2023-05-10   Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи, пожарогасителни системи и пожарни кранове в УМЕР Пловдив (Мрежови експлоатационен район - Пловдив)
Предвижда се поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи, пожарогасителни системи и пожарни кранове в в п/ст Пловдив и БРТМ, обхващащи следните дейности: Поддържане и обслужване на ПИС, ПГИ и пожарни кранове, включващо месечни, тримесечни и годишни проверки, които ще се извършват по график, изготвен от Изпълнителя и съгласуван с Възложителя; Извършване при необходимост и след съгласуване с Възложителя на ремонти на ПИС, ПГИ и пожарни кранове. Ремонтите по Обособена позиция 1 се извършват с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВОЛТРАН ЕООД
2023-05-03   Текущ ремонт за подобряване/осъвременяване на силнотоковата електрическа инсталация и за подобряване на... (Министерство на образованието и науката)
Настоящето възлагане е извършване на текущ ремонт за подобряване/осъвременяване на силнотоковата електрическа инсталация и климатичната инсталация в частта на сградата, ползвана от МОН, на адрес гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А. Инвестиционното намерение на МОН се свежда до изпълнението на одобрен Технически проект (ТП) по: - част „Архитектура“; - част „Електрическа – силнотокови инсталации“; - част „ОВК“; - част „КСС“ Изпълнението на ТП в част Ел. засяга силовата инсталации в сградата, като се … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВОЛТРАН ЕООД
2023-04-24   Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, сигнално-охранителна система и периметрова охрана... (Мрежови експлоатационен район - Пловдив)
Изпълнението на поръчката включва проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „ТЕЦ Пловдив“ , като обема от работите обхваща: -доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на видеонаблюдение на ОРУ 110 kV и ЗРУ 20 kV; -доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на видеонаблюдение по периметъра на обекта; -доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на сигнално-охранителна и периметрова охранителна система. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВОЛТРАН ЕООД
2023-04-21   „Абонаментен технически сервиз на комплексни охранителни системи за охрана/видеонаблюдение, сигнално-охранителна,... (Електроенергиен Системен Оператор ЕАД)
„Абонаментен технически сервиз на комплексни охранителни системи за охрана/видеонаблюдение, сигнално-охранителна, периметрова охрана, контрол на достъпа и пожароизвестяване/ в обекти на ЕСО ЕАД“ с три обособени позиции: 1. Обособена позиция №1 - УМЕР София град, ЦУ, ЦЛЕМ, ИКПО, МЕР София област, УМЕР Монтана, УМЕР Благоевград и Отдел Пазарджик 2. Обособена позиция №2 - УМЕР Пловдив, УМЕР Стара Загора, УМЕР Хасково и УМЕР Бургас. 3. Обособена позиция №3 - УМЕР Варна, УМЕР Шумен, УМЕР Горна Оряховица, УМЕР … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВОЛТРАН ЕООД КМД Инженеринг ЕООД Марк Секюрити Системс ЕООД
2023-03-28   „Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи в п/ст „Никопол" и п/ст „Белене“ (Мрежови Експлоатационен Район - Плевен)
Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи в п/ст "Никопол" и п/ст "Белене" при ЕСО ЕАД, УМЕР Плевен за срок от 24 месеца и включва: Първоначална профилактика, осигуряване на пълна работоспособност и функционалност на системите за пожароизвестяване, изготвяне и завеждане на дневници на ПИС, изготвяне на работна инструкция за техническо обслужване на съответните системи. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВОЛТРАН ЕООД
2023-03-23   Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи в подстанции на дистанционно управление на Управление МЕР... (МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - СОФИЯ ОБЛАСТ)
Поръчката включва поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи (ПИС) в подтанции преминаващи на дистанционно управление на територията Управление МЕР София област, отдел София обалст в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на нормативната уредба. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВОЛТРАН ЕООД
2023-03-16   „Поддържане и обслужване на пожароизвестителна система в п/ст „Плевен Изток“ (Мрежови Експлоатационен Район - Плевен)
Поддържане и обслужване на пожароизвестителна система в п/ст "Плевен Изток" при ЕСО ЕАД, УМЕР Плевен за срок от 24 месеца и включва: Първоначална профилактика, осигуряване на пълна работоспособност и функционалност на системата за пожароизвестяване, изготвяне и завеждане на дневници на ПИС, изготвяне на работна инструкция за техническо обслужване на системата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВОЛТРАН ЕООД
2022-11-03   „Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи, пожарогасителни системи и пожарни кранове в обектите,... (МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - СТАРА ЗАГОРА)
обособена позиция 1 - Услуга, включваща поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи (ПИС), пожарогасителните системи (ПГС) и пожарните кранове (ПК) в обектите, експлоатирани от управление МЕР Стара Загора. обособена позиция 2 – Услуга, включваща поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи в телемеханизирани обекти, експлоатирани от управление МЕР Стара Загора Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВОЛТРАН ЕООД РВЦ ООД
2022-09-15   Изграждане на системи за видеонаблюдение за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции (Национална електрическа компания ЕАД)
Предмет на поръчката е изграждане на системи за видеонаблюдение за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции: №1: ВЕЦ „Кърджали“–Изграждане на система за охран. и технолог.видеонаблюдение;№2: ПАВЕЦ „Орфей“–Изграждане на система за охранит. и технолог. видеонаблюдение, СОТ;№3: Проектиране, изграждане и гаранц. поддръжка на система за видеонаблюдение на яз. „Кърджали“;№4: Проектиране, изграждане и гаранц.поддръжка на система за видеонаблюдение на яз. „Искър“;№5: Проектиране, изграждане и гаранц.поддръжка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВОЛТРАН ЕООД МАКСТЕЛ ООД
2022-03-17   Изграждане на нов ЕВН офис в КЕЦ Пазарджик (Електроразпределение Юг ЕАД)
Целта на текущата обществена поръчка е изграждане на нов ЕВН офис в КЕЦ Пазарджик. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВОЛТРАН ЕООД
2022-02-22   „Проектиране, доставка и изграждане на автоматизирана врата и системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване и... (МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - ГОРНА ОРЯХОВИЦА)
„Проектиране, доставка и изграждане на автоматизирана врата и системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване и сигнално-охранителна система за автотранспорт и складове на МЕР Горна Оряховица“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВОЛТРАН ЕООД
2019-12-17   Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и... („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Предвижда се с рамковите споразумения за срока на действието им да бъде възложено изпълнението на проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в приблизително 120 електроенергийни обекта (подстанции 110 kV). Броят на обектите не е окончателен. Възложителят запазва правото си да го променя за срока на това рамково споразумение. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Волтран“ ЕООД „ВОЛТРАН” ЕООД „Електролукс Табаков и Синове“ ООД „Електролукс Табаков и синове” ООД „КМД Инженеринг“ „КМД Инженеринг“ ЕOOД „КМД Инженеринг“ ЕООД „Марк Секюрити Системс“ ЕООД „МАРК СЕКЮРИТИ СИСТЕМС” ЕООД „Сиском инженеринг“ АД ВОЛТРАН ЕООД Електралукс Табаков и синове ООД Електролукс Табаков и синове ООД КМД Инженеринг КМД ИНЖЕНЕРИНГ ЕOOД КМД Инженеринг ЕООД Марк Секюрити Системс ЕООД Сиском Инженеринг АД
Свързани търсения 🔍