Доставчик: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД

2023-06-23   Застраховане на МПС, чрез сключване на застраховка „Пълно Kаско”, „Частично Каско” и „Злополука на лицата в МПС” (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Застраховане на МПС чрез сключване на застраховка „Пълно Каско”, „Частично Каско” и „Злополука на лицата в МПС”. Предметът на поръчката включва 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - "Пълно Каско" и застраховка "Злополука на лицата в МПС" – 120 броя Обособена позиция № 2 - "Частично Каско" и застраховка "Злополука на лицата в МПС" – 106 броя Срок за изпълнение на договора: 12 (дванадесет) месеца. Изтичането на срока на договора за възлагане на обществената поръчка, сключен по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2023-06-15   „Застраховки „Каско“, „Злополука на местата“, „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Застраховка на имущество... (Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ ТПП)
Предметът на обществената поръчка е осигуряване на застрахователни услуги за нуждите на ДП РВД, разпределени в три обособени позиции, както следва: ОП № 1 – „Застраховки „Каско“, „Злополука на местата“ и „Гражданска отговорност на автомобилистите“ за МПС/ППС, собственост на ДП РВД“; ОП № 2 – „Застраховка на имущество – застроени имоти, публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на ДП РВД или придобити от него, с прилежащите им машини и съоръжения“; ОП № 3 – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2023-06-06   Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ за 2023-2024 година за леки, товарни, специални автомобили (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ за 2023-2024 година за леки, товарни, специални автомобили, покриваща щети нанесени на друго превозно средство или други лица при ПТП, по вина на водача на собствения автомобил. Количество - 177 броя автомобили. Срок за изпълнение на поръчката – 12 месеца. Застраховащият има право да възложи опция в размер до 40 на сто, от стойността на договора, за предоставяне на допълнителни услуги по застраховане от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, в случай на необходимост … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2023-03-22   ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП)
Застраховане за имущество (движими и недвижими вещи, плавателни съдове и/или МПС) - публична държавна собственост, предоставено за управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и имущество собственост на предприятието, в т.ч. новопридобити активи, превозни средства или плавателни съдове и оборудване към тях. Предмет на възлагане в настоящата процедура са 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1 Застраховка „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество“; Обособена позиция № 2 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Застрахователна компания Лев Инс АД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2023-02-21   Застрахователна услуга,чрез сключване на застраховка „Релсови превозни средства“ за подвижен железопътен... ("БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" съкратено "БДЖ - ПП" ЕООД)
Обществената поръчка включва предоставяне на застрахователна услуга, чрез сключване на застраховка "Релсови превозни средства"за подвижен железопътен състав - локомотиви, вагони и ЕМВ серия 32, собственост на "БДЖ-Пътнически превози"ЕООД, както следва: локомотиви - ориентировъчен брой - до 141 бр.; вагони-ориентировъчен брой-до 433 бр. и ЕМВ серия 32 - до 11 бр. за период от 2 /две/ години и съгласно Техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. В рамките на общата стойност на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2023-01-17   обособена позиция№1 Застраховане на служебните МПС на НОИ със застраховки “Пълно автокаско” и “Злополука на местата в МПС” (Национален осигурителен институт)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на НОИ по обособени позиции“- За възлагане на Обособена позиция № 1: Застраховане на служебните МПС на НОИ със застраховки “Пълно автокаско” и “Злополука на местата в МПС". С възлагането на настоящата поръчка възложителят цели да бъде сключен договор за застрахователна услуга, а именно предоставяне на застрахователна закрила от лицензиран Застраховател (за предоставяне на съответна застрахователна закрила) … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2022-12-29   Застраховане със застраховка „Злополука и медицински разходи“ на военнослужещите и цивилните служители от МО,... (Министерство на отбраната)
Наименование: Застраховане със застраховка „Злополука и медицински разходи“ на военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, командировани в чужбина. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Застраховане на дългосрочно командированите в чужбина лица от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА. Изискванията за изпълнение на услугата са посочени в техническа спецификация ТС … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2022-12-07   „Предоставяне на услуги по застраховане за служебни МПС на ПРБ - застраховка „Гражданска отговорност на... (Прокуратура на Република България - Главен прокурор)
Обществената поръчка е с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане за служебни МПС на Прокуратурата на Република България - застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Автокаско“ и доброволна застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“ Предназначението на задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“ е осигуряване на застрахователно покритие за събития, настъпили при използване на служебните МПС на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2022-11-25   „Застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на Република България извън страната и на територията на... (Министерство на външните работи)
„Застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на Република България извън страната и на територията на Република България, предоставено за управление на Министерство на външните работи“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на Република България на територията на Република България, предоставено за управление на Министерство на външните работи“ и Обособена позиция № 2 – „Застраховане на движимо и недвижимо имущество, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК... Застрахователно акционерно дружество Армеец АД
2022-10-24   Застраховане на автомобили, предоставени за ползване на Столичен инспекторат, със застраховки "Пълно каско" и... (Столична община)
Застраховане на автомобили, предоставени за ползване на Столичен инспекторат, със застраховки "Пълно каско" и "Гражданска отговорност" Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2022-10-06   Застрахователна услуга чрез сключване на застраховки“ за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ-Товарни... ("БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" съкратено "БДЖ - ПП" ЕООД)
Застрахователна услуга чрез сключване на застраховки“ за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД, делима на 7 обособени позиции, както следва: -Об. поз. №1–„Застрахователна услуга чрез сключване на застраховка „Гражданска отговорност” към трети лица на релсови превозни средства за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за срок от една година”; -Об. поз. №2–„Застрахователна услуга чрез сключване на застраховка „Гражданска отговорност” към трети лица на релсови превозни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК... ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО...
2022-09-20   Сключване на автомобилни застраховки за нуждите на дирекция "Транспорт" при Столична община и групова застраховка... (Столична община)
Сключване на автомобилни застраховки за нуждите на дирекция "Транспорт" при Столична община и групова застраховка живот за нуждите на ОП "Зоологическа градина - София", по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Сключване на застраховки "Гражданска отговорност", "Пълно каско" и "Злополука на местата в МПС" за служебните автомобили, стопанисвани от дирекция "Транспорт" при Столична община; Обособена позиция № 2: Сключване на срочна групова рискова застраховка "Живот" на служителите в ОП "Зоологическа … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК... ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО...
2022-09-07   „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури”... (Агенция за социално подпомагане)
Предметът на обществената поръчка е: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури" с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 - Предоставяне на застраховка „Каско“ за 210 /двеста и десет/ броя служебни МПС, собственост на Агенцията за социално подпомагане /АСП/ или предоставени за ползване от други ведомства или органи, валидна за територията на Република България. Обособена позиция №2 - Предоставяне на задължителна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК... ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО...
2022-08-05   Предоставяне на застр. услуги по застр. Обща гражданска отговорност към 3ти лица и Отговорност към продукта, застр.... (Електроенергиен Системен Оператор ЕАД)
Обществената поръчка е разделена на три обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 „Предоставяне на застрахователни услуги по застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица и Отговорност на продукта“; - Обособена позиция № 2 „Предоставяне на застрахователна услуга по застраховка „Професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ на строител“; - Обособена позиция № 3 „Предоставяне на застрахователна услуга по застраховка „Професионална отговорност по чл.20 от Закона за кадастъра и имотния … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Застрахователна компания Лев Инс АД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2022-08-03   Застраховки на движими и недвижими обекти на Столична община по три обособени позиции (Столична община)
Застраховки на движими и недвижими обекти на Столична община по три обособени позиции: Обособена позиция 1: Застраховка ,,Гражданска отговорност'', ,,Пълно каско'' и ,,Злополука на места в МПС'' на служебните автомобили на дирекция ,,ИХУПП'', дирекция ,,СУДВ'' при Столична община и Заведенията за социални услуги. Обособена позиция 2: Застраховка на обектите на ОП ,,Социален патронаж'' гр. София Обособена позиция 3: Застраховки ,,Гражданска отговорност'' и ,,Пълно автокаско'' за служебните автомобили на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК... ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО...
2022-07-12   Предоставяне на застрахователни услуги за МБАЛ „Национална кардиологична болница “ ЕАД (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Предоставяне на застрахователни услуги за МБАЛ„НКБ“ ЕАД по три обособени позиции: позиция 1 – Сключване на застраховка „Имущество” с обект - сградният фонд и медицинското оборудване позиция 2 – Сключване на задължителна застраховка „Отговорност на лица, които упражняват медицинска професия (Професионалната отговорност)“ по чл. 189, ал. 1 от Закона за здравето. позиция 3 – Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и застраховка „Каско” с обект – МПС ​​​​​​​Обслужващ … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Застрахователна компания Лев Инс АД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК... ЗД "Бул инс" АД
2022-06-17   „Застраховки „Каско”, „Злополука на местата”, „Гражданска отговорност на автомобилистите” и „Застраховка на... (ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ" ТПП)
Предметът на обществената поръчка е осигуряване на застрахователни услуги за нуждите на ДП РВД, разпределени в две обособени позиции, както следва: ОП № 1 – „Застраховки „Каско”, „Злополука на местата” и „Гражданска отговорност на автомобилистите” за превозни средства, собственост на ДП РВД”; ОП № 2 – „Застраховка на имущество – застроени имоти, публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на ДП РВД или придобити от него, с прилежащите им машини и съоръжения”. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2022-04-14   Сключване на застраховки "Гражданска отговорност", "Пълно Каско" и "Злополука на местата в МПС" за автомобилите на... (Столична община)
Склюване на застраховки "Гражданска отговорност", "Пълно Каско" и "Злополука на местата в МПС" за автомобилите на ОП "Социален патронаж". Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2022-03-15   Злополука и медицински разходи при пътуване в чужбина с осигурен асистанс (Помощ при пътуване в чужбина с осигурен... (Министерство на вътрешните работи)
„Застраховане със застраховка „Злополука и медицински разходи при пътуване в чужбина с осигурен асистанс (Помощ при пътуване в чужбина с осигурен асистанс) на служителите на Министерство на вътрешните работи, командировани в чужбина“ по 2 обособени позиции“ Обособена позиция № 1: „Застраховка на служители на Министерството на вътрешните работи, краткосрочно командировани съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (ПМС №115/2004 г.)“ Обособена позиция № 2: „Застраховка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2022-02-24   Застраховане на имуществото на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка, по 4 обособени позиции (Община Пловдив)
Застраховане на имуществото на община Пловдив и звената на общ. бюджетна издръжка, по 4 об. позиции: ОП 1: „Имуществено застрах. на застроени имоти - общинска собственост“; ОП 2: „Застраховане на служебните автомобили на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка със застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите, „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз и „Автокаско“ на МПС“; ОП 3: „Застраховане на оборудване, придобито по Проект „Модернизация и развитие на устойчив … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2022-02-17   „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА БНТ“ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: (Българска национална телевизия)
1. „Предоставяне на услуги по застраховане на служебните автомобили на БНТ чрез „Гражданска отговорност на автомобилистите”, доброволна застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС” и „Автокаско”. 2: “Застраховка "Злополука" и "Заболяване". В обхвата на тази обособена позиция се включва застраховка на служителите на БНТ по утвърден списък. 3: “Застраховки на недвижимо имущество - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление и стопанисване на БНТ“. В обхвата на тази обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2022-02-16   Застраховка за отгов. на ДП РВД за причинени на трети лица вреди, произт. от дейността на предприятието в качеството... (ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ" ТПП)
Застраховката трябва да покрива отговорността за извършване на дейността, включително действията и бездействията, на ДП РВД в качеството му на доставчик на аеронавигационно обслужване, включително при обособяване на трансгранични сектори в рамките на DANUBE FAB, отговорността както на юридическото лице, така и на лицата, представляващи юридическото лице, и на лицата в трудови правоотношения с него, в това число и отговорността за извършване на дейността, включително действията и бездействията, на ДП РВД … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2021-11-25   „Предоставяне на услуги по застраховане за служебни МПС на Прокуратурата на Република България (Прокуратура на Република България - Главен прокурор)
Обществената поръчка е с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане за служебни МПС на Прокуратурата на Република България - застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Автокаско“ и доброволна застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“ Предназначението на задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“ е осигуряване на застрахователно покритие за събития, настъпили при използване на служебните МПС на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2021-11-11   Застраховане със застраховка "Пълно каско", "Злополука на местата в МПС" и "Гражданска отговорност" на служебните... (Столична община)
Застраховане със застраховка "Пълно каско", "Злополука на местата в МПС" и "Гражданска отговорност" на служебните автомобили, стопанисвани от ОП Гробищни паркове по приложен списък - 28 бр. МПС. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2021-11-10   „Застраховане на движими и недвижими имущества, собственост на ДП РАО или предоставени за управление на предприятието“ (ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ" ДП)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва застраховане на движими и недвижими имущества, собственост на ДП РАО или предоставени за управление на предприятието. Застрахователната стойност на имуществата е определена на база на отчетните стойности на дълготрайни материални активи, посочени в счетоводния баланс към 30.06.2021г., като са изключени МПС с държавни регистрационни номера, застраховани за риск „Автокаско“, земи, гори и трайни насаждения. Общата отчетна стойност е 126 319 900,11 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2021-10-26   Предоставяне на застрахователни услуги-застраховки „Имущество”, Каско”,„Гражданска отговрност на... (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Предмет на обществената поръчка е предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Възложителя, а именно: 1. Застраховка „Имущество“ на всички дълготрайни материални активи /сгради, оборудване, инвентар и др./, разходите за придобиването им,стоково–материални запаси,други имущества,чужди имущества,предоставени за ползване на Възложителя. 2. Застраховка „Каско“ на автомобили, багери и шасита. 3. Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” за отговорността на възложителя за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2021-10-22   Предоставяне на услуги по застраховане по задължителна застраховка “Гражданска отговорност” за нуждите на “Бургасбус” ЕООД (Бургасбус ЕООД)
Обществената поръчка цели и има за предмет: „ Предоставяне на услуги по застраховане по задължителна застраховка “Гражданска отговорност” за нуждите на “Бургасбус” ЕООД”. Застраховката обхваща всички транспорни средства собственост или експлоатирани от Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2021-10-15   „Застраховане на активите и отговорност на „Топлофикация София“ ЕАД“ (Топлофикация София ЕАД)
„Застраховане на активите и отговорност на „Топлофикация София“ ЕАД“ с девет обособени позиции,както следва: №1:Имуществена застраховка на ДМА и СМЗ,собственост на „Топлофикация София“ЕАД; №2:Застраховка на паричните средства в касите на „Топлофикация София“ЕАД за кражба и грабеж; №3:Застраховка „Обща гражданска отговорност“ за причинени вреди на трети лица вследствие от основната дейност на дружеството; №4:Задължителна застраховка Трудова злополука; №5:Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дженерали Застраховане АД ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2021-08-12   „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ – ПЕРНИК ЕООД“ (Градски транспорт - Перник ЕООД)
Настоящата обществена поръчка включва предоставяне на услуги по застраховане на имушествените и неимуществените интереси на Градски транспорт – Перник ЕООД, В обхвата на поръчката попадат следните застраховки:Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и обхваща автобуси, собственост и експлоатирани от Възложителя;Задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз, съгласно чл. 471 от (КЗ) - застраховат се всички места в превозните средства, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2021-07-23   Предоставяне на застрахователни услуги по застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Каско“ и... („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Обществената поръчка е за предоставяне на застрахователни услуги по застраховки „Гражданска Отговорност на автомобилистите“, „Каско“ и "Злополука на местата в моторни превозни средства" за моторните превозни средства, пътните превозни средства и специализирана техника, собственост на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, за срок от 48 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2021-07-13   Сключване на застраховки на автомобили, стопанисвани от Столична община, по обособени позиции (Столична община)
Сключване на застраховки на автомобили, стопанисвани от Столична община, по обособени позиции. — обособена позиция № 1 „Сключване на застраховки „Гражданска отговорност“ и „Пълно автокаско“ за служебните автомобили на ОП „Екоравновесие“, — обособена позиция № 2 „Застраховка „Гражданска отговорност“, „Пълно каско“ и „Злополука на места в МПС“ на служебни автомобили, стопанисвани от Столична община и заведения за социални услуги“, — обособена позиция № 3 „Сключване на застраховки „Гражданска отговорност“, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2021-07-12   Предоставяне на застрахователни услуги за „МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД („Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД)
Предоставяне на застрахователни услуги за МБАЛ НКБ ЕАД: — позиция 1 „Сключване на застраховка „Имущество“ с обект сградния фонд и медицинското оборудване“, — позиция 2 „Сключване на задължителна застраховка „Отговорност на лица, които упражняват медицинска професия (професионалната отговорност)“ по чл. 189, ал. 1 от Закона за здравето“, — позиция 3 „Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и застраховка „Каско“ с обект МПС“. ​​​​​​​Обслужващ застрахователен брокер … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Застрахователна компания Лев Инс АД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК... ЗД "Бул инс" АД
2021-06-30   Извършване на застрахователна услуга на моторните превозни средства, собственост на МВнР, със застраховки... (Министерство на външните работи)
Застраховка „Гражданска отговорност“ следва да покрива отговорността за причинените имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и използването на МПС, собственост на Министерство на външните работи, подлежащи на застраховка „Гражданска отговорност“, подробно описани в списък в Техническата спецификация. Застраховка „Автокаско” и „Злополука на местата в МПС“ следва да покрива пълна или частична щета на МПС, собственост на Министерство на външните работи, подлежащи на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2021-06-15   Осигуряване на услуги по застраховане за 56 електрически автобуса при първоначална регистрация в 2 обособени позиции („Бургасбус“ ЕООД)
Обществената поръчка цели и има за предмет „Осигуряване на услуги по застраховане за 56 електрически автобуса при първоначална регистрация в 2 обособени позиции“, включващи: 1. Обособена позиция 1 „Застраховане на 56 електрически автобуса със застраховка „Гражданска отговорност“; 2. Обособена позиция 2 „Застраховане на 56 електрически автобуса със застраховка „Каско“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2021-06-11   Застрахователни услуги: „Имущество — всички рискове“, „Прекъсване на дейността“ и „Отговорност към трети лица“ („Софийска вода“ АД)
Предмет на обществената поръчка: „Застрахователни услуги: „Имущество — всички рискове“, „Прекъсване на дейността“ и „Отговорност към трети лица“, разделен на следните обособени позиции: — обособена позиция 1 „Имущество — всички рискове“ и „Прекъсване на дейността“, — обособена позиция 2 „Отговорност към трети лица“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК... Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България КЧТ
2021-06-11   Сключване на рамкови споразумения за избор на изпълнител за застраховане на имущество на Министерството на... (Министерство на здравеопазването)
Целта на обществената поръчка е предоставяне на застрахователни услуги, свързани със сключване на застраховки, чрез предоставяне на застрахователна закрила върху имуществени и неимуществени интереси на възложителя чрез поемане на риск от настъпване на застрахователни събития съгласно условията на документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дженерали Застраховане АД Застрахователна компания Лев Инс АД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО... ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК... Застрахователно дружество "ОЗОК Инс" АД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО... ЗД "Бул инс" АД
2021-06-11   Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на териториалните поделения на „ЮЦДП“, гр. Смолян на територията... (ТЕриториално поделение „Държавно горско стопанство Ардино“)
​​​Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на териториалните поделения на „ЮЦДП“, гр. Смолян на територията на област Кърджали за срок от 24 месеца по обособени позиции. Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител, който да предоставя застрахователни услуги на териториалните поделения на „Южноцентрално държавно предприятие“, гр. Смолян, находящи се на територията на област Кърджали по 5 особени позиции за срок от 24 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО... ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2021-06-09   Застраховане на стопанисваните от ОП „Паркове и градски градини“ служебни МПС и инвентар (Столична община)
Застраховане на стопанисваните от ОП „Паркове и градски градини“ служебни МПС и инвентар. Обект на застраховка „Гражданска отговорност“ и „Каско“ са всички 27 служебни МПС и инвентар на ОП „Паркове и градски градини“, а на застраховка „Злополука на местата в МПС“ е 1 лек автомобил, подробно описани в техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2021-05-20   Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „Столичен електротранспорт“ ЕАД („Столичен електротранспорт“ ЕАД)
Чрез сключване на следните видове застраховки: 1. ГО на автомобилистите. 2. Злополука на пътниците на обществения транспорт, като застр. премия се определя върху прих. върху прод. на прев документи от възложителя („Столичен електротранспорт“ ЕАД). 3. Каско на сух. прев. средства, без релсови средства, покр вс. риск. без кражба върху балан. им стойност. 4. Каско на сух. прев. средст. без релс. сред., покри. всички рискове, вкл. кражба върху бал. им стойност. 5. Каско на тролейбуси/електробуси, покр. вс. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2021-04-27   Застраховане на имуществото и служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД („Булгартрансгаз“ ЕАД)
Застраховане на имуществото и служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределено в 5 (пет) обособени позиции, съгласно посоченото в техническите спецификации по обособените позиции, приложенията към тях и документацията за обществената поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Застрахователна компания Лев Инс АД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2021-04-14   Сключване на застраховка „Гражданска отговорност“, „Пълно Каско“ и „Злополука на местата в МПС“ за автомобилите на... (Столична община)
Обект на застраховката са всички 59 служебни автомобили на ОП „Социален патронаж“, подробно описани в справка към техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2021-03-25   Осигуряване на застрахователна защита на имуществото на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД чрез имуществена застраховка „Индустриален пожар“ („АЕЦ Козлодуй“ ЕАД)
Осигуряване застрахователна защита на имуществото на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД чрез имуществена застраховка „Индустриален пожар“ за срок от 5 години съгласно условията и изискванията, заложени в техническо задание № 20.АЕЦ.ТЗ.72/05. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2021-02-08   Застраховане на имуществото на „Мини Марица-изток“ ЕАД („Мини Марица-изток“ ЕАД)
​​​​​​Застраховане имуществото на „Мини Марица-изток“ ЕАД чрез застраховка покриваща щети нанесени на сгради, съоръжения, машини, гумено транспортна лента, оборудване, транспортни средства без Д.К. №, ж. п. транспортни средства, компютърна техника, стопански инвентар, разходи за придобиване на ДМА, материали, незавършено производство, продукция стоки и амбалаж, за рискове, посочени в техническата спецификация, която е неразделна част от документацията за участие. Предметът на поръчката е разделен на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
Свързани търсения 🔍