Доставчик: ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

7 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

2023-08-29   „Избор на оператор за отпечатване, опаковане в индивидуални пликове и доставка на ваучери за храна, съгласно Наредба... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Предметът на поръчката е избор на оператор за отпечатване, опаковане в индивидуални пликове и доставка на ваучери за храна, съгласно Наредба №11 от 21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
2023-05-02   Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД, гр. Лом (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ ЕООД)
Обект на обществена поръчка е: „предоставяне на услуга“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Предметът на възлагане на настоящата поръчка е ”Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД, гр. Лом’’ включва: осигуряване за срок от 12 месеца храна за персонала на МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД, гр. Лом чрез ваучери за храна. Изпълнението на поръчката следва да се осъществява чрез ежемесечно отпечатване и доставка на два вида … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
2023-04-10   „Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и доставяне на ваучери за храна за служители на „КОЦ –... (Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД)
Поръчката включва доставка на ваучери за храна по Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор и ваучери за храна по Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или на добавки към нея, за период от 12 месеца и прогнозен обем, описан чрез посочената прогнозна стойност на поръчката и техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
2023-04-07   Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
При изпълнение на обществената поръчка следва да се извършва отпечатване и периодична доставка на ваучери за храна с номинал 10 /десет/ лева, по предварителни заявки от Възложителя до Изпълнителя, в които се посочват броя, вида и номиналната стойност на заявените ваучери. Предоставянето на храни и хранителни продукти срещу представените от ползвателите ваучери ще става в търговските обекти, посочени от изпълнителя, с които той има сключени договори, съгласно изискванията на чл. 15 от Наредба № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
2023-03-10   „Определяне на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на персонала при Тракийски университет гр.... (Тракийски университет)
Ваучерите за храна ще се поръчват и ползват от отделните структурни звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. Доставката се извършва след предварително подадена писмена заявка за необходимите количества ваучери и номиналната им стойност от съответното структурно звено при Тракийски университет гр. Стара Загора. При подаване на заявките за отпечатване на ваучери, всяко структурно звено самостоятелно определя с каква номинална стойност да са ваучерите за съответния месец. Определеният за изпълнител … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
2023-02-09   „Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна по смисъла на чл. 209 от ЗКПО за персонала на „БДЖ... ("БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" съкратено "БДЖ - ПП" ЕООД)
Целта на настоящата обществена поръчка е сключването на рамково споразумение с неограничен кръг от потенциални изпълнители за изработване и доставка на ваучери за храна по смисъла на чл. 209 от ЗКПО за персонала на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД“, за четири години, с което се определят предварително някои от условията на договорите за възлагане на обществени поръчки, които възложителят „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД възнамерява да сключи. Изпълнителят на поръчката следва по заявка на Възложителя да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД Содексо ПАСС България ЕООД ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
2022-12-02   Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за правоимащия персонал на „БДЖ – Товарни превози”... (БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД)
Целта на провеждане на настоящата открита процедура е сключване на рамково споразумение за възлагане на обществената поръчка, въз основа на което ще се сключват индивидуални договори по реда на чл. 82 от ЗОП. Прогнозните номинални стойности за едногодишните периоди, ориентировъчният брой ваучери, местата на доставка и изискванията за изпълнение на обществената поръчка са описани в Техническата спецификация за обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД Содексо ПАСС България ЕООД ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Томбоу-България ООД
Свързани търсения 🔍