Доставчик: Пътпроект ЕООД

12 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Пътпроект ЕООД

2023-03-22   „Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на обекти от републиканската пътна мрежа:... (Агенция "Пътна инфраструктура")
продълж. от поле II.1.1)... „Път II-23 “Русе – Кубрат – Исперих - Дулово“, участък от км 0+030 до км 21+550“ – на етап „начална експлоатация“; Обособена позиция №2: „Път II-23 “Русе – Кубрат – Исперих - Дулово“, участък от км 21+550 до км 46+771“ – на етап „начална експлоатация“; Обособена позиция №3: „Път II-81 „Костинброд-Берковица-Монтана“, участък от км 86+289 до км 101+199.48“ – на етап „начална експлоатация“ Предмет на настоящата обществена поръчка е „Определяне на изпълнител за провеждане на одит … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДеНиДи ЕООД Пътпроект ЕООД
2023-02-17   „Определяне на изпълнител за провеждане на одит за пътна безопасност на етап „Преди въвеждане в експлоатация“ и на... (Агенция "Пътна инфраструктура")
прод. от поле II.1.1....„Модернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ от км 33+400 до км 102+060 (км 99+193 – километраж по проект), разделен на пет участъка, за участък 1 от км 33+400 до км 47+000” Цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да избере изпълнител, на който да възложи извършване на одит на пътна безопасност на посочения обект. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Пътпроект ЕООД
2023-01-30   „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОДИТ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСТНОСТ НА ОБЕКТ: „НОВО ТРАСЕ НА ПЪТ I-5 „РУСЕ- ВЕЛИКО... (АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА "ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО)
Определяне на изпълнител за провеждане на одит за пътна безопастност на обект : „Ново трасе на път I-5 „РУСЕ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО-ГАБРОВО“ в участъка от км 105+430 до км 107+900“, на етап „ИДЕЕН ПРОЕКТ“ Цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да избере изпълнител, на който да възложи извършване на одит за пътна безопасност на посочения по-горе обект. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Пътпроект ЕООД
2022-12-19   „Определяне на изпълнител за провеждане на одит за пътна безопасност на етап „Начална експлоатация“ за обекти...прод. в VI.3) (Агенция "Пътна инфраструктура")
Във връзка с изпълнение на стратегически инфраструктурен проект, финансиран със средства от Републиканския бюджет, а именно: АМ „Хемус“, участък 10 от км 310+940 до км 327+260, и пътен възел „Буховци – Юг“ (при пресичане на път I-4 с път III-5102) към него, съобразно изискванията на Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури, чл. 36 „б“ от Закона за пътищата и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Пътпроект ЕООД
2022-10-11   Изработване на технически проекти за основен ремонт на обекти, както следва: • Обособена позиция № 1 „Път I-6 от км... (ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - КЮСТЕНДИЛ)
Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител и да се сключи договор за изработване на Технически проект за извършване на основен ремонт на пътните участъци, част от републиканската пътна мрежа, с цел привеждането им в нормативно – експлоатационна пригодност. Целта на Техническия проект е: Изработеното проектно решение да осигурява съответствието с изискванията към строежите по реда на чл. 169 от ЗУТ; Проектната документация да осигурява всички необходими, съобразно спецификата на обекта … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АМ ХЕМУС - 2016 Пътпроект ЕООД Рутекс ООД
2022-09-30   Изработване на технически проекти за извършване на основен ремонт на обекти по обособени позиции /прод. в II.1.4/ (ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - БУРГАС)
Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители и да се сключат договори за изработване на технически проекти за извършване на основен ремонт на пътните участъци, част от републиканската пътна мрежа, с цел привеждането им в нормативно-експлоатационна пригодност. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Илия Бурда ЕООД ИНФРАКОНСТРУКТ ООД Пътпроект ЕООД
2022-09-23   Изработване на технически проекти за основен ремонт (рехабилитация) на пътни обекти по 4 (четири) обособени позиции.... (ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - СТАРА ЗАГОРА)
От раздел II.1.1:.... ОП № 1: Път III- 609 (Казанлък – о.п. Сливен) – Радунци – Кръстец – Плачковци – Трявна – Царева ливада – Дряново – Гостилица – Буря –(III-406),участък от км 0+000 до км 23+500, с обща дължина 23,500 км; ОП № 2: Път III-609 (Казанлък – о.п. Сливен) – Радунци – Кръстец – Плачковци – Трявна – Царева ливада – Дряново – Гостилица – Буря –(III-406),участък от км 23+500 до км 27+100 , с обща дължина 3,600км ОП № 3: Път III-536 “О.п.Ямбол – Роза - Меден кладенец – Скалица- Маца – (ТЕЦ … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "ПЪТЕКСПЕРТ СТАРА ЗАГОРА" Инжконсултпроект ООД ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ООД ИНФРАКОНСТРУКТ ООД ПЪТПРОЕКТ 2000 ООД Пътпроект ЕООД Трафик Холдинг ЕООД
2022-09-20   Изработване на технически проект за извършване на основен ремонт на обект: "Път II-52 от км.64+550 до км.102+724" (ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ПЛЕВЕН)
Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на технически проект за извършване на основен ремонт на обект: Път II-52 от км 64+550 до км 102+724 Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител и да се сключи договор за изработване на технически проект за извършване на основен ремонт на пътните участъци, част от републиканската пътна мрежа, с цел привеждането им в нормативно – експлоатационна пригодност. Целта на Техническия проект е изработеното проектно решение да осигурява … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Пътпроект ЕООД
2022-05-26   Избор на изпълнител за извършване на ППР и строителство (инженеринг) на обект: Възстановяване на... (ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - БЛАГОЕВГРАД)
Целта на настоящата обществена поръчка е изготвяне на технически проект и изграждане на ново мостово съоръжение на мястото на съществуващото над р. Струма при км 1+945 на път III-1006 „Благоевград – Покровник – Падеш - Габрово – граница Северна Македония“; обезпечаване на нормалното оттичане на водните обеми; носимоспособността и дълготрайността на съоръжението, с оглед осигуряване на условия за безопасно движение и комфорт на пътуващите. Изпълнителят на обществената поръчка следва да извършва … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГРОМА ХОЛД ЕООД МОСТ ПОКРОВНИК Пътпроект ЕООД
2019-10-24   „Изработване на технически проект и ПУП-ПП за обект: Околовръстен път на гр. Пловдив — привеждане към габарит Г 23,5... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Предметът на общ. поръчка за вс. об. позиция вкл. (описание на дейностите по поръчката): а) Запозн-е със зад. за техн. проект, (Прил. А); посещение на обекта на място и в случай, че възникне необх-т от изв-е на доп.проектантски работи по съотв. об. позиция, неупоменати в заданието, но свърз.с изп-то на предмета на поръчката, касаещи техн. инфраструктура или др., изпъл-ят няма да има никакви претенции към възл-я; б) Изв-не на: геодез. измервания, полска работа, инженерно-геоложки проучвания и израб. на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Пътпроект 2000“ ООД „Рутекс“ ООД Пътпроект ЕООД
2018-08-28   „Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект „Автомагистрала... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект „Автомагистрала „Струма“, лот 3.2.1, участък „Крупник—Кресна“ — ляво платно от км 375+860?376+000 от лот 3.1 на АМ „Струма“ до км 389+100 и пътни връзки“. В този смисъл цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да възложи изграждането на трасето на АМ „Струма“, лот 3.2.1 и на пътните връзки в участъка. Поръчката ще бъде изпълнена в съответствие с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВАХОСТАВ СК, а.с. ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД АД ГРОМА ХОЛД ЕООД ДЗЗД АПП ЛОТ 3.2.1 ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА АД Пътпроект ЕООД
2018-03-21   Изработване на технически проекти за извършване на ремонтно-възстановителни работи на съществуващи тунели, които... (Агенция „Пътна инфраструктура”)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изработване на технически проекти за извършване на ремонтно-възстановителни работи на съществуващи тунели, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T), на територията на Р България с цел привеждане в нормативна експлоатационна пригодност по три обособени позиции". Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за всяка една от обособените позиции и да се сключат договори с тях за изработване на технически проекти за извършване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Виа План“ ЕООД Обединение Свеко-трансконсулт № 22 Пътпроект ЕООД Свеко енергопроект АД Трансконсулт — 22 ООД
Свързани търсения 🔍