2023-04-26   „Предоставяне на консултантски услуги за подпомагане на Водоснабдяване и канализация - Варна ООД" (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е сключване на рамково споразумение за предоставянето на експертни услуги и консултации на Водоснабдяване и канализация ООД - Варна по отношение на всички приложими изисквания в областта на обществените поръчки, консултантска подкрепа при подготовката на становища срещу финансови корекции по сигнали за нередности; подготовката на проектни предложения, съфинансирани от ЕСИФ, Норвежкия финансов механизъм, Програмите за териториално сътрудничество, Националния план … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИМ Консултинг ООД
2023-03-17   „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНА РУСЕ“ Предмет на настоящата обществена поръчка е за... (Община Русе)
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНА РУСЕ“ Предмет на настоящата обществена поръчка е за предоставянето на експертни услуги и консултации на община Русе по отношение на подготовката на проектни предложения, съфинансирани от ЕСИФ, Норвежкия финансов механизъм, Програмите за териториално сътрудничество и Националния план за възстановяване и устойчивост; подготовка на проекти, подкрепени от финансови инструменти; разработване на финансови анализи; разработване на документации за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИМ Консултинг ООД
2022-12-22   КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОУЧВАНИЯ, АНАЛИЗИ, ПЛАНОВЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ТРИ... (ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП)
Настоящата обществена поръчка е за избор на изпълнител на „Консултантска услуга за подготовка на проекти и изготвяне на проучвания, анализи, планове и документация по три обособени позиции: Обособена позиция 1 - Техническа помощ за изграждане на брегово захранване с електричество на кораби в българските речни пристанища; Обособена позиция 2 - Техническа помощ за изграждане на мултимодална транспортна платформа в Пристанище Русе и подобряване на връзките му с хинтерланда; Обособена позиция 3 - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИМ Консултинг ООД ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ " БИМ ЕВРОПРО 2022 " ЕВРОПРО КОНСУЛТ ЕООД
2022-11-07   „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ“ (Община Ловеч)
Предмет на настоящата обществена поръчка е сключване на рамково споразумение за предоставянето на експертни услуги и консултации на община Ловеч по отношение на подготовката на проектни предложения, съфинансирани от ЕСИФ, Норвежкия финансов механизъм, Програмите за териториално сътрудничество и Националния план за възстановяване и устойчивост и други външни източници на финансиране, финансови инструменти; разработване на финансови анализи; подпомагане при разработване на документации за възлагане на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИМ Консултинг ООД
2022-09-12   „Предоставяне на консултантски услуги по подготовка на схема за подпомагане на интермодални оператори“ (МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА)
Предоставяне на консултантска подкрепа/услуги по изготвяне на схема за подпомагане на интермодални оператори чрез процедура за подбор на проектни предложения, в рамките на Приоритет 3 „Подобряване на интермодалността, модернизирани схеми за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“ по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. Схемата следва да е изготвена под формата на пълен пакет от документи за окончателния й вариант. При изготвяне на Схемата следва да се … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИМ Консултинг ООД ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ " БИМ ЕВРОПРО 2022 " ЕВРОПРО КОНСУЛТ ЕООД
2022-05-23   ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ВЪНШНИ ФИНАНСОВИ... (Община Бургас)
Предмет на настоящата обществена поръчка е сключване на рамково споразумение за предоставянето на експертни услуги и консултации на община Бургас по отношение на подготовката на проектни предложения, съфинансирани от ЕСИФ, Норвежкия финансов механизъм, Програмите за териториално сътрудничество и Националния план за възстановяване и устойчивост и други външни източници на финансиране, финансови инструменти; разработване на финансови анализи, правни становища по предложения за финансови корекции, както и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИМ Консултинг ООД
2021-12-08   ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ЗАЯВКА НА ОБЩИНИ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПРИЕМАНЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИ, ПЛАНОВИ И... (Национално сдружение на общините в Република България)
Обществената поръчка „Предоставяне на консултантски услуги по заявка на общини за подготовката и приемането на стратегически, планови и програмни документи на местно ниво за достъп до средствата от Европейския съюз през програмен период 2021-2027г." е с четри обособени позиции: Обособена позиция 1. За общините от Северозападен район (СЗР) - 51 общини, вкл. два големи града (Видин и Плевен) Обособена позиция 2. За общините от Северен централен район (СЦР) и Североизточен район (СИР) - 71 общини, вкл. три … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИМ Консултинг ООД Вамос ООД Д ЕНД Д КОНСУЛТИНГ ООД ДЗЗД "ЕСКПЕРТНА ПОДКРЕПА НСОРБ" Екорис Саут Ийст Юроп ЕООД Консулт
2021-08-24   „Разработване на методология за ограничен достъп на моторни превозни средства на територията на Столична община -... (Столична община)
„Разработване на методология за ограничен достъп на моторни превозни средства на територията на Столична община - зониране, моделиране и данни. Изготвяне на Бяла книга с резултатите“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИМ Консултинг ООД
2020-12-31   „Разработване на стратегически документи на община Перник за програмен период 2021—2027 г.“ (Община Перник)
Обществената поръчка се възлага с оглед определяне на изпълнител, който да разработи следните стратегически документи: — Доклад от последваща оценка на Общински план за развитие на община Перник за периода 2014—2020 г., — План за интегрирано развитие на Община Перник за периода 2021—2027 г., — Предварителна оценка на ПИРО съгласно условията на чл. 32 от ЗРР. Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО), определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИМ Консултинг ООД
2020-06-16   Разработване на План за интегрирано развитие на община Варна за периода 2021—2027 г. и подготовка на техническа... (Община Варна)
Предметът на настоящата обществена поръчка е разработване на План за интегрирано развитие на община Варна за периода 2021—2027 г. (ПИРО) и подготовка на техническа документация за приоритетни проекти за развитието на община Варна. В обхвата на обществената поръчка са включени 2 дейности: изготвяне на План за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021—2027 г. и подготовка на техническа документация за приоритетни проекти за развитието на община Варна. Списъкът с приоритетните проекти, важни за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „БИМ Консултинг“ ООД БИМ Консултинг ООД
2020-04-21   Избор на звено за управ. на проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия,... („Водоснабдяване и канализация — Шумен“ ООД)
ВиК — Шумен ще организира и осъществява дейностите по управлението на проекта, като управителят на дружеството ще назначи със своя заповед екип от външни лица, които ще съставляват и сформират звено за управление на проекта (ЗУП). Структурата на ЗУП ще бъде следната: 1. Р-л на проект. 2. Координатор на проект. 3. Адм. сътрудник. 4. Експерт с тех. експертиза (технически експерт) на ПСПВ. 5. Експерт с тех. експертиза (технически експерт) на довеждащ водопровод от яз. „Тича“ по договор за ОП1. 6. Експерт с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИМ Консултинг ООД
2019-12-30   Осигуряване на експерти от звено за управление на проект № BG16M1OP002-5.004-0008 „Екологично чист транспорт за... (Община Варна)
Настоящата обществена поръчка има за цел да бъде осигурен квалифициран експертен състав (на изпълнителя), който да бъде включен пряко, като част екипа за управление на проект (ЕУП): „Екологично чист транспорт за Варна“, чрез предоставяне на следните експерти: 1. Експерт „Строителство“; 2. Експерт „Доставка и мониторинг“; 3. Експерт „Информация и публичност“; 4. Експерт „Юрист“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИМ Консултинг ООД ЕКО БУС КОНСУЛТ ДЗЗД Приорити Консултинг ООД
2019-10-24   Управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ — Русе ООД“ („Водоснабдяване и канализация“ ООД — Русе)
Предметът на поръчката е свързан с подсигуряване на експерти за звеното, което ще управлява проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ Русе ООД“, финансиран по ОПОС 2014—2020 г. и оказване на техническа помощ/консултантска услуга на бенефициента по време на изпълнението на проекта му. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „БИМ Консултинг“ ООД БИМ Консултинг ООД
2018-09-10   Външна техническа помощ за подпомагане изпълнението на проект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище... (Община Варна)
Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител, който да подпомага експертите по проекта от страна на община Варна с допълнителна външна експертиза в процеса на планиране, вземане на решения и изпълнение на проект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност Карантината, район „Аспарухово“, община Варна“ съгласно изискванията на Програмата за морско дело и рибарство. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „БИМ Консултинг“ ООД БИМ Консултинг ООД
2018-08-27   Предоставяне на консултантски услуги на общините и подготовка на съдържанието на 10 наръчника в сферата на... (Национално сдружение на общините в Република България)
Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставянето на експертни услуги на НСОРБ във връзка с предоставяне на консултации на общините по отношение на проекти, съфинансирани от ЕСИФ, както и разработването на съдържанието на 10 броя наръчници по специфични теми. Услугата, предмет на обществената поръчка, обхваща следните 4 основни типа дейности: 1. Консултации по Закона на обществени поръчки (ЗОП); 2. Консултации по прилагане на правилата за държавни помощи; 3. Консултации по подготовка и изпълнение … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИМ Консултинг ООД Екорис Саут Ийст Юроп ЕООД Обединение Екорис и партньори — НСОРБ ДЗЗД
2016-04-14   „Подпомагане управлението на проектни предложения на община Варна, финансирани със средства от Оперативна програма... (Община Варна)
Предметът на настоящата поръчка е свързан с избор на изпълнител, който да осигури лица, ангажирани с подпомагане на управлението на всички проекти на община Варна, финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 — 2020“, включени в Инвестиционната програма на общината, в рамките на предвиденият гарантиран бюджет, в срока на договора по настоящата обществена поръчка, съгласно Техническа спецификация. Управлението на проектите ще включват следните основни направления: 1. Услуги по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бим Консултинг“ ООД, ЕИК 200242286 БИМ Консултинг ООД
Свързани търсения 🔍