Доставчик: АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД

2023-08-28   „Упражняване на строителен надзор съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията“ по обособени позиции (Община Свищов)
Настоящата обществена поръчка е свързана с осъществяването на консултантска дейност за упражняване на строителен надзор, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и нормативните документи по неговото приложение чрез рамкови споразумения за срок от 48 /четиридесет и осем месеца/, считано от датата на сключване на същото, или до изчерпване на предвидения от Възложителя финансов ресурс. Подробните изисквания за изпълнение са съгласно Техническите спецификации по обособените позиции, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС ООД
2023-06-21   Изготвяне ОС ИП и упражняване на СН при “Инженеринг на довеждащ водопровод от пречиствателната станция за питейни... (Община Перник)
Консултантска услуга по чл.166, ал. 1 отЗУТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове, както и изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, а именно:Оценяване на съответствието на изготвения инвестиционен проект, съгласно чл. 142 от ЗУТ;Осъществяване на строителен надзор, съгласно чл. 168 от ЗУТ;Контрол на качеството на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД
2023-05-16   Изпълнение на строителен надзор при извършване на СМР по изпълнение на мерки по внедряване на енергийна ефективност... (Община Перник)
Настоящата обществен поръчка е свързана с изпълнението на строителството на обекта и представлява Консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове= Упражняването на строителен надзор се налага с оглед осигуряване изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане. Целта на тази дейност е да се гарантира качеството на предвидените строителни, строително-ремонтни и строително-монтажни работи, безопасността на строежа и спазването на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД
2023-03-28   Изготвяне ОС на ИП и упражняване наСН при изпълнение на „Инженеринг – за "Обновяване и облагородяване на централен... (Община Перник)
Консултантска услуга по чл.166, ал. 1 отЗУТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове, както и изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, а именно:Оценяване на съответствието на изготвения инвестиционен проект, съгласно чл. 142 от ЗУТ;Осъществяване на строителен надзор, съгласно чл. 168 от ЗУТ;Контрол на качеството на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД
2023-03-08   „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на... (Община Перник)
Настоящата ОП свързана с изпълнението на инженеринг –проектиране и строителството на обекта и представлява Консултантска услуга по чл. 166, ал. 1ЗУТ и свързаните с него подзаконови норм.актове, както и изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване наСМР, а именно:Оценяване на съответствието на изготвения ИП, съгласно чл. 142 от ЗУТ;Осъществяване на строителен надзор, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД
2023-03-07   Изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проекти с основните изисквания към строежите, при... (Община Петрич)
Извършване на оценка за съответствието на проекта с осн.изисквания към строежите при необходимост; Съдействие на Възложителя в процедурата по съгласуване и одобряване на инв. проект, и издаване на Разрешение за строеж; Упражняване на стр. надзор по време на строителството; Осъществяване на инвеститорски контрол при изпълнението и въвеждането в експлоатация на строежа; Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве; Упражняване на контрол върху кадастр. заснемане на строежа от Строителя, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД Друм Супервижън ЕООД Три - Ес ЕООД
2022-12-12   Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна (Община Варна)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна ”, а именно: - Извършване на оценка за съответствието на инвестиционни проекти, съгласно ЗУТ; - Участие на консултанта в експертни или други съвети; - Упражняване на строителен надзор, съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ; - Изготвяне на технически паспорти на нови строежи, съгласно Наредба №5/28.12.2006г. (изм.ДВ,бр.102 от 12.12.2014г.); - Обследване и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД ДЕМА ЕООД Инжконсултпроект ООД СС-Консулт ЕООД Трафик Холдинг ЕООД
2022-10-27   Изготвяне ОС на ИП и упражняване наСН при изпълнение на „Инженеринг – за ремонт на тротоарната настилка на ул.... (Община Перник)
Консултантска услуга по чл.166, ал. 1 отЗУТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове, както и изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, а именно:Оценяване на съответствието на изготвения инвестиционен проект, съгласно чл. 142 от ЗУТ;Осъществяване на строителен надзор, съгласно чл. 168 от ЗУТ;Контрол на качеството на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД
2022-06-09   Изготвяне на ос на ип и упражняване на сн - Почистване и укрепване на речното корито на двата бряга на р. Струма,... (Община Перник)
Консултантска услуга по чл.166, ал. 1 отЗУТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове, както и изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, а именно:Оценяване на съответствието на изготвения инвестиционен проект, съгласно чл. 142 от ЗУТ;Осъществяване на строителен надзор, съгласно чл. 168 от ЗУТ;Контрол на качеството на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД
2022-04-13   Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на независим строителен надзор на обекти... (Община Перник)
Услугата ще се изпълнява за всеки обект, в отделните ОП.Консултантската услуга по чл.166,ал.1отЗУТ и св. с него при подготовката и реализацията на ремонтни и СМР за посоченият обект, вкл.прилежаща инфраст.включва: • Изготвяне на компл.доклади за оценка на съотв.на ИП съгл.чл. 142 от ЗУТ; • Упр.на СН върху изпълнението на СМР съгл.чл. 166, ал. 1 и чл. 168, ал. 1 и ал.3 от ЗУТ и съответствието на извършващото се строителство; строителните правила и нормативи; … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ ООД
2022-03-29   „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на... (Община Перник)
Настоящата обществен поръчка е свързана с изпълнението на „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Младежки център в упи II, кв. 202 по регулационния план на гр. Перник, община Перник” и представлява Консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и свързаните с него подзаконови нормативни актове. Предметът на настоящата обществена поръчка включва оценка за съответствие на проектната документация с изисквания на ЗУТ и упражняване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД
2022-02-28   Упражняване на независим СН при изпълнение на СМР на обект: „Изпълнение на инженеринг - на обект: Изграждане на нови... (Община Перник)
Упражняването на строителен надзор се налага с оглед осигуряване изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане.Целта на тази дейност е да се гарантира качеството на предвидените строителни, строително-ремонтни и строително-монтажни работи, безопасността на строежа и спазването на техническите проекти, чрез извършване на безпристрастна и обективна оценка за качеството на изпълнение на определените строителни, СМР и СРР, спазването на графиците, качеството на доставените … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД
2022-02-08   Възстановяване на ПГП, създаване на нови, дейности по отгл. на новосъздадени и възстан. ПГП за възстанов. и... (СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП)
Възстановяване на ПГП с нарушена структура и създаване на нови, както и дейности по отглеждане на новосъздадените и възстановени ПГП с цел възстановяване и запазване на местообитания на МКО в ДГТ на СИДП ДП гр. Шумен, от Обект №1-348 дка с 5 позиции:Позиция №1–Мех. дейности по създаване на нови ПГП на площ 28дка в ДГТ на ДГС Ген. Тошево; Позиция №2–Мех. дейности по създаване на нови ПГП с нарушена структура на площ от 22дка ДГТ на ДГС Добрич ;Позиция №3–Мех. дейности по възстановяване на ПГП с нарушена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД ТИ енд ТИ ООД
2022-02-01   Направа на просеки, кастрене на клони и отсичане на дървета по съществуващи и новоизграждащи се линии средно и ниско... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Предметът на поръчката се изразява в услуги по направа на просеки, кастрене на клони и отсичане на дървета по съществуващи и новоизграждащи се линии средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) в съответствие с изискванията на Наредба №9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, чл. 622 от Наредба №3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, както и действащите други нормативни и поднормативни актове. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД
2021-11-30   Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор на обект: Почистване... (Община Перник)
Услугата ще се изпълнява по възложен обект на община Перник: „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор на обект: Почистване на коритото и укрепването на двата бряга на р.Маниш, кв. Църква, гр. Перник“.Консултантската услуга по чл. 166, ал.1 от ЗУТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове при подготовката и реализацията на ремонтни и строително монтажни работи за посоченият обект, включително прилежаща инфраструктура включва следните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД
2021-11-18   Направа на просеки, кастрене на клони и отсичане на дървета по линии средно напрежение на територията на КЕЦ Девин (Електроразпределение Юг ЕАД)
Предметът на поръчката се изразява в услуги по направа на просеки, кастрене на клони и отсичане на дървета по въздушни електропроводни линии (ВЕЛ) средно напрежение (СрН) в съответствие с изискванията на Наредба №9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, чл. 622 от Наредба №3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, както и действащите други нормативни и поднормативни актове. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД
2021-11-18   Направа на просеки, кастрене на клони и отсичане на дървета по линии средно напрежение на територията на КЕЦ Чепеларе (Електроразпределение Юг ЕАД)
Предметът на поръчката се изразява в услуги по направа на просеки, кастрене на клони и отсичане на дървета по въздушни електропроводни линии (ВЕЛ) средно напрежение (СрН) в съответствие с изискванията на Наредба №9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, чл. 622 от Наредба №3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, както и действащите други нормативни и поднормативни актове. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД
2021-11-18   Направа на просеки, кастрене на клони и отсичане на дървета по линии средно и ниско напрежение на територията на КЕЦ... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Предметът на поръчката се изразява в услуги по направа на просеки, кастрене на клони и отсичане на дървета по въздушни електропроводни линии (ВЕЛ) средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) в съответствие с изискванията на Наредба №9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, чл. 622 от Наредба №3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, както и действащите други нормативни и поднормативни актове. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД
2021-07-01   Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор на обект „Инженеринг... (Община Перник)
Консултантската услуга по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ вкл. сл. дейн.: изготвяне на компл. доклади за оценка на съотв. на инв. проекти със същ. изискв. към стр. съгласно чл. 142 от ЗУТ; упр. на строителен надзор върху изпълнението на СМР съгл. чл. 166, ал. 1 и чл. 168, ал. 1, ал. 3 от ЗУТ; координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация и управление на изпълнението на строежа; изпълнение задълж. на координатор по безоп. и здраве съгл. Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за миним. изискв. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД
2021-06-07   Сключване на рамково споразумение за извършване на инвестиционно и устройствено проектиране за нуждите на Община... (Община Русе)
Целта на настоящата процедура е сключване на рамково споразумение, в което не са определени всички условия за възлагане на договори за обществени поръчки за изпълнение за нуждите на Община Русе. С възлагане на настоящата поръчка възложителят се стреми да избере потенциални изпълнители на предмета на поръчката, притежаващи професионална квалификация и практически опит в областта на инвестиционното и устройственото проектиране, на които Община Русе да възложи изпълнението на дейностите по предмета на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агора 66 ООД АДА - Агенция Дизайн и Архитектура АД АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД Би Ес Проект ЕООД Гео-Чонов ООД ГЕОДЕЗИЯ-97 ЕООД ДММ - ДИЗАЙН ЕООД КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП ЛИНК - РУСЕ ЕООД Новиза ЕООД Прогрес 99 ООД ТПС 2008 ЕООД
2020-06-05   Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за инвестиционни проекти по 3 обособени позиции. В този смисъл цел на обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за всяка една обособена позиция и да бъде сключен договор с него за изработване на комплексен/ни доклад/и за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите за посочените инвестиционни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС ЕООД Пи Ес Консулт ООД
2019-10-02   Ресурсно обезпечаване на центровете за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи (Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ — МВР)
Поддържане в изряден вид учебните центрове и учебно-тренировъчните комплекси по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г., както и координиране и обезпечаване на обученията, които се провеждат на територията им. Координацията на обученията изисква присъствие по време на обученията на лица запознати както с цялостния процес на провежданите мероприятия, така и със специфичните изисквания за поддръжка и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Алфа Пи Проджект“ ООД АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД
2019-01-21   „Извършване на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ“ (Община Угърчин)
Предметът на обществената поръчка включва извършване на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Алфа Пи Проджект“ ООД „Проектиране и надзор“ ЕООД „Трансконсулт-БГ“ ООД АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД
2017-10-23   Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на СО — район „Овча купел“, във... (СО — район Овча купел)
Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Овча купел“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“, по обособени позиции. Подробно описание на дейностите и предмета на обществената поръчка се съдържат в утвърдената документация на интернет адреса на Възложителя- www.ovchakupel.bg раздел: „Профил на купувача“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Планекс билд“ ООД АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД Бул строй контрол инженеринг АД Булконс груп ЕООД Градив ООД Елвис ДМ ЕООД Ен Екип ЕООД Енерджи Про ДМ ЕООД ЕТ Строителен надзор - Татяна Немска Плеядес България OOД Техно строй България ООД Техно-Енерджи ООД
2016-09-30   Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на СО-район Слатина, във вр. с... (Столична община — район Слатина)
Предмет на обществената поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“ по обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД АЛЯ СТРОЙ ЕООД АРКА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ АД ВЕРА СТРОЙ ЕООД ДЗЗД ЕТА КОНСУЛТ ДЗЗД КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ-ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ ДЗЗД РЕСТИНИ ДЗЗД СИ ЕМ СТРОЙ ЕЛЕКТРА ТИМ ООД ЕРОУ ООД ИВЕЛИНСТРОЙ ЕООД ИВТ КОНСУЛТ ЕООД ИКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ ЕООД ИНТКОНС ЕООД КОНСУЛТ СТРОЙ ДЗЗД ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ ООД Мултиплекс инженеринг ЕООД НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН ЕООД Примастрой 21 ООД ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ ООД Реминг Консулт АД СИ ЕМ БИЛД ГРУП ЕАД СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ АД СТИНИ ООД ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ ЕООД ТОПЛОКОНТРОЛ ООД
Свързани търсения 🔍