Доставчик: Содексо ПАСС България ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Содексо ПАСС България ЕООД

2023-05-16   Предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите на администрацията и общинските структури към Община... (Община град Добрич)
Процедурата се провежда с цел на работниците и служителите от Общинска администрация Добрич и бюджетните структури към Община град Добрич от средствата за СБКО за 2023 година да се предоставят ваучери за храна от оператор, получил разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна на основание чл.5 от Наредба 7/09.07.2003 г. на МТСП и МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Содексо ПАСС България ЕООД
2023-04-13   Отпечатване и доставка на ваучери за храна, съгласно Наредба № 11/ 21.12.2005 г. и ваучери за храна на основание чл.... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Обществената поръчка има за цел сключване на договори с предмет: Отпечатване и доставка на ваучери за храна, съгласно Наредба № 11/ 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея и ваучери за храна на основание чл. 294, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) за сътрудниците на дружествата от групата на ЕВН, а именно Електроразпределение Юг ЕАД, ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД и ЕВН Център за услуги ЕООД, за период от 5 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Содексо ПАСС България ЕООД
2023-03-31   ”Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за правоимащите служители на Университет... (УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" БУРГАС)
”Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за правоимащите служители на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Настоящата процедура се организира и провежда от Възложителя с оглед изпълнение на задълженията му към правоимащите служители на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, съгласно Наредба №11/21.12.2005 год. Целта на процедурата е избор на изпълнител, който е оператор на ваучери за храна, получил разрешение и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Содексо ПАСС България ЕООД
2023-02-28   Избор на оператор за отпечатване на ваучери за храна за персонала на УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович АД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Избор на оператор за отпечатване на ваучери за храна за персонала на УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД за 12 месеца Ваучерите за храна ще се поръчват и ползват от персонала при УМБАЛ Проф.д-р Ст.Киркович АД, гр. Стара Загора. Доставката се извършва след предварително предоставена писмена заявка за необходимите количества ваучери и номиналната им стойност от УМБАЛ Проф.д-р Ст.Киркович АД, гр. Стара Загора. Определеният за изпълнител на поръчката предоставя ваучерите за храна след получаване на писмена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Содексо ПАСС България ЕООД
2023-02-27   Изработка и доставка на ваучери за храна (Център за спешна медицинска помощ - София)
Предметът на поръчката е изработка и доставка на ваучери за храна на основание Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Содексо ПАСС България ЕООД
2023-02-16   „Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и доставяне на ваучери за храна за служители на МБАЛ... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН - ПЛОВДИВ" ЕООД)
Поръчката включва доставка на ваучери за храна по Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор и ваучери за храна по Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или на добавки към нея, за период от 12 месеца и прогнозен обем, описан чрез посочената прогнозна стойност на поръчката и техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Содексо ПАСС България ЕООД
2023-02-09   „Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна по смисъла на чл. 209 от ЗКПО за персонала на „БДЖ... ("БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" съкратено "БДЖ - ПП" ЕООД)
Целта на настоящата обществена поръчка е сключването на рамково споразумение с неограничен кръг от потенциални изпълнители за изработване и доставка на ваучери за храна по смисъла на чл. 209 от ЗКПО за персонала на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД“, за четири години, с което се определят предварително някои от условията на договорите за възлагане на обществени поръчки, които възложителят „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД възнамерява да сключи. Изпълнителят на поръчката следва по заявка на Възложителя да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД Содексо ПАСС България ЕООД ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
2023-02-06   Изработка, отпечатване и доставка на ваучери за храна на персонала по Наредба № 11 от 21 декември 2005 г (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Изработка, отпечатване и доставка на ваучери за храна на персонала по Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. Ваучери за храна на персонала, осигурени от оператор на ваучери за храна, получил разрешение и осъществяващ дейност по реда и условията на Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Содексо ПАСС България ЕООД
2022-12-23   „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ, ОПАКОВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р... (Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Александър Чирков" ЕАД)
Предметът на възлаганата обществена поръчка включва изработването, отпечатването и доставката на ваучери за храна, използвани като средство за замяна от работещи в УМБАЛ „ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЧИРКОВ “ ЕАД, в търговски обекти, осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, с които операторът (Изпълнителят) има сключени договори за обслужване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Содексо ПАСС България ЕООД
2022-12-02   Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за правоимащия персонал на „БДЖ – Товарни превози”... (БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД)
Целта на провеждане на настоящата открита процедура е сключване на рамково споразумение за възлагане на обществената поръчка, въз основа на което ще се сключват индивидуални договори по реда на чл. 82 от ЗОП. Прогнозните номинални стойности за едногодишните периоди, ориентировъчният брой ваучери, местата на доставка и изискванията за изпълнение на обществената поръчка са описани в Техническата спецификация за обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД Содексо ПАСС България ЕООД ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Томбоу-България ООД
2022-11-18   “Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на “Дунав мост Видин-Калафат” АД... (Дунав мост Видин – Калафат АД)
Предоставяне на услуги, по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП, и по конкретно: Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на ”Дунав мост Видин-Калафат”АД през 2023 г. след провеждане на настоящата процедура и при условията на приложения договор и изискванията на Наредба №7 от 09.07.2003 год. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Содексо ПАСС България ЕООД
2022-11-11   „Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна по смисъла на Наредба № 11/21.12.2015 г. за четири години” ("БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" съкратено "БДЖ - ПП" ЕООД)
Целта на настоящата обществена поръчка е сключването на рамково споразумение с неограничен кръг от потенциални изпълнители за изработване и доставка на ваучери за храна, за персонала на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, работещ при условията определени в Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, за четири години, с което се определят предварително някои от условията на договорите за възлагане на обществени поръчки, които … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД Содексо ПАСС България ЕООД Томбоу-България ООД
2022-10-06   Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на НКИЗ ЕАД за 2023 г (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ ЕАД)
Целта на настоящата обществена поръчка е избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на "Национална компания индустриални зони" ЕАД за 2023 г. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Содексо ПАСС България ЕООД
2022-07-27   „Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и... (Главна дирекция "Изпълнение на наказанията")
Предметът на възлаганата обществена поръчка включва изработването, отпечатването и доставката на ваучери за храна, използвани като средство за замяна от служители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби, в търговски обекти, осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, с които операторът - изпълнител по договора за обществената поръчка има сключени договори за обслужване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Содексо ПАСС България ЕООД
2022-07-26   Избор на оператор за отпечатване, опаковане в пликове и доставка на ваучери за храна за нуждите на ЦПЗ - Русе ЕООД (Център за психично здраве - Русе ЕООД)
Предметът на възлаганата обществена поръчка включва отпечатване, опаковане в пликове и доставка на ваучери за храна, използвани като средство за замяна от служители на ЦПЗ-Русе ЕООД, в търговски обекти, осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, с които операторът (Изпълнителят) има сключени договори за обслужване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Содексо ПАСС България ЕООД
2022-07-22   Отпеч. и дост. на ваучери за храна за раб./служ. на ЖПС Враца, раб. в кариера Карлуково, имащи право на безпл. храна... (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
Целта на настоящата поръчка е избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за работници/служители на Железопътна секция Враца, работещи в кариера Карлуково и имащи право на безплатна храна съгласно чл. 285, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда /КТ/, във връзка с Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, издадена от Министерство на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 1 от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Содексо ПАСС България ЕООД
2022-07-21   ”Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за правоимащите служители на УМБАЛСМ „Н.И.... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Настоящата процедура се организира и провежда от Възложителя с оглед изпълнение на задълженията му към персонала на болницата, за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, съгласно Наредба №11/21.12.2005 год.Целта на процедурата е избор на изпълнител, който е оператор на ваучери за храна, получил разрешение и осъществяващ дейност по реда и условията на Наредба №7 от 09.07.2003 г. КОЛИЧЕСТВО И ОБЕМ: Прогнозно ориентировъчно количество (брой) ваучери за целия срок на договора е около общо 298 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Содексо ПАСС България ЕООД
2022-07-19   Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите на ДП НКЖИ (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
Целта на настоящата обществена поръчка е избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна, полагащи се като социална придобивка на работниците и служителите от ДП НКЖИ за период от три години.Предоставянето на ваучери за храна на работниците и служителите от ДП НКЖИ е ангажимент на Работодателя на основание т.1 – Подобряване социалния статус на работещите в ДП НКЖИ от действащата Социална програма. Съгласно чл.68, ал.2, т.1 от Колективния трудов договор 2022г., работодателят поема … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Содексо ПАСС България ЕООД
2022-06-17   ИЗРАБОТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА ДЕЖУРНИЯ ПЕРСОНАЛ НА ЦСМП - ШУМЕН И ИЗРАБОТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ... (ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ШУМЕН)
По ОП №1: Процедурата се провежда от Възложителя с оглед на задълженията му за осигуряване на храна на персонала, работещ на дежурства, регламентирано в Наредба №11/ 21.12.2005г. за определяне условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Целта на процедурата е избор на изпълнител - оператор на ваучери за храна, получил разрешение и осъществяващ дейност по реда и условията на Наредба №7 от 09.07.2003 г. на МТСП и МФ . По ОП №2: Процедурата се провежда от Възложителя с оглед … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Содексо ПАСС България ЕООД
2022-06-02   „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на БНТ“ (Българска национална телевизия)
Във връзка с Наредба № 7 от 9.7.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор и Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, Българска национална телевизия предоставя на всички свои служители, работещи по трудово правоотношение, средства за храна отделно от възнаграждението им, чрез предоставяне на ваучери за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Содексо ПАСС България ЕООД
2022-02-04   „Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Варна и второстепенните... (Община Варна)
Настоящата обществена поръчка има за цел да бъде избран изпълнител, получил разрешение за осъществяване на дейност като оператор от министъра на финансите по реда на чл.9, ал.4 от "Наредба №7/09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор", за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на служители на на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД Содексо ПАСС България ЕООД Томбоу-България ООД
2022-01-10   ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ, ОПАКОВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД (Университетска многопрофилна болница за активно лечение "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД)
Обектът на обществената поръчка обхваща осигуряване на ваучери за храна на служителите в УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД на основание чл. 209 от ЗКПО и чл. 13, ал. 1 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, изд. от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите (с последно изменение в ДВ. бр. 74 от 7.09.2018 г., изм. с Решение № 4344 от 3.04.2018 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Содексо ПАСС България ЕООД
2021-10-27   Отпечатване и доставка на ваучери (Софийска вода АД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е отпечатване и доставка на ваучери. Предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции: Първа обособена позиция - Отпечатване и доставка на ваучери за храна и Втора обособена позиция - Отпечатване и доставка на ваучери за социални придобивки. Изпълнителят отпечатва и доставя ваучерите за съответните обособени позиции всеки месец за служителите на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Содексо ПАСС България ЕООД
2021-09-21   „Избор на оператор за предоставяне на услуга по отпечатване и доставка на ваучери за храна и/или добавки към нея... (Топлофикация София ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Избор на оператор за предоставяне на услуга по отпечатване и доставка на ваучери за храна и/или добавки към нея (тонизиращи напитки) по реда на Наредба № 11/21.12.2005 г. на МТСП и МЗ и Наредба № 7/09.07.2003 г. на МТСП и МФ за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Содексо ПАСС България ЕООД
2021-06-30   Избор на оператор за отпечатване на ваучери за храна за ДП РАО (Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ ДП)
За работниците и служителите, които работят в среда с йонизиращо лъчение, в съответствие с Наредба № 11 от 21.12.2005 год. и чл. 46 от КТД, се осигурява безплатна храна под формата на ваучери съгласно изискванията на ТЗ № ТЗ-65/14.06.2021 г. Ваучерите за храна се отпечатват, персонализират в индивидуални пликове, пакетират и доставят след направена заявка от страна на Възложителя. Номиналната стойност на ваучерите е 1,00, 2,00, 3,00, 5,00, 10,00 и 20,00 лева. Необходимият прогнозен брой ваучери като … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Содексо ПАСС България ЕООД
2021-06-04   Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на ДП „Кабиюк“ за срок от 3... (Държавно предприятие „Кабиюк“ ДП)
ДП „Кабиюк“ провежда обществена поръчка за избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на ДП „Кабиюк“ за срок от 3 години 2021—2024 с цел обслужване нуждите на работниците и служителите в ДП „Кабиюк“ чрез предоставяне на ваучери за храна, отпечатани съобразно изискванията, посочени в Наредба № 7/9.07.2003 год. на МФ. Изпълнителят на поръчката трябва да отговаря на изискванията на чл. 4 от Наредба № 7/ 9.07.2003 г. на министъра на труда и социалната политика и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Содексо ПАСС България ЕООД
2021-05-21   Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“)
Предметът на възлаганата обществена поръчка включва изработването, отпечатването и доставката на ваучери за храна, използвани като средство за замяна от служители на на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ѝ служби, в търговски обекти, осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, с които операторът — изпълнител по договора за обществената поръчка, има сключени договори за обслужване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Содексо ПАСС България ЕООД
2021-04-15   Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна на служителите на БНР (Българско национално радио)
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна на служителите на БНР. Изпълнителят трябва по заявка на възложителя да отпечатва и предоставя ваучери за храна с нормативно установена защита, отговарящи на изискванията на чл. 22, ал. 2 от Наредба № 7/9.07.2003 г. издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите. Прогнозен обем на ваучерите за храна, които ще бъдат отпечатани за срока на действие на договора (общо) — … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Содексо ПАСС България ЕООД
2018-07-16   Сключване на рамково споразумение с предмет „Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за безплатна... („БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД)
Целта на настоящата процедура е сключването на рамково споразумение с неограничен кръг от потенциални изпълнители за изработване и доставка на ваучери за безплатна храна и/или добавки към нея за правоимащия персонал на „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД, работещ при специфичен характер и специфична организация на труда, за период от 4 години, с което се определят предварително някои от условията на договорите за възлагане на обществени поръчки, които възложителят „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД възнамерява … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Содексо Пасс България“ ЕООД Български пощи ЕАД Содексо ПАСС България ЕООД Томбоу България ООД
2014-11-26   Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на „Градски Транспорт“ ЕАД — гр. Варна („Градски транспорт“ ЕАД)
Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД — гр. Варна на основание Наредба № 7/9.7.2003 г. на МТСП и МФ, Наредба № 11/21.12.2005 г. на МТСП и МЗ и чл. 209 от ЗКПО. Доставката на ваучерите се извършва по предварителна заявка от възложителя, в количества, съгласно неговите нужди. Ваучерите за храна предлагани от оператора следва да съдържат всички реквизити съгласно чл. 22, ал. 2 от Наредба № 7/9.7.2003 г. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Содексо ПАСС България ЕООД
Свързани търсения 🔍