Доставчик: ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СЛИВЕН ЕООД

6 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СЛИВЕН ЕООД

2023-09-28   „Зимно поддържане на 321.40 км. общински пътища на територията на Община Сливен за периода от 01.11.2023 г. до... (Община Сливен)
За зимното поддържане и снегопочистване през зимни сезони 2023 - 2025 година и се предвиждат следните видове дейности: -Снегопочистване на пътищата (патрулно и/или периодично, лв./км.), включващо разчистване на пътното платно от сняг, от снежни валове, преспи и снегонавявания, отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове, до постигане на съответни степени и ниво на зимно поддържане. Снежните маси се разчистват по цялата широчина на пътното платно; - Опесъчаване (обезопасяване на пътищата срещу … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛФОРЕСТ 2012 ООД ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СЛИВЕН ЕООД
2023-03-22   „Определяне на изпълнител за строителство на 2 /два/ обекта - Лот 31а и Лот 31б на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020... (Агенция "Пътна инфраструктура")
...прод. от II.1.1. Обособена позиция 1: Лот 31а „Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 34+400 до км 46+290, с обща дължина 11,890 км, област В. Търново“ ; Обособена позиция 2: Лот 31б „Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 15,101 км, област Сливен“ Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за строителството на всяка една от обособените позиции и да се сключат договори за тяхното изпълнение, с оглед подобряване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Нивел строй ЕООД Пътни строежи - Велико Търново ЕАД ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СЛИВЕН ЕООД СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД СТРОИТЕЛСТВО ЛОТ 31
2022-08-17   „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни... (Агенция "Пътна инфраструктура")
продълж. от поле II.1.1)... ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ БУРГАС; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ СЛИВЕН; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ СТАРА ЗАГОРА; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ЯМБОЛ“ Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища на територията на ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, по обособени позиции, както следва: • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ БУРГАС; • ОБОСОБЕНА … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бгнова АД БЕРКО-90 - БЕРКОВСКИ С-ИЕ СД ПОДДЪРЖАНЕ 2022 ПОДДЪРЖАНЕ РПМ - СЛИВЕН ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СЛИВЕН ЕООД ТРЕЙС БГ ЕООД Трейс Груп Холд АД
2022-08-05   „Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи на шест мостови съоръжения, част от Републиканската пътна... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Предметът на обществената поръчка, за всяка една обособена позиция, включва описание на дейностите по поръчката, както следва: А) Етап I - Изпълнение на СМР: Б) Етап II - Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове. В) Всички останали дейности, необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на строежа; Г) Всички останали задължения на Изпълнителя по Договора на Консултанта. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ ЛЕНД КО АД ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД ОРС - ИНФРАСТРУКТУРА ООД ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СЛИВЕН ЕООД
2021-07-20   „Зимно поддържане на 321.40 км. общински пътища на територията на Община Сливен за периода от 01.11.2021 г. до... (Община Сливен)
За зимното поддържане и снегопочистване през зимни сезони 2021 - 2023 година и се предвиждат следните видове дейности: — Снегопочистване на пътищата (патрулно и/или периодично, лв./км.), включващо разчистване на пътното платно от сняг, от снежни валове, преспи и снегонавявания, отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове, до постигане на съответни степени и ниво на зимно поддържане. Снежните маси се разчистват по цялата широчина на пътното платно, — Опесъчаване (обезопасяване на пътищата срещу … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛФОРЕСТ 2012 ООД ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СЛИВЕН ЕООД
2021-04-29   Сключване на рамково споразумение за доставка на материали за нуждите на Община Русе и второстепенните ѝ... (Община Русе)
Обособена позиция № 1: Доставка на асфалтови смеси и битумни продукти. Обособена позиция № 2: Доставка на скални фракции. Обособена позиция № 3:Доставка на бои, грундове и лакови покрития. Обособена позиция № 4: Доставка на метали. Възложителят предвижда да сключи рамковите споразумения с 3 (трима) потенциални изпълнители за всяка обособена позиция поотделно. Ако при провеждане на процедурата се установи, че не е налице достатъчен брой потенциални изпълнители, които отговарят на критериите за подбор … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИЛД РЕНТ БГ АД ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ ЕС ЕООД МЕГАХИМ АД Пътинженеринг АД ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СЛИВЕН ЕООД Смарт Бизнес Къмпани ЕООД Хидрострой АД