2023-07-26   Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Несебър и общинските предприятия по... (Община Несебър)
Чрез настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се цели предоставяне на застрахователна закрила върху имуществени и неимуществени интереси на Възложителя, чрез поемане на риск от настъпване на застрахователни събития. Настоящата поръчка е разделена на 5 обособени позиции: ОП № 1 - „Застраховане на движимо и недвижимо имущество собственост на Община Несебър и общинските предприятия”. ОП № 2 - „Застраховане на моторни превозни средства, собственост на Община Несебър и общинските предприятия … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дженерали Застраховане АД ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА ЖИВОТ АД Застрахователно акционерно дружество Армеец АД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО... ЗД "Бул инс" АД
2023-07-20   Предоставяне на застрахователни услуги за МБАЛ „Национална кардиологична болница" ЕАД (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Предоставяне на застрахователни услуги за МБАЛ„НКБ“ ЕАД по три обособени позиции: Об. позиция 1 – Сключване на застраховка „Имущество” с обект - сградният фонд и медицинското оборудване Об. позиция 2 – Сключване на задължителна застраховка „Отговорност на лица, които упражняват медицинска професия (Професионалната отговорност)“ по чл. 189, ал. 1 от Закона за здравето. Об. позиция 3 – Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и застраховка „Каско” с обект – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Застрахователна компания Лев Инс АД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО... ЗД "Бул инс" АД
2023-06-02   „Застраховка „Гражданска отговорност“ и „Каско“ на моторните превозни средства, на лицата/местата в моторните... (Агенция "Митници")
Предметът на обществената поръчка е разделен в 2 ОП, като само ОП № 1 ще бъде възложена чрез настоящата открита процедура, както следва: ОП № 1: „Застраховка „Гражданска отговорност“ и „Каско“ на моторните превозни средства, на лицата/местата в моторните превозни средства“; ОП № 2: „Застраховка на плавателни съдове“. В обхвата на ОП № 1 се включва имуществено застраховане на 442 бр. моторни превозни средства, ползвани от АМ, посочени в Приложение № 1.1 към технич. спецификация по ОП № 1, в т. ч. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗД "Бул инс" АД
2023-05-30   Застраховане на ППС на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и... (Министерство на отбраната)
Застраховане на пътни превозни средства (ППС) на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия със застраховка "Каско" от 01.01.2024 г. до 31.12.2026 г. за три последователни застрахователни периода, като всеки един от тях е една календарна година. Общият брой на подлежащи на застраховане ППС е до 2371 брой, като 928 бр. се застраховат от 01.01.2024 г. до 31.12.2026 г., а останалите ППС до 1443 броя се застраховат от датата на тяхното постъпване … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗД "Бул инс" АД
2023-04-05   Предоставяне на услуги по застраховане на активите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в шест... (Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури)
Предоставяне на услуги по застраховане на активите и служителите на ИАРА по 6 обособени позиции: ОП 1: „Застраховане на автомобили, собственост на ИАРА със застраховка „КАСКО“ или еквивалент“; ОП 2: „Застраховане на недвижими имоти, държавна собственост, предоставени за управление на ИАРА“; ОП 3: „Застраховане на плавателни средства собственост на ИАРА със застраховки „Гражданска отговорност“ или еквивалент, „Злополука“ или еквивалент“ и „Каско“ или еквивалент"; ОП 4: „Застраховане на притежаваните от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО... ЗД "Бул инс" АД
2023-03-21   „Застраховка на ППС, инженерна и плавателна техника собственост на МВР, такава получена за временно ползване от МВР,... (Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР)
Застраховка на ППС, инженерна и плавателна техника собственост на МВР, такава получена за временно ползване от МВР, както и допълнително монтирано оборудване в тях“ с две обособени позиции: обособена позиция 1 „Застраховка „Каско“ на ППС, инженерна, плавателна техника и допълнително монтирано оборудване“; обособена позиция 2 „Застраховка „Гражданска отговорност“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗД "Бул инс" АД
2022-11-01   „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА „СТОЛ. АВТОТР.” ЕАД”, ЗА НОВИ... (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по предоставяне науслуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на "Стол. автотранспорт" ЕАД, за нови електрически единични автобуси по 2 обособени позиции, както следва: Об. п. № 1: „Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на "Стол автотранспирт" ЕАД за 30 бр. нови електрически единични автобуси с дължина от 5.5-7.5 м. и допълнително оборудване към тях", за срок от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО... ЗД "Бул инс" АД
2022-09-14   Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е предоставянето на застрахователни услуги за нуждите на УМБАЛ “Света Анна” – София АД. Застрахователните услуги са обособени в три самостоятелни обособени позиции, както следва: 1. Застраховка „Имущество" на сградите и медицинското оборудване на УМБАЛ „Света Анна“ - София АД; 2.Застраховка „Професионалната отговорност“ на лицата, упражняващи медицинска професия в УМБАЛ „Света Анна“ - София“ АД, съгласно Закона за здравето и Наредба за задължителното застраховане на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Застрахователна компания Лев Инс АД ЗД "Бул инс" АД
2022-07-12   Предоставяне на застрахователни услуги за МБАЛ „Национална кардиологична болница “ ЕАД (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Предоставяне на застрахователни услуги за МБАЛ„НКБ“ ЕАД по три обособени позиции: позиция 1 – Сключване на застраховка „Имущество” с обект - сградният фонд и медицинското оборудване позиция 2 – Сключване на задължителна застраховка „Отговорност на лица, които упражняват медицинска професия (Професионалната отговорност)“ по чл. 189, ал. 1 от Закона за здравето. позиция 3 – Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и застраховка „Каско” с обект – МПС ​​​​​​​Обслужващ … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Застрахователна компания Лев Инс АД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК... ЗД "Бул инс" АД
2022-06-24   Застраховка на МПС, инженерна и плавателна техника собственост на МВР, такава получена за временно ползване от МВР,... (Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР)
„Застраховка на МПС, инженерна и плавателна техника собственост на МВР, такава получена за временно ползване от МВР, както и допълнително оборудване към тях”, по позиции както следва: Обособена позиция № 1 - Застраховка „Каско”; Обособена позиция № 2 - Застраховка „Гражданска отговорност” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗД "Бул инс" АД
2022-03-24   „Предоставяне на услуги по застраховане на активите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в осем... (Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури)
Предоставяне на услуги по застраховане на активите и служителите на ИАРА по 8 обособени позиции: ОП 1: „Застраховане на автомобили, собственост на ИАРА със застраховка „КАСКО“ или еквивалент“; ОП 2: „Застраховане на недвижими имоти, държавна собственост, предоставени за управление на ИАРА“; ОП 3: „Застраховане на плавателни средства собственост на ИАРА със застраховки „Гражданска отговорност“ или еквивалент, „Злополука“ или еквивалент“ и „Каско“ или еквивалент"; ОП 4: „Застраховане на бордово оборудване … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Животозастрахователна компания „Съгласие” АД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО... ЗД "Бул инс" АД
2022-03-01   ЗАСТРАХОВКИ КАСКО НА МПС, ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В МПС И ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИТЕ СОБСТВЕНОСТ НА ДП НКЖИ“... (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
Обществената поръчка е с предмет: „Застраховки Каско на МПС, Злополука на лицата в МПС и Гражданска отговорност на автомобилите собственост на ДП НКЖИ за срок от 3 години по 2 обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: „Застраховка „Каско на МПС“ и „Злополука на лицата в МПС“. Обособена позиция № 2: Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО... ЗД "Бул инс" АД
2021-09-09   Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на УМБАЛ “Света Анна” – София АД (УМБАЛ „Света Анна” – София АД)
Предмет на обществената поръчка е предоставянето на застрахователни услуги за нуждите на УМБАЛ “Света Анна” – София АД. Застрахователните услуги са обособени в три самостоятелни обособени позиции, както следва: 1. Застраховка „Имущество" на сградите и медицинското оборудване на УМБАЛ „Света Анна“ - София АД; 2.Застраховка „Професионалната отговорност“ на лицата, упражняващи медицинска професия в УМБАЛ „Света Анна“ - София“ АД, съгласно Закона за здравето и Наредба за задължителното застраховане на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Застрахователна компания Лев Инс АД ЗД "Бул инс" АД
2021-07-14   Избор на изпълнител за предоставяне на услуга за застраховане на имуществото, използвано от Национално тол управление (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за предоставяне на услуга за застраховане на имуществото, използвано от Национално тол управление“. Предмет на застраховка в настоящата поръчка е имуществото, описано в приложение № 1a, приложение № 1б, приложение № 1в и приложение № 1г. Целта на обществената поръчка е да бъдат определeни изпълнител, с който да бъде сключен договор за застраховане на имуществото, използвано от Национално тол управление. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗД "Бул инс" АД
2021-07-12   Предоставяне на застрахователни услуги за „МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД („Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД)
Предоставяне на застрахователни услуги за МБАЛ НКБ ЕАД: — позиция 1 „Сключване на застраховка „Имущество“ с обект сградния фонд и медицинското оборудване“, — позиция 2 „Сключване на задължителна застраховка „Отговорност на лица, които упражняват медицинска професия (професионалната отговорност)“ по чл. 189, ал. 1 от Закона за здравето“, — позиция 3 „Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и застраховка „Каско“ с обект МПС“. ​​​​​​​Обслужващ застрахователен брокер … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Застрахователна компания Лев Инс АД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК... ЗД "Бул инс" АД
2021-06-11   Сключване на рамкови споразумения за избор на изпълнител за застраховане на имущество на Министерството на... (Министерство на здравеопазването)
Целта на обществената поръчка е предоставяне на застрахователни услуги, свързани със сключване на застраховки, чрез предоставяне на застрахователна закрила върху имуществени и неимуществени интереси на възложителя чрез поемане на риск от настъпване на застрахователни събития съгласно условията на документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дженерали Застраховане АД Застрахователна компания Лев Инс АД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО... ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК... Застрахователно дружество "ОЗОК Инс" АД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО... ЗД "Бул инс" АД
2021-03-05   Застраховка за 2021 г.—2022 г. на МПС, инженерна и плавателна техника, собственост на МВР, такава получена за... (Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ (ДУССД) към Министерство на вътрешните работи — МВР)
Застраховка за 2021 г.—2022 г. на МПС, инженерна и плавателна техника собственост на МВР, такава получена за временно ползване от МВР, както и допълнително монтирано оборудване в тях, по позиции както следва: Поз. 1 — застраховка „Каско“; Поз. 2 — застраховка „Гражданска отговорност“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗД "Бул инс" АД
2020-10-29   Предоставяне на застрахователни услуги по обособени позиции („Български спортен тотализатор“ ДП)
Предоставяне на застрахователни услуги по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Застраховане срещу рискове, свързани с имущество — сгради и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ“ с прогнозна стойност до 130 000 BGN: — предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на 869 броя обекта: имущество — сгради и тотопавилиони (с възможност за тяхното намяляване/увеличаване), — изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, включено в покриваните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ЗД Бул инс“ АД ЗД "Бул инс" АД
2020-06-09   Застраховка „Гражданска отговорност“ и „Каско“ на моторните превозни средства, на лицата/местата в моторните... (Агенция „Митници“)
Предметът на обществената поръчка е разделен в 2 ОП, както следва: ОП№1: Застраховка „Гражданска отговорност“ и „Каско“ на МПС, на лицата/местата в МПС; ОП№2: Застраховка на плавателни съдове. В обхвата на ОП№1 се включва имущ.з-не на 384 МПС, ползвани от АМ, посочени в Прил.№1.1 към ТС, в т. ч. задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, застраховка „Каско“, вкл. оборудването в автомобилите, монтираните звуково-светлинни сигнализации и надписите, с които са облепени (брандирани) автомобилите. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Лев Инс“ АД ЗД "Бул инс" АД ЗД „Бул Инс“ АД
2013-01-07   „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ТП „ДГС – Триград“ за период от 24 месеца“ по обособени позиции (Южноцентрално държавно предприятие „Смолян“ – ТП „Държавно горско стопанство – Триград“)
„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ТП „ДГС – Триград“ за период от 24 месеца“ по обособени позиции, както следва: — Позиция № ЗУ-01. „Предоставяне на застрахователни услуги за период от 24 месеца, включващи сключване на задължителна застраховка „Трудова злополука“ на служителите на ТП, определени по длъжности и числен състав от Възложителя, съгласно Наредбата за задължително застраховане за риска „трудова злополука“; — Позиция № ЗУ-02. „Предоставяне на застрахователни услуги за период … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЖЗК "Съгласие" ЕАД, ЕИК 175247407 ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" ЗАД "Булстрад Виена иншурънс груп", ЕИК 000694286 ЗД "Бул инс" АД
Свързани търсения 🔍