Доставчик: Номад енерджи къмпани ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Номад енерджи къмпани ЕООД

2023-08-25   „Доставка на електрическа енергия – средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите... (Добруджански земеделски институт)
Доставка на електрическа енергия – средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2023-08-22   „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Ивайловград“ (Община Ивайловград)
Предметът на обществена поръчка е доставка, осъществявана чрез покупко-продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени от координатор на балансираща група съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ) и Правилата за търговия с електрическа енергия. При доставката следва да се доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2023-07-18   Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Първомай (Община Първомай)
Обществена поръчка е за избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор за балансираща група, на който да се възложи договор за комбинирани услуги по смисъла на чл.20 от ПТЕЕ, а именно покупка на електроенергия и плащане на всички използвани от възложителя като краен клиент услуги: „достъп до/ за пренос през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“ и „отговорност за балансиране“, задължения към обществото, ДДС, акциз, други регулаторни такси, които са или може да бъдат … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2023-07-14   „ Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор за балансираща група за нуждите на „МБАЛ... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ АД)
Доставка на нетна активна електроенергия средно/ниско напрежение за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон”- Ямбол“ АД, включително осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички други дейности свързани с участие в свободния пазар на електроенергия. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 /дванадесет/ месеца и влиза в сила от датата на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2023-07-10   ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА СВОБОДЕН ПАЗАР ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СВОГЕ ЗА ОБЕКТИ, ПРИСЪЕДИНЕНИ НА НИСКО... (Община Своге)
ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА СВОБОДЕН ПАЗАР ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СВОГЕ ЗА ОБЕКТИ, ПРИСЪЕДИНЕНИ НА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ Срокът за изпълнение на договора е за период от 12 (дванадесет) месеца и започва да се изпълнява считано от 00:00 часа на датата на потвърждение от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) ЕАД на първия регистриран график за доставка. Прогнозното количество за срока на договора: 1865.112 MWh за нуждите на 288 обекта, присъединени на ниско напрежение. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2023-06-22   Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво ниско напрежени от координатор на балансираща група за... (ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД)
Предметът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите на „Втора МБАЛ – София” ЕАД, за срок от 12 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2023-05-25   Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група на обекти на... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ АД)
Настоящата обществена поръчка е с предмет доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група на обекти на МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД гр. Ловеч с пълно администриране на информационния поток с Електроенергиен системен оператор (EСО) и поемане на разходите за небаланси. Прогнозно количество за срок от 12 месеца e 823 924 kWh нетна активна електрическа енергия. Предложената от участника Търговска надбавка в лева без ДДС за 1 (един) MWh следва да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2023-03-22   „Доставка на електрическа енергия” (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА ЕООД)
Доставка на активна ел.енергия за ниско напрежение. Прогнозното й количество е 500 MWh за срока на изпълнение на ОП. Местата за доставка са две, те се намират в гр.Стара Загора и са посочени в техническите спецификации. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2023-02-24   „Доставка на електрическа енергия за улично осветление на територията на Община Стара Загора" (ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА)
Предмет на настоящата процедура е доставка на активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Община Стара Загора, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне и подаване на товарови графици от координатора на балансиращата група, поемане на отговорността за балансиране и всички дейности свързани с участие в либерализирания пазар на електрическа енергия на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2023-02-22   „Доставка на електрическа енергия СРН по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за... (Българско национално радио)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на електрическа енергия средно ниско напрежение (НН) по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на обекти Българското национално радио, съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). Изпълнителят следва да осигури прогнозното количество електрическа енергия в съответните срокове, да извършва всички … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2023-02-20   Доставка на електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за обекти,... (Народно събрание)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за обекти, управлявани от Народното събрание в гр. София, гр. Банско и гр. Велинград, съгласно разпоредбите на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). Обществената поръчка включва следните 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение и изпълнение функциите на координатор на стандартна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2023-02-10   „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител”... (УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ "СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ" ЕАД)
Предметът на поръчката е доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво средно напрежение от координатор на балансираща група за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД. Обществената поръчка има за цел да бъде избран доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, като се сключи договор, за комбинирани услуги по смисъла на чл. 20 от ПТЕЕ, за срок от 12 месеца. Прогнозното количество нетна активна електрическа енергия на ниво средно напрежение за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2023-02-07   „Доставка на нетна активна електрическа енергия при ниско напрежение и избор на координатор на стандартна... (Българска телеграфна агенция)
„Доставка на нетна активна електрическа енергия при ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българската телеграфна агенция ”. Възлагането на обществената поръчка има за цел сключване на договор за комбинирани услуги по смисъла на чл. 20 от ПТЕЕ, а именно доставка на електрическа енергия и плащане на всички използвани от Възложителя като краен клиент услуги: „достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“, „пренос на електрическа енергия … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2023-01-30   Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на обекти на Военна академия „Георги Стойков... (Военна академия "Г. С. Раковски" - гр. София)
Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на обекти на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, включваща 2 (две) обособени позиции: - Обособена позиция №1 ,,Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на Военна академия „Георги Стойков Раковски” за обекти на територията на Военна академия „Георги Стойков Раковски”; - Обособена позиция №2 ,,Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на Военна академия „Георги Стойков Раковски” … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2023-01-19   „Доставка на електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите... (Министерство на Правосъдието)
Доставката на електрическа енергия трябва да бъде в съответствие с действащите нормативни документи: Закон за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД Номад енерджи къмпани ЕООД
2023-01-04   "Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща... (Главна дирекция "Изпълнение на наказанията")
Обществената поръчка е за избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение на свободния пазар по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ECO и поемане на разходите за небаланси на териториалните поделения на ГДИН. Общото прогнозно количество за доставка на нетна електрическа енергия на ниво ниско и средно напрежение за нуждите на обектите на ГДИН за срок от 12 /дванадесет/ месеца е 17 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-12-21   Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за ниско напрежение, за... (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР)
Предметът на обществената поръчка е доставка на нетни количества активна електрическа енергия на ниско напрежение, до обектите на ГДПБЗН - МВР и териториалните й звена и предоставяне на услуги чрез извършване на дейност като координатор на стандартна балансираща група, съгласно ЗЕ (Закон за енергетиката), ПТЕЕ (Правила за търговия с електрическа енергия) и ПИКЕЕ (Правила за измерване на количеството електрическа енергия). Възлагането на обществената поръчка има за цел сключване на договор за комбинирани … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-11-02   Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение от изпълнител, координатор на балансираща група, за нуждите... (Община Хасково)
Предмет на обществената поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Хасково. Доставката на електрическа енергия трябва да бъде в съответствие с действащите нормативни документи: Закон за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). Обемът на поръчката се прогнозира … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-10-26   "Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сградата на... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД)
Поръчката се обявява във връзка със Закона за енергетиката (ЗЕ) и въведената с него Директива (ЕО) 72/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия за осъществяване на процеса по смяна на доставчик на електрическа енергия. Описание на Обекта на Доставки Захранваният обект е с потребление на електрическа енергия в рамките на 24 часов график, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден. Обектът на Възложителя е присъединен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-09-30   „Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение от координатор на стандартна... (Столична община)
Настоящата обществена поръчка има за цел доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси на обекти на СО, по обособени позиции. Прогнозното количество на електрическа енергия за срок от 24 месеца е 65 468 (Шестдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и осем) мегаватчаса нетна активна електрическа енергия ниско и средно напрежение, а за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Кумер ООД Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-09-01   “ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА... (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ-ВАРНА ЕООД)
Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна“ЕООД. С настоящата обществена поръчка „СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна“ЕООД, в качеството си на краен клиент, по смисъла на Закона за енергетиката, има за цел избор на: доставчик на нетна електрическа енергия – напрежение за обектите, посочени в Приложение №1, представляващо неразделна част от настоящата документация и координатор на стандартна балансираща група. При изпълнение на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-08-22   „Доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение за обекти на Земеделски институт /ЗИ/ Стара Загора” (Земеделски институт - Стара Загора)
„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Земеделски институт /ЗИ/ Стара Загора”-900 MW/h за срок от 12 месеца,с възможност за удължаване срока на договора с до 3 месеца ,включваща опция-допълнителна доставка -225 MW/h Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-08-19   „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно/ниско напрежение) и избор на координатор на... (Община Септември)
1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Септември за срок от 24 (двадесет и четири) календарни месеца“ Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка 2. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА Настоящата обществена поръчка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-08-15   «Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ЮЗУ «Неофит Рилски» -... (Югозападен университет "Неофит Рилски")
Предмет за възлагане на обществената поръчка е избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ЮЗУ «Неофит Рилски» - Благоевград. Откритата процедура е за възлагане на обществена поръчка за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на 21 обекта на ЮЗУ „Неофит Рилски“, мрежа ниско и средно напрежение. Цената включва активна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-08-02   Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно и ниско напрежение) - продължава в поле II.2.14 (Национален институт по метеорология и хидрология)
Обществената поръчка има за цел избор на изпълнител за доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно и ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за период от 12 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-07-27   „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите, предоставени за... (Висш съдебен съвет)
Настоящата обществена поръчка е доставка на електрическа енергия за обектите, предоставени за управление на Висшия съдебен съвет, присъединени на средно и ниско напрежение. Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде избран доставчик на електрическа енергия за обектите, предоставени за управление на Висшия съдебен съвети сключен на договор с един изпълнител. Обхватът на обществената поръчка включва доставка на нетна активна електрическа енергия от Изпълнител, координатор на балансираща група, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-07-22   „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Университетска... (Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Пловдив АД)
Обект на обществената поръчка по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки е доставка. Предмет на обществената поръчка е „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив АД“ с изисквания съгласно Техническата спецификация и проекта на договор неразделна част от документацията за обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-07-13   Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на Университет по... (УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ)
Дейностите, предмет на възлагане, се изразяват в доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазар за обекти-сгради собственост на УХТ находящи се в гр. Пловдив и една в землището на язовир „Батак“, местност „Дъното“. Предметът на обществена поръчка е доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-07-04   „Доставка на нетна активна електрическа енергия до обекти на Община Кнежа, Кметство Бреница, Кметство Еница и... (Община Кнежа)
Изпълнението на предмета на поръчката следва да се извършва при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на доставки от такъв характер и да включва следните дейности: оформяне на необходимите документи и регистрация при първоначалната смяна на доставчика на електрическа енергия и координатор на балансиращата група; планиране и прогнозиране на потреблението за изброените по- горе обекти от името на възложителя; изготвяне, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „СТРАБАГ АГ - клон България“ КЧТ „СТРАБАГ Сп.з.о.о. - клон България“ КЧТ „Щрабаг Рейл ГмбХ - клон България“ КЧТ Джи Пи Груп АД Консорциум „Щрабаг Джи Пи Рейл 2017“ ДЗЗД Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-06-29   Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Русенски университет... (Русенски университет "Ангел Кънчев")
Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на възложителя. Мястото на изпълнение на поръчката се отнася до обекти на възложителя, разположени в град Русе, съответните филиали и бази. Допълнителни разяснения са предоставени в указанията на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-06-21   „Доставка на електрическа енергия за нуждите на Министерство на земеделието (МЗм)“ (Министерство на земеделието)
Предметът на настоящата поръчка е сключването на договор с един изпълнител след провеждане на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), за избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и на координатор на балансираща група за обекти, предоставени за управление на Министерство на земеделието (М3м), както и изпълнение на всички дейности, съгласно изискванията на възложителя, подробно описани в Техническата спецификация. Поръчката се обявява във връзка с Директива … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-06-09   Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на... (Икономически университет - Варна)
Предметът на поръчката е доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение (НН) от координатор на стандартна балансираща група. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-06-03   „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение на функциите на координатор на стандартна балансираща група... (Българска академия на науките)
Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение на функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелни звена на БАН. Поръчката се обявява като съвместно възлагане, съгласно чл. 8 от ЗОП, съответно на БАН и още 36 Институтa/Самостоятелни научни Звена на БАН. В поръчката участват общо 37 Възложители. На основание чл. 8, ал. 1 от ЗОП, БАН е сключила Споразумения за съвместно възлагане на обществената поръчка с всички Звена, които … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-06-02   „Доставка на нетна електрическа енергия, ниско напрежение по свободно договорени цени за обекти на ОДМВР Шумен, за... (Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Шумен)
Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури доставка на нетна електроенергия ниско напрежение за обекти на ОДМВР Шумен на територията на област Шумен (по списък) по свободно договорени цени; включване на обектите в стандартна балансираща група, като непряк член, с координатор Изпълнителя (като Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група), вкл. осигуряване на услуги по: прогнозиране на потреблението на електрическа енергия, планиране, заявяване и балансиране; изготвяне и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-05-31   „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ниско напрежение за... (Община Павел баня)
Продължение от Раздел II.1.1) Наименование:...второстепенните разпоредители с бюджет и структурните звена на територията на общината“. Предметът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от координатор на балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси, за нуждите на Община Павел баня, второстепенните разпоредители с бюджет и структурните звена на територията на общината. Прогнозното количество … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-05-25   Доставка на електрическа енергия за нуждите на „КОЦ-Бургас“ ЕООД, за срок от 24 месеца (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС ЕООД)
Доставка на нетна електрическа енергия - ниско напрежение, от координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 месеца. Доставката ще се извършва до четири броя измервателни точки, за всеки един от самостоятелно обособените обекти на Възложителя, намиращи се на един и същи адрес на изпълнение на поръчката. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-05-17   “Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение по свободно договорени цени и изпълнение на функциите на... (Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Варна)
Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури доставка на нетна електроенергия ниско напрежение за обекти -недвижими имоти предоставени за управление на ОДМВР Варна и на територията на област Варна (по списък) по свободно договорени цени; включване на обектите в стандартна балансираща група, като непряк член, с координатор Изпълнителя, вкл. осигуряване на услуги по: прогнозиране на потреблението на електрическа енергия, планиране, заявяване и балансиране; изготвяне и подаване на почасови дневни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-04-26   „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно и ниско напрежение) и избор на координатор на... (УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" БУРГАС)
„Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно и ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за недвижимите имоти на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-04-18   Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за... (Агенция по вписванията)
Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията - ниско напрежение Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-04-18   „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД“ (Община Свиленград)
Обществената поръчка има за цел да обезпечи нуждите на Община Свиленград от доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти на територията на Община Свиленград за срок от 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на регистрация на първия регистриран график с опция за удължаване на срока на договора с 3 /три/ месеца и опция за допълнителни доставки. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на възложителя … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-04-04   Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Чирпан (Община Чирпан)
Предмет на настоящата процедура е доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на община Чирпан, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-03-31   „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на „Софийски... (СОФИЙСКИ ИМОТИ ЕАД)
Настоящата обществена поръчка има за цел доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение, до обекти на „Софийски имоти“ ЕАД, подробно изброени и описани в Техническата спецификация - Приложение № 1 и избор на координатор на стандартна балансираща група съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставка на електрическа енергия (в т.ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-03-30   „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за... ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
Доставка (продажба) на нетна активна ел. енергия /ниско/ напрежение от изпълнител и избор на координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ “Д-р Ив Селимински-Сливен” АД.Срок за изпълнение: 12 месеца, считано от датата на потвърждение на първия график за доставка.Място на изпълнение: Шест обекта, собственост на МБАЛ „Д-р Ив Селимински-Сливен” АД, находящи се в гр. Сливен и Сливенски минерални … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-03-25   „Доставка на нетна активна електрическа енергия и осъществяване задълженията на координатор на стандартна... (Община Гоце Делчев)
Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия и осъществяване задълженията на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на община Гоце Делчев. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-03-23   “Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на средно напрежение за... (СВОБОДНА ЗОНА-РУСЕ ЕАД)
Предметът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия на средно напрежение от координатор на балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси, за нуждите на “СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ” ЕАД. Предметът на поръчката включва и администриране на сумите за нормативно определените такси, мрежови услуги и акциз. Същите ще бъдат заплащани от възложителя на изпълнителя. Във връзка с горното с изпълнителя ще бъде сключен договор за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-03-23   „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на БНР“ (Българско национално радио)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на електрическа енергия ниско напрежение (НН) по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на обекти Българското национално радио, съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). Обектите на възложителя, включени в обхвата на настоящата поръчка, не са регистрирани на пазара по свободно договорени цени на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-03-18   „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Поръчката е за избор на доставчик на електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” за ниско напрежение за 5 бр. обекти, подробно посочени в Спецификация от документацията. Предметът на поръчката включва и администриране на сумите за нормативно определените такси, мрежови услуги и акциз. Същите ще бъдат заплащани от Възложителя на Изпълнителя. Срок за изпълнение на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-03-15   „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Левски” (Община Левски)
Доставка на 1700 MW /часа нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Левски Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-03-15   „ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИТЕ... ("СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ВИТА" ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия и осъществяване задълженията на координатор на балансираща група. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-03-14   „Доставка на ел. енергия по свободно договор. цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от... (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за срок от една година. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД
Свързани търсения 🔍