2023-11-21   Deadline 2023-12-21   Доставка на материали за мрежово, WAN и LAN оборудване” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на... (Национален осигурителен институт)
Предметът на настоящата поръчка представлява: напълно окомплектовано и обезпечено с всички продукти и услуги, съвременно интегрално свързано хардуерно-софтуерно техническо решение, включващо изпълнението от страна и за сметка на Изпълнителя на всички дейности за своевременното и пълноценно реализиране на заявеното обновяване и разширение на изградената обща национална WAN мрежа на Възложителя, в това число за: еднократната доставка на заявените, предложени и/или необходими технически средства и тяхното … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-13   „Осигуряване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в НОИ“ (Национален осигурителен институт)
С възлагане на настоящата обществена поръчка се цели определянето на изпълнител за осигуряване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в системата на Националния осигурителен институт (НОИ). Видът на профилактичните медицински прегледи и изследвания е определен съгласно Приложение № 5 към чл. 8 от Наредба № 3/28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, чл. 9 от Наредба № 7/15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-13   Deadline 2023-12-18   „Избор на предприятие за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги за НОИ“ (Национален осигурителен институт)
Обществената поръчка включва в предмета си свързване към обществена електронна съобщителна мрежа за осигуряване достъп до (предоставяне на) фиксирани електронни далекосъобщителни услуги, заедно с всички включени в стандартите допълнителни гласови и други услуги на собствената комуникационна система на НОИ от предприятие, като услугите са подробно описани в техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация. Обемът на възлаганата услуга е за 4660 прогнозен брой номера, които следва да … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-07   Deadline 2023-12-11   “ ДОСТАВКА НА ПОЩЕНСКИ ПЛИКОВЕ И БЛАНКИ“ (Национален осигурителен институт)
Поръчката включва доставка на пощенски пликове и бланки за нуждите на ЦУ и ТП на НОИ с общо прогнозно количество 1550408 бр. Видовете артикули, както и техните прогнозни количества, които трябва да бъдат доставени за срока на изпълнение на договора са посочени в техническите спецификации. Обществена поръчка «Доставка на пощенски пликове и бланки» е с прогнозна стойност на поръчката в размер на 164 684,00 без ДДС и срок 12 месеца. Посочената стойност е максималният финансов ресурс, който възложителят е … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-27   Абонаментна поддръжка на пароовлажнителна и климатична техника обслужващи сървърни и работни помещения в сгради на... (Национален осигурителен институт)
В обхвата на предмета на поръчката са включени следните дейности: - Абонаментна следгаранционна поддръжка (ежемесечни и сезонни профилактични прегледи) на прецизни климатици, поддържаща центрове за данни (сървърни и UPS помещения), вкл. климатична битова и пароовлажнителна техника; - Сервизно техническо обслужване и ремонт на климатичната техника, вкл. осигуряване на резервни части и консумативи при констатирана повреда и след писмено одобрение на оферта от Възложителя. Техниката, предмет на … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-17   "Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа на лицензиран оператор... (Национален осигурителен институт)
Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа на лицензиран оператор по стандарти GSM и UMTS/ LTE или еквивалент с национално покритие за нуждите на НОИ.Предметът на настоящата поръчка е осигуряване на цифрова мобилна телефонна връзка по стандарт GSM и UMTS/LTE или еквивалент с национално покритие, заедно с определен пакет от допълнителни гласови и негласови услуги, както и свързано с осигуряването им временно предоставяне на оборудване, позволяващи … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-23   обособена позиция № 1 „Осигуряване на иновативна защита на компютри и сървъри от експлойти, злонамерен софтуер,... (Национален осигурителен институт)
Предмет и обхват на поръчката - Предметът на настоящата обществена поръчка представлява реализиране на мястото на експлоатация на цялостно и напълно обезпечено с всички необходими продукти (предложено от Участника) техническо решение за осигуряване от страна и за сметка на Изпълнителя на заявеното: постигане на лицензна чистота и разширение на защитната система AMS, необходимото обновяване на софтуера, провеждане на съответно опреснително обучение на ангажирани служители на Възложителя, както и на пакет … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИФЕЛОУС ООД
2023-04-07   “ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИОННОТО И АБОНАМЕНТНО СЛЕДГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ХАРДУЕРЕН FIREWALL CHECKPOINT И... (Национален осигурителен институт)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Продължаване на лицензионното и абонаментно следгаранционно сервизно поддържане на хардуерен FireWall Checkpoint и разширение“. С възлагането на настоящата поръчка възложителят цели да бъде сключен договор за абонаментна гаранционна и лицензионна поддръжка на внедрената вече защитна система за периметрова защита от и към Интернет- Fire Wall, осигуряване на необходимите 200 бр. криптирано свързани и надеждно защитени отдалечени работни места за потребителския … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСТ София ООД
2023-04-04   Продължаване на лицензионното и абонаментно следгаранционно сервизно поддържане на WAF & DBF (Национален осигурителен институт)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Продължаване на лицензионното и абонаментно следгаранционно сервизно поддържане на WAF & DBF“. С възлагането на настоящата поръчка възложителят цели осигуряване на поддръжка на внедрената и функционираща защитна система WAF и DBF, гарантиране на нейните функционалност и висока технологична надеждност; осигуряване продължение на тяхното съвместно хардуерно и софтуерно поддържане чрез абонаментна гаранционна и лицензионна поддръжка на внедрените вече защитни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСТ София ООД
2023-03-06   „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти... (Национален осигурителен институт)
Предметът на поръчката обхваща изпълнение на дейности, подробно разписани в техническите спецификации, относно доставката на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти на Централно управление и 9 ТП на НОИ в Западна България. Общото прогнозно количество за доставка на електрическа енергия за период от 12 (дванадесет) месеца е 3 703 MWh. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-01-17   обособена позиция№1 Застраховане на служебните МПС на НОИ със застраховки “Пълно автокаско” и “Злополука на местата в МПС” (Национален осигурителен институт)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на НОИ по обособени позиции“- За възлагане на Обособена позиция № 1: Застраховане на служебните МПС на НОИ със застраховки “Пълно автокаско” и “Злополука на местата в МПС". С възлагането на настоящата поръчка възложителят цели да бъде сключен договор за застрахователна услуга, а именно предоставяне на застрахователна закрила от лицензиран Застраховател (за предоставяне на съответна застрахователна закрила) … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2022-12-21   „Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на НОИ по обособени позиции" За възлагане на Обособена позиция... (Национален осигурителен институт)
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за застрахователна услуга, а именно предоставяне на застрахователна закрила от лицензиран Застраховател (за предоставяне на съответна застрахователна закрила) върху имуществени и неимуществени интереси на Националния осигурителен институт (НОИ), наричан за краткост Застрахован, чрез поемане на риск от настъпване на застрахователни събития, съгласно изискванията на относимата нормативна уредба и условията, утвърдени в документацията на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дженерали Застраховане АД
2022-12-05   „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти... (Национален осигурителен институт)
Изпълнителят следва да изпълни обществена поръчка за доставка на електрическа енергия съгласно техническите спецификации на възложителя по свободно договорени цени, както и осигуряване услуга по: прогнозиране на потреблението; изготвяне на графици от координатор на балансираща група, подаването им към ЕСО ЕАД и коригирането им при необходимост; отговорност за балансиране; заплащане на мрежовите услуги към оператора на електроразпределителната мрежа, както и всички присъщи дейности, свързани с участие на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2022-10-28   „НАДГРАЖДАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ДИСКОВИ МАСИВИ НА НОИ“ (Национален осигурителен институт)
Надграждане на съществуващите дискови масиви на НОИ, като се извърши доставка, имплементация и гаранционна поддръжка на нови дискови масиви (наричани за краткост „оборудване“), в количества и характеристики, подробно описани в Техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. С възлагането на настоящата поръчка възложителят цели да придобие нови дискови масиви, с които да извърши реинженеринг на съществуващата архитектура и политики за съхранение и управление на данни в две локации: Основен център за данни в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2022-10-28   Доставка на сървърни конфигурации за нуждите на НОИ (Национален осигурителен институт)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на сървърни конфигурации за нуждите на НОИ“. Поръчката включва изпълнението на две дейности от страна и за сметка на Изпълнителя: доставка на хардуерно оборудване (с включени тестови изпитвания и въвеждане в експлоатация на доставените технически средства) и предоставяне на безплатно (без допълнително заплащане от страна на Възложителя) гаранционно обслужване (сервизиране) на мястото на експлоатация. Под „гаранционно обслужване (сервизиране)“ се има … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2022-10-27   „Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на НОИ по обособени позиции" За възлагане на Обособена позиция... (Национален осигурителен институт)
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за застрахователна услуга, а именно предоставяне на застрахователна закрила от лицензиран Застраховател (за предоставяне на съответна застрахователна закрила) върху имуществени и неимуществени интереси на Националния осигурителен институт (НОИ), наричан за краткост Застрахован, чрез поемане на риск от настъпване на застрахователни събития, съгласно изискванията на относимата нормативна уредба и условията, утвърдени в документацията на … Преглед на обществените поръчки »
2022-08-18   „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти... (Национален осигурителен институт)
Предметът на поръчката обхваща изпълнение на дейности, подробно разписани в техническите спецификации, относно доставката на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТП на НОИ. Същият е обособен в две отделни позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТП на НОИ в Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, … Преглед на обществените поръчки »
2022-07-20   НАДГРАЖДАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ДИСКОВИ МАСИВИ НА НОИ (Национален осигурителен институт)
Надграждане на съществуващите дискови масиви на НОИ, като се извърши доставка, имплементация и гаранционна поддръжка на нови дискови масиви (наричани за краткост „оборудване“), в количества и характеристики, подробно описани в Техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. С възлагането на настоящата поръчка възложителят цели да придобие нови дискови масиви, с които да извърши реинженеринг на съществуващата архитектура и политики за съхранение и управление на данни в две локации: Основен център за данни в … Преглед на обществените поръчки »
2022-06-30   „АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ MICROSOFT И УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА НОИ” (Национален осигурителен институт)
- Предметът на настоящата обществена поръчка е „АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ MICROSOFT И УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА НОИ”. С възлагането на настоящата поръчка възложителят цели осигуряване на абонаментна поддръжка, включваща абонамент за лицензии на софтуерни продукти на производителя Microsoft и услуги от изпълнителя съгласно техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД
2022-06-27   Доставка и поддържане на мрежово оборудване по обособени позиции за Обособена позиция № 1 "Доставка и поддръжка на... (Национален осигурителен институт)
Предметът на настоящата обществена поръчка представлява напълно окомплектовано и обезпечено с всички необходими продукти и услуги (предложено от Участника), съвременно интегрално/ свързано хардуерно-софтуерно техническо решение с комплексен характер (гарантиращо: лицензна чистота, дългосрочна функционална непрекъсваемост и висока технологична надеждност на националната WAN мрежа на Възложителя, както и належащото допълнително: развитие, окомплектоване, разширение и обновяване), включващо: поетапното … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД
2022-06-10   “Следгаранционна поддръжка на съществуващи сториджи NetApp“ (Национален осигурителен институт)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Следгаранционна поддръжка на съществуващи сториджи NetApp“. За удовлетворяването нуждите на Национален Осигурителен Институт е необходимо удължаване на гаранционната поддръжка от производителя на оборудването и системния софтуер на съществуващото решение за съхранение на данни и осигуряването на сервизното му обслужване, в две локации: - Основен център за данни в Централно управление в гр. София; - Резервен (Disaster Recovery) център за данни в Териториално … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2022-04-11   “Подновяване на лицензи за Web application firewall и Database firewall“ (Национален осигурителен институт)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Подновяване на лицензи за web application firewall и database firewall“. С възлагането на настоящата поръчка възложителят цели осигуряване на поддръжка на внедрената и функционираща защитна система WAF и DBF, гарантиране на нейните функционалност и висока технологична надеждност; осигуряване продължение на тяхното съвместно хардуерно и софтуерно поддържане чрез абонаментна гаранционна и лицензионна поддръжка на внедрените вече защитни стени WAF и DBF за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСТ София ООД
2022-02-14   Осигуряване на свързаност на ТП на НОИ, техните изнесени офиси, отдалечени работни места и архивохранилища към ЦУ (Национален осигурителен институт)
Предметът на настоящата обществена поръчка представлява цялостно техническо решение за обезпечение с оборудване и услуги, включващо подготовка и едновременното прехвърляне на всички информационни канали без тяхното прекъсване в рамките на един съгласуван с Възложителя работен ден, тестване, въвеждане в експлоатация и поддръжка на свързаността за сградите на териториалните поделения и централно управление на НОИ по топология „всеки към всеки” (full mesh) изцяло през мрежата на Интернет доставчик. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Българска телекомуникационна компания ЕАД
2022-02-07   „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти... (Национален осигурителен институт)
Изпълнителят следва да изпълни обществена поръчка за доставка на електрическа енергия съгласно техническите спецификации на възложителя по свободно договорени цени, както и осигуряване услуга по: прогнозиране на потреблението; изготвяне на графици от координатор на балансираща група, подаването им към ЕСО ЕАД и коригирането им при необходимост; отговорност за балансиране; заплащане на мрежовите услуги към оператора на електроразпределителната мрежа, както и всички присъщи дейности, свързани с участие на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2022-02-02   Подмяна на високонадежден клъстер за интелигентна защита от Интернет (CheckPoint периметър FireWall) в ЦУ на НОИ с... (Национален осигурителен институт)
Предметът на настоящата обществена поръчка представлява хардуерно-софтуерно техническо решение с комплексен характер, включващо доставка, интеграция и поддръжка на съвременна, централизирана хардуерно резервирана система за интелигентна периметрова защита от и към Интернет – FireWall, формирана от 2 (два) бр. напълно еднакви устройства FireWall формиращи високонадежден клъстер, които се управляват от самостоятелна специализирана Management конзола от същия производител. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСТ София ООД
2022-01-25   „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на ЦУ и ТП на НОИ“ по обособени позиции, за обособена позиция... (Национален осигурителен институт)
Предметът на обществената поръчка представлява минимум три доставки на нерециклирана копирна хартия за нуждите на ЦУ и ТП на НОИ, всяка от които се състои от 15 000 пакета. Всяка доставка ще се извършва, след предварителна заявка на възложителя, веднъж на всеки три месеца. В случай, че след доставяне на третата заявка остане неизразходван финансов ресурс по договора, възложителят има право да направи четвърта заявка на стойност остатъчната сума по договора. Предметът на поръката ще се реализира съобразно … Преглед на обществените поръчки »
2021-12-02   Обособена позиция № 1 „Избор на предприятие за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги за нуждите на НОИ" (Национален осигурителен институт)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Избор на предприятие за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги за нуждите на НОИ ”. Кратко описание и обем на поръчката: Обществената поръчка включва в предмета си свързване към обществена електронна съобщителна мрежа за осигуряване достъп до (предоставяне на) фиксирани електронни далекосъобщителни услуги, заедно с всички включени в стандартите допълнителни гласови и други услуги на собствената комуникационна система на НОИ от предприятие, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Българска телекомуникационна компания ЕАД
2021-11-22   „Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за системи за гарантирано непрекъсваемо... (Национален осигурителен институт)
Предметът на обществената поръчка Обособена позиция № 1: „Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за системи за гарантирано независимо електрозахранване (СГНЕ) - ДГ, АВР“; – Обособена позиция № 2: „Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за системи за непрекъсваемо електрозахранване (СНЕ) - UPS“. Възлагането ѝ има за цел: да бъде осигурено абонаментно поддържане и сервизно техническо обслужване на изградените СГНЕ и СНЕ, монтирани в сгради на … Преглед на обществените поръчки »
2021-11-19   „Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и батерии за непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS)“ (Национален осигурителен институт)
Предметът на настоящата обществена поръчка е осигуряване на мястото на експлоатация от страна на Изпълнителя на следгаранционно абонаментно сервизно поддържане/ обслужване съгласно изискванията на Възложителя, приложимите специфични проектно заложени конструктивни, производствени, технологични и широко възприетите изисквания/ характеристики за сервизна поддръжка и ремонт на заявеното оборудване, както и явяващи се следствие или произтичащи от действащата на територията на РБ и Европейския съюз (ЕС) … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СТК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
2021-10-11   Пълна модернизация и реинжинеринг на контактния център (Национален осигурителен институт)
Поръчката включва в предмета си обновяване на текущата версия на използваната гласова система и надграждане с необходимите функционални възможности, с цел безпроблемно обслужване на клиентите на Контактния център. В допълнение, в предмета на поръчката е необходимо да се създаде организация за абонаментно сервизно обслужване на софтуерните и хардуерни компоненти на всички инсталации, свързани с работата на IP системата за гласови комуникации.Контактният център обединява програмни продукти и хардуерни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ООД
2021-09-13   „Развитие и въвеждане на Архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с паричните обезщетения, помощи и... (Национален осигурителен институт)
Поръчка има за цел цялостното съвместно комплексно реализиране на: 1/ Дейност 1 „Развитие на Архитектурата на НОИ за процесите, свързани с парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания“ и 2/Дейност 2 „Въвеждане на Архитектурата на НОИ за процесите, свързани с парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания“от Проекта. Д1 има за цел да развие Архитектурата на НОИ (бизнес архитектура, архитектура на данните, архитектура на приложенията и техн архитектура) за п-цесите, свързани с пар обезщетения, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ООД
2021-09-07   „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на прецизна климатична техника за център за... (Национален осигурителен институт)
Възлагането има за цел да осигури оптимални параметри на микроклимата в помещения за съхранение и пренос на данни в сградата наЦУ на НОИ. необходимо да бъде възложена доставка и монтаж на 1 бр. прецизна климатична техника в комплект с въздуховод, която ще резервира климатичната техника, обслужваща център за данни . Всички дейности за изпълнението на поръчката са описани в техническите спецификации в това число подробен работен график, на която база се извършват дейностите по доставка, монтаж, тестови … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗЕФИР-КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ ЕООД
2021-07-20   „Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа на лицензиран оператор... (Национален осигурителен институт)
ОП с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги по две обособени позиции“ включва следните обособени позиции: ОП № 1 „Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа на лицензиран оператор по стандарти GSM и UMTS/ LTE или еквивалент с национално покритие за нуждите на НОИ“ и ОП № 2 „Изпращане на кратки съобщения BSMS, чрез WEB интерфейс в рамките на електронните съобщителни мрежи в страната“. За целите на настоящата поръчка възложителят ще възложи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2021-07-19   Доставка на нетна електрическа енергия (ср. напрежение) по свободно договорени цени и избор на координатор на... (Национален осигурителен институт)
В обхвата на поръчката се включва изпълнението на следните дейности: 1. Доставка на нетна активна електрическа енергия (СрН) по свободно договорени цени за Обект ЦУ на НОИ, постигнати чрез възлагане на настоящата обществена поръчка; 2​​​. Изпълнение на функции на координатор на балансираща група, включващи прогнозиране на потреблението; изготвяне на графици и подаването им към Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО ЕАД), както и коригирането им при необходимост; 3. Администриране и заплащане на … Преглед на обществените поръчки »
2021-07-15   Проектиране на национално решение за електронен обмен на социалноосигурителна информация (Национален осигурителен институт)
За целите на проектиране на бъдещото национално решение за електронен обмен на социалноосигурителна информация (информационна система за ел. обмен на социалноосигурителна информация) следва да бъде извършен преглед и анализ съгл. техн. спецификация. В резултат от дейността ще бъдат изготвени: Технически спецификации за разработване и внедряване на ИСЕОСОИ, съгласно образеца към чл. 38 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД
2021-07-15   „Подмяна на високонадежден клъстер за локален мениджър на трафика (BIG-IP LTM) в ЦУ на НОИ с включени: доставка,... (Национален осигурителен институт)
Поръчката включва изпълнението на три групи дейности от страна и за сметка на Изпълнителя: 1. доставка, монтаж, захранване и инсталиране на необходимото хардуерно оборудване, напълно окомплектовано със съответните системен и/или приложен софтуер и лицензи; 2. настройка и конфигурация, пълна функционална интеграция и внедряване на оборудването в националната информационна система на Възложителя, експлоатационно документиране на всички реализирани промени, провеждане на специализирано обучение, тестване, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД
2021-07-12   Предоставяне на медицински услуги на работещите в НОИ по 2 ОП: за възлагане на ОП № 1 „Осигуряване на профилактични... (Национален осигурителен институт)
Предметът на настоящата обществена поръчка е осигуряване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в ЦУ и 28-те ТП на НОИ. Предметът на настоящата обществена поръчка е за избор на изпълнител за осигуряване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в системата на НОИ. Видът на профилактичните медицински прегледи и изследвания е определен съгл. прил. № 5 към чл. 8 от Нар. № 3/28.02.1987 г. за предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, чл. 9 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медицински център ХЕЛТ ЕООД
2021-07-01   Предоставяне управляеми печатни услуги за нуждите на ЦУ и ТП на НОИ (Национален осигурителен институт)
В обхвата на предмета на поръчката са включени следните дейности: цялостно техническо решение за услуги за печат, копиране, сканиране и пълно сервизно обслужване в цялата структура на НОИ (без ТП НОИ — София град). В НОИ на месец се генерират средно 2 924 000 копия. Тези количества варират. За изпълнение на поръчката доставчикът на услуги трябва да предостави за своя сметка нови устройства от типове и количества, посочени в техническите спецификации. За периода на обслужване доставчикът на услугите … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ООД
2021-06-09   Абонаментна поддръжка на система за моделиране на бизнес процеси ARIS (Национален осигурителен институт)
Абонаментната поддръжка на системата за моделиране на бизнес процеси ARIS, включва: 1. Софтуерна поддръжка на притежаваните от НОИ лицензи в среда на системата ARIS, а именно: — 2 бр. лицензи ARIS Architect версия 10 с разширение Enterprise Architecture Management, — 1 бр. лиценз ARIS Architect, версия 10, — 3 бр. лицензи ARIS Designer, версия 10, — 1 бр. лиценз ARIS Connect Server; ARIS Connect viewer за 60 потребители, както и: 2. Осигуряване на работоспособност и използване на съществуващата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТехноЛогика ЕАД
2021-04-23   Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 2 UPS за подмяна на съществуващи за обслужване... (Национален осигурителен институт)
В обхвата на предмета на поръчката са включени следните дейности: доставка и монтаж на 2 бр. UPS комплектувани със заводски произведени бай-пасни табла от производителя на UPS-ите и последващи дейности по тестване, лабораторни замервания, настройки, въвеждане в експлоатация, както гаранционна поддръжка и сервизно техническо обслужване на техниката през гаранционния период. Целта на тези монтажи е инсталиране на система за непрекъсваемо ел. захранване (СНЕ), която ще обслужва сървърната техника в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лема Трейдинг ЕООД
2021-02-26   Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации на разположение на ЦУ на НОИ, включително осигуряване на... (Национален осигурителен институт)
В обхвата на предмета на поръчката са включени следните дейности: 1. Абонаментна следгаранционна поддръжка (ежемесечни и сезонни профилактични прегледи) на прецизна климатична техника, поддържаща центрове за данни, вкл. битова и пароовлажнителна, посочена в списък — приложение 1 към технически спецификации, неразделна част от поръчката, и на битови климатици и климатични инсталации на разположение на ЦУ на НОИ, посочени в списък — приложение 2 към същите технически спецификации; 2. Сервизно техническо … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Зефир — Климатични системи“ ЕООД
2021-02-22   Извънгаранционна поддръжка на точката за достъп на НОИ (APBG04) и извънгаранционна поддръжка и развитие на... (Национален осигурителен институт)
Обществената поръчка е насочена към извънгаранционна поддръжка на точката за достъп на НОИ (APBG04) и извънгаранционна поддръжка и развитие на информационната система национално приложение за EESSI на НОИ. Постигането на общата цел ще бъде реализирано чрез следните 3 специфични цели, съответстващи на планираните 3 взаимно свързани дейности: Своевременна извънгаранционна поддръжка на точката за достъп на НОИ (APBG04); Своевременна извънгаранционна поддръжка на Националното приложение за EESSI на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Технологика“ ЕАД
2021-02-04   Развитие и въвеждане на архитектурата на НОИ за приоритетни процеси, свързани с пенсиите и реализиращи електронното... (Национален осигурителен институт)
При изпълнението на настоящата обществена поръчка следва да бъдат реализирани дейности по разработване, внедряване и гаранционна поддръжка на специализирани софтуерни продукти, съгласно изискванията на възложителя в техническите спецификации. В предмета на поръчката са включени следните дейности от обхвата на проект „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с пенсиите и предоставяне на електронни административни услуги“: дейност 1: „Развитие на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ООД
2020-11-04   Доставка на настолни компютри и външни твърди дискове за нуждите на НОИ по 2 обособени позиции: за възлагане на... (Национален осигурителен институт)
Предметът на обществената поръчка представлява еднократна напълно окомплектована доставка и гаранционна поддръжка на всички заявени от възложителя количества конфигурации настолни персонални компютри с монитори — 350 бр. Гаранционен срок: минимум 3 г. Предметът ще се реализира съобразно технически спецификации на възложителя — условия за доставка, за тестване, за приемане, експлоатационни, гаранционни и др. условия. Настоящата поръчка е част от обществена поръчка с предмет „Доставка на настолни компютри … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Стоун Компютърс“ АД
2020-10-20   Доставка на сървърни конфигурации за нуждите на НОИ (Национален осигурителен институт)
Предметът представлява еднократна напълно окомплектована доставка и гаранционна поддръжка на всички заявени от възложителя количества сървърни конфигурации — 4 бр., като същите следва да разполагат с постоянен лиценз за ползване на системен софтуер (BIOS, firmware, драйвери за хардуерни модули). Поръчката включва изпълнението на 2 дейности от страна и за сметка на изпълнителя: 1) Доставка на хардуерно оборудване (с включени монтаж, тестови изпитвания и въвеждане в експлоатация на доставените ТС). 2) … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Лирекс БГ“ ООД
2020-10-05   Въвеждане на процес за информационна сигурност (Национален осигурителен институт)
Изпълнителят следва да изпълни обществена поръчка съгласно условията, изискванията и обема, посочени в техническите спецификации на възложителя, както следва: анализ на обхвата на текущата Система за управление на сигурността на информацията (СУСИ); провеждане на първоначален вътрешен одит към площадки от физическия обхват на системата, избрани на извадков принцип; анализ на промените в законодателството, имащи влияние и отношение към информационната сигурност и към СУСИ на НОИ; анализ на промените в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Лирекс БГ“ ООД
2020-09-04   Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на НОИ и прилежащи площи (Национален осигурителен институт)
Обект на поръчката е услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Изпълнителят следва да изпълни обществена поръчка за предоставяне на услуги по почистване на помещения в сградите на НОИ и прилежащи площи съгласно условията, изискванията и обема, посочени в техническите спецификации на възложителя. Място на изпълнение на обществената поръчка: Административната сграда на Централно управление на НОИ — гр. София бул. „Александър Стамболийски“ № 62—64 и приемната на Териториално поделение на НОИ — София … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Луксима груп“ ЕООД
2020-08-12   „Внедряване на система за Web application firewall и Database firewall“ (Национален осигурителен институт)
Предметът на настоящата обществена поръчка представлява хардуерно-софтуерно техническо решение, включващо доставка, поддръжка и внедряване на система за защита на уеб приложения (Web Application Firewall) и защита за бази данни (Database Firewall) от вътрешни и външни атаки, които могат да доведат до изтичане на данни и компрометиране на чувствителна информация. Решението трябва да включва функционалните възможности описани в таблица № 1 — WAF и таблица № 2 – DBF, както и минимални изисквания на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „АСТ София“ ООД
2020-08-07   Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за системи за гарантирано непрекъсваемо... (Национален осигурителен институт)
Абонаментната сервизна поддръжка включва извършването на всички дейности, определени в инструкциите на производителите на съответните машини и съоръжения, изграждащи всяка от системите за гарантирано непрекъсваемо безпаузово електрозахранване (СГБНЕ), съобразно периода на експлоатация и функционалната им натовареност. В обхвата на обществената поръчката е включено извършване на месечни, тримесечни, планови и извънпланови технологични операции по обслужването на СГБНЕ, като се изпълняват минимално … Преглед на обществените поръчки »
2020-07-06   Доставка на нетна ел. енергия (средно напрежение) по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща... (Национален осигурителен институт)
Изпълнителят следва да изпълни обществена поръчка за доставка на нетна активна електроенергия съгласно техническите спецификации на възложителя по свободно договорени цени, както и осигуряване услуга по: прогнозиране на потреблението; изготвяне на графици от координатор на балансираща група; подаването им към ЕСО ЕАД и коригиране при необходимост; отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електроенергия на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Енерджи Маркет Глобал“ ООД
Свързани търсения 🔍