2023-05-05   „Извънгаранционна техническа поддръжка и текущ ремонт на автомобили на Изпълнителна агенция „Автомобилна... (Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация")
Извънгаранционна техническа поддръжка и текущ ремонт на автомобили на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, а именно за Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ - Бургас, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ - Варна, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ - Враца, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ - Плевен, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ - Пловдив, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ - Стара Загора и Регионална дирекция … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНДИ ООД Ем Ойл ЕООД Н И Т ОЙЛ ООД ТРЕЙДКАР БГ ЕООД Трейдкар Лев ООД
2023-03-10   „АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТ) НА АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА НА ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И... (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
Предмет на обществената поръчката е извършване на абонаментно сервизно обслужване и ремонт (при необходимост) на автомобилната техника на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”. Пълно описание на потребностите по вид и специфичните изисквания свързани с предмета на обособените позиции се съдържат в приложената Техническа спецификация – Приложение № 1. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Давит ЕК ЕООД Тара-Кар ООД ТРЕЙДКАР БГ ЕООД ХЕР 1 ЕООД
2023-03-01   Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за... (АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СЛИВЕН)
Предметът на поръчката обхваща осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП Сливен и ДСП на територията на област Сливен, включващо пълно сервизно и техническо обслужване, включващо извършване на профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, смяна на гуми, външно или вътрешно измиване, и извършване на задължителен годишен технически преглед на съответните моторни превозни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРЕЙДКАР БГ ЕООД
2023-02-24   „Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за... (АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СМОЛЯН)
Извършване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт, включително профилактика, диагностика, ремонт и монтаж на резервни части и консумативи, смяна на гуми, външно или вътрешно измиване, и извършване на годишен технически преглед за моторни превозни средства, собственост на Агенцията за социално подпомагане, предоставени за ползване на РДСП - Смолян и на ДСП на територията на област Смолян. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРЕЙДКАР БГ ЕООД
2023-01-16   Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за... (АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КЪРДЖАЛИ)
Предметът на поръчката обхваща осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Агенция за социално подпомагане, предоставени за ползване на РДСП – Кърджали и на ДСП на територията на област Кърджали, включващо: извършване на пълно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, смяна на гуми, външно или вътрешно измиване, и извършване на задължителен годишен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРЕЙДКАР БГ ЕООД
2022-12-20   Осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ-Русе (ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - РУСЕ)
Предметът на поръчката включва извършването на извънгаранционна поддръжка на служебните МПС, собственост на Възложителя АПИ – ОПУ Русе, по модели, вид, марка и технически данни за автомобилите, посочени в Приложение В - Списък на МПС, включени в предмета на обществената поръчка. Видовете сервизни дейности и обслужвания, влизащи в предмета на поръчката са: технически прегледи на МПС-та, техническо обслужване, периодично техническо обслужване, текущ ремонт, тенекеджийски и бояджийски дейности, проверка и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРЕЙДКАР БГ ЕООД
2022-11-16   Извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности... (Община Лом)
Извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните автомобили на Община Лом, ОП „Чистота“ и всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства, съгласно приложените спецификации, разделена в три обособени позиции. Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ СИПТОМ - В - ПАВЕЛ ПАВЛОВ ТРЕЙДКАР БГ ЕООД
2022-01-25   „Ремонт и обслужване на автомобилна техника на РДГП-Бургас във външни сервизи” (Главна дирекция „Гранична полиция” (ГДГП) към Министерство на вътрешните работи (МВР))
Предметът на поръчката е ремонт и обслужване на извънгаранционна автомобилна техника от щата на РДГП – Бургас. Количеството, обема и изискванията за изпълнение на обществената поръчка, марките, моделите и количествата на автомобилите, информация за година на производство, тип и кубатура на двигателите им са посочени подробно в Техническата спецификация – Приложение № 1 към документацията за обществената поръчка. Мястото на изпълнение е в сервизи, с които Участникът, определен за Изпълнител разполага. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРЕЙДКАР БГ ЕООД
2021-08-13   Ремонтни услуги и доставка на резервни части за 7 бр. служебни автомобили, собственост на СЦДП ДП, гр. Габрово - ТП... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "ГОРНА ОРЯХОВИЦА")
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на резервни части и ремонтни услуги за 7 / седем / бр. моторни превозни средства, собственост на „СЦДП” ДП - Габрово, ТП ДГС „Горна Оряховица“ гр. Горна Оряховица, за срок от 12 календарни месеца”, чрез открита процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРЕЙДКАР БГ ЕООД
2021-06-10   Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за... (Агенция за социално подпомагане чрез Регионална дирекция за социално подпомагане — Видин)
Сервизно обслужване в пълен обем и периодичност съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна техника и осигуряване на необходимите резервни части. Извършване на ремонти и отстраняване на повреди (при необходимост). Извършване на тенекеджийско-бояджийски дейности (при необходимост). Осигуряване на репатриране (пътна помощ) на територията на област Видин и при необходимост на територията на цялата страна на повреден автомобил до най-близкия сервиз в град Видин. Проверка и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРЕЙДКАР БГ ЕООД
2021-06-04   Ремонт и обслужване на автомобилна техника на ГДГП във външни сервизи (Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) към Министерство на вътрешните работи (МВР))
Предметът на поръчката е ремонт и обслужване на извънгаранционна автомобилна техника от щата на ГДГП по 7 (седем) обособени позиции (ОП), както следва: 1. ОП № 1 „Ремонт и обслужване на автомобилна техника на РДГП — Елхово във външни сервизи“. 2. ОП № 2 „Ремонт и обслужване на автомобилна техника на РДГП — Смолян във външни сервизи“. 3. ОП № 3 „Ремонт и обслужване на автомобилна техника на РДГП — Кюстендил във външни сервизи“. 4. ОП № 4 „Ремонт и обслужване на автомобилна техника на РДГП — Драгоман във … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРЕЙДКАР БГ ЕООД Трейдкар Лев ООД
2020-12-23   Доставка на резервни части, консумативи, оборудване и аксесоари за автомобилна техника на ГДГП по 3 обособени позиции (Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) към Министерство на вътрешните работи (МВР))
Обществената поръчка е за доставка на резервни части, консумативи, оборудване и аксесоари за автомобилна техника на ГДГП по 3 обособени позиции: — Обособена позиция № 1 — „Доставка на резервни части, консумативи, оборудване и аксесоари за леки автомобили с повишена проходимост“, — Обособена позиция № 2 — „Доставка на резервни части, консумативи, оборудване и аксесоари за леки автомобили с нормална проходимост“, — Обособена позиция № 3 — „Доставка на резервни части, консумативи, оборудване и аксесоари за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТО ТРЕЙД 88 ЕООД ТРЕЙДКАР БГ ЕООД Трейдкар Лев ООД
Свързани търсения 🔍