора“ Обособ. поз. № 2 „Проект, изработка, доставка и монтаж на специфични лабораторни мебели и клинично обзавеждане за нуждите … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Над дизайн ЕООД
2021-05-20   Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ТУ — София (Технически университет)
Поръчката е с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ТУ — София“: Обособена позиция 1 „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Блок № 8 при ТУ — София“ Обособена позиция 2 „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Филиал Пловдив при ТУ — София“ Обособена позиция 3 „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на УСОБ Семково при ТУ — София“ Изисквания към изпълнение на поръчката: Доставеното обзавеждане трябва да е ново и неупотребявано. Обзавеждането трябва да се достави в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Кооперация Панда
2021-04-22   Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Център за временно настаняване „Света София“ (Район „Илинден“)
Обществената поръчка е разделена на следните обособени позиции: — обособена позиция № 1 „Доставка на мебели“, — обособена позиция № 2 „ Доставка на електроуреди и техника“. Обществената поръчка се открива в изпълнение на дейностите на проект на Столична община по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014—2020 г. — инвестиционни програми“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ за основен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
2021-01-13   Избор на изпълнител за доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на проект „Интегриране на маргинални общества... (Община Хасково)
Настоящата процедура за възлагане е разписана във връзка с реализацията на проект „Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково“ съгласно административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН-BG16RFOP001-1.012-0004-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г., процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.012 „Изпълнение на интегрирани планове за градско … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елпак Лизинг ЕООД КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД ТРАНС КО 04 ЕООД