Доставчик: България Ер и Посока

12 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът България Ер и Посока

2023-07-04   „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на БНР“ (Българско национално радио)
Oбществената поръчка има за цел да осигурява самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на БНР. Участикът се задължава да осигурява 24 часово обслужване, като предостави възможност за приемане и изпълнение на заявки най-малко от 8:30 до 17:00 часа всеки работен ден, а при необходимост и извън това време, в почивни и празнични дни, така че при извънредни обстоятелства, да може да извърши промени в съществуваща резервация/билет, включително да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: България Ер и Посока
2023-03-24   Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания за нуждите на Главна дирекция „Охрана" (Главна дирекция „Охрана“)
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания за нуждите на Главна дирекция „Охрана“, в т.ч. медицински застраховки на служителите и при необходимост хотелско настаняване в чужбина. По договора между ГД „Охрана“ и участника, определен за изпълнител ще бъдат купувани самолетни билети във всички категории на икономичната класа за редовни двупосочни полети, както и за еднопосочни при необходимост. Едновременно с осигуряване на самолетни билети изпълнителят се … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: България Ер и Посока
2022-07-28   Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина... (Народно събрание)
Предметът на обществената поръчка е осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина на народните представители и служителите на Народното събрание. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: България Ер и Посока
2022-07-22   „Осигуряване на самолетни билети за служебните пътувания в страната и чужбина и предоставяне на съпътстващи услуги... (Столична община)
Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване за служебните пътувания в страната и чужбина, осигуряване на трансфер или вътрешен транспорт между летището и хотела и /или мястото на събитието, осигуряване на медицински застраховки за времето на пътуване и престой на командированите лица и предоставяне на съпътстващи услуги. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: България Ер и Посока
2022-06-17   Избор на изпълнител за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, като по искане на възложителя се осигуряват следните съпътстващи дейности – хотелско настаняване, медицински застраховки, трансфер от мястото на пристигане до мястото за настаняване и обратно, съгласно изискванията, посочени в Техническата спецификация … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: България Ер и Посока
2022-04-27   „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, и на хотелско настаняване при служебни пътувания” (Българска народна банка)
В предмета на обществената поръчка са включени дейности (услуги) по осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, както и на хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина. Изпълнението на услугите, предмет на обществената поръчка, е съгласно Техническа спецификация, неразделна част от документацията по процедурата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: България Ер и Посока
2022-02-07   „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, организиране на хотелско настаняване и осигуряване на... (Национална здравноосигурителна каса)
В предмета на поръчката се включват услуги по осигуряване на самолетни билети след направени от Възложителя резервации, организиране на хотелско настаняване за посочени от Възложителя дестинации, осигуряване на медицински застраховки за пътуващите, както и други съпътстващи дейности. Обществената поръчка се обявява във връзка с ангажиментите на НЗОК по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 2/27.03.2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и ал. 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: България Ер и Посока
2021-10-22   „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи дейности в страната и чужбина, свързани... (Министерство на външните работи)
Предметът на обществената поръчка е „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи дейности в страната и чужбина, свързани с изпълнение на дейности по проекти на МВнР“ и се възлага във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на консулските служители и служителите от ЦУ на”, финансиран по линия на договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № 812108-44/08.08.2019 г. (номер на договор за БФП в ИСУН BG65ISNP001-1.002-0001-C01/12.08.2019 г.) в рамките на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: България Ер и Посока
2021-10-13   Осигуряване на самолетни билети и медицински застраховки при служебни пътувания на лицата, ангажирани с... (Министерство на труда и социалната политика)
Услугата, предмет на възлагане по настоящата обществена поръчка, включва следните основни дейности: - Осигуряване на самолетни билети по вид икономична класа и група дестинации съгласно т. І от ценовата оферта (Посоченият списък е примерен и не ангажира възложителя със закупуване на самолетни билети по изброените дестинации, нито го ограничава да закупува билети само в рамките на изброените дестинации, както в чужбина, така и в България) - Осигуряване на медицински застраховки на пътуващите, съобразени с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: България Ер и Посока
2021-07-07   Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на ДП РВД (Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ ТПП)
Настоящата поръчка има за цел осигуряването на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на ДП РВД. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: България Ер и Посока
2021-02-09   Предоставяне на самолетни билети за нуждите на Технически университет — Габрово и неговия разпоредител с бюджет (Технически университет — Габрово)
Целта на обществената поръчка е сключването на договор от страна на Технически университет — Габрово с изпълнител за осигуряването на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж за нуждите на Технически университет — Габрово и неговия разпоредител с бюджет, вкл. и по проекти външно финансиране. Самолетните билети се осигуряват при командироване на служители на възложителя при провеждане на работни срещи в чужбина, предвиждащи участието на представители на ТУ — Габрово, както и във връзка с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: България Ер и Посока
2021-01-08   „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на БНР“ (Българско национално радио)
Настоящата обществена поръчка има за цел осигуряването на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на БНР. Участникът трябва да oсигури 24 часово обслужване, като предостави възможност за приемане и изпълнение на заявки най-малко от 8:30 до 17:00 часа всеки работен ден, а при необходимост и извън това време, в почивни и празнични дни. Участникът трябва да доставя поръчаните от възложителя документи за въздушен превоз по електронен път или при … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: България Ер и Посока