Доставчик: Медицинска Техника Инженеринг ООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Медицинска Техника Инженеринг ООД

2023-08-18   Период. доставка на мед. изделия за ендопротезиране, артроскопия, коляно, рамо, лакътно протезиране и неврохирургия... (Военномедицинска академия)
Период. доставка на мед. изделия за ендопротезиране, артроскопия, коляно, рамо, лакътно протезиране и неврохирургия за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медицинска Техника Инженеринг ООД
2023-07-27   Доставка на медицински изделия и лични предпазни средства за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД (Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия и лични предпазни средства за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД БЛАГИ ООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Хелмед България ЕООД
2023-07-24   „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЛАБОРАТОРНА АПАРАТУРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И... (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
„Доставка чрез предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите и реактивите за работа с апаратурата в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“ подробно описана в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Обособена позиция № 1 – Автоматичен анализатор за глюкоза – 1 брой Обособена позиция № 2 – Кръвно газов анализатор – 1 брой Обособена позиция № 3 – Автоматичен хематологичен анализатор– 1 брой Обособена позиция № 4 – Автоматичен имунологичен анализатор за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АПР ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Хроно ООД
2023-07-19   „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и оборудване по обособени позиции, за нуждите... (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД)
Обществената поръчка включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и оборудване за диагностичната и лечебна дейност на „КОЦ-Шумен” ЕООД, разделена на 7 обособени позиции. Техническите параметри, характеристика и окомплектовка на медицинската апаратура и оборудване от всяка обособена позиция са подробно описани в приложената към настоящата документация Техническа спецификация – Приложение № 1. Максималната прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е 357 000 лева без ДДС. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Парамедика ООД РСР ЕООД
2023-07-14   Доставка на медицински консумативи (Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на “СБАЛАГ - Майчин дом” ЕАД, за срок от 12 месеца, по шест обособени позиции, разпределени в групи и номенклатури, подробно описани в приложените технически спецификации. Предлаганите медицински консумативи, които са медицинските изделия по смисъла на Закона за медицинските изделия да отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия, на Наредбата за съществените изисквания за оценяване … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2023-07-12   „Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория по четири обособени позиции“ (Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД)
Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория по четири обособени позиции Предметът на обществената поръчка е разпределен в 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на реактиви и консумативи за имунологичен анализатор „Immulite 2000“, включваща номенклатурни единици от № 1 до № 145. Обособена позиция № 2 - Доставка на реактиви и консумативи за хематологичен анализатор „MEDONIK М 32“, включваща номенклатурни единици от № 146 до № 152. Обособена позиция № 3 - Доставка на реактиви … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Марвена Диагностика ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД
2023-07-10   ”Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на медицинска апаратура и обучение на персонала за работа с нея за нуждите... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е ”Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на медицинска апаратура и обучение на персонала за работа с нея за нуждите на „МБАЛ-Самоков”ЕООД” разделена на 4 обособени позиции, подробно описани по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер, наименование, мярка, технически изисквания и съответното количество в Техническата спецификация. Обществената поръчка обхваща доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционна поддръжка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алнед Медикал ООД Инфомед ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД
2023-06-29   ”Абонаментно сервизно обслужване на обща и друга медицинска апаратура на УМБАЛ „Канев“ АД“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Предметът на обществената поръчка включва дейности по абонаментно сервизно обслужване на обща и друга медицинска апаратура, необходима за изпълнение на диагностичната дейност в УМБАЛ „Канев” АД. Апаратурата, предмет на настоящата поръчка, е посочена в 10 обособени позиции в Приложение 5 - „Техническа спецификация” на документацията за участие. Абонаментното сервизно обслужване включва: профилактика, диагностика и отстраняване на повреди, показани при работа на апаратурата. Ремонтът приключва при … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Интермедика Груп ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД
2023-06-26   „Абонаментно сервизно обслужване на лабораторна медицинска апаратура на УМБАЛ „Канев“ АД“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Предметът на обществената поръчка включва дейности по абонаментно сервизно обслужване на лабораторна медицинска апаратура, необходима за изпълнение на диагностичната дейност в УМБАЛ „Канев” АД. Апаратурата, предмет на настоящата поръчка, е посочена в 8 обособени позиции в Приложение 5 - „Техническа спецификация” на документацията за участие. Абонаментното сервизно обслужване на медицинската апаратура включва: профилактика, диагностика и отстраняване на повреди, показани при работа на медицинската … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АПР ООД БГ МЕД ЕООД ДРИЙМ МЕДИКАЛ ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД
2023-06-26   „Доставка на лабораторни консумативи” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София, Реф. номер на поръчката: 27/2023 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Доставка на лабораторни консумативи” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. Поръчката включва 32 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Количествата по съответните номенклатурни единици са посочени в Техническата спецификация. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД Диамед ООД Диахим ЕАД Елта 90М ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД Хроно ООД
2023-06-22   „Доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за урология, ендоскопска, лапароскопска и бронхоскопска... (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за урология, ендоскопска, лапароскопска и бронхоскопска апаратура за нуждите на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД “ . Процедурата е разделена на 10 обособени позиции, подробно посочени в Приложение №1-Техническа спецификация към документацията. Обособените позиции съдържат номенклатури (редове), в количествената спецификация. Участниците представят предложение за всички номенклатури (редове) на обособената позиция. Оценката е комплексна, оценява се по обща … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КАРЛ ЩОРЦ Ендоскопия България ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД
2023-06-15   Доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи за дейността на Клинична лаборатория и лаборатория по... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Избор на изпълнител за доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи за дейността на Клинична лаборатория и лаборатория по Вирусология в УМБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД, гр. Ст. Загора по обособени позиции.Срок за изпълнение на поръчката 24 (двадесет и четири) месеца. Обществената поръчка се разделя на обособени позиции. Всяка отделна обособена позиция включва съотв. брой и вид номенклатури, посочени подробно в техническата спецификация, Приложение № 1 към настоящата документация. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД
2023-06-08   Доставка на медицински изделия – консуматив за лабораторна диагностика (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - консуматив за лабораторна диагностика, групирани в 43 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификацията в т. II. от раздел I. от документацията за участие. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация по т. II от раздел I от документацията за участие. Поради прогнозния характер на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БГ МЕД ЕООД Булмар МЛ ООД ДИАХЕМ ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Интер бизнес 91 ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Меди Вижън ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД
2023-06-06   "Доставка на иригационни разтвори, изделия за стерилизация, медицински консумативи за апарати, налични при... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия необходими за изпълнение на лечебната дейност в УМБАЛ „КАНЕВ” АД за период от 24 месеца по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Медицинските изделия, предмет на настоящата поръчка, са обособени в 21 позиции с посочени номенклатурни единици и са подробно представени по наименование на изделието, единица мярка и необходимо прогнозно количество в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Интермедика Груп ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Фаркол АД
2023-06-01   „Доставка на медицински консумативи за нуждите МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД по обособени позиции“ (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
„Доставка на медицински консумативи за нуждите МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД по обособени позиции“, съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички номенклатурни единици от обособените позиции от спецификацията на възложителя – Приложение №2 от документацията за участие, съгласно разпоредбата на §47а от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. В обособените позиции са … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Хелмед България ЕООД
2023-06-01   Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура за Клиниката по анестезиология и интензивно... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Предмета на обществената поръчка е разпределен в 6 обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Анестезиологични апарати Обособена позиция № 2 – Респиратори Обособена позиция № 3 - Външни отоплители за кръв и кръвни продукти и инфузионни разтвори Обособена позиция № 4 - Затоплящи одеяла и системи за анестезия и интензивно лечение Обособена позиция № 5 – Бронхостопи Обособена позиция № 6 – Видеоларингоскопи Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОБАЛМЕД С ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД
2023-05-29   „Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота... (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
„Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“ разделена в позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Предметът на настояща поръчка накратко в настоящата документация ще се нарича „продукти“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Булмар МЛ ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД Електро Мед България ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД Фаркол АД ФАРКОН ООД Хелмед България ЕООД
2023-05-23   Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. "Георги Кочев" № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Диахим ЕАД Елта 90М ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД Химтекс ООД
2023-05-22   Доставка на реактиви и консумативи по XIV обособени позиции, за нуждите на ДКЦ „Пловдив” ЕООД (ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ ЕООД)
Доставка на реактиви, консумативи и медицински изделия по XIV обособени позиции за нуждите на ДКЦ „Пловдив” ЕООД, при количества и характеристики, описани в техническата спецификация, публикувана в профила на купувача на Възложителя и чрез посочена прогнозна стойност определена за 12 месеца, с възможност за удължаване до провеждане на нова процедура по ЗОП и/или изчерпване на финансовия ресурс, в случай че не е. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Химтекс ООД
2023-05-18   Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската... (Администрация на президента на Република България)
Доставка на медицинско оборудване, предназначено за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2022/2023, и включва изпълнението на следните дейности: доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения – бенефициенти; монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация; обучение за работа; гаранционно обслужване и поддръжка на доставеното медицинско оборудване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД ГЛОБЪЛ ЕНТЪРПРАЙЗ ООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД ИНФИНИТА ООД Инфомед ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Топ-Диагностика ООД
2023-05-16   Доставка на медицински консумативи и превързочни материали (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Предметът на възлагане по откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на доставчик на посочените медицински изделия и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Истлинк България ООД Медилон ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2023-05-11   Доставка на медицински консумативи за анестезиология и интензивно лечение (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Предметът на възлагане по откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи за анестезиология и интензивно лечение за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на доставчик на посочените продукти и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Инфомед ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД
2023-05-09   Доставка на консумативи за дезинфекция и стерилизация (Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва периодични доставки на консумативи за дезинфекция и стерилизация (консумативи) за нуждите на “СБАЛАГ - Майчин дом” ЕАД, за 24 месеца, по две обособени позиции, разпределени в групи и номенклатури, подробно описани в приложените технически спецификации. Консумативите са разпределени по групи с оглед на предназначението им и са подробно описани в приложените технически спецификации по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер и с подробно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Живас ООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД СТЕРИСМАРТ ЕООД Хигиенно - Медицинска Индустрия ЕООД
2023-05-04   „Доставка на медицински изделия за нуждите на отделение по Урология при УМБАЛ „Канев“ АД“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
„Доставка на медицински изделия за нуждите на отделение по Урология при УМБАЛ „Канев“ АД“ разделена на 10 обособени позиции и включени в тях номенклатурни единици, подробно описани в Част II Техническа спецификация, неразделна част от Документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Инфомед ЕООД КлиниМаг ЕООД Меди Вижън ООД МЕДИКАЛ ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД
2023-05-02   „Доставка на реактиви и консумативи“ по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на настоящата обществена поръчка е обособен в 65 обособени позиции по различни проекти. Дейностите, предмет на обществената поръчка включват доставка на съответното количество артикули по отделните обособени позиции, съгласно изискванията на Техническата спецификация – Част II към настоящата документация. Видовете и количеството артикули по отделните обособени позиции и срока на годност са посочени в Техническата спецификация. На основание чл. 21, ал. 6 и чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Диамед ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД
2023-05-02   „Поддържане и обслужване на медицинска техника – абонамент или сервиз за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски”ЕАД - Плевен” (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Откритата процедура е за избирането на изпълнител за извършване на услугата: „Поддържане и обслужване на медицинска техника – абонамент или сервиз за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски”ЕАД - Плевен”, с цел сключване на договор, при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, и съгласно условията на документацията за участие. Настоящата процедура е разделена на 76 (седемдесет и шест) обособени позиции. На основание чл. 30, ал. 1 от ППЗОП всеки участник може да участва за една, няколко или … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Елит Медикал ООД Емикрон ЕООД ЕТ ЧАВДАР АНДРЕЕВ - А - А Медикъл Имейджинг Сървиз ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД ФЕРОМЕД 97 ЕООД
2023-04-28   Сервизно обслужване на медицинската техника в „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД (Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД)
Профилактики, диагностика и ремонти на медицинска техника и оборудване, обособени в самостоятелно обособени позиции, в „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД, чиито обем е описан чрез посочената в обявлението прогнозна стойност на поръчката, както и за отделните самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Александър медика ЕООД Булмар МЛ ООД Емикрон ЕООД Ергин ЕООД ИДСМ ООД Лабекс Инженеринг ООД Медилаб-С ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Пълмед АД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД Хроно ООД
2023-04-25   "Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО... (ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „Четвърта МБАЛ - София” ЕАД по три обособени позиции, разпределени в групи и номенклатурни единици, подробно описани в техническата спецификация и Приложения №№1, 2 и 3 към нея. На основание §47а от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗОП, Възложителят допуска участие по отделни номенклатурни единици, включени в обособените позиции, с изключение на номенклатурните единици включени в група, за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВЕ ЕНД ВИ ЕООД Диасистемс ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД
2023-04-25   Доставка на лабораторни реактиви, китове, серуми, тестове, хранителни среди, разтвори, препарати и други за... (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на лабораторни реактиви, консумативи, китове, среди, разтвори, препарати и други за осигуряване на учебния процес и научната дейност в МУ-Пловдив, разделена на 43 обособени позиции, всички индивидуализирани по вид и прогнозно количество съгласно техническа спецификация – Приложение № 1 от документацията за участие. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП и във връзка с чл. 7 от ППЗОП, Възложителят ще възложи изпълнението на доставките на стоки по ОП №№12, 13, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД ФИЛЛАБ ЕООД Фот ООД Хроно ООД
2023-04-24   „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на КОЦ - Враца ЕООД“ (Комплексен Онкологичен Център - Враца ЕООД)
Доставка и гаранционен сервиз на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на лечебния процес в КОЦ - Враца ЕООД. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД
2023-04-12   Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ Проф. Д-р Асен Шопов ЕООД, гр. Златоград (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на лечебния процес в МБАЛ Проф. Д-р Асен Шопов ЕООД, гр. Златоград, по приложена спецификация. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. На основание § 47а от ПЗР на ПМС № 167/22.04.2021 г. за изменение и допълнение на ППЗОП, с оглед предмета на обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Истлинк България ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Медофарма ЕООД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-04-07   „Доставка на реактиви, медицински изделия и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и... (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на реактиви, медицински изделия и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово” разделена на 37 обособени и необособени позиции подробно описани в - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Описание: След проведената открита процедура по реда по ЗОП и сключени договори с избраните изпълнители ще бъдат изпълнявани доставките на медицинските изделия до болнична аптека на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Диасистемс ЕООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД Хроно ООД
2023-04-07   „Доставка на дезинфектанти и препарати за хигиена и дезинфекция на ръце за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД“ (СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на дезинфектанти и препарати за хигиена и дезинфекция на ръце, описани по подпозиции, изчерпателно изброени в Техническите спецификации - част от документацията за обществената поръчка. Количествата от всеки от артикулите не могат да бъдат определени към момента на обявяване на поръчката, поради което следва да се доставят във вид и количество съобразно заявките и потребностите на Възложителя. При всяка заявка Възложителят ще посочва мястото (сградите на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медицинска Техника Инженеринг ООД
2023-04-05   ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ И КОНТЕЙНЕРИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ”... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Поръчката включва избор на изпълнител за периодични доставки на дезинфектанти и контейнери за стерилизация, неоходими за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора. Дезинфектантът по обособена позиция № 8 ще бъде използван в помещения в Операционен блок; АГ; КАИЛ; Хирургична клиника; Гръдна хирургия; КООХ; съдова хиругия; неврохирургия; ортопедична операционна; ортопедична клиника; неврохиругия. Срокът за изпълнение на поръчката за обособени позиции от 1 до 7 включително е 24 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медицинска Техника Инженеринг ООД Хигиенно - Медицинска Индустрия ЕООД
2023-04-03   Доставка на медицински консумативи, медицински изделия за ортопедия и лабораторни реактиви /съгласно спецификация/за... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка включва периодични доставки на медицински консумативи, медицински изделия за ортопедия и лабораторни реактиви, съгласно номенклатурни единици, в съответствие с техническата спецификация и образецът на ценовото предложения. Настоящата поръчка е разделена на 3 (три) обособени позиции с включени в тях 275 (двеста седемдесет и пет) номенклатурни единици, като участниците могат да подават предложения както за всички, така и за всяка една номенткатурна единица от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД БГ МЕД ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД ДИАХЕМ ЕООД Екос-Медика ООД Елит Медикал ООД Истлинк България ООД Марвена Диагностика ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Хелмед България ЕООД
2023-03-30   Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД)
Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на Възложителя Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД Бикомед ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД ДИАХЕМ ЕООД Екомет-90 ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Медимекс - Петрова Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Про Фармация ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2023-03-23   „Доставка на медицинска апаратура и болнично оборудване по 18 /осемнадесет/ обособени позиции“ ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
Доставка на медицинска апаратура и болнично оборудване по 18 /осемнадесет/ обособени позиции, подробно описани в Приложение №1 - Техническа спецификация. Няма ограничение за броя обособени позиции, които се възлагат на един изпълнител. Място на изпълнение : МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му. Срокът на договора изтича след изтичането на гаранционния срок на апаратурата, предмет на доставката. В … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АМС ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ ЕАД Вега Медикал ЕООД Илан медицинска апаратура ООД КРИСТЕЛ-МЕД ЕООД МЕДИКА ТРЕЙДИНГ ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД ХЕЛТ ПОЙНТ ЕООД
2023-03-20   „Доставка на общ медицински консуматив” (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД)
Предметът на ОП е Доставка на общ медицински консуматив. Разделена е на 28 обособени позиции, съдържащи различен брой артикули. Оферирането по всички артикули, включени в обособената позиция е задължително. Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП обособени позиции №№ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ще бъдат възложени по реда на чл. 20, ал. 4 т. 3 от ЗОП. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, възложителите могат да възлагат обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Парамедика ООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2023-03-16   „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И АПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИ ЗВЕНА ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА ПО... (Тракийски университет)
Обществената поръчка включва доставка на различни видове апарати и оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Професионален настолен pH-метър- 1бр.“ Обособена позиция № 2: „Ръка за венепункция и инжектиране - 1бр.“ Обособена позиция № 3: „Костюм за симулация на стареене - 1 бр.“ Обособена позиция № 4: “Пълен манекен за сестрински умения - 1 бр.“ Обособена позиция № 5: „Модел за инжекции в коляното - 1 бр.“ Обособена позиция № 6: „Симулатор за съдов достъп с рамо за достъп до порт - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Медицинска Техника Инженеринг ООД
2023-03-09   „Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи по прекратени номенклатурни единици” (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД)
Предметът на обществената поръчката е Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи по прекратени номенклатурни единици. Разделена е на 19 обособени позиции, съдържащи различен брой артикули. Оферирането по всички артикули, включени в обособената позиция е задължително. Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции. Обхватът и основните параметри на обособените позиции са подробно описани в Технически спецификации за изпълнение на обществената поръчка в word-формат … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ДИАГНОСТИКА ЕООД Булмар МЛ ООД Емед Груп ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД
2023-03-09   ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД – ГАБРОВО – 2 ЧАСТ (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
„Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД – Габрово- 2 част" разделена в 75 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Предметът на настояща поръчка накратко в настоящата документация ще се нарича „продукти“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Истлинк България ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД МилФарма Медикал ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2023-03-08   „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД“ (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ АД)
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ «Св. Пантелеймон-Ямбол» АД по периодични заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Обществената поръчка е разделена на 34 обособени позиции, като се участва за цялата обособена позиция. Срок на отложено плащане – не повече от 60 дни. Срокът започва да тече след като заявените стоки бъдат доставени и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи двустранно подписан протокол за получаване и доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС. Източник … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД ДИАХЕМ ЕООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2023-03-07   Доставка на медицински изделия и препарати за дезинфекция за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД (Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия и препарати за дезинфекция за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Е Т Г ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2023-03-06   Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на КОЦ - ВРАЦА ЕООД (Комплексен Онкологичен Център - Враца ЕООД)
Периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия и консумативи за нуждите на лечебния процес в КОЦ - Враца ЕООД по приложена спецификация за период от 24 /двадесет и четири/ месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД Инфомед ЕООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД
Свързани търсения 🔍