Доставчик: Медилон ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Медилон ЕООД

2023-10-30   „Доставка на консумативи и детергенти за измиване, дезинфекция и стерилизация в МБАЛ „Лозенец“ ЕАД (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Периодична доставка след заявка на консумативи и детергенти за измиване, дезинфекция и стерилизация в МБАЛ „Лозенец“ ЕАД. Поръчката е разделена на 14 обособени позиции. Обособени позиции №1,2,3,5,6,9,11,12 и 13 съдържат номенклатури (редове) в количествената спецификация. Участниците представят предложение за всички номенклатури на обособената позиция. Оценката е комплексна. Договорът влиза в сила от датата на подписването му за ОП №№ 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13 и 14 и е със срок на действие 12 мес. За ОП … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Вакпак Медикал ООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД
2023-08-08   Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков” ЕАД“ за срок от 24 месеца (Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Александър Чирков" ЕАД)
Предмет на поръчката е доставка на общ медицински консуматив по видове и количества, посочени в Прибложението "Предмет на поръчката и Техническа спецификация". аПредметът на поръчката се състои от 266 броя номенклатури, като част от тях представляват номенклатурни затворени групи, за които е задължително оферирането на всички позиции в групата. Номенклатурните групи са разграничени от единичните номенклатури като позициите в тях са обозначени с един и същи пореден номер. Номенклатурите и групите са … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Гюс ООД Джи-Мед България ЕООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Интерагро-90 ЕООД Интермедика Груп ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2023-07-27   „Доставка и гаранционно поддържане на Специализирано оборудване за Лаборатория „Цифров двойник“ на... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Оборудването включва апаратура за ЕЕГ и система за проследяване на погледа, намиращи приложение в автомобилната индустрия, невромаркетинга, производството на адаптивни продукти, съчетани с виртуална и добавена реалност, и интерфейси мозък-компютър. Оборудването, няма да се използва за медицински цели, а ще позволи събирането на данни и подготовката на набори от данни, с което ще подпомогне научните изследвания в приложните направления. Изследването с ЕЕГ се извършва с електроди, поставени на главата, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медилон ЕООД
2023-07-21   Доставка на медицински изделия – консумативи за кардиохирургия (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – консумативи за кардиохирургия, групирани в 60 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II от раздел I на одобрената документация за участие, представляващо неразделна част от нея. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II от раздел I на одобрената документация за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Кардио Медикал ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД Прохелт ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Фарма Проджект ЕООД Хелт-2000 ЕООД
2023-07-21   Доставка на медицински изделия – консумативи за съдова хирургия (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – консумативи за съдова хирургия, групирани в 50 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за участие в процедурата, представляващо неразделна част от нея. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Екос-Медика ООД Кардио Медикал ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД Новимед Кардио ЕООД
2023-07-19   „Доставка под условие на медицинска апаратура за нуждите на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД по четири обособени позиции... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Поръчката включва доставка под условие след заявка (възлагателно писмо) на възложителя на медицинска апаратура по обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация на поръчката, включително: монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, настройка, обучение на персонала и осигуряване на сервизно обслужване съгласно гаранционния срок, който не може да е по-малък от 24 месеца, считано от датата на протокола с който се констатира, че е монтиран и въведен в експлоатация при … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОБАЛМЕД С ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Медилон ЕООД Синтамед ЕООД
2023-07-05   ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА ДЕЙНОСТТА... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Предметът на настоящата поръчка е доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на медицински специалисти на медицинска апаратура за дейността на „УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД. Обществената поръчка се разделя на обособени позиции. Ако някъде в поставените технически изисквания има посочен конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, то винаги да се чете и разбира „или еквивалент”. При всички случаи възложителят ще допуска еквивалент, като … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ ЕАД Медилон ЕООД Мултимед Инженеринг ЕООД
2023-06-22   Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на медицинска техника, апаратура, инсталации и системи... (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Настоящата процедура е за сключване на Договор при условията и изискванията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на медицинска техника, апаратура, инсталации и системи в МБАЛ „Лозенец” ЕАД. Обществената поръчка е разделена на 40 броя обособени позиции, подробно описани в техническата цпецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Емикрон ЕООД Медилон ЕООД РСР ЕООД
2023-06-01   „Доставка на медицински консумативи за нуждите МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД по обособени позиции“ (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
„Доставка на медицински консумативи за нуждите МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД по обособени позиции“, съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички номенклатурни единици от обособените позиции от спецификацията на възложителя – Приложение №2 от документацията за участие, съгласно разпоредбата на §47а от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. В обособените позиции са … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Хелмед България ЕООД
2023-05-23   Доставка на общоболничен и специфичен медицински консуматив, превързочни и други материали (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Доставка на общоболничен и специфичен медицински консуматив, превързочни и други материали по три обособени позиции: 1. Стерилен и нестерилен медицински консуматив 2. Превързочни материали и други общоболнични консумативи 3. Специфичен консуматив за анестезиология и интензивно лечение Оферираните продукти трябва да отговарят на изисквания, посочени в Техническата спецификация. За обособените позиции се допуска представяне на оферти за една или повече от номенклатурите. Възложителят може да заяви … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Гюс ООД Елпак Лизинг ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2023-05-18   Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската... (Администрация на президента на Република България)
Доставка на медицинско оборудване, предназначено за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2022/2023, и включва изпълнението на следните дейности: доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения – бенефициенти; монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация; обучение за работа; гаранционно обслужване и поддръжка на доставеното медицинско оборудване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД ГЛОБЪЛ ЕНТЪРПРАЙЗ ООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД ИНФИНИТА ООД Инфомед ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Топ-Диагностика ООД
2023-05-16   Доставка на медицински консумативи и превързочни материали (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Предметът на възлагане по откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на доставчик на посочените медицински изделия и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Истлинк България ООД Медилон ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2023-05-11   Доставка на медицински консумативи за анестезиология и интензивно лечение (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Предметът на възлагане по откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи за анестезиология и интензивно лечение за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на доставчик на посочените продукти и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Инфомед ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД
2023-03-13   Доставка на консумативи за централна стерилизация (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на консумативи за централна стерилизация, групирани в 19 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация по т. II от раздел I от одобрената документация за участие, представляващо неразделна част от нея. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции, са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация по т. II от раздел I от одобрената документация за участие. Поради прогнозния … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Истлинк България ООД Медилон ЕООД Медитех ООД
2023-03-01   "Абонаментно сервизно обслужване, профилактика и поддръжка при възникване на необходимост на принципа “при... (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
Предмет на обществената поръчка: "Абонаментно сервизно обслужване, профилактика и поддръжка при възникване на необходимост на принципа “при повикване” на медицинска апаратура в МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД по обособени позиции", съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички обособени позиции по обществената поръчка. За обособени позиции, в който са включени няколко номенклатурни единици /апарата/, участниците следва да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бултехномед ООД Инфомед ЕООД Медилон ЕООД Равнако ООД
2023-03-01   Извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Поръчката е с предмет: „Извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“ и включва 51 обособени позиции Обособени позиции 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51 ще бъдат възложени по реда на индивидуалната им стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез директно сключване на договор за възлагането им. Прогнозната стойност е 25 924,00лева без ДДС и не надхвърля 156 464,00 лв., както и не надхвърля 20 на сто от общата прогнозна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дъчмед Интернешанъл ЕООД Медилон ЕООД Топ-Диагностика ООД
2023-02-21   Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия / общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД)
Осигуряване на доставки на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, включващи всички разходи за изпълнение на доставката , мита, данъци, такси, транспортни разходи , трудови разходи за дейностите по изпълнение на поръчката. Срокът на договорите за доставка е 24 / двадесет и четири / месеца, считано от датата на подписването им. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Алви мед ООД Бикомед ООД ВТ - Трейд ЕООД Диамед ООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД МАРКОН ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2023-02-09   „Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи“ (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за съответните медицински изделия, и/или консумативи, включени в Техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора. Възложителят не се ангажира със закупуването на всички количества, предвидени в Техническата спецификация от съответните медицински изделия, и/или консумативи. При … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Гюс ООД Екос-Медика ООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Юнимедика ЕООД
2022-12-16   „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА ДЕЙНОСТТА НА „УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД, МОНТАЖ,... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Техническите параметри на всеки от апаратите са описани в приложената техническа спецификация– Приложение №1. Ако някъде в поставените технически изисквания има посочен конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, то винаги да се чете и разбира „или еквивалент”. При всички случаи възложителят ще допуска еквивалент, като доказателствената тежест за доказване на еквивалентността е на участника. Поръчката включва доставка, монтаж, настройки и тестове, въвеждане … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АМС ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД
2022-12-07   “Доставка на детергенти и консумативи за централна стерилизация“ за нуждите на МБАЛ “Лозенец” ЕАД” (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е “Доставка на детергенти и консумативи за централна стерилизация“ за нуждите на МБАЛ “Лозенец” ЕАД”.Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за съответните консумативи и/или детергенти, включени в Техническата спецификация. Възложителят не се ангажира със закупуването на всички количества, предвидени в Техническата спецификация от съответните консумативи и/или детергенти. При изпълнение на договора за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медилон ЕООД
2022-11-09   Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка включва изпълнението на следните дейности: Извънгаранционно техническо обслужване за абонаментни услуги и извънабонаментни услуги на повикване, включително и доставка на резервни части/специфични консумативи, профилактика и ремонт на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване (съоръжения), съгласно приложена техническа спецификация. Апаратите и съоръженията са обозначени с оглед на предназначението им и са подробно описани по вид, модел /марка/, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Александър медика ЕООД Алмасоник ЕООД Вега Медикал ЕООД ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД Ергин ЕООД Инфомед ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медикъл Имидж ООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Равнако ООД РСР ЕООД Сиконикс Груп ЕООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Топ-Диагностика ООД
2022-08-19   Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Поръчката е с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“ и включва 16 /шестнадесет/ обособени позиции: Участниците могат да оферират по една, повече или всички обособени позиции. Посочената апаратура се нуждае от абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване, включително профилактика, ремонт и доставка на резервни части и специфични консумативи. Апаратурата е посочена в техническата спецификация, неразделна част от настоящата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медилон ЕООД Перфект Медика ООД Топ-Диагностика ООД Хроно ООД
2022-07-04   Закупуване на технологично обзавеждане в изпълнение на Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна... (Министерство на здравеопазването)
Обществената поръчка съобразно типа на обзавеждане се разделя на три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Офис обзавеждане“; Основен код по CPV: 39130000 (Мебелировка за офиса); Обособена позиция № 2: „Компютри, принтери и многофункционални устройства“; Основен код по CPV: 30000000 (Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности). Обособена позиция № 3: „Медицински изделия“. Основен код по CPV: 33190000 „Различни медицински уреди и изделия“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД Медилон ЕООД ПЪЧКОВ ООД
2022-06-02   Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската... (Администрация на президента на Република България)
Предметът на обществената поръчка е доставка на медицинско оборудване, предназначено за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2021/2022, и включва изпълнението на следните дейности: доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване, гаранционно обслужване и поддръжка, както и обучение за работа с него. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ ЕАД Дрегер Медикал България ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД Инверса ЕООД ИНФИНИТА ООД Инфомед ЕООД КО-МЕД МЕДИЦИНТЕХНИК ООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Соломед ЕООД Стамар 2013 ЕООД Топ-Диагностика ООД Тримед медикал ООД
2022-05-05   Доставка на медицински изделия за трансфузионна хематология, стерилизация и патология по обособени позиции за... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Предметът на поръчката е доставка на медицински изделия за трансфузионна хематология, стерилизация и патология по обособени позиции за нуждите на “УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД. Възложителят разделя поръчката на 19 (деветнадесет) обособени позиции Поръчката е разделена на обособени позиции, които са подробно посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация за възлагане. Всяка обособена позиция съдържа в себе си самостоятелни номенклатури. Възложителят поставя … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Вега Медикал ЕООД Гюс ООД ДИАХЕМ ЕООД Емед Груп ЕООД Истлинк България ООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Химтекс ООД
2022-03-25   „Доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, по смисъла на Закона за медицинските изделия, съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация. Обект на поръчката е доставката на стоки /медицински консумативи/, съгласно Приложение №1 към документацията, осъществявана чрез покупка. Обектът на поръчката включва общо 112 /сто и дванадесет/ номенклатурни единици, с включени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД АМЕТ ООД Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД БЛАГИ ООД Вега Медикал ЕООД Гюс ООД Диамед ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екос-Медика ООД Ендофлекс ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД КАПРЕСТО ЕООД Кардио Медикал ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Парамедика ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-03-15   ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА ДЕЙНОСТТА НА „УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД, МОНТАЖ,... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Предметът на настоящата поръчка е за „Доставка на специализирана медицинска апаратура за дейността на „УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на медицински специалисти. Обществената поръчка се разделя на 12 (дванадесет) обособени позиции. За всеки вид медицинска апаратура има подробни параметри и характеристики в Техническите спецификации за всяка обособена позиция. Общата стойност на поръчката е 559 734,00 лева без ДДС или 671 680,80 лева с ДДС. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дъчмед Интернешанъл ЕООД ЕТ Янка Янкова Георгиева Интернешънъл Медикъл Дистрибюшън ЕООД КАНБЕРА ПАКАРД-БЪЛГАРИЯ ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Мултимед Инженеринг ЕООД Новимед Кардио ЕООД Софарма Трейдинг АД
2022-03-14   Сервизно обслужване на медицинската техника в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив – част III (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
Поръчката включва профилактики, диагностика и ремонтни дейности на медицинска техника и оборудване в УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, в самостоятелно обосoбени позиции, подробно описани в техническата спецификация на поръчката, чийто обем е описан чрез посочената в обявлението прогнозна стойност на поръчката, както и в прогнозните единични и общи цени за първоначално определения срок на договора от 12 м. в отделните самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Емикрон ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД
2022-03-08   "Доставка на медицински изделия, нереимбурсирани от НЗОК за хирургичните отделения и консумативи за Клиника по... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Процедура по реда на ЗОП за доставка на медицински изделия, нереимбурсирани от НЗОК и консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, по смисъла на Закона за медицинските изделия, съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация, разделена на две обособени позиции. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № I: „Медицински изделия за хирургичните отделения“ съдържа 8 /осем/ номенклатурни единици, всяка от които е с включен различен брой артикули. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № II: „Консумативи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МЕДИКАЛ МЕНТОР ЕООД Медилон ЕООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД
2022-02-28   Доставка на медицински консумативи и превързочни материали (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Предметът на възлагане по откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на “Втора САГБАЛ - Шейново” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на доставчик на посочените номенклатури и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Екос-Медика ООД Истлинк България ООД Медилон ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2022-02-24   Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура на повикване (Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД)
Извършване на извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд, по 10 обособени позиции за срок от 24 (двадесет и читири) месеца. Цената на вложените резервни части или специфични консумативи, необходими за нормалното функциониране на съответната апаратура, се заплаща извън договорените часови ставки за труд. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алмасоник ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елит Медикал ООД Емикрон ЕООД КлиниМаг ЕООД Л.К.Б. - БЪЛГАРИЯ ЕООД Медиклим ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Т.Е.А.М. ООД топ хоспитал сървис ад Фот ООД
2022-02-16   Доставка на реактиви и консумативи за кръвно-газов анализатор Modular Pro/ЕSHWEILER за Клинична лаборатория (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предмет на обществената поръчка: Предметът на обществената поръчка е “Доставка на реактиви и консумативи за кръвно-газов анализатор Modular Pro/ЕSHWEILER за Клинична лаборатория”. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за съответните реактиви и/или консумативи, включени в Техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медилон ЕООД
2022-01-31   Доставка на медицински изделия и консумативи за Операционен блок (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е “Доставка на медицински изделия и консумативи за Операционен блок” и включва обособени позиции: Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за съответните медицински изделия, инструменти и/или консумативи, включени в Техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД Медилон ЕООД РСР ЕООД
2021-12-23   „Доставка на дезинфектанти и миещи препарати и консумативи за централна стерилизация за нуждите на „УМБАЛ - Д-р... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Обектът на обществената поръчка, включва 2 (две) обособени позиции с включени номенклатурни и подноменклатурни единици, видни в Техническа спецификация – Приложение № 1 към настоящата документация: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I – „Дезинфектанти и миещи препарати“ с включени 78 номенклатурни единици. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II – „Консумативи за централна стерилизация“ с включени 34 номенклатурни единици. За номенклатурни единици, които съдържат подноменклатурни единици, се изисква участниците да оферират пълната гама … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Вега Медикал ЕООД ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЕООД Инфомед ЕООД Медилон ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ХИГИЕННО - МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ООД
2021-12-16   Доставка на медицински консумативи, медицински изделия за хемодиализа, специфичен консуматив за анестезиология и... (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Поръчката е разделена на 5 /пет/ обособени позиции. Предметът на поръчката включва доставка на медицински консумативи, медицински изделия за хемодиализа, специфичен консуматив за анестезиология и интензивно лечение, превързочен материал и рентгенови филми за нуждите клиниките, отделенията и лабораториите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД. Медицинските консумативи, медицинските изделия за хемодиализа, специфичен консуматив за анестезиология и интензивно лечение, превързочният материал и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Айкхорн и Ко ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Диамед ООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Лион ЕООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Томел ЕООД Фарма Проджект ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2021-11-23   Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на СБАГАЛ Проф. д-р Д.Стаматов-Варна ЕООД за период от 24 месеца (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ-ВАРНА ЕООД)
Поръчката е за доставка на мед.консумативи за нуждите на СБАГАЛ за 24 месеца след предв. писмена заявка от Възложителя. Предметът й е обособен в 69 обособени позиции, като подробно описание на включените в тях номенклатурни единици, количество и др. специфични изисквания и изискванията за представяне на мостри, е предоставено в Техническата спецификация-Приложение 1-неразделна част от документацията към поръчката. Всеки участник в процедурата може да представи предложение за една или повече … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД МАРКОН ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2021-11-05   Доставка на медицински изделия – общ, анестезиологичен и реанимационен консуматив – Трета част (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - общ, анестезиологичен и реанимационен консуматив, групирани в 46 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация по т.ІІ от раздел І на документацията за участие в процедурата. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Гюс ООД Екос-Медика ООД Медилон ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД
2021-11-04   Доставка на медицински изделия – общ, анестезиологичен и реанимационен консуматив – Втора част (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - общ, анестезиологичен и реанимационен консуматив, групирани в 60 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация по т.ІІ от раздел І на документацията за участие в процедурата. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Гюс ООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД
2021-09-27   "Доставка на медицински изделия и общи консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период... (ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА СОФИЯ ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на медицински изделия и общи консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “Света София” ЕАД по пет обособени позиции, разпределени в групи и номенклатурни единици, подробно описани в техническата спецификация. На основание §47 от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗОП, Възложителят допуска участие по отделни номенклатурни единици, включени в обособените позиции, с изключение на номенклатурните единици включени в група, за които участниците следва да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Булмар МЛ ООД Диамед ООД Екомет-90 ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2021-08-11   Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка включва изпълнението на следните дейности: извънгаранционно техническо обслужване за абонаментни услуги и извънабонаментни услуги на повикване, включително и доставка на резервни части/специфични консумативи, профилактика и ремонт на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване (съоръжения), съгласно приложена техническа спецификация. Апаратите и съоръженията са обозначени с оглед на предназначението им и са подробно описани по вид, модел /марка/, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Александър медика ЕООД Алмасоник ЕООД Вега Медикал ЕООД ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дрегер Медикал България ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медикъл Имидж ООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД С & Т България ЕООД Сиконикс Груп ЕООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД Топ-Диагностика ООД
2021-07-26   „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на медицинска апаратура и обучение на персонала за работа с нея за нуждите... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е ”Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на медицинска апаратура и обучение на персонала за работа с нея за нуждите на „МБАЛ-Самоков”ЕООД” разделена на 7 обособени позиции, подробно описани по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер, наименование, мярка, технически изисквания и съответното количество в Техническата спецификация. Обществената поръчка обхваща доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционна поддръжка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ООД ИНФИНИТА ООД Инфомед ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД топ хоспитал сървис ад
2021-07-15   Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за дейността на „УМБАЛ... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД)
Обществената поръчка се разделя на обособени позиции. На основание § 47 на Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 167 от 22 април 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, БР. 28 от 2016 г.), всеки участник може да подава оферта за една или повече номенклатури от обособена позиция от №1 до №30 вкл. Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите се … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Медикард ООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2021-06-24   Доставки на медицински изделия: общи, хирургични и урологични; мед. изделия за дезинфекция и стерилизация,... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“ ЕАД)
„Доставки на медицински изделия: общи, хирургични и урологични; медицински изделия за дезинфекция и стерилизация, консумативи за медицинско оборудване и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на „УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД. С четири обособени позиции: Обособена позиция I - Доставки на медицински изделия - общи, хирургични и урологични, и принадлежности по смисъла на ЗМИ Обособена позиция II - Доставки на медицински изделия за дезинфекция Обособена позиция III - Доставки на медицински изделия и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Вега Медикал ЕООД Джи-Мед България ЕООД Екос-Медика ООД Инфомед ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Парамедика ООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД
2021-06-22   Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения — бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската... (Администрация на президента на Република България)
Доставка на медицинско оборудване, предназначено за лечебни заведения — бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2020/2021, и включва изпълнението на следните дейности: — доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения — бенефициенти, — монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация, — обучение за работа, — гаранционно обслужване и поддръжка на доставеното медицинско оборудване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дарис-МС ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД Инфомед ЕООД Медилон ЕООД Сани Мед ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Топ-Диагностика ООД Тримед ООД
2021-05-12   Доставка на медицински изделия — консумативи за съдова хирургия („Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД)
Доставка на медицински изделия — консумативи за съдова хирургия, групирани в 48 обособени позиции, подробно описани по технически характеристики и количество в техническо приложение № 1 към техническата спецификация, представляващо неразделна част от нея, от раздел I на документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Булмед 2000 ЕООД Кардио Медикал ЕООД Медилон ЕООД Медимекс-П ЕООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД
2021-03-17   Доставка на консумативи и детергенти за измиване, дезинфекция и стерилизация в „МБАЛ Лозенец“ ЕАД („Многопрофилна болница за активно лечение Лозенец“ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е доставка на консумативи и детергенти за измиване, дезинфекция и стерилизация в „МБАЛ Лозенец“ ЕАД и включва 7 (седем) обособени позиции. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на възложителя за съответните продукти, включени в техническата спецификация. Количествата, посочени в техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на възложителя в срока на действие на договора за възлагане на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Вега Медикал ЕООД Медилон ЕООД ХИГИЕННО - МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ООД
Свързани търсения 🔍