2021-07-14   Избор на изпълнител за предоставяне на услуга за застраховане на имуществото, използвано от Национално тол управление (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за предоставяне на услуга за застраховане на имуществото, използвано от Национално тол управление“. Предмет на застраховка в настоящата поръчка е имуществото, описано в приложение № 1a, приложение № 1б, приложение № 1в и приложение № 1г. Целта на обществената поръчка е да бъдат определeни изпълнител, с който да бъде сключен договор за застраховане на имуществото, използвано от Национално тол управление. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗД "Бул инс" АД
2021-07-02   Избор на изпълнител за доставка на 2 (два) броя нови високопроходими автомобили при условията на финансов лизинг за... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Предметът на настоящата обществена поръчка e “Доставка на 2 (два) броя нови високопроходими автомобили при условията на финансов лизинг за текущи нужди на Екипа за управление на проект: „Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“, както и извършване на действията по регистрация на автомобилите, застраховане на автомобилите със застраховки Пълно „Автокаско“ и „Гражданска отговорност“, осигуряване на гаранционно и сервизно обслужване и годишни … Преглед на обществените поръчки »
2021-05-26   Избор на изпълнител за доставка на термохартия, терморолки и почистващи листове за нуждите на специализирано звено —... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Избраният изпълнител следва да достави: — терморолки за терминали за самообслужване за продажба на електронни винетки и маршрутни карти, — терморолки за POS устройства, находящи се в автомобилите на Национално тол управление, за издаване на документ за наложени компенсаторни такси, — термохартия, необходима за разпечатване на актове за установяване на административни нарушения, — почистващи листове за принтер Brother PJ-773. Подробно описание на изискванията към изпълнението на предмета на обществената … Преглед на обществените поръчки »
2021-05-25   Изработване на технически проекти за основен ремонт (рехабилитация) на пътни обекти по 3 (три) обособени позиции (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за всяка една от обособените позиции и да се сключат договори с тях за изработване на технически проекти за извършване на основен ремонт (рехабилитация) на пътните участъци, част от републиканската пътна мрежа, с цел привеждането им в нормативно-експлоатационна пригодност. Целта на техническите проекти за всяка една от обособените позиции е: — изработените проектни решения да осигуряват съответствието с изискванията към строежите по реда на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АМ ХЕМУС - 2016 Илия Бурда ЕООД КОНТРОЛС ООД Проджект Планинг енд Мениджмънт ООД Рутекс ООД
2021-04-07   Избор на изпълнител на консултантска услуга за изработването на апликационна форма заедно с необходимата прилежаща... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Прод. от поле II.1):...трафик прогнози, актуализация на анализа разходи/ползи и самата апликационна форма) за проект „АМ „Европа“ от км 15+500 до км 48+903“. В този смисъл цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да избере изпълнител, на който да възложи изработването на апликационна форма заедно с необходимата прилежаща документация (мултикритериален анализ, трафик модел, трафик прогнози, актуализация на анализа „разходи/ползи“ и самата апликационна форма) за проект „АМ „Европа“ от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Инфрапроект консулт ЕООД
2021-03-29   Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на Агенция „Пътна инфраструктура“ (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител за доставка на нетна активна електрическа енергия (средно и ниско напрежение) и координатор на балансираща група за обекти на Възложителя (АПИ), съгласно ЗЕ, ПТЕЕ, Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) и ЗОП, и да се сключи договор с него по договорена единична цена в кВтч, на базата на свободния пазар. Преглед на обществените поръчки »
2021-03-22   Изработване на технически проект за обходен път на гр. Провадия с приблизителна дължина 5 км (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Целта на техническия проект е: — Изработване на технически проекти за обходен път на град Провадия, — Изработеното проектно решение да осигури съответствието с изискванията към строежите по реда на чл. 169 от ЗУТ, — Проектната документация да осигурява всички необходими, съобразно спецификата на обекта, части и да бъде изработена в обем и съдържание, достатъчни за изпълнение на строителството, с конкретни проектни решения, видове и количества СМР и т.н. Преглед на обществените поръчки »
2021-03-22   Избор на изпълнител за доставка и монтаж на сплит системи за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Подробно описание на изискванията към изпълнението на предмета на обществената поръчка е посочено в технически изисквания и спецификации на възложителя (приложение № 1), приложено към документацията за обществената поръчка! Предметът на обществената поръчка включва описание на дейностите по поръчката, както следва: 1) Доставка и монтаж на 123 (сто двадесет и три) броя сплит системи за работни помещения; 2) Доставка и монтаж на 72 (седемдесет и два) броя кондензни тави за сплит системи; 3) Гаранционно … Преглед на обществените поръчки »
2021-03-02   Извънгаранционна поддръжка на интелигентна транспортна система по трасето на автомагистрала „Струма“, лот 3.3 (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Предмет на настоящата обществена поръчка е извънгаранционна поддръжка на интелигентна транспортна система по трасето на автомагистрала „Струма“, лот 3.3. Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител за осъществяване на извънгаранционна поддръжка на системата и да се сключи договор за нейното изпълнение с оглед осигуряване на непрекъсваем работен процес на същата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „А1 България“ ЕАД
2021-02-25   Изграждане и поддръжка на защитена комуникационна среда — осигуряване на резервна комуникационна свързаност (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Предмет на настоящата обществена поръчка е Изграждане и поддръжка на защитена комуникационна среда — „Осигуряване на резервна комуникационна свързаност“. В този смисъл, цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да определи изпълнител във връзка с предмета на поръчката, като се сключи договор за неговото изпълнение. Възлагането на поръчката е за осигуряване на резервна и защитена комуникационна среда, както и осигуряване на Интернет и комуникационна свързаност и предоставяне на услуги … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД Българска телекомуникационна компания ЕАД
2021-02-25   Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на проект: „АМ Русе—Велико Търново“ на етап... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Участък № 1 „Русе—Бяла“ от км 0+400 до пресичането с път I-5 (км 40+640); — намиращ се на територията на област: Русе Дължина: 40,240 км Габарит: А27Големи съоръжения: 8 бр. Пътни възли: 6 бр. Тунелни съоръжения с дължина над 500 м: няма Тунелни съоръжения с дължина под 500 м: няма Участък № 2 „Обход на гр. Бяла“ от пресичането с път I-5 до пресичането на път I-3 (от км 40+640 до км 76+040); — намиращ се на територията на област: Русе Дължина: 35,400 км Габарит: А27 Големи съоръжения: 7 бр. Пътни възли: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВИА-ПЛАН ЕООД
2021-02-23   Определяне на изпълнител на строителството на обект АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903 (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител за строителството на обекта и да се сключи договор за нейното изпълнение, с оглед извършване на качествено строителство на обекта, в съответствие с нормативните изисквания и спазване на договорените срокове. Предметът на обществената поръчка включва: А) Дейност строителство; Б) Изпълнение на мерки за информация и комуникация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ АД ЕВРОПА-2022 ДЗЗД ОБОНАТО БИЛД ЕООД
2021-02-19   Изработване на технически проект за основен ремонт на мост над р. Дунав (Дунав мост) между Русе и Гюргево на път І-2... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител и да се сключи договор с него за изработване на технически проект за основен ремонт на мост над р. Дунав (Дунав мост) на Републикански път І-2 „Русе — Разград“ от км 0+000 до км 1+057. Целта на проекта е: — Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на съоръжение над р. Дунав, Републикански път І-2 Русе — Разград от км 0+000 до км 1+057, — Изработеното проектно решение да осигури съответствието с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс ЕООД
2021-02-17   Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: път II-56 „п.в. Скобелева майка“ — път II-86... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Продължава от поле II.1.1) ... привеждане от проектен габарит Г10.50 към габарит Г20 на участъка от км 98+000 до км 102+820“. Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител за строителството на обекта и да се сключи договор за нейното изпълнение, с оглед извършване на качествено строителство на обекта, в съответствие с нормативните изисквания и спазване на договорените срокове. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Трейс Груп Холд АД
2021-02-15   Изготвяне на проекти за частично изменение на действащи устройствени планове — план за регулация (ПР), план за... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Прод. от поле II.1.1): ... и изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри. Целта на поръчката е сключване на рамково споразумение с няколко потенциални изпълнители за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца или до изчерпване на финансовия ресурс. За цялостно приключване на отчуждителната процедура е необходимо изготвяне и одобряване на планове за изменение на действащата регулация в урбанизирани територии и изменение на плановете за застрояване в строителния полигон при … Преглед на обществените поръчки »
2021-02-05   Определяне на изпълнител за изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на обект „Западен обход на... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да определи изпълнител за изготвяне на технически проект и извършване на строително-монтажните работи във връзка със строителството на обекта и да се сключи договор за неговото изпълнение с оглед изготвянето на цялостен и законосъобразен технически проект, който да послужи за качественото строителство на участъците в съответствие с нормативните изисквания и спазване на договорените срокове. Поръчката ще бъде изпълнена в съответствие с … Преглед на обществените поръчки »
2021-01-22   Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекти от републиканската пътна мрежа,... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Целта на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да определи изпълнители на консултантска услуга (строителен надзор) във връзка с проектирането и строителството (инженеринга) на всяка една от обособените позиции, като в тази връзка се сключат договори за тяхното изпълнение с оглед извършване на качествено строителство на обектите в съответствие с нормативните изисквания и спазване на договорените срокове. Преглед на обществените поръчки »
2021-01-18   Изработване на технически проекти за рехабилитация (основен ремонт) на пътни обекти по 2 обособени позиции (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за всяка една от обособените позиции и да се сключат договори с тях за изработване на технически проекти за извършване на рехабилитация (основен ремонт) на пътни участъци, част от републиканската пътна мрежа (РПМ), с цел привеждането им в нормативно-експлоатационна пригодност. Целта на техническите проекти за всяка една от обособените позиции е: — изработените проектни решения да осигуряват съответствието с изискванията към строежите по реда … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Проджект Планинг енд Мениджмънт ООД
2021-01-18   Доставка на маршрутизиращи устройства тип рутер, стационарни, IP и мобилни телефонни апарати за нуждите на... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител и да се сключи договор за нейното изпълнение с оглед осигуряване на маршрутизиращи устройства тип рутер, стационарни, IP и мобилни телефонни апарати за нуждите на Национално ТОЛ управление, които ще осъществяват цялостната дейност по опериране и поддържане на електронната система за събиране на пътни такси, както и гаранционно поддържане на доставената техника. Преглед на обществените поръчки »
2021-01-08   Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и прилежащи системи за осигуряване на необходимите... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Продълж. от поле II.1.1)...център за съхранение и обработка на данни за нуждите на Агенция „Пътна Инфраструктура“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ССАРМ ЕООД
2020-12-29   Изработване на технически проект за доизграждане на път ІІІ-303 „Обходен път на гр. Павликени“ (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител и да се сключи договор с него за изработване на технически проект за доизграждане на път ІІІ-303 „Обходен път на гр. Павликени“. Целта на техническия проект е: — изработване на актуален технически проект за доизграждане на обходен път на гр. Павликени, — изработените проектни решения трябва да осигурят съответствието с изискванията към строежите по реда на чл. 169 от ЗУТ, — проектните документации да осигуряват всички необходими съобразно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс ЕООД
2020-12-23   „Изработване на Доклади по ОВОС (ДОВОС), Оценка на съвместимост (ДОСВ) и Екологична оценка за пътни обекти (ЕО)“ (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Целта на поръчката е сключване на рамково споразумение с няколко потенциални изпълнители за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца или до изчерпване на финансовия ресурс, с оглед изработване на Доклади за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и/или Доклади за оценка на съвместимост (ДОС), и/или Доклади за екологична оценка (ДЕО) за инвестиционни предложения на възложителя, на базата на които да бъдат издадени решения по ОВОС и/или ОС, и/или становище по ЕО, с цел реализация на пътни обекти. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Данго Проект Консулт“ ЕООД Данго Проект Консулт ЕООД
2020-12-22   „Извършване на услуги по сключване на групова застраховка „Трудова злополука“ за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Предметът на настоящата обществена поръчка e „Извършване на услуги по сключване на групова застраховка „Трудова злополука“ за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“. Целта на обществената поръчка е да бъдe определeн изпълнител, с който да се сключи договор за групова застраховка „Трудова злополука“ на работници и служители на Агенция „Пътна инфраструктура“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО...
2020-12-17   „Избор на изпълнител за реализиране на дейност „Мерки за информиране и публичност“ по 4 обособени позиции (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за реализиране на дейност „Мерки за информиране и публичност“ по 4 обособени позиции. *Забележка: настоящата обществена поръчка е запазена, предназначена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания, или на хора в неравностойно положение, предвид разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, тъй като … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2020-12-17   Избор на изпълнител за упражняване на консултантска услуга (строителен надзор) на обект: Модернизация на Път I-1... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за упражняване на консултантска услуга (строителен надзор) на обект: Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин — Ботевград“ по 3 обособени позиции“. Цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да определи изпълнители на консултантска услуга във връзка със строителството на всяка една от обособените позиции и да се сключат договори за тяхното изпълнение, с оглед извършване на качествено строителство на участъците в съответствие с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "ПРОКОНСУЛТ РУЖИНЦИ" ДЗЗД „КОНСУЛТ БЕЛОТИНЦИ - ВИНИЩЕ” ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД Инко Естудио Технико ЕООД Интерпроконсулт ЕООД Пътинвест-Инженеринг АД Пътконсулт 2000 ЕООД Рутекс ООД
2020-12-15   „Осигуряване на лични предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на служителите от ОПУ и ЦА на АПИ“ (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител, с който да се сключи договор за доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на служителите от Областните пътни управления (ОПУ) и централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ (ЦА на АПИ), които следва да отговарят на техническата спецификация и изискванията на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Тих Труд — Пловдив“ ЕООД
2020-12-11   Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекти от републиканската пътна мрежа,... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления: Обект 1: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-4003 „(Микре — о.п. Севлиево) — Прелом — (Ловеч — Севлиево)“ в участъка при км 2+250; Обект 2: Възстановяване и укрепване на компрометирани насипи на път ІІІ-3505 „Стефаново — Дебнево — Велчево“ от км 25+686 до … Преглед на обществените поръчки »
2020-12-08   Избор на изпълнител за реализиране на дейност „Мерки за информиране и публичност“ по 2 обособени позиции (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Целта на обществената поръчка АПИ да избере изпълнители за всяка една от обособените позиции и да се сключат договори с тях за осъществяване на дейност „Информиране и публичност“ за проекти: — BG16М1ОР001-5.001-0009 „Подготовка на проект: Път І-1 (Е-79) „Видин — Монтана — Враца“, — BG16M1OP001-4.001- 0002 „Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“. Целта на дейност „Информиране и публичност“ за всяка една от обособените позиции е: — Да се информира … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ ООД Триера комюникейшънс ЕООД
2020-12-03   Доставка на 3 (три) броя високопроходими автомобили (4x4) при условията на оперативен лизинг, необходими за... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на 3 (три) броя високопроходими автомобили (4x4) при условията на оперативен лизинг, необходими за управление и изпълнение на проект „Автомагистрала Струма лот 3.1, лот 3.3 и тунел „Железница“, както и извършване на действията по регистрация на автомобилите, застраховане на автомобилите със застраховки пълно „Автокаско“ и „Гражданска отговорност“, осигуряване на гаранционно и сервизно обслужване и годишни винетни стикери за автомобилите. Автомобилите … Преглед на обществените поръчки »
2020-12-03   Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: Автомагистрала... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Цел на обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за всяка една обособена позиция и да бъде сключен договор с него, като се възложи изготвянето на актуален, пълен и съгласуван технически проект, както и изграждането на трасето на АМ „Русе—Велико Търново“ в участъците Русе—Бяла от км 0+400 до км 40+640 и Обход на гр. Бяла от км 40+640 до км 76+040. Поръчката ще бъде изпълнена в съответствие с договорните условия на FIDIC Жълта книга 1999 г. Работите са показани до степента, до която са разработени в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД Автомагистрали Хемус АД АМ РУСЕ ТЪРНОВО ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД АД ГРОМА ХОЛД ЕООД ДЗЗД ХЕМУС-16320 ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА АД Инфра експерт АД Пътинженерингстрой-Т ЕАД ПЪТПРОЕКТ 2000 ООД ТРАНСКОНСУЛТ-22 ЕООД
2020-11-30   Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад и упражняване на консултантска услуга (строителен надзор) на... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад и упражняване на консултантска услуга (строителен надзор) на обект „Път II-56 „П.в. Скобелева майка“ — път II-86 (югоизточен обход на гр. Пловдив), привеждане от проектен габарит Г10.50 към габарит Г20 на участъка от км 98+000 до км 102+820“. Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител на консултантската услуга (строителен надзор) във връзка със строителството на обекта, като в тази връзка се … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: План инвест Пловдив ЕООД
2020-11-06   „Избор на застраховател за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ в 2 обособени позиции (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на застраховател за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ в 2 обособени позиции: обособена позиция № 1: „Избор на застраховател за сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, застраховка „Злополука“ на местата в МПС и застраховка „Каско“ за МПС, собственост на Агенция „Пътна инфраструктура“, предоставени за управление на Централна администрация и специализирани звена ОПУ и ИПМ“ и обособена позиция № 2: „Избор на застраховател … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Застрахователно акционерно дружество „ОЗК...
2020-10-30   Изработване на технически проекти за извършване на ремонтно-възстановителни работи на пътни съоръжения по пет... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за всяка една от обособените позиции и да се сключат договори с тях за изработване на технически проекти за извършване на ремонтно-възстановителни работи на пътни съоръжения. Целта на техническите проекти за всяка една от обособените позиции е: — изработване на технически проекти за извършване на ремонтно-възстановителни работи на пътни съоръжения, — изработените проектни решения трябва да осигурят съответствието с изискванията към строежите … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс ЕООД Проджект Планинг енд Мениджмънт ООД
2020-10-20   Изработване и доставка на рекламни материали — лот 31, 32, 33, 34, 35 и 36 на Оперативна програма „Региони в растеж“... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване и доставка на рекламни материали — лот 31, 32, 33, 34, 35 и 36 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г. Цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да избере изпълнител за закупуването, дизайна, изработването и доставката на рекламни материали с цел популяризиране на финансовия принос на Европейския съюз. Кратко описание: Предметът на обществената поръчка включва (описание на дейностите по поръчката): 1. Изработка и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД
2020-10-15   Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на АПИ и ОПУ (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на компютърни конфигурации за нуждите на АПИ и ОПУ. Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител и да се сключи договор за нейното изпълнение с оглед осигуряване на компютърни конфигурации за обезпечаване на работния процес на служителите и осигуряване на съвременна техника. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Лийд Вижън“ ЕООД
2020-10-02   „Изработване на технически проект за пътен надлез над път II-17 „(Мездра—Ботевград) — п.в. на I-3 - п.в. Ботевград... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Прод от поле II.1.1)...със земеделските земи, включително привързване към общинския и селскостопанския път“. Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител и да се сключи договор с него за изработване на технически проект за нов пътен надлез над път II-17 с осигурени пътни връзки към съществуващите пътища. Целта на техническия проект е: Изработване на технически проект за пътен надлез с пътни връзки към общинския, селскостопанския път и път ІІ-17; Изработеното проектно решение да осигури … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВИА-ПЛАН ЕООД
2020-10-01   „Доставка на автомобилни гуми за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на автомобилни гуми за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“. Цел на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител, с който да се сключи договор за доставка на автомобилни гуми, като гумите следва да отговарят на техническата спецификация и изискванията на възложителя. 1. Доставяне на автомобилни гуми, посочени в приложение № 1 — техническата спецификация, които са предмет на обществената поръчка, като заявките за доставка на количеството … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДИЙОМА ЕООД
2020-09-11   Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект „Път II-56 „П.в. Скобелева майка“ — път II-86... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Продължава от поле II.1.1):... привеждане от проектен габарит Г10.50 към габарит Г20 на участъка от км 98+000 до км 102+889,95“. Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител за строителството на обекта и да се сключи договор за нейното изпълнение с оглед извършване на качествено строителство на обекта в съответствие с нормативните изисквания и спазване на договорените срокове. Преглед на обществените поръчки »
2020-09-08   „Избор на изпълнител за реализиране на дейност „Мерки за информиране и публичност“ по 4 обособени позиции“ (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за реализиране на дейност „Мерки за информиране и публичност“ по 4 обособени позиции. *Забележка: настоящата обществена поръчка е запазена, предназначена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания, или на хора в неравностойно положение, предвид разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, тъй като … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Ди Ем Ай Девелопмънт“ ЕООД
2020-09-03   „Извършване на ремонти за поддръжка на сградния фонд на Агенция „Пътна инфраструктура“, в т.ч. и специализираните звена“ (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител и да се сключи договор с него за извършване на ремонти за поддръжка, в това число: основни, текущи и аварийни ремонти, и реконструкции, в това число вътрешни преустройства, с които не се засягат конструкциите на сградния фонд, предоставен за ползване и управление от Централната администрация на възложителя (Агенция „Пътна инфраструктура“ — АПИ) и специализираните звена (Областни пътни управления (ОПУ), Национално тол управление (НТУ) и Институт … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Клима Инжинеринг Консулт“ ЕООД
2020-06-13   Изработване на проект за път ІІІ-1008 „Струмяни—ГКПП „Клепало“ (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител и да се сключи договор с него за изготвяне на проект във фаза „идеен и технически проект“. Приблизителната дължина на проекта е 17 км. *За участък 1: целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката на пътния участък с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя. *За участък 2: целта на проекта е: 1. Да се изготви идеен проект за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Инжконсултпроект“ ООД
2020-06-12   Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност на проект ROBG 390 „Основен ремонт на път II-81... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Прод. от поле II.1.1):...финансиран по Програма Интеррег V A Румъния - България 2014 – 2020“ Предметът на настоящата обществена поръчка е “Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност на проект ROBG 390 “Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана”, финансиран по Програма Интеррег V A Румъния - България 2014 - 2020. Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител и да се сключи договор за изпълнението на следните … Преглед на обществените поръчки »
2020-06-12   „Осигуряване на пожароизвестяване, поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Прод. от поле II.1.1).... специализираните звена и обекти на АПИ, в т.ч. и 3 тунела“. Целта на на обществената поръчка е да бъде избран изпълнител, с който да бъде сключен договор за осигуряване на сервизно обслужване и техническо поддържане на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност в териториалните подразделения и обекти на Агенция „Пътна инфраструктура“, в т.ч. и 3 тунела. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: РВЦ ООД
2020-06-12   „Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, на... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Прод. от II.1.1)... —Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана“, финансиран по Програма Интеррег V A Румъния—БЪЛГАРИЯ 2014—2020“. Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител и да се сключи договор за изпълнението на следните дейности: подобряване на пътната безопасност, съставителство и изработване на брошури и диплянки, и изработване и доставяне на рекламни материали. Изпълнението на обществената поръчка ще допринесе за популяризиране на финансовия принос на Европейския съюз … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Принтинг Хаус“ ЕООД
2020-06-12   Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство на обект „Модернизация на... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Прод. от полеII.1.1....в участъка от източната граница на поземлен имот с идентификатор 35479.1.531 по КККР на с. Калотина до км 1+000 (с приблизителна дължина 90 м)“. В този смисъл, цел на обществената поръчка е да бъдат предоставени консултантски услуги съгласно ЗУТ при изготвянето на технически проект и проект на ПУП и изграждането на 90 м от участъка между транспортната инфраструктура на ГКПП Калотина и началото на обекта, подлежащ на изграждане съгласно договор РД-32-4/16.11.2018 г. с предмет … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Консулт Инженерингс“ ЕООД
2020-06-12   „Сключване на рамково споразумение за доставка на автомобилни гуми за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Сключване на рамково споразумение за доставка на автомобилни гуми за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“. Целта на обществената поръчка е сключване на рамково споразумение с няколко потенциални изпълнителя за срок от 36 месеца или до изчерпване на финансовия ресурс по него, като на същите следва да се възлага извършването на дейностите по поръчката, а именно: 1. Доставяне на автомобилни гуми, посочени в образец № 3.1 — Количествено-стойностна сметка, … Преглед на обществените поръчки »
2020-06-11   Изработване на технически проекти за извършване на основен ремонт (рехабилитация) по 3 обособени позиции (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Предметът на обществената поръчка, за всяка обособена позиция, включва (описание на дейностите по поръчката): а)Запознаване със Заданието за проектиране; посещение на обекта на място и в случай, че възникне необх. от извършване на допълн. проектантски работи по съотв.обособена позиция, неупоменати в Заданието, но св. с изпълнението на предмета на поръчката, касаещи техн. инфра-ра или др., Изпълнителят няма да има никакви претенции към Възложителя. б) Извършване на:геодезически измервания, полска работа, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Виа План“ ЕООД „Пътпроект-2000“ ООД „Рутекс“ ООД
2020-06-11   Предоставяне на услуги по хотелско настаняване и медицински застраховки при служебни пътувания в чужбина на... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Предоставяне на услуги по хотелско настаняване и медицински застраховки при служебни пътувания в чужбина на служители на Агенция „Пътна инфраструктура“. В този смисъл, цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да определи изпълнител за предоставяне на услуги по хотелско настаняване и медицински застраховки, като в тази връзка се сключи договор за изпълнение. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Марбро Турс“ ООД
2020-06-11   Проектиране и строителство на обект „Модернизация на път I-8 „Калотина—Софийски околовръстен път“ в участъка от... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Виж поле II.1.1 ... по КККР на с. Калотина до км 1+000 (с приблизителна дължина 90 м)". Целта на общ. поръчка е да бъдат изготвени технически проект,проект на подробен устройствен план (ПУП) и изграден участък,с прибл. дължина 90м,от път І-8 "Калотина–Софийски околовръстен път",започващ от източната граница на поземлен имот с идентификатор 35479.1.531 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Калотина до км 1+000.Връзката между транспорт. инфраструктура на ГКПП "Калотина" и началото на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Пътстрой Бургас“ ЕООД „Щрабаг“ ЕАД Консорциум „Калотина 2020“ ДЗЗД
2020-06-06   Поддържане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомагистрали и I клас пътища в Република БЪЛГАРИЯ (Агенция „Пътна инфраструктура“)
В рамките на настоящата обществена поръчка е необходимо да бъде осигурена поддръжка на съществуващата система от 100 автоматични устройства записващи пътния трафик (АУЗПТ) и 3 броя автоматични устройства за следене на метеорологичната обстановка (АУСМУ) съгласно изискванията на възложителя, посочени в техническото задание. Преглед на обществените поръчки »
Свързани търсения 🔍