Доставчик: Застрахователна компания Лев Инс АД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Застрахователна компания Лев Инс АД

2023-08-03   Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е предоставянето на застрахователни услуги за нуждите на УМБАЛ „Света Анна” – София АД. Застрахователните услуги са обособени в три самостоятелни обособени позиции, както следва: 1. Застраховка „Имущество" на сградите и медицинското оборудване на УМБАЛ „Света Анна“ - София АД; 2.Застраховка „Професионалната отговорност“ на лицата, упражняващи медицинска професия в УМБАЛ „Света Анна“ - София“ АД, съгласно Закона за здравето и Наредба за задължителното застраховане на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Застрахователна компания Лев Инс АД
2023-07-20   Предоставяне на застрахователни услуги за МБАЛ „Национална кардиологична болница" ЕАД (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Предоставяне на застрахователни услуги за МБАЛ„НКБ“ ЕАД по три обособени позиции: Об. позиция 1 – Сключване на застраховка „Имущество” с обект - сградният фонд и медицинското оборудване Об. позиция 2 – Сключване на задължителна застраховка „Отговорност на лица, които упражняват медицинска професия (Професионалната отговорност)“ по чл. 189, ал. 1 от Закона за здравето. Об. позиция 3 – Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и застраховка „Каско” с обект – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Застрахователна компания Лев Инс АД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО... ЗД "Бул инс" АД
2023-06-30   Предоставяне на услуги по застраховане на научна апаратура за нуждите на ЦК „Чисти технологии за устойчива околна... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е „услуга“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предметът на настоящата обществена поръчка включва предоставянето на застраховане на научна апаратура, описана в Приложение № 1, неразделна част от Техническата спецификация. Обхватът и основните параметри на обществената поръчка са подробно описани в Техническата спецификация към документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Застрахователна компания Лев Инс АД
2023-03-22   ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП)
Застраховане за имущество (движими и недвижими вещи, плавателни съдове и/или МПС) - публична държавна собственост, предоставено за управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и имущество собственост на предприятието, в т.ч. новопридобити активи, превозни средства или плавателни съдове и оборудване към тях. Предмет на възлагане в настоящата процедура са 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1 Застраховка „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество“; Обособена позиция № 2 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Застрахователна компания Лев Инс АД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2023-03-21   Застраховане на доставено техническо оборудване (Министерство на вътрешните работи)
Техническото оборудване и апаратура подлежащо на застраховане е подробно описано в раздел II. 2.4. на обявлението за поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Застрахователна компания Лев Инс АД
2023-01-12   Застраховане на личния състав, техниката и имуществото на Българската армия, структурите на пряко подчинение на... (Министерство на отбраната)
Застраховане на личния състав, техниката и имуществото на Българската армия, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, участващи в задгранични мисии, операции във връзка с ангажиментите на Република България към НАТО, ООН, ЕС и други международни споразумения и международни учения. Поръчката включва две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция 1 - Застраховане на личния състав, автомобилната техника и имуществото на Българската армия, структурите на пряко подчинени на министъра … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Застрахователна компания Лев Инс АД
2022-12-29   Застраховане на доставено техническо оборудване (Министерство на вътрешните работи)
Техническото оборудване, подлежащо на застраховане е: 1. Комплект хардуер и софтуер за програмиране на доставените преносими и мобилни ТЕТРА радиотерминали -1 бр.- ед. цена в лева – 1 188,00 лв. 2. Разширение на дисковото пространство на дисков масив HPE 3PAR StoreServ 8200 Storage- 1бр. - ед. цена в лева – 89 841,72 лв. 3. Монитори - 40 бр. - ед. цена в лева –801,00 лв. 4. Работна станция - 20 бр. - ед. цена в лева –4 352,29 лв. 5. Преносими ТЕТРА радиотерминали - 70 бр. - ед. цена в лева –730,80 лв. 6. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Застрахователна компания Лев Инс АД
2022-09-14   Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е предоставянето на застрахователни услуги за нуждите на УМБАЛ “Света Анна” – София АД. Застрахователните услуги са обособени в три самостоятелни обособени позиции, както следва: 1. Застраховка „Имущество" на сградите и медицинското оборудване на УМБАЛ „Света Анна“ - София АД; 2.Застраховка „Професионалната отговорност“ на лицата, упражняващи медицинска професия в УМБАЛ „Света Анна“ - София“ АД, съгласно Закона за здравето и Наредба за задължителното застраховане на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Застрахователна компания Лев Инс АД ЗД "Бул инс" АД
2022-09-09   „Застраховане на дълготрайни материални активи (ДМА), моторни превозни средства (МПС) и плавателни съдове за нуждите... (Технически университет)
Общ поръчка съдържа две об позиции: ОП № 1- „Застраховане на дълготрайни материални активи (ДМА), придобити ДМА, финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и на наети машини, съоръжения и оборудване за нуждите на ТУ - София", която вкл имуществено застраховане на обекти - сгради; компютри и хардуерно оборудване; машини, съоръжения и оборудване; стопански инвентар и други дма на ТУ-София, придобити по проекти и наети активи за нуждите на ТУ – София и изнесените звена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Застрахователна компания Лев Инс АД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО...
2022-08-19   „Застрахователни услуги за нуждите на Главна дирекция „Охрана”, по обособени позиции (Главна дирекция „Охрана“)
„Застрахователни услуги за нуждите на Главна дирекция „Охрана”, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № І: Групова рискова застраховка на служителите на ГД „Охрана“; Обособена позиция № ІІ: Застраховка „Гражданска отговорност”; Обособена позиция № ІІІ: Застраховки „КАСКО” и „Злополука на местата в МПС”. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дженерали Застраховане АД Застрахователна компания Лев Инс АД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО...
2022-08-05   Предоставяне на застр. услуги по застр. Обща гражданска отговорност към 3ти лица и Отговорност към продукта, застр.... (Електроенергиен Системен Оператор ЕАД)
Обществената поръчка е разделена на три обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 „Предоставяне на застрахователни услуги по застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица и Отговорност на продукта“; - Обособена позиция № 2 „Предоставяне на застрахователна услуга по застраховка „Професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ на строител“; - Обособена позиция № 3 „Предоставяне на застрахователна услуга по застраховка „Професионална отговорност по чл.20 от Закона за кадастъра и имотния … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Застрахователна компания Лев Инс АД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2022-07-12   Предоставяне на застрахователни услуги за МБАЛ „Национална кардиологична болница “ ЕАД (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Предоставяне на застрахователни услуги за МБАЛ„НКБ“ ЕАД по три обособени позиции: позиция 1 – Сключване на застраховка „Имущество” с обект - сградният фонд и медицинското оборудване позиция 2 – Сключване на задължителна застраховка „Отговорност на лица, които упражняват медицинска професия (Професионалната отговорност)“ по чл. 189, ал. 1 от Закона за здравето. позиция 3 – Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и застраховка „Каско” с обект – МПС ​​​​​​​Обслужващ … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Застрахователна компания Лев Инс АД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК... ЗД "Бул инс" АД
2022-05-12   Извършване на услуги по сключване на застраховки „Имущество“ на два броя автоматични самопочистващи се тоалетни за... (Община Варна)
Обществената поръчка има за цел избор на изпълнител за извършване на услуги по сключване на застраховки "Имущество" на два броя автоматични самопочистващи се тоалетни за обществено ползване разположени в Морската градина на гр.Варна Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Застрахователна компания Лев Инс АД
2022-02-14   „Предоставяне на услуги по застраховане на Университет по архитектура, строителство и геодезия“ (Университет по архитектура, строителство и геодезия)
Предметът на обществената поръчка е „Предоставяне на услуги по застраховане на Университет по архитектура, строителство и геодезия“ по шест обособени позиции. Подробно описание се съдържа в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие. Важно!!! Обособена позиция 1 „Сключване на имуществена застраховка на недвижимо имущество на УАСГ“ с прогнозна стойност 11 500 лв. /единадесет хиляди и петстотин лева/, с включен данък 2% върху застрахователната премия, е възложена на основание … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД Застрахователна компания Лев Инс АД Застрахователно акционерно дружество Армеец АД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО...
2021-12-20   "Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури" (Агенция за социално подпомагане)
Предметът на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е "Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури" по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 - Предоставяне на имуществено застраховане на недвижими имоти и индивидуализирани движими активи, намиращи се в тях, както следва: 1. Застраховка на недвижими имоти – сгради или части от тях, публична държавна или общинска собственост, предоставени за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Застрахователна компания Лев Инс АД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО...
2021-12-09   Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ДПУСЯ - застраховане на недвижими имоти (язовири), публична... (Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ ДП)
Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител и да се сключи договор за нейното изпълнение, с който да се осъществят дейностите по застраховане на язовири, публична държавна собственост, предоставени за управление на ДПУСЯ. По този начин ще бъде осигурена необходимата застрахователна закрила върху имуществени и неимуществени интереси на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Застрахователна компания Лев Инс АД
2021-10-14   „Избор на застраховател за застраховане на сгради - публична и частна държавна собственост, предоставени за... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на застраховател за застраховане на сгради - публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на АПИ“. Целта на настоящата обществена поръчка е избор на застраховател, за предоставяне на застрахователни услуги за сгради - публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на АПИ. В обхвата на настоящата обществена поръчка са включени дейности по предоставяне на услуги по застраховане на имоти … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Застрахователна компания Лев Инс АД
2021-09-27   Застраховане на два броя стационарни станции за измерване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община (Столична община)
Застраховане на два броя стационарни станции за измерване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община, едната в двора на Детска градина (ОДЗ) № 21 „Ежко Бежко“, с. Бусманци, район „Искър“, а другата - в двора на 63-то ОУ „Христо Ботев“, кв. „Требич“, район „Надежда“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Застрахователна компания Лев Инс АД
2021-09-09   Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на УМБАЛ “Света Анна” – София АД (УМБАЛ „Света Анна” – София АД)
Предмет на обществената поръчка е предоставянето на застрахователни услуги за нуждите на УМБАЛ “Света Анна” – София АД. Застрахователните услуги са обособени в три самостоятелни обособени позиции, както следва: 1. Застраховка „Имущество" на сградите и медицинското оборудване на УМБАЛ „Света Анна“ - София АД; 2.Застраховка „Професионалната отговорност“ на лицата, упражняващи медицинска професия в УМБАЛ „Света Анна“ - София“ АД, съгласно Закона за здравето и Наредба за задължителното застраховане на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Застрахователна компания Лев Инс АД ЗД "Бул инс" АД
2021-07-12   Предоставяне на застрахователни услуги за „МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД („Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД)
Предоставяне на застрахователни услуги за МБАЛ НКБ ЕАД: — позиция 1 „Сключване на застраховка „Имущество“ с обект сградния фонд и медицинското оборудване“, — позиция 2 „Сключване на задължителна застраховка „Отговорност на лица, които упражняват медицинска професия (професионалната отговорност)“ по чл. 189, ал. 1 от Закона за здравето“, — позиция 3 „Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и застраховка „Каско“ с обект МПС“. ​​​​​​​Обслужващ застрахователен брокер … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Застрахователна компания Лев Инс АД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК... ЗД "Бул инс" АД
2021-06-11   Сключване на рамкови споразумения за избор на изпълнител за застраховане на имущество на Министерството на... (Министерство на здравеопазването)
Целта на обществената поръчка е предоставяне на застрахователни услуги, свързани със сключване на застраховки, чрез предоставяне на застрахователна закрила върху имуществени и неимуществени интереси на възложителя чрез поемане на риск от настъпване на застрахователни събития съгласно условията на документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дженерали Застраховане АД Застрахователна компания Лев Инс АД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО... ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК... Застрахователно дружество "ОЗОК Инс" АД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО... ЗД "Бул инс" АД
2021-04-27   Застраховане на имуществото и служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД („Булгартрансгаз“ ЕАД)
Застраховане на имуществото и служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределено в 5 (пет) обособени позиции, съгласно посоченото в техническите спецификации по обособените позиции, приложенията към тях и документацията за обществената поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Застрахователна компания Лев Инс АД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2018-10-29   Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на Министерство на околната среда и... (Министерство на околната среда и водите)
Чрез настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се цели сключване на договор за застрахователна услуга, а именно предоставяне на застрахователна закрила върху имуществените и неимуществени интереси на възложителя чрез поемане на риск от настъпване на застрахователни събития съгласно условията на настоящата документация. Обектът на настоящата обществена поръчка е разделен в 5 самостоятелно обособени позиции, както следва: — позиция № 1 „Сключване на застраховка „Каско“ и „Злополука на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дженерали Застраховане АД Застрахователна компания Лев Инс АД Застрахователно акционерно дружество ОЗК... ЗД Бул инс АД
Свързани търсения 🔍