2023-02-28   „Определяне на изпълнител за строителство,основен ремонт,рехабилитация и текущо поддържане на улиците, общинските... (Община Бургас)
Настоящата процедура цели сключване на Рамково споразумение между Община Бургас и един изпълнител по всяка една от обособените позиции. Дейностите, подлежащи на възлагане по реда на рамковото споразумение, ще бъдат индивидуализирани с писмени възлагания до потенциалния изпълнител по съответната обособена позиция. С оглед на спецификата, сложността и комплексността на видовете работи, които следва да се извършват, същите не биха могли да се определят предварително. При осъществяване предмета на поръчката … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Битумина Гмбх - България ЕООД Джи Пи Груп АД ПЪТСТРОЙ ВДХ ЕАД
2022-09-29   „Подновяване на железния път от км. 34+882 до км. 38+203 и от км. 41+585 до км. 46+897 с обща дължина 8 633 метра в... (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
Поръчката вкл. изпълн. на следните дейности: -изготв. на раб. проект -изпълн. на СМР Осн. ремонтни дейности: -изпълн. на строит. по част долно строене -изпълн. на строит. по част горно строене -демонтаж на стар и полагане на нов железен път -пресяване на баласт. призма,баластиране и нивелации -полагане на безнаставов път и заваряване на новите релси -Смяна на прелезната настилка на прелез на км 43+680 -Изграждане на нов перон на спирка Кривня -изправяне на стълбовна линия,минимум на 1 анкърно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Джи Пи Груп АД ДЗЗД "ГРУП РЕЙЛ ВЕТОВО" РейлРън-България ЕООД
2022-09-19   СМР за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на ПТ "Росенец" към нормативните изисквания и добрите европейски практики–Етап... (ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД)
Строително-монтажни работи (СМР) за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на ПТ „Росенец към нормативните изисквания и добрите европейски практики–Етап 2 и Изграждане на ВРУ-Етап 4, които най-общо обхващат СМР 1-ва категория за Реконструкция на Пирс 2 включваща докинг система, фендерна система, швартова система, монтаж на нови претоварни ръкави и др; Реконструкция на Пирс 3 включваща северна вързална пала, технологична пала, южна вързална пала и др. Изграждане на Противопожарна система на Пирс 2 и 3, включваща … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКЗ - БУРГАС ЕООД Джи Пи Груп АД МОНТАЖИ-В ЕООД Обединение "ТЕРМИНАЛ РОСЕНЕЦ 2"
2022-07-04   „Доставка на нетна активна електрическа енергия до обекти на Община Кнежа, Кметство Бреница, Кметство Еница и... (Община Кнежа)
Изпълнението на предмета на поръчката следва да се извършва при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на доставки от такъв характер и да включва следните дейности: оформяне на необходимите документи и регистрация при първоначалната смяна на доставчика на електрическа енергия и координатор на балансиращата група; планиране и прогнозиране на потреблението за изброените по- горе обекти от името на възложителя; изготвяне, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „СТРАБАГ АГ - клон България“ КЧТ „СТРАБАГ Сп.з.о.о. - клон България“ КЧТ „Щрабаг Рейл ГмбХ - клон България“ КЧТ Джи Пи Груп АД Консорциум „Щрабаг Джи Пи Рейл 2017“ ДЗЗД Номад енерджи къмпани ЕООД
2022-06-15   Изграждане на булеварди от Третия градски ринг, по обособени позиции (Столична община)
Изграждане на булеварди от Третия градски ринг, по обособени позиции: Обособена позиция №1. Изграждане по регулация на ул. “Филип Кутев“ от ул. “Сребърна“ до бул. “Симеоновско шосе“, район Лозенец. Обособена позиция №2. Изграждане на бул. „Тодор Каблешков“ от ул. „Луи Айер“ до бул. „Черни връх“, район Триадица. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН АД Джи Пи Груп АД ДЗЗД „ФИЛИП КУТЕВ”
2021-10-26   Ремонт и реконструкция на столични булеварди и общински пътища по обособени позиции (Столична община)
Ремонт и реконструкция на столични булеварди и общински пътища по обособени позиции. Обособена позиция № 1: Реконструкция на ул. "Опълченска" от бул. "Тодор Александров" до бул. "Сливница". Обособена позиция № 2: Ремонт и рехабилитация на транспортен тунел по бул. "Царица Йоанна". Обособена позиция № 3: Реконструкция на ул. "Народен герой" от бул. "Цар Борис III" до ул. "Любляна". Обособена позиция № 4: Ремонт на общински пътища: 4.1. Ремонт на пътя от квартал "Вердикал" до разклона за Клисурски манастир … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД Джи Пи Груп АД ДЗЗД "ЛЮЛИН ГРУП" Инжстройинженеринг ЕООД ОБОНАТО БИЛД ЕООД Опълченска Смарт Билд Дигитал ЕООД ТРЕЙС БГ ЕООД Трейс Груп Холд АД
2021-04-16   Инженеринг за обекти „Реконструкция на деривация Ясна поляна“ („Водоснабдяване и канализация“ ЕАД — Бургас)
Инженеринг за обекти: Реконструкция на Деривация Ясна Поляна, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1 - Реконструкция на Деривация Ясна Поляна от НВ 4000 m3 до НВ на гр. Приморско; Обособена позиция 2 - Реконструкция на Деривация Ясна Поляна от ГРШ 1 до връзка към водоеми гр. Царево; Обособена позиция 3 - Реконструкция на Деривация Ясна Поляна от ГРШ 1 до отклонение към гр. Созопол; Обособена позиция 4 - Реконструкция на Деривация Ясна Поляна от отклонение към гр. Созопол до гр. Черноморец. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВиК ИНФРАСТРУКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД Джи Пи Груп АД ДЗЗД "ВиК ГРУП ЯСНА ПОЛЯНА" ДЗЗД "Проджект Плюс" КИД ПЛЮС ЕООД РТ ПРОДЖЕКТ ЕООД
2020-03-27   „Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали/обор във връзка с Реконструкция... (Водоснабдяване и канализация — Шумен ООД)
“Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор) във връзка с Реконструкция на довеждащ водопровод от яз.Тича до НВ 13 000 – град Шумен, по 3 обособени позиции “: Обособена позиция №1:„Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор) за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от яз.Тича до РШ Търговище HDPE или чугун. тр. (в местата на пресичане на реката – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Билдинг Комфорт“ ЕООД „Водстрой ВТ“ АД „Джи Пи Груп“ АД „Сет Инженеринг“ ЕООД Билдинг Комфорт ЕООД Водстрой ВТ АД Джи Пи Груп АД ДЗЗД „Тича 2020“ ДЗЗД Тича 2020 Сет Инженеринг ЕООД Сетинженеринг ЕООД
2019-12-18   Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, линия 3, етап III — участък под бул. Владимир Вазов от... („Метрополитен“ ЕАД)
Обществената поръчка е за изготвяне на технически (работен) проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на участък от трета метролиния. Общата дължина на участъка, включително метростанциите, е 3 060 м. По трасето се изграждат 3 подземни метростанции — МС2, МС3 и МС4, и 2 междустанционни вентилационни уредби. Оборотът на подвижния състав се осъществява чрез оборотен участък след МС2. Предвижда се метростанциите да са със странични перони, които откъм коловозите да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Джи Пи Груп АД ДЗЗД СИМЕНС МОБИЛИТИ СИМЕНС МОБИЛИТИ ГмбХ Германия Сименс Мобилити ЕООД Трейс Груп Холд АД ХСС - МОНОЛИТ СОФИЯ ДЗЗД
2018-07-19   Извършване на строително-монтажни работи във връзка с изпълнението на проект „Реконструкция и изграждане на улична... (Община Каварна)
Проектът включва изграждане и реконструкция на: 1) „Изграждане на улична мрежа в с. Божурец, община Каварна“; и 2) „Реконструкция на улица „Сава Ганчев“, гр. Каварна“ Изпълнението на поръчката е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на пътната настилка с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, добро отводняване на участъците и околните пространства. Осигуряване на достъпна среда. Реконструкцията на ул. „Сава Ганчев“, гр. Каварна ще … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Джи Пи Груп АД
2018-05-02   Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на... (Община Козлодуй)
Изпълнението на поръчката включва изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) — реконструкция и рехабилитация на общински път VRC-1053 по плана на град Козлодуй, общ. Козлодуй, свързващ републикански път II-11 с пристанище Козлодуй в участъка от км 1+406,18 (ОТ 632) до към 2+840,23 (ОТ 1002) и от км 4+589,00 (ОТ 34) до към 6+912,52, както и реконструкция и рехабилитация на общински път VRC-3054 по плана на с. Хърлец, общ. Козлодуй, свързващ републикански път II-11 с крепостта „Аугуста“. Целта на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Джи Пи Груп АД
2018-03-27   Рех-ция на ул. мрежа в гр. Нови пазар, обл. Шумен, в рамките на проект: „Пов - не кач-то на живот и създ. на оптим.... (Община Нови пазар)
Предмет на настоящата обществена поръчка е рехабилитация на улична мрежа — уличното платно и тротоарите на единадесет улици, на територията на гр. Нови пазар, обособени в 8 (осем) обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Пътно поддържане — Нови пазар“ ООД Билдстрой — Ко ООД Джи Пи Груп АД
2017-10-17   „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с 3 обособени позиции (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Предмет на настоящата обществена поръчка с три обособени позиции е „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница”. В този смисъл, цел на обществената поръчка е да бъде изградено трасето на АМ „Струма“ Лот 3.1 от км 366+000 до км 370+400, включващо и тунел с дължина 2 км. Поръчката за всяка обособена позиция ще бъде изпълнена в съответствие с договорните условия на FIDIC Жълта книга. В изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, следва да се изготвят … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Виа План“ ЕООД „ГБС — Инфраструктурно строителство“ АД „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД „Главболгарстрой интернешънъл“ ЕАД „Главболгарстрой“ АД „Глобал Кънстръкшън“ АД — правоприемник... „Глобал Кънстръкшън“ ООД „Джи Пи Груп“ АД „ПСТ Груп“ ЕАД ВИА План ЕООД ГБС — Инфраструктурно строителство АД Главболгарстрой АД Главболгарстрой интернешънъл ЕАД ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН АД правоприемник на... Глобъл Кънстръкшън ООД Джи Пи Груп АД ДЗЗД „АМ Струма Тунел 2018“ ДЗЗД „Железница-север“ ДЗЗД АМ Струма Тунел 2018 ДЗЗД ЖЕЛЕЗНИЦА - СЕВЕР ДЗЗД Железница-север ПСТ груп ЕАД
2017-07-04   Модернизация на железопътен участък Елин Пелин — Костенец, по обособени позиции (ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“)
Обособена позиция 1: Модернизация на железопътната отсечка от км 22+554 до км 42+200. Обособена позиция 2: Модернизация на железопътната отсечка от км 42+200 до км 62+400. Обособена позиция 3: Модернизация на железопътната отсечка от км 62+400 до км 73+598. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „БИТУМИНА ГмбХ - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД „Битумина ГмбХ — България“ ЕООД „ВДХ“ АД „Дженгиз Иншаат Санайи ВЕ Тиджарет Аноним... „Дженгиз Иншаат Санайи ВЕ Тиджарет Аноним... „Джи Пи Груп“ АД „Дуйгу Мюхендислик Иншаат Туризм Дъш... „Евро Път“ ДЗЗД „Инжстройинженеринг“ ЕООД „СТРАБАГ АГ - клон България“ КЧТ „Страбаг АГ — клон България“ КЧТ „СТРАБАГ Сп.з.о.о. - клон България“ КЧТ „Страбаг Сп.з.о.о. — клон България“ КЧТ „Щрабаг Рейл ГмбХ - клон България“ КЧТ „Щрабаг Рейл ГмбХ — клон България“ КЧТ ВДХ АД Джи Пи Груп АД ДЗЗД „Джен-Дуй ЖП Елин Пелин“ ДЗЗД „ДЖЕН-ДУЙ ЖП ЕЛИН ПЕЛИН” ДЗЗД „Джен—Дуй ЖП Елин Пелин“ Консорциум „Щрабаг Джи Пи Рейл 2017“ ДЗЗД
2017-01-16   „Инженеринг за прилагане на мерки за енерг. ефект. на многофамилни жилищни сгради в изпълнение на проекти... (Община Разлог)
Изпълнението на поръчката включва следните дейности: 1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект, съгласно техническите спецификации към документацията за възлагане на обществена поръчка и съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 2. Изпълнение на Строително-монтажни работи /СМР/ по реализиране на строителството на обекта в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и техническата спецификация към документацията за възлагане на обществената … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алфа Билд Инженеринг ЕООД Архитектурно студио Бояна ЕООД БИ 59 ЕООД БКС ЕООД Винстрой ООД Джи Пи Груп АД Джи проектиране ДЗЗД Доми 97 ООД Доми Инженеринг ДЗЗД Инвестиционно проектиране ЕООД Миле Инженеринг ЕООД Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев ООД Обединение Престиж Билд ПИРИН БОЯНА ДЗЗД Пиринстройинженеринг ЕАД Престиж Бизнес 93 ООД Престиж Билд ДЗЗД Рила Консулт ЕООД Фари Консулт ДЗЗД Фариемс ЕООД
Свързани търсения 🔍