Доставчик: Издателска къща АБ ЕООД

14 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Издателска къща АБ ЕООД

2023-05-31   „Изпълнение на дейности/услуги за осигуряване на „Информация и публичност“, чрез инвестиции в обновяване на ОКИ... (Столична община)
„Изпълнение на дейности/услуги за осигуряване на „Информация и публичност“ по Проект № BG16RFOP001-1.001-0009 „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“ район „Оборище“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Издателска къща АБ ЕООД
2023-05-19   Осиг. на публ., инф. и виз. по Проект: Изгр. на геот. и рек. на ВОИ в 2 ДГ на тер. на р-н Кремиковци, СО, по Прогр.... (Столична община)
Осигуряване на публичност, информация и визуализация по Проект: „Изграждане на геотермални и реконструкция на вътрешно-отоплителни инсталации в две детски градини на територията на район „Кремиковци”, Столична община“, по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Предвидени са следните дейности: Разработване и поддържане на уеб-сайт с отделен домейн; Организиране и провеждане на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Издателска къща АБ ЕООД
2023-03-06   „Мерки за информация и публичност“, по проект № BGENVIRONM ENT-4.004-0004 прод в II.2.14) (Община Перник)
Изпълнението на услугите по настоящата обществена поръчка за осигуряване на мерки за информация и публичност се финансира чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. В обхвата на поръчката се включват следните дейности: Обособена позиция №1: Разработване на двуезична интернет-страница на проекта (на български и английски език) с интеграция с Фейсбук страница. Обособена позиция №2: Мерки за информация и публичност. 1. Провеждане на информационни събития – 2 броя 2. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД Издателска къща АБ ЕООД
2022-12-13   „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект: „Повишаване на организационната, техническа и... (Община Пловдив)
Възлагат се дейностите: изработка, доставка, монтаж и демонтаж на 1 бр. /един/ временен билборд; изработка, доставка и монтаж на 1 бр. /един/ постоянна обяснителна табела; дизайн, изработка и доставка на 100бр. /сто/ информационни стикери, във връзка с осигуряване на информация и комуникация по проект: „Повишаване на организационната, техническа и административна осигуреност за подобряване качеството на градски зелени площи и откритите обществени пространства в град Пловдив“, съфинансиран от Европейския … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Издателска къща АБ ЕООД
2022-09-01   „Информираност и публичност по проект “Във. на мерки за ЕЕ и изгр. на фотоволт. електроц. в три детски градини на... (Община Пловдив)
Настоящата открита процедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Информираност и публичност по проект “Въвеждане на мерки за ЕЕ и изграждане на фотоволтаични електроцентрали в три детски градини на територията на Община Пловдив“, финансиран по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ към ФМ на ЕИП 2014-2021” Предметът на поръчката включва: - Изработка на печатни и рекламни материали; - Разработка на Интернет сайт; - Провеждане на публични събития и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Издателска къща АБ ЕООД
2022-05-16   „Oсигуряване на информация и комуникация във връзка с изпълнението на проект: „По крепостните стени на Филипопол“,... (Община Пловдив)
Предметът на поръчката включва: Организиране и повеждане на 2бр.(две) публични събития/Пресконференции -1бр. в началото и 1бр. в края на проекта; Организиране и провеждане на 2 Официални церемонии -1 „Първа копка“ и 1 „Церемония за откриване на обектите“ изработка, доставка, монтаж и демонтаж на 4бр. (четири) временни билборди; изработка, доставка и монтаж на 4бр. (четири) постоянни обяснителни табели; изработка и доставка на 1 бр. (един) информационен банер (банерфикс) на стойка; Публикуване на 8 бр. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Издателска къща АБ ЕООД
2022-03-15   Изпълнение на мерки за визуализация и публичност по проект: „Подобряване и модернизация на градската среда в... (Община Пловдив)
Обществената поръчка включва възлагане на услуги, свързани с организиране на събития, медийни публикации, транспарант, осигуряване и монтиране на временни билбордове и постоянни обяснителни табели и изработка и доставка на брандирани информационни и промоционални материали по проект: „Подобряване и модернизация на градската среда в Пловдив, финансиран чрез финансови инструменти, създадени по линия на ОПРР 2014-2020 г. Избраният изпълнител се задължава да извърши дейностите в съответствие с Техническите … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Издателска къща АБ ЕООД
2021-11-12   Изпълнение на дейност „Комуникации и публичност“ по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура в СО“, процедура... (Столична община)
Изпълнение на дейност „Комуникации и публичност“ по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура в СО“, процедура BG16M1OP002-1.020 по приоритетна ос 1 „Води“ на ОП „Околна среда 2014-2020 г. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Издателска къща АБ ЕООД
2021-10-29   „Организиране на пресконф.,заснемане и излъчване на репортажи за популяр.,прозрачност и информиране на общностите за... (Община Видин)
Предметът на обществената поръчка е „Организиране на пресконференции, заснемане и излъчване на репортажи за популяризиране, прозрачност и информиране на общностите за дейностите по четири проекта на община Видин по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”. Обществената поръчка е разделена на обос. позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Организиране на пресконференции, заснемане и излъчване на репортажи за популяризиране, прозрачност и информиране на общностите за дейностите по проект на община Видин … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Издателска къща АБ ЕООД
2021-06-18   „Организиране и провеждане на Българо-Японски-Западни Балкани семинар на тема: „Предизвикателства, породени от риска... (Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) – МВР)
„Организиране и провеждане на Българо-Японски-Западни Балкани семинар на тема:„Предизвикателства, породени от риска от земетресения”,по об. п-ции,както следва:ОП№1„Осигуряване на транспортни, хотелски и ресторантьорски услуги“;ОП№2„Доставка на рекламни материали“,финансиран по бюджетна програма международно сътрудничество за развитие на МВнР за 2021г.Договорите по настоящата обществена поръчка са под условие съгл. чл.114 от ЗОП при откриване на процедурата не е осигурено финансиране.Д-рите влизат в сила … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Издателска къща АБ ЕООД Скай Травел ЕООД
2021-05-31   Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно... (Община Велико Търново)
Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“ по обособени позиции: В предмета на настоящата поръчката се включват 2 (две) обособени позиции, както следва: — обособена позиция № 1 „Провеждане на информационни събития“, — обособена позиция № 2 „Създаване на уеб страница и лого на проекта“. Всеки участник може да подаде оферта за една … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 360 Консулт ЕООД Издателска къща АБ ЕООД
2020-11-10   Изпълнение на мерки за визуализация и публичност по проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на... (Община Пловдив)
Необходимост от реализиране на мерки за публичност и визуализация по проект: услуги, свързани с организиране на събития, медийни публикации, транспарант, осигуряване и монтиране на временни билбордове и постоянни обяснителни табели и изработка и доставка на брандирани информационни и промоционални материали по проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 детски градини в град Пловдив“, съфинансиран по ОПРР 2014—2020 г. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Издателска къща АБ ЕООД
2018-09-03   „Осигуряване на информация и комуникация по проект BG05M9OP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на... (Община Пловдив)
Дейностите, предмет на поръчката, включват изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG05MOP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“, разпределени в 2 обособени позиции, както следва: — обособена позиция № 1 „Услуги, свързани с организиране на събития, публикации в медии и доставки на билборд, информационна табела и промоционални материали“ (ОП 1), — обособена позиция № 2 „Услуга по изработване … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Издателска къща АБ ЕООД Издателска къща Свети Георги Победоносец ЕООД
2017-11-03   „Организиране на публични събития и доставка на рекламни материали“ в рамките на проект „Развитие и модернизиране... (Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ — МВР)
Предмета на поръчката включва: организиране на публични събития — откриваща и финална пресконференция с информационен ден, както и и изработване и доставка на рекламни материали в рамките на проект „Развитие и модернизиране НОЦ и ООЦ“, финансиран по фонд „Вътрешна сигурност“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Издателска къща АБ“ ЕООД „Ламбаджиев Стандарт“ ООД Издателска къща АБ ЕООД