Доставчик: Три - Ес ЕООД

6 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Три - Ес ЕООД

2023-04-07   „Провеждане на одити за пътна безопасност на обекти от републиканската пътна мрежа на съответните етапи от... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Целта на поръчката е сключване на Рамково споразумение с първите 9 (девет) класирани участници, респективно 9 (девет) потенциални изпълнители, или по-малко в зависимост от подадените предложения и допуснатите до класиране участници, за срок от 36 (тридесет и шест) месеца или до изчерпване на финансовия ресурс, с оглед извършване на одит за пътна безопасност на обект/и от Републиканската пътна мрежа (РПМ) на съответен етап от инвестиционния процес. След провеждане на процедурата с участниците, определени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВИА-ПЛАН ЕООД ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ООД ЛОГИСТИКА 21 ЕООД ПРЕСТИЖ 2004 ЕООД ПЪТ КОНСУЛТ ООД СТРОЛ-1000 АД Трафик Холдинг ЕООД Три - Ес ЕООД УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И...
2023-03-07   Изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проекти с основните изисквания към строежите, при... (Община Петрич)
Извършване на оценка за съответствието на проекта с осн.изисквания към строежите при необходимост; Съдействие на Възложителя в процедурата по съгласуване и одобряване на инв. проект, и издаване на Разрешение за строеж; Упражняване на стр. надзор по време на строителството; Осъществяване на инвеститорски контрол при изпълнението и въвеждането в експлоатация на строежа; Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве; Упражняване на контрол върху кадастр. заснемане на строежа от Строителя, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД Друм Супервижън ЕООД Три - Ес ЕООД
2022-07-13   „Избор на изпълнител за упражняване на консултантска услуга (строителен надзор) на извършване на ремонтно -... (Агенция "Пътна инфраструктура")
...прод. от II.1.1) които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) на територията на Р България, с цел привеждане в нормативна експлоатационна пригодност, по две обособени позиции: Обособена позиция I – Тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ при км 39+487; Обособена позиция II – Тунел „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“ при км 54+672“. В този смисъл с обществената поръчка Агенция „Пътна инфраструктура“ трябва да определи Консултант, който да упражняванява строителен надзор по време на строителство на всяка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КОНТПАС ООД ОБЕДИНЕНИЕ „ТУНЕЛИ 22” (ДЗЗД) Пътконсулт 2000 ЕООД Три - Ес ЕООД
2022-03-25   „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Продължава от II.1.1)... упражняване строителен надзор по времвреме на строителство на обекти за Основен ремонт на пет обособени позиции" В този смисъл с обществената поръчка Агенция „Пътна инфраструктура“ трябва да определи Консултант, който да изготви комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване строителен надзор по време на строителство на всяка една от обособените позиции и да се сключат договори за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "Трансконсулт Група-БГ" ERPOS, spol. s r.o. ИВТ КОНСУЛТ ЕООД ИЕ КОНСУЛТАНТИ 2022 КОНТРОЛС ООД Рутекс ООД ТРАНСКОНСУЛТ - ГРУПА ЕАД ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД ТРАФИК КОНТРОЛС Трафик Холдинг ЕООД Три - Ес ЕООД ЯСНА ПОЛЯНА
2022-01-21   „Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на обект: АМ "Русе - Велико Търново" от км... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Кратко описание (описание на обектите, предмет на поръчката): АМ „Русе – Велико Търново“: – намиращ се на територията на области: Русе и В.Търново Участък №1 „Русе-Бяла“ от км 0+400 до пресичането с път I-5 (км 40+640); – намиращ се на територията на област: Русе • Дължина: 40,240 км • Габарит: А27 • Големи съоръжения: 8 бр. • Пътни възли: 6 бр. • Тунелни съоръжения с дължина над 500 м: няма • Тунелни съоръжения с дължина под 500 м: няма Участък №2 „Обход на гр.Бяла“ от пресичането с път I-5 до … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Три - Ес ЕООД
2020-01-24   „Избор на изпълнител за упражняване на консултантска услуга (строителен надзор) на обект: Основен ремонт на Път... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за упражняване на консултантска услуга (строителен надзор) на обект: Основен ремонт на Път III-811 по 2 обособени позиции: — Обособена позиция I — Основен ремонт на Път III-811 „Сливница—Гълъбовци“ от км9+280 до км20+800, — Обособена позиция II — Основен ремонт на Път III-811 „Гълъбовци—Ракита“ от км20+800 до км28+250“. Целта на обществената поръчка е Агенция„Пътна инфраструктура"да определи изпълнители на консултантска услуга във връзка със … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЗЗД Сдружение Пътконсулт 2000- Три Ес Пътконсулт 2000 ЕООД СТРОЛ-1000 АД Три - Ес ЕООД