2023-06-14   “Изграждане на видеоконферентна система за нуждите на Технически университет – София, Филиал Пловдив” (Технически университет)
Обществената поръчка включва две обособени позиции: ОП1: „Доставка на оборудване за виртуални лекционни зали с модерна мултимедия и конферентна среда“ за нуждите на Технически университет – София, Филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, ОП2: „Доставка на оборудване за виртуални лекционни зали с мултимедия и конферентна среда за нуждите на Технически университет – София, Филиал … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ССАРМ ЕООД
2023-06-01   „Доставка на компютри, сървъри, периферни устройства и мрежово оборудване, по обособени позиции“ (Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО))
С настоящата открита процедура се възлага изпълнението на обществената поръчка с предмет: „Доставка на компютри, сървъри, периферни устройства и мрежово оборудване по обособени позиции“, само по следните обособени позиции: обособена позиция № 1 - „Компютри“, обособена позиция № 2 - „TEMPEST компютърни конфигурации“, обособена позиция № 3 - „Непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS)“, обособена позиция № 4 - „Сървъри“ и обособена позиция № 5 - „Печатащи устройства“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Асап ЕООД ББС ТЕХНОЛОДЖИ ЕВРОГРУП - 33 ЕООД Партньорите ЕООД ССАРМ ЕООД
2023-06-01   Доставка на оборудване за виртуални лекционни зали с модерна мултимедия и конферентна среда за нуждите на ...... (Технически университет)
Обществената поръчка включва следните дейности: 1. Доставка на оборудване за виртуални лекционни зали с модерна мултимедия и конферентна среда; 2. Програмиране и настройка на аудио система задаване на параметри на цифров аудио матричен процесор и настройка спрямо конкретните характеристика на определена зала в ТУ – София, МГУ “Св. Иван Рилски”, РУ “Ангел Кънчев”, ТУ – Габрово и ХТМУ 3. Програмиране и настройки на артикул „Чувствителен на допир панел и контролер за автоматизация, подходящ за управление с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ССАРМ ЕООД
2023-05-05   ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ДОГОВОРИ НА НИС ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ (Технически университет)
Предметът на поръчката е: "ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ДОГОВОРИ НА НИС ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ". Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване трябва да бъде окомплектовано с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната му работа. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДИДЖИТЕК ЕООД ССАРМ ЕООД
2023-03-23   „Доставка на мрежови комутатори“ (Българска национална телевизия)
Целта на обществената поръчка е доставка и гаранционна поддръжка на мрежови комутатори, подробно описани в Техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ССАРМ ЕООД
2023-03-16   ,,Разширение и поддръжка на съществуващи блейд платформи. " (Държавен фонд "Земеделие")
1. Обществената поръчка включва поддръжка на съществуващите ресурси, доставка на компоненти и извършване на съпътстващи услуги за разширение и модернизация на обхванатите системи, както следва: 1.1. Поддръжка на 2 бр. шаси за блейд сървъри, 4 бр. мрежови модули, 4 бр. блейд сървъри и 8 бр. оптични преобразуватели QSFP+. 1.2. доставка на 5 бр. блейд сървъри за виртуализация; 1.3. доставка на хипервайзор за виртуализация за 7 бр. двупроцесорни сървъри за виртуализация; 1.4. доставка на допълнителни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ССАРМ ЕООД
2023-02-14   Закупуване на 2 бр. специализирано оборудване (мобилна лаборатория) за оценка на състоянието на пътната безопасност... (Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата")
Предметът на поръчката обхваща: 1. доставка на мобилна лаборатория - 2 (два) броя, която включва специализирано превозно средство и специализирано оборудване за обследване на пътната инфраструктура с характеристики, подробно описани в техническата спецификация; 2. обучение на 10 (десет) служители на възложителя с практическа насоченост за управление на превозното средство, за работа с всеки модул и със системата като цяло. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ССАРМ ЕООД
2023-01-18   „Доставка на оборудване (хардуер/софтуер) за нуждите на Министерство на финансите (МФ), свързано с миграция към SAP... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на оборудване (хардуер и софтуер) за резервен център на Министерство на финансите (МФ), свързано с миграция към SAP S/4HANA. Изискванията на Възложителя са подробно описани в техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ССАРМ ЕООД
2022-10-31   “Доставка и гаранционно обслужване на периферни устройства, скенери, принтери и др. за нуждите на Главна дирекция... (ГДБОП)
Обществената поръчка включва доставка и гаранционно обслужване на периферни устройства, скенери, принтери и др. за нуждите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност, както следва: Мобилни (преносими) принтери – 2 броя; Мултифункционални устройства (принтер, скенер и копир) – 20 броя; Шредер за хартия и CD/DVD – 29 броя; Флаш памет 16 Gb – 205 броя; Сканиращо устройство - 1 брой; Мрежови лазерни принтери – 40 броя; Външен хард диск – 1 брой. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ССАРМ ЕООД
2022-08-12   „Доставка на UPS по спецификация“ (Държавна агенция "Национална сигурност")
„Доставка на UPS по спецификация“ по обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 „UPS – Tower“; - Обособена позиция № 2 „UPS 15000 VA“; - Обособена позиция № 3 „UPS 1000 VA“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИНСИСТ СЕРВИЗ АД ССАРМ ЕООД Стемо ЕООД
2022-06-21   Доставка на оборудване за хетерогенен суперкомпютърен комплекс (Институт по информационни и комуникационни технологии)
Предметът на настоящата обществена поръчка е "Доставка на оборудване за хетерогенен суперкомпютърен комплекс" по проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологиии” включва закупуване/доставка и инсталиране на компютърна ситема, състояща се от не по-малко от 128 възела с универсални процесори и не по-малко от 16 възела със свързани към всеки от тях не по-малко от 4 графични ускорителя, при общ брой на графичните ускорители не по-малък … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ССАРМ ЕООД
2022-03-10   Доставка на ново мрежово оборудване за нуждите на Технически университет-София (Технически университет)
Предметът на поръчката е: "Доставка на ново мрежово оборудване за нуждите на Технически университет-София“. - Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки и да фигурира в актуалната продуктова листа на съответния производител, както и да не е свалено от производство към датата, определена за краен срок за подаване на оферти, посочена в обявлението. - Доставеното оборудване трябва да бъде окомплектовано с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ССАРМ ЕООД
2022-02-03   "Доставка на хардуерно оборудване и лицензии" в три обособени позиции (Национален институт на правосъдието)
Предметът на обществената поръчка обхваща доставка на хардуерно оборудване и лицензии в изпълнение на проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, финансиран по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021“. Поръчката е разделена на три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на техническо оборудване и софтуерни лицензии“; Обособена позиция № 2 „Доставка на мултифункционални печатащи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДИЛЕКС ООД Контракс АД ССАРМ ЕООД
2021-08-13   Мерки по привеждане на сухопътни, въздушни и морски ГКПП на Р България, в съответствие с изискванията на Регламент... (Дирекция Комуникационни и Информационни системи)
Продължение от поле II.1.1.: и Системата за вход/изход (СВИ) на ЕС чрез доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на необходимите технически средства за автоматизиране и изпълнение на процеса на гранична проверка в съответствие с нормативните изисквания“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ССАРМ ЕООД Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД
2021-08-04   „Хардуерен и софтуерен ъпгрейд на съществуваща система за TEMPEST зониране на сгради и помещения R&S TFZS (TEMPEST... (Държавна агенция "Национална сигурност")
Предмет на обществената поръчка е „Хардуерен и софтуерен ъпгрейд на съществуваща система за TEMPEST зониране на сгради и помещения R&S TFZS (TEMPEST Facility Zoning System) по стандартите на ЕС IASG 7.02 и на НАТО SDIP-28“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ССАРМ ЕООД
2021-07-19   Доставка на IT оборудване за нуждите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП)
Доставка на IT оборудване за нуждите на ГДБОП в изпълнение на проект „Повишаване капацитета на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ за по-ефективно разследване на организираната и транснационалната престъпност в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2014—2021 Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ССАРМ ЕООД
2021-04-29   „Доставка и гаранционно обслужване на 21 броя преносими компютри тип 1, окомплектовани с докинг станции, и на 7 броя... (Министерство на външните работи)
Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка и гаранционно обслужване на 21 броя преносими компютри тип 1, окомплектовани с докинг станции, и на 7 броя преносими компютри тип 2, окомплектовани с докинг станции, за нуждите на МВнР“. Предметът на обществената поръчка включва доставка на компютърната техника до мястото на изпълнение – Министерство на външните работи, гр. София, п.к. 1113, ул. „Александър Жендов“ № 2, и извършване на гаранционно сервизно обслужване на доставената компютърна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ССАРМ ЕООД
2021-01-08   Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и прилежащи системи за осигуряване на необходимите... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Продълж. от поле II.1.1)...център за съхранение и обработка на данни за нуждите на Агенция „Пътна Инфраструктура“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ССАРМ ЕООД
2019-01-22   „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на икономиката по 6 обособени позиции“ (Министерство на икономиката)
Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на икономиката по 6 обособени позиции: 1. „Доставка на мрежови комутатори“: 1.1. Мрежови комутатор, 48-портов — 5 бр. 1.2. Мрежови комутатор, 12-портов — 1 бр. 1.3. Лиценз/и за софтуер за управление и мониторинг на мрежови устройства; 2. „Доставка на преносими компютри“ — 24 бр. 3. „Доставка на настолни компютри“ — 95 бр. 4. „Доставка на монитори“ — 190 бр. 5. „Доставка на скенери“ — 6 бр. 6. „Доставка на Tempest оборудване“ — … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Сиенсис“ АД ССАРМ ЕООД
2018-08-20   Изграждане на система за видеонаблюдение на ГКПП „Кулата“ и интеграция към централната компонента (Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ — МВР)
Изграждане на система за видеонаблюдение на ГКПП „Кулата“ и интеграция към централната компонента, включваща проектиране, доставка, изграждане, оборудване и поддръжка на необходимия технологичен ресурс и всички компоненти и системи за надеждното функциониране на системата за видеонаблюдение на ГКПП „Кулата“ и интеграцията му с централната компонента, както и организиране и провеждане на теоретически и практически обучения за всички видове потребители и ползватели на системата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ССАРМ ЕООД
Свързани търсения 🔍