Доставчик: Истлинк България ООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Истлинк България ООД

2023-09-25   „Доставка на медицински изделия за хемодиализа по четири обособени позиции за нуждите на МБАЛ – Свиленград ЕООД" (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВИЛЕНГРАД ЕООД)
„Доставка на медицински изделия за хемодиализа по четири обособени позиции за нуждите на МБАЛ – Свиленград ЕООД" Консумативите за хемодиализа, предмет на настоящата поръчка са обособени в четири позиции: Обособена позиция № 1 „Кръвни линии“, която включва 2 номенклатурни единици. Обособена позиция № 2 „Дезинфектанти“, която включва 5 номенклатурна единица. Обособена позиция № 3 „Апирогенни филтри на диализния път“, която включва 1 номенклатурна единица. Обособена позиция № 4 „Разтвори“, която включва 3 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Живас ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Соломед ЕООД
2023-09-18   Доставка на медицински изделия – общи хирургични консумативи – първа част (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – общи хирургични консумативи – първа част, групирани в 36 обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за участие в процедурата, представляващо неразделна част от нея; Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Истлинк България ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Фарма Проджект ЕООД Юнимедика ЕООД
2023-09-15   Периодична доставка на мед.изделия-лекарствени продукти,реактиви и тестове за Кл.лаборатория и Лаб. по... (ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І - ДОБРИЧ ЕООД)
Периодична доставка на медицински изделия- лекарствени продукти и общи консумативи, реактиви, консумативи и тестове за Кл.лаборатория и Лаб. по микробиология,мед.изделия-интраокулярни лещи и консумативи за Очен сектор и консумативи за Образна диагностика, по 51 обособени позиции . Възложителят допуска възможност за подаване на оферти от участниците по една, повече или всички обособени позиции, а по обособена позиция № 31 по една, повече или всички номенклатурни единици. Комисията ще оценява поотделно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД БИЛМЕД ЕООД Диасистемс ЕООД Елит Медикал ООД Елта 90М ООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медиклим ЕООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД
2023-09-11   "Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за хемодиализно лечение за нуждите на “МБАЛ Пазарджик... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Периодична доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за хемодиализно лечение съгласно приложената спецификация за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД”. Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Медекс ООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-08-22   Периодична доставка на медицински консумативи по приложена спецификация за нуждите на „МБАЛ – Асеновград” ЕООД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - АСЕНОВГРАД ЕООД)
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на стоки по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки. Периодичните доставки на медицински консумативи се извършват по предварителни писмени заявки с цел осигуряване на лечебния процес в „Многопрофилна болница за активно лечение - Асеновград” ЕООД. Медицинските консумативи, предмет на настоящата поръчка, са групирани по обособени позиции, подробно посочени по номенклатурни единици, представени като наименование на изделието и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интергаленика ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2023-08-08   Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков” ЕАД“ за срок от 24 месеца (Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Александър Чирков" ЕАД)
Предмет на поръчката е доставка на общ медицински консуматив по видове и количества, посочени в Прибложението "Предмет на поръчката и Техническа спецификация". аПредметът на поръчката се състои от 266 броя номенклатури, като част от тях представляват номенклатурни затворени групи, за които е задължително оферирането на всички позиции в групата. Номенклатурните групи са разграничени от единичните номенклатури като позициите в тях са обозначени с един и същи пореден номер. Номенклатурите и групите са … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Гюс ООД Джи-Мед България ЕООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Интерагро-90 ЕООД Интермедика Груп ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2023-08-07   Доставка на автоматични игли за биопсия за нуждите на СБАЛО „Свети Мина“ Благоевград (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ"СВЕТИ МИНА" ЕООД)
В предмета на поръчката е включена доставка на автоматични игли за биопсия на меки тъкани, а именно един вид медицински изделия, които са с различен диаметър, предназначени за нуждите на отделение по хирургия в СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД. Касае се за периодична доставка на автоматична игла за биопсия с диаметър 14 G и автоматични игла за биопсия с диаметър 16 G. Техническите характеристики на автоматичните игли за биопсия, съответно с диаметър 14 G и диаметър 16 G са описани в Приложение № 1 – Техническа … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Истлинк България ООД
2023-08-03   Доставка на медикаменти и консумативи за Отделение по хемодиализа при МБАЛ “Свети Николай Чудотворец”ЕООД, гр. Лом (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка включва периодични доставки на медикаменти и консумативи за отделение по хемодиализа при МБАЛ "Свети Николай Чудотворец" ЕООД, гр. Лом, съгласно обособените позиции, в съответствие с техническата спецификация и образецът на ценовото предложения за обособените позиции. Настоящата поръчка е разделена на 19 (деветнадесет) обособени позиции, като участниците могат да подават оферти за една или повече обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Медекс ООД Софарма Трейдинг АД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-07-27   Доставка на медицински изделия и лични предпазни средства за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД (Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия и лични предпазни средства за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД БЛАГИ ООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Хелмед България ЕООД
2023-07-27   Периодична доставка на общи и специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
В предмета на обществената поръчка са включени общи и специфични медицински изделия и консумативи по смисъла на ЗМИ за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД, които ще се доставят периодично, с транспорт на Изпълнителя, след предварителна писмена заявка от страна на Възложителя. Количествата на изделията, посочени в Приложенията от № 1 към Техническата спецификация са ориентировъчни и Възложителят не се ангажира със заявяването и закупуването на прогнозните количества. В настоящата обществена поръчка са включени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Истлинк България ООД Медисофтис ЕООД Химтекс ООД
2023-07-25   ,,Доставка на медицински изделия за диализа, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в „МБАЛ –Самоков”ЕООД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД)
Предметът на поръчката включва доставка чрез покупка на медицински изделия за диализа, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в „МБАЛ –Самоков” ЕООД, гр.Самоков, разделена на 22 /двадесет и две/ самостоятелно обособени позиции с по едно медицинско изделие със съответното наименование. Всеки участник може да участва за една, повече или всички обособени позиции. Всеки участник има право да представи само една оферта. Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Истлинк България ООД Капамед ЕООД Софарма Трейдинг АД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД
2023-07-25   „Доставка на концентрати, медицински изделия за хемодиализа, разтвори за дезинфекция на хемодиализни апарати за... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Настоящата открита процедура е за доставката на концентрати, медицински изделия за хемодиализа, разтвори за дезинфекция на хемодиализни апарати за УМБАЛ “Александровска" ЕАД в четири обособени позиции, по вид и количества, подробно описани в техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дъчмед Интернешанъл ЕООД Живас ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД Хелмед България ЕООД
2023-07-17   ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА НА МБАЛ „Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ“ ЕООД ГР.... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ" ЕООД)
Поръчката включва 13 /тринадесет/ обособени позиции, седем от които с едно медицинско изделие, а останалите с две и повече, описани в Техническата спецификация – Приложение № 1, както и в Приложение № 2 – Техническа характеристика на консумативи за провеждане на диализно лечение на болни с хронична бъбречна недостатъчност. В обхвата й се включва: » доставка до Болничната аптека на Възложителя; » разтоварване на доставеното по дадена заявка количество продукти. за период от 24 (двадесет и четири) месеца, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дъчмед Интернешанъл ЕООД Интергаленика ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Софарма Трейдинг АД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД
2023-07-04   „Доставка на консумативи за клинична и инвитро лаборатории към ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД “ (ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА СОФИЯ ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на консумативи за нуждите на клинична и инвитро лаборатории към ПСАГБАЛ “Света София” ЕАД по две обособени позиции, разпределени в групи и номенклатурни единици, подробно описани в обявлението и техническата спецификация. На основание §47а от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗОП, Възложителят допуска участие по отделни номенклатурни единици, включени в обособените позиции, с изключение на номенклатурните единици включени в група, за които … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Истлинк България ООД Медилаб-С ООД Хелмед България ЕООД
2023-06-30   „Доставка на стъклария, консумативи, химикали и реактиви за нуждите на Фармацевтичен факултет и на Медицински... (Медицински университет)
Общ. пор. е разд. на 15 об. поз., с посочени необход. х-ки на артик., съгл. Техн. специф. – Прил. № 1 от докум. за общ. поръчка, както следва: Об поз № 1 „Стъклария за нуж. на ФФ”. Об поз № 2 „Лабор. консум. за нуж. на ФФ”. Об поз № 3 „Консум. за инструмен. анализ за нуж. на ФФ”. Об поз № 4 „Пластм. консум. за клетъчно култивиране за нуж. на ФФ”. Об поз № 5 „Органич. разтворители, буферни и фиксанални р-ри за нуж. на ФФ”. Об поз № 6 „Микробиолог. реактиви за нуж. на ФФ”. Об поз № 7 „Хроматографски и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елпак Лизинг ЕООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Истлинк България ООД ЛАБИМЕКС АД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД Фот ООД Химтекс ООД
2023-06-29   „Доставка на хигиенни материали в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД по обособени позиции ” (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Предметът на поръчката включва доставка на хигиенни материали за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД, разделени в 11 обособени позиции. Видовете, характеристиките и количества на хигиенните материали по обособените позиции, са подробно описани в приложената към документацията техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ Вадиас - Васил Димитров Истлинк България ООД КУКУДА ГРУП ООД ТРАНС КО 04 ЕООД Хигиенно - Медицинска Индустрия ЕООД
2023-06-14   „Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 35 номенклатури“ (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи по 35 номенклатури (номенклатурни единици), съгласно приложената Техническа спецификация (Приложение № 1),, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни, за СБАЛХЗ ЕАД, условия. Част от номенклатурите включват подноменклатури, като участниците следва задължително да оферират всички подноменклатури, съдържащи се в тази номенклатура. Неоферирането на всички подноменклатури в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Про Фармация ЕООД РСР ЕООД Хелмед България ЕООД
2023-06-02   „Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ АД)
Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД, съгласно техническата спецификация в раздел II, т. 4 Договорите ще бъдат сключвани за срок от една календарна година или съгласно проекто – договора. Източник на финансиране: собствени средства, МЗ, НЗОК Обществената поръчка е разделена на 40 /четиридесет/ обособени позиции, като за всички обособени позиции се участва за цялата обособена позиция - участник не подал оферта за някоя от номенклатурните единици в обособената … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Интергаленика ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2023-06-01   „Доставка на медицински консумативи за нуждите МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД по обособени позиции“ (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
„Доставка на медицински консумативи за нуждите МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД по обособени позиции“, съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички номенклатурни единици от обособените позиции от спецификацията на възложителя – Приложение №2 от документацията за участие, съгласно разпоредбата на §47а от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. В обособените позиции са … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Хелмед България ЕООД
2023-05-25   „Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ–Айтос” ЕООД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - АЙТОС ЕООД)
Обект на поръчката e доставката на медицински консумативи - общоболнични и лабораторни за нуждите на МБАЛ - Айтос, конкретизирани по видове и показатели в техническата спецификация. Доставката ще се осъществява периодично, след предварителни писмени или устни заявки от страна на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Истлинк България ООД Перфект Медика ООД
2023-05-19   „Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на МБАЛ-Свиленград ЕООД по обособени позиции” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВИЛЕНГРАД ЕООД)
„Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на МБАЛ-Свиленград ЕООД по обособени позиции” Медицинските изделия - консумативи, предмет на настоящата поръчка са обособени в две позиции: Обособена позиция №1 „Общоболнични консумативи“, която включва 246 номенклатурни единици. Обособена позиция № 2 „Други“, която включва 51 номенклатурни единици. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Електро Мед България ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Интергаленика ООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Медикард ООД Софарма Трейдинг АД Уелкеър ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2023-05-19   „Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
„Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" разделена в 19 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД НЕНА МЕДИКА ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД
2023-05-17   „Доставка на медикаменти, медицински консумативи и разтвори за нуждите на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД – гр.... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ ЕООД)
Обществената поръчка е свързана с периодична доставка на медикаменти, медицински консумативи и разтвори за нуждите на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД – гр. Свищов, за срок от една година. Настоящата обществена поръчка е разделена на три обособени позиции: Обособена позиция №1 „Медикаменти“; Обособена позиция №2 „Медицински консумативи“; Обособена позиция №3 „Разтвори“. Видовете медикаменти и медицински консумативи, разделени в три обособени позиции, са посочени в Техническа спецификация (Приложение № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Истлинк България ООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД
2023-05-16   Доставка на медицински консумативи и превързочни материали (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Предметът на възлагане по откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на доставчик на посочените медицински изделия и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Истлинк България ООД Медилон ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2023-05-15   ,,Доставка на медицински изделия за стерилизация за УМБАЛ „Александровска” ЕАД“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Настоящата открита процедура е за доставката на медицински изделия - ролки гладко фолио, адхезивни ролки, индикатори за стерилизация и други медицински изделия за стерилизация, по вид и количества, подробно описани в техническата спецификация, съгласно техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Истлинк България ООД Соломед ЕООД
2023-05-04   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Отделение по ендоваскуларна неврохирургия към Клиника по... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Отделение по ендоваскуларна неврохирургия към Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна“ – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД НЕНА МЕДИКА ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Хелткеър С ООД
2023-05-02   „Доставка на консумативи и реактиви по обособени позиции” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПОПОВО ЕООД)
Настоящата обществена поръчка се провежда с цел избор на доставчик по посочените обособени позиции и сключване на договори за доставка при най-благоприятни условия на периодично повтарящи се доставки на консумативи и реактиви за нуждите на „МБАЛ – Попово” ЕООД, съгласно приложените Технически спецификации. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ДИАГНОСТИКА ЕООД Истлинк България ООД
2023-04-18   „Доставка на диализатори, кръвни линии и фистулни игли за хемодиализа по обособени позиции за нуждите на МБАЛ –... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВИЛЕНГРАД ЕООД)
Консумативите за хемодиализа, предмет на настоящата поръчка са обособени в три позиции: Обособена позиция № 1 „Диализатори“, която включва 4 номенклатурни единици. Обособена позиция № 2 „Кръвни линии“, която включва 1 номенклатурна единица. Обособена позиция № 3 „Фистулни игли“, която включва 1 номенклатурна единица Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на възложителя и на изпълнителя, са съгласно: проекта на договор; техническите спецификации; … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Истлинк България ООД Хелмед България ЕООД
2023-04-12   Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ Проф. Д-р Асен Шопов ЕООД, гр. Златоград (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на лечебния процес в МБАЛ Проф. Д-р Асен Шопов ЕООД, гр. Златоград, по приложена спецификация. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. На основание § 47а от ПЗР на ПМС № 167/22.04.2021 г. за изменение и допълнение на ППЗОП, с оглед предмета на обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Истлинк България ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Медофарма ЕООД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-04-04   Доставка на медицински консумативи за нуждите на отделение по Хемодиализа към „МБАЛ – Карнобат” ЕООД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - КАРНОБАТ ЕООД)
Доставка на медицински консумативи за нуждите на отделение по Хемодиализа към „МБАЛ – Карнобат” ЕООД, конкретизирани по видове и количества в техническата спецификация. Доставката ще се осъществява периодично, след предварителни писмени или устни заявки от страна на Възложителя. Предметът на обществената поръчка се дели на 11 обособени позиции, като всеки участник може да участва за една или повече обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интергаленика ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Сани Мед ЕООД Софарма Трейдинг АД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД
2023-04-03   Доставка на медицински консумативи, медицински изделия за ортопедия и лабораторни реактиви /съгласно спецификация/за... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка включва периодични доставки на медицински консумативи, медицински изделия за ортопедия и лабораторни реактиви, съгласно номенклатурни единици, в съответствие с техническата спецификация и образецът на ценовото предложения. Настоящата поръчка е разделена на 3 (три) обособени позиции с включени в тях 275 (двеста седемдесет и пет) номенклатурни единици, като участниците могат да подават предложения както за всички, така и за всяка една номенткатурна единица от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД БГ МЕД ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД ДИАХЕМ ЕООД Екос-Медика ООД Елит Медикал ООД Истлинк България ООД Марвена Диагностика ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Хелмед България ЕООД
2023-04-03   „Доставка на медицински изделия за хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“ (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
„Доставка на медицински изделия за хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“ разделена в 13 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. „Доставка на медицински изделия за хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“ разделена в 13 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екос-Медика ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Медекс ООД Софарма Трейдинг АД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД
2023-04-03   Доставка на медицински изделия – медицински консумативи и лекарствени продукти за отделение по диализа (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – медицински консумативи и лекарствени продукти за отделение по диализа, групирани в 53 обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II от раздел I от документацията за участие. Всички условия за изпълнението на поръчката и изисквания към участниците са описани в документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екос-Медика ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медекс ООД Сани Мед ЕООД Софарма Трейдинг АД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД
2023-03-30   Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД)
Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на Възложителя Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД Бикомед ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД ДИАХЕМ ЕООД Екомет-90 ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Медимекс - Петрова Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Про Фармация ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2023-03-28   Периодични доставки на медицински изделия (консумативи, превързочни и хирургични материали) за нуждите на МБАЛ „Д-р... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ" ЕООД)
Поръчката включва 35 обособени позиции, от които 30 обособени позиции са отворени за участие за 406 номенклатурни единици медицински консумативи, шевни, превързочни и др. общо-болнични изделия и консумативи, описани в Техническата спецификация. Обособени позиции № № 31, 32, 33, 34 и 35 от поръчката ще бъдат възложени по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка една от позициите, на основание чл. 21 ал. 6 от ЗОП, чрез директно възлагане на осн. чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Общата прогнозна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД ВТ - Трейд ЕООД Гюс ООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Медикард ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Рей Медикъл ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Уелкеър ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2023-03-27   Доставка на общи медицински консумативи, косумативи за хемодиализа, концентрати за хемодиализа, хирургични конци,... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЯЛА СЛАТИНА ЕООД)
Доставка на общи медицински консумативи, косумативи за хемодиализа, концентрати за хемодиализа, хирургични конци, лабораторни реактиви и антимикробни разтвори за нуждите на "МБАЛ - Бяла Слатина" ЕООД 2023- 2024г.. Консумативите са подробно описани в табличен вид, в Спецификация - Приложение № 1 от настоящата документация. Спецификацията на консумативите е разделена на 11 обособени позиции. Всеки кандидат/участник може да участва за една, няколко или всички обособени позиции. Задължително е оферирането за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елит Медикал ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Софарма Трейдинг АД
2023-03-17   „Периодична доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология“ ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
Периодична доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология. Поръчката е разделена на 40 обособени позиции, подробно описани в Приложение №1-Техническа спецификация от документацията. Посочените в Техническата спецификация количества по отделните обособени позиции са прогнозни и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят за минимално или максимално общо количество.Място на изпълнение: Аптека на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. Срок … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Екос-Медика ООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Мармит Юнайтед ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Софарма Трейдинг АД
2023-03-13   Доставка на консумативи за централна стерилизация (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на консумативи за централна стерилизация, групирани в 19 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация по т. II от раздел I от одобрената документация за участие, представляващо неразделна част от нея. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции, са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация по т. II от раздел I от одобрената документация за участие. Поради прогнозния … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Истлинк България ООД Медилон ЕООД Медитех ООД
2023-03-09   ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД – ГАБРОВО – 2 ЧАСТ (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
„Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД – Габрово- 2 част" разделена в 75 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Предметът на настояща поръчка накратко в настоящата документация ще се нарича „продукти“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Истлинк България ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД МилФарма Медикал ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2023-03-08   „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД“ (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ АД)
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ «Св. Пантелеймон-Ямбол» АД по периодични заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Обществената поръчка е разделена на 34 обособени позиции, като се участва за цялата обособена позиция. Срок на отложено плащане – не повече от 60 дни. Срокът започва да тече след като заявените стоки бъдат доставени и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи двустранно подписан протокол за получаване и доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС. Източник … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД ДИАХЕМ ЕООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2023-03-08   "Доставка на медицински изделия – общоболничен консуматив за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали" (Многопрофилна Болница за Активно Лечение-Д-Р Атанас Дафовски АД)
Периодично повтарящи се доставки на медицински изделия – общоболничен консуматив за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените обособени позиции и номенклатури и сключване на договор за доставка за срок от 24 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД АЛДЕНА ЕООД Бикомед ООД Елпак Лизинг ЕООД Интергаленика ООД Истлинк България ООД Медикард ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Химтекс ООД
2023-03-07   Доставка на медицински изделия и препарати за дезинфекция за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД (Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия и препарати за дезинфекция за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Е Т Г ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2023-03-06   „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „УМБАЛ – БУРГАС” АД” (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и изделия, необходими за работата на отделения и клиники при „УМБАЛ – Бургас” АД. Посочените количества са прогнозни и не задължават възложителят да ги закупи в пълния им обем. Конкретните доставки се определят от потребностите на лечебното заведение със заявки до изпълнителя. Пълното описание на предмета на поръчката и съответно медицинските консумативи и изделия, включени в обявлението за откриване на процедурата за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД вес корект еоод Глобал Медикал ООД ЕТ МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА Интерагро-90 ЕООД Истлинк България ООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД
2023-02-22   Доставка на реактиви, китове, хранителни среди, медицински консумативи и други за нуждите на Медицински университет... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставка на реактиви, китове, хранителни среди, медицински консумативи и други за нуждите на Медицински университет – Варна по 7 обособени позиции, описани в Техническата спецификация (Приложение №1). Посочените в Техническата спецификация количества са прогнозни и ще послужат за оценяване на офертите. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали обема им съобразно конкретните си потребности и финансова обезпеченост. Срок за изпълнение … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Истлинк България ООД ЛАБИМЕКС АД Ридаком ЕООД
Свързани търсения 🔍