2023-08-29   ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ, ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОФИС ТЕХНИКА по девет обособени позиции (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Предмет на поръчката: Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства, резервни части и офис техника за нуждите на Софийски Университет „Св. Климент Охридски” по следните обособени позиции: ОП1: Доставка на настолни компютри;ОП2: Доставка на сървъри; ОП3: Доставка на преносими компютри ОП4: Доставка на таблети; ОП5: Доставка на монитори и дисплеи; ОП6: Доставка на скенери, принтери, мултифункционални устройства и копирни машини; ОП7: Доставка на презентационна техника; ОП8: Доставка на мрежови … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД КОНТРОН БЪЛГАРИЯ ЕООД Лирекс БГ ООД Перси ООД Прайм Технолоджис ЕООД Специализирани Бизнес Системи АД
2023-08-24   Доставка, монтаж/инсталация, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване включваща... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка, инсталация/монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване разделена на 6 обособени позиции: обособена позиция 1: Сървър за нуждите на проект КП-06-КОСТ/5 от 23.05.2023г. - 1бр. обособена позиция 2: Сървър за нуждите на Факултета по математика и информатика - 2бр. обособена позиция 3: Сървър за нуждите на проект КП-06-Х39/10 от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЛУБФЕРБАНД - ИТА ООД Перси ООД Специализирани Бизнес Системи АД
2023-07-20   Избор на изпълнител за доставка на сървър и преносими компютри в изпълнение на проект № BGLD-1.006-0001... (Министерство на здравеопазването)
Целта на обществената поръчка е да бъдат осигурени сървър и преносими компютри в изпълнение на Дейност № 2 „Изграждане на ефективен модел на работа в кризисни ситуации като Ковид-19 по отношение на социално изключени и изолирани общности“ (преносими компютри Тип 2) и Дейност № 3 „Подобряване на системата за регулярно осигуряване на здравна информация“ (преносими компютри Тип 1 и сървър) от проект BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДИЛЕКС ООД Перси ООД СМАРТ СОФТ ЕООД
2023-03-17   „Доставка на специализирано компютърно оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София... (Технически университет)
Поръчката с предмет: „Доставка на специализирано компютърно оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано и в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД Перси ООД
2022-08-04   „Доставка на графичен сървър за нуждите на Технически университет – София, по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 ...... (Технически университет)
Настоящата обществената поръчка включва доставка на 1 (един) брой графичен сървър. Минималните технически и функционални изисквания са описани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие. Гаранционен срок: минимум 36 месеца за цялото изделие. Гаранцията трябва да включва всички разходи (за резервни части, аксесоари, материали, труд, транспорт и т.н.) за периода на гаранционния срок . Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано и в оригинални фабрични опаковки. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Перси ООД
2022-06-13   „Доставка на специализирана апаратура и компютърно оборудване по споразумение Д01-395/18.12.2020 с МОН за нуждите на... (Медицински университет)
Доставка на специализирана апаратура и компютърно оборудване по споразумение Д01-395/18.12.2020 с МОН за нуждите на НУКБПИ по 6 обособени позиции, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала ( за обособените позиции, за които е приложимо) и гаранционна поддръжка. Необходимо изискване към апаратурата/оборудването, предмет на обществената поръчка е да съответства напълно на всички изисквания на възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Диамед ООД Елта 90М ООД Лирекс БГ ООД Перси ООД
2022-04-26   Доставка на сървърна конфигурация и дисков масив (SAN) за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) (Национален институт по метеорология и хидрология)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на 1 бр. сървърна конфигурация и 1 бр. дисков масив (SAN) за нуждите на НИМХ с технически характеристики, подробно описани в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Перси ООД
2021-10-19   „ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ, КОНФИГУРИРАНЕ, ТЕСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ПОД КЛЮЧ... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Предметът на настоящата обществена поръчка е „ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ, КОНФИГУРИРАНЕ, ТЕСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ПОД КЛЮЧ HADOOP“ ЗА РАБОТА С ГОЛЕМИ ДАННИ, ПО ПРОЕКТ „ГОЛЕМИ ДАННИ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО ОБЩЕСТВО“ (GATE). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "КОНСОРЦИУМ БИГ ДЕЙТА СИСТЕМС" Перси ООД СЕКЮРИТИ СОЛЮШЪНС ИНСТИТЮТ ЕООД
2021-07-14   Доставка на компютри, компютърни аксесоари и периферия за нуждите на Национален институт по метеорология и... (Национален институт по метеорология и хидрология)
Настоящата обществена поръчка има за цел доставка на компютри, компютърни аксесоари и периферия за нуждите на Националния институт по метеорология и хидрология. Предметът на обществената поръчка включва 4 (четири) обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Перси ООД СМАРТ СОФТ ЕООД
2021-05-11   Доставка на компютърно оборудване и принадлежности за целите на проект eOUTLAND по 3 обособени позиции (Институт по информационни и комуникационни технологии)
Предметът на настоящата поръчка е за доставка на компютърно оборудване и принадлежности, разделена в 3 (три) обособени позиции, съгласно приложените към документацията технически спецификации. Поръчката включва доставка, монтаж, настройки и тестове, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на оборудването. Всеки участник в настоящата поръчка има право да представя оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДИЛЕКС ООД Перси ООД
2021-04-26   Доставка на компютърна техника, включващ 4 обособени позиции (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Предметът на обществената поръчка е Доставка на компютърна техника и включва четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка на 1 брой специализиран сървър за нуждите на проект по сключен договор с ФНИ; Обособена позиция № 2: Доставка на 4 броя преносими компютри за нуждите на проекти по сключени договори с ФНИ; Обособена позиция № 3: Доставка на 1 брой монитор за нуждите на проект по сключен договор с ФНИ; Обособена позиция № 4: Доставка на 1 брой Цветно Мултифункционално … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Перси ООД Специализирани Бизнес Системи АД