2023-02-28   „Определяне на изпълнител за строителство,основен ремонт,рехабилитация и текущо поддържане на улиците, общинските... (Община Бургас)
Настоящата процедура цели сключване на Рамково споразумение между Община Бургас и един изпълнител по всяка една от обособените позиции. Дейностите, подлежащи на възлагане по реда на рамковото споразумение, ще бъдат индивидуализирани с писмени възлагания до потенциалния изпълнител по съответната обособена позиция. С оглед на спецификата, сложността и комплексността на видовете работи, които следва да се извършват, същите не биха могли да се определят предварително. При осъществяване предмета на поръчката … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Битумина Гмбх - България ЕООД Джи Пи Груп АД ПЪТСТРОЙ ВДХ ЕАД
2022-08-16   Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: ПСОВ Стара Загора – изсушителни полета, доставка... (Водоснабдяване и канализация ЕООД)
В обхвата на поръчката се включват описаните по-долу дейности, като цялостното изпълнение на дейностите от предмета на договора е подчинено на Специфичните условия и Общите условия – Договорни условия за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (ФИДИК – жълта книга): - Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за обект „ПСОВ Стара Загора – изсушителни полета, доставка и монтаж … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Битумина Гмбх - България ЕООД ДЗЗД ЗАГОРЕ Колеви Транс ООД
2020-03-19   Инженеринг на обекти, свързани с реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Варна, по обособени позиции...... („Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД)
Прод. от поле II.1.1):...както следва: — обособена позиция № 1 „Доизграждане на канализационна мрежа в СО „Изгрев“, „Кочмар“, „Сълзица“, „Пчелина“ и „Сотира“, бул. „Христо Смирненски“, реконструкция на канализационен клон под бул. „Владислав Варненчик“, реконструкция на магистрален водопровод „Варна—Златни пясъци“ — III етап“, — обособена позиция № 2 „Доизграждане на канализационна мрежа в СО „Бриз“, „Свети Никола“, „Ален Мак“, „Ваялар“, „Траката“ и „Манастирски рид“ и изграждане на водопроводни връзки … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Автомагистрали София“ ЕООД „Битумина ГмбХ — България“ ЕООД „Бул Строй Консулт — Варна“ ЕООД „Инжстройинженеринг“ ЕООД „Хидрострой“ АД АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ ЕООД Битумина Гмбх - България ЕООД Бул Строй Консулт-Варна ЕООД ДЗЗД „Пчелина 2020“ ДЗЗД „Хидроам“ ДЗЗД Пчелина 2020 ДЗЗД ХИДРОАМ Хидрострой АД
2019-02-26   Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Продължава от поле II.1.1):...обособени позиции на територията на Северен централен район, стопанисвани от АПИ съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, както следва: — обособена позиция № 1 — ОПУ Велико Търново, — обособена позиция № 2 — ОПУ Габрово, — обособена позиция № 3 — ОПУ Разград, — обособена позиция № 4 — ОПУ Русе, и — обособена позиция № 5 — ОПУ Силистра. ОПУ В. Търново е с дължина на пътната мрежа 963,921 км. ОПУ Габрово е с дължина на пътната мрежа 503,741 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Битумина Гмбх“ ЕООД „Инфрастроежи“ ООД „Пътинженеринг“ АД „Пътни строежи — Велико Търново“ АД „Пътперфект — Т“ ЕАД „Пътстрой — Габрово“ АД „Строймонтаж“ ЕАД „ТРП Лудогорие“ 2019 Битумина Гмбх - България ЕООД БИТУМИНА ГмбХ ЕООД ДЗЗД „Консорциум Габрово 19-24“ ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ГАБРОВО 19-24 ИНФРАСТРОЕЖИ ООД КОНСОРЦИУМ ТРП ЛУДОГОРИЕ 2019 Пътинженеринг АД Пътинженерингстрой-Т ЕАД ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД ПЪТНИ СТРОЕЖИ – Велико Търново АД Пътперфект - Т ЕАД ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД Строймонтаж ЕАД ТРП ЛУДОГОРИЕ 2019
2017-09-08   Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път І-8 „Калотина — Софийски... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Целта на настоящата процедура е изработване на технически проект и строителство, на базата на приетите варианти за отделните части на идейния проект за модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина-СОП“ в участъка от км 1+000 до км 15+500 да се изгради привързване (етапна връзка) от габарит 25,5 м към съществуващият габарит на пътя 7,50 м. Поръчката ще бъде изпълнена в съотв., с договорните условия на FIDIC Жълта книга и Доп Спораз (Договор). В изп. на дейностите е необход. да се изготвят … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Битумина ГмбХ — България“ ЕООД „Консорциум Страбаг БПА“ ДЗЗД „Щрабаг“ ЕАД Битумина Гмбх - България ЕООД Битумина ГмбХ — България ЕООД Консорциум „Страбаг БПА“ ДЗЗД Консорциум Страбаг БПА ДЗЗД Страбаг Сп.з.о.о. СТРАБАГ Сп.з.о.о. Полша Щрабаг ЕАД
Свързани търсения 🔍